• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Ranta-asemakaava, Meltausjoki, Pahtakankaan alue, tila Kivisaari
 

Meltausjoen varrella olevan Kivisaari tilan ja siihen liittyvän määräalan maanomistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan laatimista alueella. Alue on tarkoitus kaavoittaa loma-asumista varten. Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.4.-9.5.2014


17.4.2014

Rovaniemen yleiskaava 2015 muuttaminen Ounasvaaran alueella
 Kaavahankkeen tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen lisäämisen tutkiminen Ounasvaaran alueella Ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistaman Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Ounasvaaran alueelle on tullut useita asemakaavan muutoshakemuksia, joiden käsittely edellyttää myös yleiskaavan tarkistamista.
Luonnosvaiheen kuuleminen 4.11.-3.12.2013

15.4.2014

Kortteli 10 tontit 8, 11, 10 ja 12 sekä katualue, Korkalonkatu
 1. kaupunginosan kortteliin 10 on tullut useampia asemakaavan muutosanomuksia. Kaupungin tarkoituksena on käynnistää kyseisten hakemusten johdosta asemakaavan muutos käsittäen koko korttelia 10. Muutoksessa tarkistettaisiin korttelin kerroslukuja, rakennusoikeuksia, käyttötarkoituksia ja pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä sekä rakennussuojeluasioita.

Tämä asemakaavan muutos on rajattu koskemaan tontteja 8,11, 10 ja 12, korttelin 10 eteläosaa.

Julkisesti nähtävillä 10.4-9.5.2014


9.4.2014

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 5. kaupunginosa kortteli 506 tontti 5 sekä lähivirkistysalue, Ylikorvantie 22
 

Tekninen lautakunta on 28.1.2014 (13 §) päättänyt kaavoituksen esityksestä saattaa vireille asemakaavan ja tonttijaon muutoksen 5. kaupunginosan kort-telin 506 tontilla 5 sekä lähivirkistysalueella.

Asunto Oy Rovaniemen Ylikorvantie 22 allekirjoittajana Seppo Yliräisänen on hakenut asemakaavan ja tonttijaon muuttamista korttelin 506 tontilla 5 sekä viereisellä Susivoudinpuiston virkistysalueella niin, että virkistysalueesta liitet-täisiin 5,5 metrin levyinen ja pinta-alaltaan noin 235 m² suuruinen kaistale tonttiin 5. 

Vireilletulo ja luonnosvaiheen kuuleminen 10.-23.2014


9.4.2014

Asemakaava ja asemakaavan muutos Jääskeläisen teollisuusalue, Varikkotien itäpuoli
 

Rovaniemen kaupunki on käynnistänyt vuonna 2008 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen 8. kapunginosan Jääskeläisen teollisuusalueella. Tarkoituksena on turvata kaupungin teollisuustonttivarantoa. 2010 Jääskeläisessä käynnistyi uusi asemakaavoitus, jonka yhteydessä käsiteltiin osa 2008 kaavan alueita. Nyt kun 2010 kaava on valmistunut ja alueen kunnallistekniikka sekä liikenneverkko on suurelta osin toteutunut ja kehittynyt, voidaan 2008 käynnistynyt kaavoitus saattaa loppuun. Vuoden 2008 kaava-alueen pienentymisen vuoksi kaava asetetaan uudelleen ehdotusvaiheen kuulemiseen. 

Uusi ehdotusvaiheen kuuleminen 10.4. - 9.5.2014


9.4.2014

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9024 tontti 7
 Jukka Lakkapää on hakenut asemakaavan muutosta tontille 9-9024-7. Hakijan tavoitteena on saada tontille asemakaavan mukainen merkintä siirrettäville katoksille.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.-23.4.2014
9.4.2014

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2189 tontti 10, Pannunkorva 2
 Rakennusoikeuden nostaminen tontilla samalle tasolle, mitä alueen ja sen lähiympäristön asuinpientalotonteille (AP)on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu. Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.4.-23.4.2014
9.4.2014

4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Kataranta 32
 Asemakaavan muutos joka mahdollistaa nykyisen asuinrakennuksen saneerauksen sekä toteuttaa rakennukseen autotalli / varastotilaa. Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.4.-23.4.2014
9.4.2014

4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Kiviniementie 12
 Tontin toimintojen parantaminen rakennusoikeutta lisäämäällä, joka mahdollistaa riittävien säilytystilojen toteuttamisen. Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.4.-23.4.2014
9.4.2014

Varastoalue, Aittatie, Varastotie, Vaihdekatu
 Tekniset palvelut -osaston maankäyttö on käynnistänyt Varastoalueen asemakaavan uudistamisen. Suunnittelutyö on tilattu FCG Planeko Oy:ltä.
28.3.2014

Korttelin 23 tontit 15 ja 17 sekä pysäköintialue, Pekankatu
 City-hotelli Oy on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että viereinen pysäköintialue liitettäisiin olemassa olevaan hotellitontiin ja näin mahdollistettaisiin hotellitoiminnan laajentaminen. Hakemuksessa esitetään tontille rakennettavaksi hotelli laajennuksen lisäksi asuntoja, ravintoloita, kokoustiloja, kauppahalli ym.
Luonnosvaihe 13.2.-14.3.2014
12.2.2014

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9060 ja 9063 sekä teollisuusraidealue, Ahjotie-Vasaratie
 9. kaupunginosan teollisuus- ja varastorakennuskortteleiden (T) 9060 ja 9063 välissä on teollisuusraidealuetta (LRT), joka on tarpeeton.
LRT -alue voitaisiin muuttaa tehokkaampaan käyttöön ja liittää viereisiin kortteleihin.
Julkisesti nähtävillä 13.-26.2.2014
12.2.2014