• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos, 18. kaupunginosa Napapiiri, korttelit 7002-7007, Joulupukintie
 

Asemaakaavan tavoitteena on tutkia voidaanko alueen maankäyttö ratkaista ohjelmapalvelujen tuottamisen osalta samalla tavalla, kuin on tehty Napapiirin Pajakylän alueen asemakaavamuutoksessa. Tavoitteena on osoittaa voimassa olevien vuokrasopimusten mukaiset ohjelmapalveluille varatut alueet. Alueen pääkäyttötarkoitus olisi virkistysalue (V), jonne ohjelmapalveluille varatut alueet osoitettaisiin.

Hyväksymispäätös lainvoimainen (ei vielä kuulutettu)


20.1.2015

Asemakaavan muutos 3-109-7
 

Tekninen lautakunta on 23.10.2012 (160 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 190 tontilla 7.

Kiinteistö Oy Pacity/ Erkki Närä ja Jorma Karvonen ovat hakeneet 6. kesäkuuta 2012 päivätyllä hakemuksella asemakaavamuutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 109 tontille 7. Tontti on rakennettu ja siinä aiemmin toimi IT-tarvikkeita myyvä Los Oy. Tontin Asemakaava haetaan muutettavaksi siten, että alueelle olisi mahdollista toteuttaa 6-8 kerroksista asuinkerrostalorakentamista ja rakennusoikeus olisi vaihtoehdosta riippuen 3 000 – 5 000 k-m²:ä.

Skanska Oy osti kiinteistö Oy Pacityn ja jätti oman kiinteistöä 3-109-7 koskevan kaavamuutoshakemuksen. Hakemuksessa esitetään tontille 6-kerroksista kerrostaloa, jonka rakennusoikeus on 3 100 k-m².

Hyväksymispäätös lainvoimainen (ei vielä kuulutettu)


20.1.2015

Asemakaava, 16. ja 18.kaupunginosa, Syväsenvaara, Santapark ympäristöineen
 

 Rovaniemen kaupunginhallitus on 11.3.2013 §114 vuokrannut alueen määräajaksi Santapark Oy:lle, jonka tarkoitus on sijoittaa alueelle camping- alue sekä mökkejä. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, joten asemakaava on laadittava rakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavatyön yhteydessä on tarkoitus tutkia, voidaanko hakijan esittämä rakentaminen toteuttaa kaavamuutosalueella.

Suunnittelualue kattaa Santaparkin päällä olevan Syväsenvaaran rinteen sekä lakialueen ja vaaran koillispuolella olevaa metsää. Alue sijaitsee Rovaniemen 16. ja 18. kaupunginosassa Santapark- elämyspuiston ympäristössä. Rovaniemen keskustaan on matkaa alueelta noin viisi kilometriä ja Napapiirille ja lentoasemalle kaksi kilometriä. Suunnittelualue on tällä hetkellä metsää ja vanhaa soranottoaluetta. Aluetta käytetään muun muassa lähialueen asukkaiden virkistykseen. ElämyspuistoSantapark sijaitsee suunnittelualueella, maan alla. Alueella on Santaparkin yleisöpysäköinti.

Hyväksymispäätös lainvoimainen (ei vielä kuulutettu)


20.1.2015

Ystävyydenpuisto, kelkkaparkki
 

Tekninen virasto on käynnistänyt asemakaavan muutoksen tutkimisen, jossa selvitettäisiin moottorikelkkailuun liittyvä paikoitusasia sekä kelkalla luontoreiteille siirtymismahdollisuudet keskustan Ystävyyden- ja Rantapuiston ja sen lähiympäristön alueilta.

Hyväksymispäätös lainvoimainen (ei vielä kuulutettu)


20.1.2015

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 119, tontti 12 /Kiinteistö Oy Kairaportti, pysäköintialue, katualue
 

Kiinteistö Oy Kairaportti on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että korttelin 119 tontille 12 voidaan sijoittaa yksi uusi asuinkerrostalo. Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan koko korttelin 119 kaavatilanne sekä viereisen Lylykadun katualue.

Kaupunginvaltuuston hyväksymästä kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.


12.1.2015

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta
 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereiselle virkistysaluelle, jolla puistoalue osoitettaisiin asuinpientalojen korttelialueeksi.
18.12.2014

Asemakaavan muutos Lampela, Pirttilammen ympäristö
 

Asemakaavamuutos on käynnistetty vuonna 2008. Asemakaavamuutos on jaettu kahteen osaan vuonna 2014. Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan länsipääty uudeksi vetovoimaiseksi asumisen alueeksi. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.12.2014-19.1.2015.


18.12.2014

Asemakaavan muutos Lampela, Varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö
 

Asemakaavamuutos on käynnistetty vuonna 2008. Asemakaavamuutos on jaettu kahteen osaan vuonna 2014. Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan 4-tien puoleinen alue uudeksi vetovoimaiseksi kaupan ja palvelujen alueeksi. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.12.2014-19.1.2015.


18.12.2014

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie
 Asemakaavan tavoitteena on tutkia voidaanko korttelin 10 tonttien 3 ja 4 sekä korttelin 11 tontin 3 asemakaava muuttaa siten, että nykyinen kaavamerkinta AO I muutetaan AP I 1/2.
18.12.2014

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa korttelin 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie
 Asemakaavan muutoksella sallittaisiin tontilta 5-582-12 kulku PI-virkistysalueen läpi Pappilantielle.
18.12.2014

Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowflake Oy
 Snowflake Oy on 9.11.2014 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Lehtojärven osayleiskaavan muuttamista tilojen 35:60 ja 35:56 alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on olemassa olevan matkailuyrityksen toimintaedellytysten kehittäminen. Alueella on toiminut vuodesta 2008 lähtien Snowflake Oy:n operoima Arctic Snowhotel - lumihotelli.
18.12.2014

Rovaniemen yleiskaava 2015 muuttaminen Ounasvaaran alueella
 Kaavahankkeen tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen lisäämisen tutkiminen Ounasvaaran alueella Ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistaman Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Ounasvaaran alueelle on tullut useita asemakaavan muutoshakemuksia, joiden käsittely edellyttää myös yleiskaavan tarkistamista.


10.12.2014