• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on valtuuston toimielin, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Muiden jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii lautakunnan alaisuudessa työskentelevä tarkastuspäällikkö.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on edistää kaupunginvaltuuston hyväksymien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Tarkastuslautakunta arvioi myös toiminnan, toimintatapojen ja palveluiden järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi edistää poliittisten arvovalintojen tekemistä. Tavoitteissa edistymistä arvioidaan vuosittain antamalla kaupunginvaltuustolle kuntalain ja kaupungin hallinto- ja johtosäännön mukaisesti arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta vastaa myös hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelusta valtuustolle. Tilintarkastajat varmistavat kaupungin antaman informaation oikeellisuuden. Tarkastuksessa selvitetään, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Uusi kuntalaki määrää (ensi valtuustokauden alusta lukien) sidonnaisuusasioiden valmistelutehtävät ja valvonnan Tarkastuslautakunnan tehtäväksi.

Arvioinnissa käytetään vuorovaikutteisia ja avoimia arviointimenetelmiä kaupungin toimintojen kehittämisen ja muutosjohtamisen tukemiseksi. Arvioinnin keskeisiä tuloksia ovat kehittämissuositukset, jotka perustuvat kaupungin hyväksymien politiikkaohjelmien arvoperustoihin ja lainsäädäntöön. Kehittämissuosituksiin lisätään ennakointitietoon liittyvien vaihtoehtojen esittäminen.

Tarkastuslautakunta raportoi valtuustolle arviointikertomuksen ohella erillisillä raporteilla, jotka se voi vuoden kuluessa esittää tarpeellisiksi katsomistaan asioista. Arviointikertomus ja -raportit julkaistaan lautakunnan päätöksen jälkeen rovaniemi.fi -sivustolla. Arviointikertomus ja -raportit esitellään valtuustoinfossa.

 Linkki kokousasiakirjoihin    
   Esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastuslautakunnan kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta lautakunnan päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan rovaniemi.fi:n päätöksentekosivulla.

 

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2013-2017:

 Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
 Jaakko Huttunen, pj  Markus Korjonen
 Antti Paananen, vpj  Mikko Lindroos
 Mari Jolanki  Anja Joensuu
 Heikki Haapala  Jari Nykänen
 Kalervo Björkbacka     Erkki Talvensaari
 Hilkka Kotila-Martti  Saara Koikkalainen
 Sari Hänninen  Tenka Issakainen

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki.  

Päivitetty 13.1.2016