• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 29 tontti 9, Rovakatu 11
 

Lemminkäinen Talo Oy/ Marko Palonen hakevat valtakirjalla asemakaavan muutosta tontille 1-29-9. Asemakaavan muutoksella halutaan mahdollistaa uuden kuusikerroksisen kerrostalon rakentaminen nykyisen tilalle. Uudet suunnitelmat vaativat rakennusoikeudenlisäystä 1 525 k-m² (1835 k-m²+1525 k-m²=3360 k-m²) ja kerrosluvun nostamista neljästä kuuteen.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.10.-20.11.2017


18.10.2017

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 509 tontit 5 ja 18, Pajakorva 4 ja 6
 

Kiinteistö Oy Pajakorva 4 hakee kaavamuutosta 5. kaupunginosan korttelin 509 tonteille 5 ja 18. Hakijan tarkoituksena on yhdistää korttelin 509 tontit 5 ja 18 yhdeksi tontiksi käyttötarkoituksella AP (asuinpientalojen korttelialue). Hakija esittää myös kerrosluvun nostamista kahteen sekä rakennusoikeuden nostamista 1064 k-m²:iin.

 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 19.10.-2.11.2017

 


18.10.2017

Asemakaavan muutos 11. kaupunginosan pysäköinti-, urheilu-, virkistys- ja vesialueet, Kukanniemi
 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia voidaanko alueelle sijoittaa matkailuapalveluita palvelevia rakennuksia ja siihen liittyvää toimintaa. Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.10.-20.10.2017.
17.10.2017

4. kaupunginosa, asemakaavan muutos ja laajennus, golfkentän ja hiihtokeskuksen alue
 Nyt laadittavan asemakaavan tarkoituksena on tutkia urheilu-, virkistys- ja matkailupalvelujen sekä liikenteen tarpeet suunnittelualueella. Tavoitteena on mahdollistaa alueella toimivien urheilu- ja matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen ja kasvun edellytykset. Erityisenä kehittämisen kohteena on kaava-alueella sijaitseva golfkentän alue. Asemakaavan muutos- ja laajennusalue on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alueen pinta-ala on n. 170 ha, josta asemakaavan laajennusaluetta on n. 133 ha.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.10.-20.11.2017.
17.10.2017

Asemakaava muutos kortteliin 516 tonteilla 19-20 ja 22 sekä korttelit 5031-5033
 

Tekninen lautakunta on 29.1.2013 §16 saattanut vireille asemakaavan muutoksen 5. kaupunginosan korttelin 516 tontilla 22. Kaupunginhallitus on 14.11.2016 §444 laajentanut vireillä olevaa asemakaavan muutosta korttelissa 516 tontilla 22 siten, että alueeseen sisällytetään tontit 19 ja 20. Kaupunginhallitus on 21.8.2017 § 399 laajentanut vireillä olevaa asemakaavanmuutosta koskemaan korttelin 516 tonttien 19-20 ja 22 lisäksi kortteleita 5031-5033. Samalla kaupunginhallitus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta osoittaa (1) tontti tiede-, taide ja yrityspuistolle,(2) mahdollisuutta osoittaa tontti innovatiiviselle ja kiertotalouden periaatteita soveltavalle opiskelija-asunnolle sekä (3) tutkia innovatiivisia paikoitus- ja liikkumismalleja sekä yhteispaikoitusta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa lisärakentamista alueelle. 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.10.2017-14.11.2017
16.10.2017

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki
 

13. kaupunginosan virkistysalueella on oleva ajoyhteys tontille 13-201-5. Asemakaavamuutoksella on tarkoitus
vahvistaa alueen nykyinen käyttö.

 

Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen: 19.10.-2.11.2017


13.10.2017

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9051 sekä suojaviheralue
 

Alueen maanomistaja/vuokralainen hakee korttelin 9051 tonttien 4,5 ja 7 käyttötarkoituksen muuttamista siten, että käyttötarkoitus
palvelisi paremmin liike-/kaupallista toimintaa. Samassa yhteydessä tutkitaan koko korttelin 9051 ja suojaviheralueen tilanne.

Valmisteluvaiheen kuuleminen: 19.10.-.2.11.2017


13.10.2017

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa tontit 9012-6, 9012-10, 9011-6, 9029-2 ja 3 sekä teollisuusraide-, katu- ja virkistysalueet, Suosiola
 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy hakee asemakaavan muutosta Suosiolan voimalaitoksen
ja lähiympäristön alueelle. Tarkoituksena on laajentaa nykyistä voimalaitosaluetta siten,
että tontille 9012-6 rakennettaisiin uusia energiatuotantoon liittyviä toimitiloja (kiinteän polttoaineen
käsittelytila, konehalli) ja tonttia 9011-6 ja sillä olevaa rakennusta hyödynnettäisiin varastokäytössä.
Voimalaitosalueeseen liitettäisiin myös tontit 9029 2 ja 3, osa viereistä Lampelankatua, virkistysaluetta ja
teollisuusraidealuetta.

Valmisteluvaiheen kuuleminen: 19.10.-2.11.2017


13.10.2017

Kuusiselän osayleiskaava
 

Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka mahdollistaa uusiutuvan energian tuotantoa kuten, tuulivoimaloiden, aurinkopaneeleiden ja biokaasun, niihin liittyvän tiestön, sähkösiirtoverkoston ja sähköasemien rakentamisen kaava-alueelle Kuusiselän kaatopaikalle ja sen ympäristöön.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 15-9.-16.10.2017

Osayleiskaavamuutoksen asukastilaisuus pidetään Taipaleen koululla ti 26.9. alkaen klo 18.00, Kivitaipale. Tilaisuus käynnistyy kahvitarjoilulla klo 17.30.


22.9.2017

Ranta-asemakaava, Tennilammit
 Tilan 698-402-312-12 maanomistaja on hakenut ranta-asemakaavan laatimista omistamalleen maalle. Hakijan tarkoituksena olisi, että alueelle voitaisiin kaavoittaa loma-asumista. Valmisteluvaiheen kuuleminen 15.9.-28.9.2017.
20.9.2017

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 560 tontti 18, Väinämöisentie 30
 

Tarkoituksena olisi muuttaa asemakaavaa siten, että tontille voisi rakentaa nykyaikaisen asuinpientalon AP I. Ehdotusvaiheen kuuleminen 15.9.-16.10.2017.


19.9.2017

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2189 tontti 1, Pannunkorva 16
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen paikkatieto- ja tonttipalvelun esittämällä tavalla. Rovaniemen kaupunki on saanut määräalan omistukseen rakentamiskehotusmenettelyllä. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 15.- 28.9.2017.
13.9.2017