• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Vanttauskosken osayleiskaava
 

Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Vanttauskoski on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.11-18.12.2015.
Asukastilaisuus pidetään Yläkemijoen koulun ruokasalissa keskiviikkona 25.11.2015, klo 18.00 alkaen.


25.11.2015

Paavalniemen osayleiskaava
 Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Paavalniemi on kuvattu taajamatoimintojen alueena, jonne tulisi laatia maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Vireille tulo 9.-27.6.2014
25.11.2015

Koskenkylän asemakaava
 

Suunnittelualue on kunnanvaltuuston 2.10.2000 hyväksymässä Koskenkylän yleiskaavassa osoitettu suunnittelutarvealueeksi (kaavassa merkitty rk-alue).
Alue liittyy välittömästi 4. kaupunginosan (Pullinpuoli) asemakaavoitettuun alueeseen idässä ja etelässä rakennettuun golf-puiston alueeseen. Alue rajoittuu pohjoisessa Kemijokeen.
Kaavoitusohjelmassa 2009-2012 (tarkistus) todetaan Koskenkylän asemakaavan osalta; Rovaniemen maakuntakaavan, Rovaniemen vaihemaakuntakaavan ja alueidenkäyttöstrategian mukaisille keskustatoimintojen ja taajama-toimintojen alueille käynnistetään yksityiskohtaisempaa maankäyttöä ohjaavan asemakaavan laadinta. Rovaniemen maakuntakaavassa Koskenkylä on taajamatoimintojen aluetta (A).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys 25.11.2015


25.11.2015

Niskanperän osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Niskanperän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava. Niskanperän alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jota olisi voitu käyttää rakennuslupien myöntämisen perustana. Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiassa Niskanperä on kuvattu kyläalueena, jonne tulisi laatia osayleiskaava.

Niskanperän osayleiskaavan asukastilaisuus pidetään Alakorkalon koululla torstaina 5.11.2015 kello 18.00 alkaen.


2.11.2015

Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
 

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. 2. Ehdotusvaiheen kuuleminen 14.10.-13.11.2015


13.10.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 1. kaupunginosa, kortteli 34, tontit 11 ja 12, Rovakatu 2-6, Maakuntakatu 1-5
 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen kehittämistä jatkaa alueella pidetyn arkkitehtuurikilpailuun perustuvan ehdotuksen sekä KHO:lta saadun päätöksen pohjalta. Tavoitteena on tutkia Rovakatu 2:n säilyttäminen, opettajien rakennuksen suojelun osoittaminen, tonteille sijoittuva mahdollinen täydennysrakentaminen sekä maanalaisen pysäköinnin mahdollistaminen. Ehdotusvaiheen kuuleminen 14.10.- 13.11.2015 ja tonttijako.
12.10.2015

Vaaralan asemakaava
 Vaaralan alueella on voimassa oleva osayleiskaava. Kaava ei kuitenkaan oikeuta suoraan rakennuslupaan alueella. Kaavassa on myös osoitettu asemakaavoitettu alue. Tekninen lautakunta on 23.2.2010 päättänyt, että Vaaralan alueen asemakaavoittaminen käynnistetään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Asemakaavan laatimisella selvitetään mm. alueen pysyvän asutuksen sijoittaminen sekä virkistysalueiden järjestäminen alueella. Tekninen lautakunta on päättänyt 25.5.2010, että Vaaran asemakaavan laatiminen laajennetaan koskemaan koko Vaaran hyväksyttyä yleiskaava-aluetta. Vaaralan ja Vartioniemen alueet on jaettu kahdeksi omaksi asemakaavaksi Punkkiojan kohdalta.


6.10.2015

Kortteli 10 tontit 8, 11, 10 ja 12 sekä katualue, Korkalonkatu
 1. kaupunginosan kortteliin 10 on tullut useampia asemakaavan muutosanomuksia. Kaupungin tarkoituksena on käynnistää kyseisten hakemusten johdosta asemakaavan muutos käsittäen koko korttelia 10. Muutoksessa tarkistettaisiin korttelin kerroslukuja, rakennusoikeuksia, käyttötarkoituksia ja pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä sekä rakennussuojeluasioita.

Tämä asemakaavan muutos on rajattu koskemaan tontteja 8,11, 10 ja 12, korttelin 10 eteläosaa.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.9.2014, § 82

6.10.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 9052-1 ja -2, Alakorkalontie 24 ja 26
 

Heikki Alasuutari esittää, että korttelin 9052 tontit 1 ja 2 yhdistetään yhdeksi tontiksi ja käyttötarkoitus muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi tehokkuusluvulla e=0.40. Uuden tontin kooksi tulisi 8882 m², jossa rakennusoikeutta olisi 3553 k-m² ( rakennusoikeuden lisäystä +1333 k-m²).

Valmisteluvaiheen kuuleminen 2.-.15.10.2015


1.10.2015

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9023 tontit 2 ja 3
 

Rovaniemen Master Oy ja Alaojat-Yhtiöt Oy hakee asemakaavan ja tonttijaon muutosta tonteille 9-9023-2 ja 3. Tarkoituksena on yhdistää tontit ja niiden rakennusalueet, jonka jälkeen maanomistus siirtyisi yhdelle yritykselle. Alueen rakennusoikeus ei muutu.


1.10.2015

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 57 tontti 17, Vapaudentie
 

Kiinteistö Oy Vapaudentie 8 / Aimo Mikkola, hakee asemakaavan muutosta tontille 2-57-17. Tarkoituksena on muuttaa tontti asuinkerrostalotontiksi. 


1.10.2015

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa, Rinteenkentän alue
 Asemakaavan muutos 6, kaupunginosaan Rinteenkentän alueelle, jolla tutkitaan asuinrakennusten täydennysrakentamisen mahdollistamista alueella. 
30.9.2015