• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus
 Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

16.4.2018

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 38 tontti 6, Valtakatu
 

Senaatti-kiinteistöt hakee 13.2.2018 päivätyllä kaavamuutoshakemuksella asemakaavan muutosta 1. kaupunginosaan  kortteliin 38 omistamalleen tontinosalle. Hakemuksen mukaan lääninhallituksen korttelissa julkisen palvelujen ja hallinon tarpeisiin varattuja rakennuksia ei enää tarvita. Kaavamuutoshakemuksessa esitetään, että Senaatin omistamaa korttelinosaa tutkittaisiin valtion tarpeisiin sekä matkailu- ja asuinkäyttöön. Maanomistaja esittää, että kaavassa voitaisiin tutkia, voidaanko käytöstä poistuvia rakennuksia muuttaa esimerkiksi hotelli- ja majoituskäyttöön. 


3.4.2018

Valionranta, asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 4002 sekä ympäröivät katu- ja viheralueet, Valionranta
 

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia kilpailullisen kumppanuuskaavoituksen tuloksen mukaisen ehdotuksen mahdollistaminen suunnittelualueella.  Asemakaavassa huomioidaan kiertotalous ja Rovaniemen kaupungin ympäristöraportin tavoitteet. Kaavalla edistetään Rovaniemen kehittymistä arktisena talvikaupunkina. KH:n 12.3.2018 §89 Valionrannan eteläinen ja pohjoinen kaava-alue yhdistetään. Kaupunginhallituksen päätös 19.6.2017 § 343 laajennetaan koskemaan Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta (C-2, AK- ja viher- sekä liikennealueet).

Vireilletulo uudelleen nähtävillä 3.4.-16.4.2018

 3.4.2018

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontit 4-6, Teollisuustie
 

Alueen käyttötarkoitusmerkintä ei ole enää ajantasainen eikä vastaa alueen käytön tulevaisuuden odotuksia, jotka ovat enemmän kauppaan suuntautuvaa.
Kaupungin aloitteesta alueen käyttötarkoitusmerkinnän muuttamista on ryhdytty tutkimaan asemakaavamuutoksella.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.3.-12.4.2018


28.3.2018

Asemakaavan muutos 18.kaupunginosa kortteli 7025, Teknotie 1
 

Alue on tarkoitus muuttaa siten, että alueelle mahdollistuisi useamman tontin muodostaminen. Nykyisellään kortteli 18-7025 on yhtä tonttia (7016m2). Samalla tutkitaan myös mm. alueen käyttötarkoitus ja kerrosluku.

 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.3.-12.4.2018


28.3.2018

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 509 tontit 5 ja 18, Pajakorva 4 ja 6
 

Kiinteistö Oy Pajakorva 4 hakee kaavamuutosta 5. kaupunginosan korttelin 509 tonteille 5 ja 18. Hakijan tarkoituksena on yhdistää korttelin 509 tontit 5 ja 18 yhdeksi tontiksi käyttötarkoituksella AP (asuinpientalojen korttelialue). Hakija esittää myös kerrosluvun nostamista kahteen sekä rakennusoikeuden nostamista 1064 k-m²:iin.

 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.3.-30.4.2018

 


28.3.2018

Asemakaavamuutos 10. kaupunginosa korttelit 10155 ja 10218 sekä lähivirkistysalue, Lehtiojanlenkki 1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 13
 

Lehtiojanlenkin keskellä olevat tontit ovat jääneet toteutumatta ja alueen toteutus on tästä syystä jäänyt viimeistelemättä mm. päällysteen osalta. Ase-makaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan ehdottomasti noudatettava kerrosluku II (kaksi), jotta tontit houkuttelisivat paremmin rakentajia.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.3.-12.4.201828.3.2018

4. kaupunginosa, asemakaavan muutos ja laajennus, golfkentän ja hiihtokeskuksen alue
 Nyt laadittavan asemakaavan tarkoituksena on tutkia urheilu-, virkistys- ja matkailupalvelujen sekä liikenteen tarpeet suunnittelualueella. Tavoitteena on mahdollistaa alueella toimivien urheilu- ja matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen ja kasvun edellytykset. Erityisenä kehittämisen kohteena on kaava-alueella sijaitseva golfkentän alue. Asemakaavan muutos- ja laajennusalue on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alueen pinta-ala on n. 170 ha, josta asemakaavan laajennusaluetta on n. 133 ha.
Asemakaavan muutos ja laajennus on kuulutettu voimaan 28.3.2018 muilta kuin valituksenalaisilta osin.
27.3.2018

Asemakaavan muutos korttelin 3018 tontti 2, Naavakuja
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen hakijan esittämällä tavalla.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.3.-12.4.2018
27.3.2018

Asemakaavan muutos 1. ja 3. kaupunginosan katu- ja puistoalueet, Lapinkävijäntie
 Uudet katu- ja pysäköintialuejärjestelyt taidemuseon ja kauppakeskus Revontulen välisellä alueella, Lapinkävijäntie. Ehdotusvaihe nähtävillä 29.3.-30.4.2018.
27.3.2018

Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Nivankylän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti. Osayleiskaavasta tulee ohjaustavoitteiltaan eri alueilla eri tyyppinen. Osalla kaava-aluetta kaava laaditaan yksityiskohtaisena aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä MRL 44 §:n ja 72 §:n mukaisesti (Nivankylän alue, Ounasjoen rantavyöhyke sekä Olleronvaaran alue). Osalle aluetta kaava laaditaan yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana, joille tullaan laatimaan asemakaavoja (Olleronvaaran ja Vennivaaran välinen alue). Näin samalla kaavalla voidaan käsitellä ja ilmaista esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteita ja osoittaa myös tarkkojakin aluevarauksia.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.3.- 4.4.2018.


7.3.2018

Asemakaavan muutos korttelin 3065 tontit 2 ja 3, Santamäentie 18 ja 20
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 8- tai 10-osastoiselle päiväkodille sekä mahdollisuudet asumiselle kuten rivitalokorttelille. Rovaniemen kaupungin maankäyttöryhmä on etsinyt keskusta-alueen liepeiltä päiväkotikäyttöön soveltuvia alueita, ja tämä tutkittavaksi valikoitunut alue on osoittautunut lupaavimmaksi sijainniltaan.

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 6.-19.3.2018


6.3.2018