• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset

Kotikuntoutuksella apua kotona asumiseen

Kuntoutusta ikäihmisilleRovaniemen kaupungissa on panostettu kotikuntoutukseen viimeisen vuoden aikana ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseksi. Pääpaino kotikuntoutuksessa on kuntouttavalla kotihoidolla eli teemme paljon yhteistyötä kotihoidon henkilöstön kanssa. 

Kotikuntoutusmalli on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen:

 • ennaltaehkäisevä kotikuntoutus
 • kuntouttava kotihoito
 • tehostettu kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tavoitteena on edistää tai tukea asiakkaan mielekästä kotona asumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Kotikuntoutusta toteutetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan voimavarat, elämänhistoria ja hänelle merkityksellinen toiminta huomioiden. Olennaista on asiakkaan oma, konkreettinen tavoite kuntoutumiselle. Asiakkaalle merkityksellinen tavoite vahvistaa asiakkaan sitoutumista tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Kotikuntoutusmallin osa-alueet

Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus sisältää terapeutin arviointikäynnin, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja tehdään tarvittaessa fyysisen toimintakyvyn arviointitesti. Käyntien tarkoituksena on tehdä yhdessä asiakkaan kanssa hänen omaa toimintakykyään edistävä suunnitelma. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi asiakkaan yksilöllisen harjoitusohjelman tai ohjausta eri yhdistysten ryhmätoimintoihin.

Kuntouttavan kotihoidon tehtävänä on kotihoidon asiakkaiden mahdollisimman omatoimisen kotona asumisen tukeminen. Kotikuntoutuksen terapeutit arvioivat asiakkaan toimintakykyä, asuinympäristöä ja apuvälinetarvetta. Yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja kotihoidon työntekijöiden kanssa tehdään asiakkaalle yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma, jota kotihoidon työntekijät toteuttavat käynneillä. Kotikuntoutuksen terapeuttien työhön kuuluvat ohjaus- ja seurantakäynnit sekä joissakin tapauksissa terapiajakson toteuttaminen.

Tehostettu kotikuntoutus on määräaikainen ja intensiivinen kuntoutusjakso, joka toteutetaan moniammatillisesti. Jakson pituus ja sisältö määritellään yksilöllisesti. Kaikki työntekijät työskentelevät asiakkaan kanssa yhdenmukaisesti asiakasta ohjaten ja tukien. Jakson päättyessä tehdään loppuarviointi ja jatkosuunnitelma.

 

Asiakkaat ja henkilöstö

 • Asiakkaat ohjautuvat kotikuntoutukseen kotiutustiimin, kotihoidon, palveluohjauksen, muistipoliklinikan, vuodeosastojen ja palvelutalojen kautta.
 • Kotikuntoutuksen terapeutit osallistuvat myös sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluhakemusten ja asunnonmuutostöiden tarpeen arviointiin.
 • Kotihoidon tiimeihin on nimetty kuntoutumisvastaavat ja heidän koulutus on aloitettu keväällä. Jatkossa tullaan koulutuksilla vahvistamaan koko kotihoidon henkilöstön kuntoutusosaamista.
 • Toukokuun 2016 tilanteen mukaan kotikuntoutuksen tiimissä on 1 toimintaterapeutti ja 3 fysioterapeuttia.

 

Asiakasmaksut

Kotiutustiimin ja tehostetun kotikuntoutuksen kohdalla viikkomaksu on 48 €/ viikko ja kotisairaanhoidon tilapäismaksu/hoitopäivä alle viikon kestävältä jaksolta. Tähän sisältyvät kaikkien ammattihenkilöiden käynnit. Mikäli kotiutustiimin asiakkaalla on myös säännölliset kotihoidon palvelut, kotiutustiimin käynnit kirjautuvat osaksi kuukausimaksua.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille terapiahenkilöstön ohjaus- ja arviointikäynnit ovat maksuttomia osana kuntouttavaa kotihoitoa. Lääkinnällisellä tai geriatrisella kuntoutuspäätöksellä annetusta kotikuntoutuksesta peritään kuntoutuksen sarjahoidon maksu.

Palvelutarpeen arvioinnin tai ennaltaehkäisevän käynnin yhteydessä tehdyt terapiahenkilöstön arviointikäynnit (1 - 3 kertaa) ovat maksuttomia. Jatkokäynteinä toteutetuilta terapiahenkilöstön ohjaus- ja neuvontakäynneiltä tai lääkinnällisellä tai geriatrisella kuntoutuspäätöksellä annetusta kotikuntoutuksesta peritään kuntoutuksen sarjahoidon maksu.

Kaikki maksut kerryttävät maksukattoa.

Peruturvalautakunnan päätös 24.11.2015 § 140

 

Lisätietoja
Palveluvastaava Merja Kuokkanen
016 322 3014