• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Keskustan osayleiskaava
 

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2008 § 130 kohdalla käynnistää Rovaniemen keskusta-alueen maankäyttöä ohjaavan osayleiskaavan valmistelun. Maankäytön vastuualueen näkemyksen mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena tulee olla ohjata keskeisen kaupunkialueen kaupunkikuvallista ja toiminnallista kehittämistä. Tekninen lautakunta on päättänyt 29.9.2009 § 131 saataa vireille keskusta-alueen osayleiskaavan laatimisen.
Kaupunginvaltuusto 12.11..2012 §140

Korkein hallinto-oikeus 30.6.2015 on hylännyt valitukset.

Täytäntöönpano kuulutus 8.7.2015 Lapin Kansassa


10.8.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 9052-1 ja -2, Alakorkalontie 24 ja 26
 

Hakija esittää, että korttelin 9052 tontin 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0.40. Uuden tontin kooksi tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta olisi 3553 k-m² ( rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).

Vireilletulo 29.6.–7.8.2015


26.6.2015

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontti 13, Toripuistikko
 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä esittää, että tontin 1-11-13 käyttötarkoitus muutetaan opetus-toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YO-1) liikerakennusten korttelialueeksi (KL) kerrosluvulla viisi (V). Lisäksi esitetään, että kaava sallisi asuntojen sijoittamisen rakennukseen. Rakennusoikeuden lisäystä esitetään 2 500 k-m² (9 000 k-m²+2 500 k-m²=12 000 k-m²).

Vireilletulo 29.6.–7.8.2015


26.6.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosassa, Ylikyläntie
 

 Maantie 19740, Ylikylä ja kevyenliikenteen väylä 89740 hallinnollisesta muutoksesta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.6.-7.8.2015


26.6.2015

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, kortteli 4104, tontti 3 ja viereinen lähivirkitysalue
 

Maire Narkaus, Toivo Narkaus ja Jaakko Narkaus ovat hakeneet kaavamuutosta 17. kaupunginosan korttelin 4104 tontille 3 ja  viereiselle lähivirkitysalueelle (VL).
Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.6.-7.8.2015


25.6.2015

Asemakaavan muutos Lampela, Varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö
 

Asemakaavamuutos on käynnistetty vuonna 2008. Asemakaavamuutos on jaettu kahteen osaan vuonna 2014. Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan 4-tien puoleinen alue uudeksi vetovoimaiseksi kaupan ja palvelujen alueeksi. Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.6-7.8.2015.


25.6.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191 ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie
 

Ylikyläntien, Kittiläntien ja Puomikujan risteysalueella ja lähiympäristössä tulee tarkastella liikennejärjestelyt uudelleen, huomioimalla riittävät tie- ja katualueet. Samalla voidaan tutkia alueen asemakaavan ajantasaisuus kortteleissa 191 sekä viereisillä maa- ja metsätalousalueella (M) ja siirtolapuutarha-alueella (RP). Ko. alueelle voitaisiin mahdollisesti muodostaa uusia pientalotontteja (AO, AP, AR). Lisäksi tutkitaan korttelin 201 tonttijärjestelyt.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 29.6.-7.8.2015


23.6.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 6. kaupunginosan korttelit 6072 ja 6073, LP-alue sekä viereinen puistoalue, Taivaanrannantie
 Mikko Vihersalo on Sky Park Oy:n ja Rovatennis Oy:n puolesta hakunut 5. helmikuuta 2015 päivätyllä hakemuksella asemakaavan ja tonttijaon muutosta 6. kaupunginosan korttelien 6072 ja 6073 sekä LP-alueen ja viereisen puistoalueen ympäristöön. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 29.6.-31.7.2015
23.6.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12, Rovakatu 2-6, Maakuntakatu 1-5
 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen kehittämistä jatkaa alueella pidetyn arkkitehtuurikilpailuun perustuvan ehdotuksen sekä KHO:lta saadun päätöksen pohjalta. Tavoitteena on tutkia Rovakatu 2:n säilyttäminen, opettajien rakennuksen suojelun osoittaminen, tonteille sijoittuva mahdollinen täydennysrakentaminen sekä maanalaisen pysäköinnin mahdollistaminen. Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.6.- 7.8.2015
23.6.2015

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit
 

Seppo Aho Kiinteistö Oy Arktinen Portti ja Kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Koskikaran puolesta on  hakenut 18. helmikuuta 2014 päivätyillä hakemuksilla asemakaavamuutosta omistamilleen 3. kaupunginosan korttelin 125 tonteille 7 ja 8 sekä korttelin 131 tonteille 16 ja 17.

 

Teknisen lautakunnan hyväksymästä kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.10 - 22.10.2014


12.6.2015

Vanttauskosken osayleiskaava
 

Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Vanttauskoski on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 1.-18.6.2015.
Asukastilaisuus pidetään Yläkemijoen koulun ruokasalissa tiistaina 9.6.2015, klo 18.00 alkaen.


9.6.2015

Asemakaava ja asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Katajarinne
 

Rovaniemen kaupunki pyrkii riittävään ja monipuoliseen pientalotonttitarjontaan. Kaupunki omistaa niin kutsutun Katajarinteen maa-alueen Nivavaarassa. Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa valtuustokaudelle 2013-2016, Katajarinteen asemakaavan toteuttaminen on asetettu tavoitteeksi vuosille 2017-2020. Tätä varten käynnistetään alueen asemakaavan laatiminen.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 1.-18.6.2015


29.5.2015