• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
 

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.9.-8.10.2014


24.9.2014

Rovaniemen yleiskaava 2015 muuttaminen Ounasvaaran alueella
 Kaavahankkeen tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen lisäämisen tutkiminen Ounasvaaran alueella Ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistaman Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Ounasvaaran alueelle on tullut useita asemakaavan muutoshakemuksia, joiden käsittely edellyttää myös yleiskaavan tarkistamista.
ehdotusvaiheen kuuleminen 25.9.-27.10.2014

24.9.2014

Asemakaava, 16. ja 18.kaupunginosa, Syväsenvaara, Santapark ympäristöineen
 

 Rovaniemen kaupunginhallitus on 11.3.2013 §114 vuokrannut alueen määräajaksi Santapark Oy:lle, jonka tarkoitus on sijoittaa alueelle camping- alue sekä mökkejä. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, joten asemakaava on laadittava rakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavatyön yhteydessä on tarkoitus tutkia, voidaanko hakijan esittämä rakentaminen toteuttaa kaavamuutosalueella.

Suunnittelualue kattaa Santaparkin päällä olevan Syväsenvaaran rinteen sekä lakialueen ja vaaran koillispuolella olevaa metsää. Alue sijaitsee Rovaniemen 16. ja 18. kaupunginosassa Santapark- elämyspuiston ympäristössä. Rovaniemen keskustaan on matkaa alueelta noin viisi kilometriä ja Napapiirille ja lentoasemalle kaksi kilometriä. Suunnittelualue on tällä hetkellä metsää ja vanhaa soranottoaluetta. Aluetta käytetään muun muassa lähialueen asukkaiden virkistykseen. ElämyspuistoSantapark sijaitsee suunnittelualueella, maan alla. Alueella on Santaparkin yleisöpysäköinti.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 25.9.-27.10.2014


24.9.2014

Vanttauskosken osayleiskaava
 

Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Vanttauskoski on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Asukastilaisuus pidetään Vanttauskosken koulun ruokasalissa tiistaina 16.9.2014, klo 18.00 alkaen

ASUKASKYSELY


15.9.2014

Asemakaavan muutos 3-109-7
 

Tekninen lautakunta on 23.10.2012 (160 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 190 tontilla 7.

Kiinteistö Oy Pacity/ Erkki Närä ja Jorma Karvonen ovat hakeneet 6. kesäkuuta 2012 päivätyllä hakemuksella asemakaavamuutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 109 tontille 7. Tontti on rakennettu ja siinä aiemmin toimi IT-tarvikkeita myyvä Los Oy. Tontin Asemakaava haetaan muutettavaksi siten, että alueelle olisi mahdollista toteuttaa 6-8 kerroksista asuinkerrostalorakentamista ja rakennusoikeus olisi vaihtoehdosta riippuen 3 000 – 5 000 k-m²:ä.

Skanska Oy osti kiinteistö Oy Pacityn ja jätti oman kiinteistöä 3-109-7 koskevan kaavamuutoshakemuksen. Hakemuksessa esitetään tontille 6-kerroksista kerrostaloa, jonka rakennusoikeus on 3 100 k-m².

Ehdotusvaiheen kuuleminen 11.9.-.10.10.2014


11.9.2014

Ystävyydenpuisto, kelkkaparkki
 

Tekninen virasto on käynnistänyt asemakaavan muutoksen tutkimisen, jossa selvitettäisiin moottorikelkkailuun liittyvä paikoitusasia sekä kelkalla luontoreiteille siirtymismahdollisuudet keskustan Ystävyyden- ja Rantapuiston ja sen lähiympäristön alueilta.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 11.9 - 10.10.2014


11.9.2014

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7
 

Rakennusliike Jouko Pesonen Oy sekä Seppo Korkala ovat hakeneet asemakaavanmuutosta tarkoituksenaan rakentaa tonteille 4-kerroksinen asuinkerrostalo.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 11.9.-10.10.2014


10.9.2014

16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3041 tontti 2, Lehtotie 4
 Asemakaavan muutoksella muodostetaan samalla tontilla oleville kahdelle asuinrakennukselle omat tontit. Ehdotusvaiheen kuuleminen 12.5.-11.6.2014..
2.7.2014

16. kaupunginisa, Syväsenvaara kortteli 3608 tontti 1, Keskusväylä 4
 

Tavoitteena olisi saada tontilta kulkuyhteys Kaskusväylä- kadulle. Tontin ja Keskusväylä-kadun välissä on VP-alue, mikä asemakaavan muutoksella liitetään tonttiin.

Vireilletulo ja luonnosvaiheen kuulemiseen 27.6-10.7.2014


27.6.2014

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 16 tontti 6
 

Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on väljentää suunnittelualueen autopaikkamitoitusta vastaamaan nykyisin käytettävää mitoitusta. Kaava-aineisto nähtävillä 27.6.-10.7.2014 (vireilletulo- ja luonnosvaihe)


26.6.2014

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 119, tontti 12 /Kiinteistö Oy Kairaportti, pysäköintialue, katualue
 Kiinteistö Oy Kairaportti on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että korttelin 119 tontille 12 voidaan sijoittaa yksi uusi asuinkerrostalo. Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan koko korttelin 119 kaavatilanne sekä viereisen Lylykadun katualue. Ehdotusvaiheen kuuleminen 27.6.-28.7.2014
26.6.2014

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa, Jääskeläinen-Isoaapa teollisuusalue
 

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus lisätä kaupungin liiketonttivarantoa Jääskeläinen-Isoaapa alueella. Tekninen lautakunta on päättänyt laajentaa kaava-aluetta 29.4.2014 § 59. Kaava-alueen laajennus nähtäville sekä luonnosvaiheen kuuleminen 27.6.-10.7.2014.


26.6.2014