• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
11. ja 14. kaupunginosa korttelit 11300-11302,14004-14006 sekä ympäröitävät katu- ja virkistysalueet, Metsäruusu
 

Asemakaavan tavoitteena on kehittää Metsäruusun alue uudeksi vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jossa on myös monimuotoisia palveluja sekä liiketiloja. Kaavassa tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alueelle monipuolisesti hirsi- ja puurakenteisia asuinrakennuksia sekä mahdollisesti erillispientaloja esim. ikääntyneille. Lisäksi kaavassa selvitetään kaupallisten palvelujen sijoittamista ja laajentamista voimassa olevan asemakaavan mukaisen liikerakennusten korttelialueen yhteyteen.

Vireilletulo 6.-20.2.2017
22.2.2017

Napapiirin alueen asemakaavan laajennus ja asemakaavan muutos (ohjelmapalvelujen ja liikenteen tarpeet)
 

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos ja täydennys ohjelmapalveluiden ja liikenneratkaisujen kehittämiseksi. Kaava-alueeksi valitaan ne alueet, joita voimassa olevissa asemakaavoissa olevat majoitusyrittäjät sekä ohjelmapalveluyrittäjät käyttävät vuokraamansa tai omistamansa tontin/ määräalan ulkopuolella. Kaava-alueen rajausta tarkennetaan kaavaprosessin ajan. 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.-20.2.2017


6.2.2017

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 3036 tontit 1-3 ja 7-10 sekävirkistysalueen osa, Rajavartioston alue
 

Kaupungin Tilaliikelaitos hakee asemakaavan ja tonttijaon muutosta ns. Rajavartioston alueella, mm.  korttelin 3060 tonteille 1-3 sekä 7-10. Alueella olevien, liikelaitoksen omistamien, rakennusten toiminta on nykyisellään mahdotonta liikenteen, pysäköinnin ja saattoliikenteen osalta. Mahdollisena ratkaisuna on alueen asemakaavan ja tonttijaon muutos.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.-8.3.2017


3.2.2017

Norvajärven osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Norvajärven alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.1.2005 hyväksymä yleiskaava. Yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaisesti.
Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.


31.1.2017

Niskanperän osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Niskanperän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava. Niskanperän alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jota olisi voitu käyttää rakennuslupien myöntämisen perustana. Rovaniemen kaupungin alueidenkäytön strategiassa Niskanperä on kuvattu kyläalueena, jonne tulisi laatia osayleiskaava.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.12.2016.-13.1.2017
Niskanperän osayleiskaavaan liittyvä asukastilaisuus pidetään Alakorkalon koululla torstaina 15.12.2016 kello 18.00 alkaen
.


9.12.2016

Asemakaavan muutos 7. kaupunginosa osa korttelia 729 sekä viereinen suojaviher- ja katualue
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 10-osastoiselle päiväkodille ja lähiliikuntakentälle. Lisäksi tutkitaan soveltuvuus erilaisille asuntotyypeille kuten kerros-, pienkerros-, erillis- tai/ja paritalot.
Vireilletulo nähtävillä 9.12.-21.12.2016


8.12.2016

Asemakaavan muutos ja tonttijako 2. kaupunginosa, kortteli 60 tontti 11 ja kortteli 62 tontti 2 sekä katualue Veitikantie
 

Asemakaavan viitesuunnitelmien pohjalta on laadittu yhteistyössä maanomistajan kanssa 15.11.2016 päivätty kaavaehdotus. Ehdotuksessa alueelle muodostuu kaksi asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Korttelin 60 tontilla 11 kerrosluku on IV ja rakennusoikeus 1800 k-m 2  ja korttelin 62 tontin 2 kerrosluvut ovat V ja VI sekä rakennusoikeudet rakennuspaikoilla 2100 ja 4600 k-m2. Asemakaavan muutos ja tonttijako ehdotusvaiheen kuuleminen 9.12.2016 - 13.1.2017


8.12.2016

Asemakaava ja asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Katajarinne
 

Rovaniemen kaupunki pyrkii riittävään ja monipuoliseen pientalotonttitarjontaan. Kaupunki omistaa niin kutsutun Katajarinteen maa-alueen Nivavaarassa. Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa valtuustokaudelle 2013-2016, Katajarinteen asemakaavan toteuttaminen on asetettu tavoitteeksi vuosille 2017-2020. Tätä varten on käynnistetty alueen asemakaavan laatiminen.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.12.2016-13.1.2017


7.12.2016

Asemakaavan muutos korttelissa 516 tonteilla 19-20 ja 22, Yliopistonkatu
 

Tekninen lautakunta on 29.1.2013 §16 päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 5. kaupunginosan korttelin 516 tontilla 22. Kaupunginhallitus on 14.11.2016 §444 päättänyt laajentaa vireillä olevaa asemakaavan muutosta korttelissa 516 tontilla 22 siten, että alueeseen sisällytetään tontit 19 ja 20.


Asemakaava laaditaan ns. suorana kumppanuuskaavana, jossa

 1. Tutkitaan mahdollisuus osoittaa tontti tiede-, taide ja yrityspuistolle

 2. Tutkitaan mahdollisuus osoittaa tontti innovatiiviselle, kiertotalouden periaatteita soveltavalle opiskelija-asunnolle

 3. Tutkitaan innovatiivisia paikoitus- ja liikkumismalleja sekä yhteispaikoitusta


Vireilletulo nähtävillä 18.11-2.12.2016
17.11.2016