• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3608 tontti 1, Keskusväylä 4
 

Tavoitteena olisi saada tontilta kulkuyhteys Keskusväylä- kadulle. Tontin ja Keskusväylä-kadun välissä on VP-alue, mikä asemakaavan muutoksella liitetään tonttiin.

Lainvoimaisuuskuulutus 13.3.2015


17.3.2015

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa korttelin 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie
 

Asemakaavan muutoksella sallittaisiin tontilta 5-582-12 kulku PI-virkistysalueen läpi Pappilantielle.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3.-15.4.2015.


17.3.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie
 

Asemakaavan tavoitteena on tutkia voidaanko korttelin 10 tonttien 3 ja 4 sekä korttelin 11 tontin 3 asemakaava muuttaa siten, että nykyinen kaavamerkinta AO I muutetaan AP I 1/2.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3.-15.4.2015.


17.3.2015

Yleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella
 

Helena Keskiniva on 8.8.2013 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Koskenkylän osayleiskaavan muuttamista tilan Lepola RN:o 57:119 alueella.
Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia voidaanko vielä rakentamaton rakennuspaikka siirtää hakijan esittämään paikkaan.
Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 2.10.2000 hyväksymä osayleiskaava.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3.-15.4.2015.


16.3.2015

Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowflake Oy
 Snowflake Oy on 9.11.2014 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Lehtojärven osayleiskaavan muuttamista tilojen 35:60 ja 35:56 alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on olemassa olevan matkailuyrityksen toimintaedellytysten kehittäminen. Alueella on toiminut vuodesta 2008 lähtien Snowflake Oy:n operoima Arctic Snowhotel - lumihotelli.
Luonnosvaiheen kuuleminen 16.-30.3.2015.
16.3.2015

Vennivaaran asemakaava-alueen laajennus
 Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman (KV 27.1.2014, § 13) mukaisesti asemakaava-aluetta laajennetaan Vennivaarasta länteen. Alueelle kaavoitetaan uusi asuntoalue.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.3-15.4.2015
13.3.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie
  Maantie 19740, Ylikylä ja kevyenliikenteen väylä 89740 hallinnollisesta muutoksesta.
12.3.2015

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, kortteli 4104, tontti 3 ja viereinen lähivirkitysalue
 Maire Narkaus, Toivo Narkaus ja Jaakko Narkaus ovat hakeneet kaavamuutosta 16. kaupunginosan korttelin 4104 tontille 3 ja  viereiselle lähivirkitysalueelle (VL).
12.3.2015

Asemakaavan muutos 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu, Pöykkölä
 Pysäköintialueen muuttaminen pientalotonteiksi. Luonnosvaiheen kuuleminen 16.3.-30.3.2015.
12.3.2015

Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
 

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Valmisteluvaiheen kuuuleminen 9-27.2.2015


6.2.2015

Asemakaava, 16. ja 18.kaupunginosa, Syväsenvaara, Santapark ympäristöineen
 

 Rovaniemen kaupunginhallitus on 11.3.2013 §114 vuokrannut alueen määräajaksi Santapark Oy:lle, jonka tarkoitus on sijoittaa alueelle camping- alue sekä mökkejä. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, joten asemakaava on laadittava rakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavatyön yhteydessä on tarkoitus tutkia, voidaanko hakijan esittämä rakentaminen toteuttaa kaavamuutosalueella.

Suunnittelualue kattaa Santaparkin päällä olevan Syväsenvaaran rinteen sekä lakialueen ja vaaran koillispuolella olevaa metsää. Alue sijaitsee Rovaniemen 16. ja 18. kaupunginosassa Santapark- elämyspuiston ympäristössä. Rovaniemen keskustaan on matkaa alueelta noin viisi kilometriä ja Napapiirille ja lentoasemalle kaksi kilometriä. Suunnittelualue on tällä hetkellä metsää ja vanhaa soranottoaluetta. Aluetta käytetään muun muassa lähialueen asukkaiden virkistykseen. ElämyspuistoSantapark sijaitsee suunnittelualueella, maan alla. Alueella on Santaparkin yleisöpysäköinti.

Lainvoimaisuuskuulutus 6.2.2015


6.2.2015

Asemakaavan muutos 3-109-7
 

Tekninen lautakunta on 23.10.2012 (160 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 190 tontilla 7.

Kiinteistö Oy Pacity/ Erkki Närä ja Jorma Karvonen ovat hakeneet 6. kesäkuuta 2012 päivätyllä hakemuksella asemakaavamuutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 109 tontille 7. Tontti on rakennettu ja siinä aiemmin toimi IT-tarvikkeita myyvä Los Oy. Tontin Asemakaava haetaan muutettavaksi siten, että alueelle olisi mahdollista toteuttaa 6-8 kerroksista asuinkerrostalorakentamista ja rakennusoikeus olisi vaihtoehdosta riippuen 3 000 – 5 000 k-m²:ä.

Skanska Oy osti kiinteistö Oy Pacityn ja jätti oman kiinteistöä 3-109-7 koskevan kaavamuutoshakemuksen. Hakemuksessa esitetään tontille 6-kerroksista kerrostaloa, jonka rakennusoikeus on 3 100 k-m².

Lainvoimaisuuskuulutus 6.2.2015


6.2.2015