• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit
 

Seppo Aho Kiinteistö Oy Arktinen Portti ja Kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Koskikaran puolesta on  hakenut 18. helmikuuta 2014 päivätyillä hakemuksilla asemakaavamuutosta omistamilleen 3. kaupunginosan korttelin 125 tonteille 7 ja 8 sekä korttelin 131 tonteille 16 ja 17.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.10 - 22.10.2014


13.10.2014

16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3608 tontti 1, Keskusväylä 4
 

Tavoitteena olisi saada tontilta kulkuyhteys Keskusväylä- kadulle. Tontin ja Keskusväylä-kadun välissä on VP-alue, mikä asemakaavan muutoksella liitetään tonttiin.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.10 - 22.10.2014


13.10.2014

1. Kaupunginosa korttelin 37 tontti 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet
 

Tekninen lautakunta on 26.10.2010 (200 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 1. kaupunginosan korttelin 37 tontilla 1. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko jokin hakijan esittämistä vaihtoehdoista toteuttaa. Hakemuksessa tontille on esitetty 5-8 kerroksista asuinkerrostalon rakentamista. Prosessin aikana on tutkittu tontille erityylisiä ja erikokoisia rakennuksia. Kaavaehdotuksesta annetun palautteen ja uusien suunnitelmien johdosta asia tuodaan uudelleen luonnosvaiheen kuulemista varten nähtäville.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.10.-7.11.2014


9.10.2014

Meltauksen osayleiskaava
 Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Meltaus on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.10.-7.11.2014.
Asukastilaisuus pidetään torstaina ​16.10.2014 Meltauksen koulun ruokasalissa klo. 18.00 alkaen.

8.10.2014

Asemakaavan muutos 3-109-7
 

Tekninen lautakunta on 23.10.2012 (160 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 190 tontilla 7.

Kiinteistö Oy Pacity/ Erkki Närä ja Jorma Karvonen ovat hakeneet 6. kesäkuuta 2012 päivätyllä hakemuksella asemakaavamuutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 109 tontille 7. Tontti on rakennettu ja siinä aiemmin toimi IT-tarvikkeita myyvä Los Oy. Tontin Asemakaava haetaan muutettavaksi siten, että alueelle olisi mahdollista toteuttaa 6-8 kerroksista asuinkerrostalorakentamista ja rakennusoikeus olisi vaihtoehdosta riippuen 3 000 – 5 000 k-m²:ä.

Skanska Oy osti kiinteistö Oy Pacityn ja jätti oman kiinteistöä 3-109-7 koskevan kaavamuutoshakemuksen. Hakemuksessa esitetään tontille 6-kerroksista kerrostaloa, jonka rakennusoikeus on 3 100 k-m².

Ehdotusvaiheen kuuleminen 11.9.-.10.10.2014


8.10.2014

3. kaupunginosa kortteli 280 tontti 7 sekä virkistysalue, Aseveliaukea
 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tontin rajan siirto jossa osittain rajan ulkopuolella oleva autotallli/varastorakennus saadaan sijoittumaan kaavan mukaiselle tontille. Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.10.-22.10.2014.
8.10.2014

Rovaniemen yleiskaava 2015 muuttaminen Ounasvaaran alueella
 Kaavahankkeen tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen lisäämisen tutkiminen Ounasvaaran alueella Ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistaman Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Ounasvaaran alueelle on tullut useita asemakaavan muutoshakemuksia, joiden käsittely edellyttää myös yleiskaavan tarkistamista.
ehdotusvaiheen kuuleminen 25.9.-27.10.2014

7.10.2014

Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
 

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.9.-8.10.2014


24.9.2014

Asemakaava, 16. ja 18.kaupunginosa, Syväsenvaara, Santapark ympäristöineen
 

 Rovaniemen kaupunginhallitus on 11.3.2013 §114 vuokrannut alueen määräajaksi Santapark Oy:lle, jonka tarkoitus on sijoittaa alueelle camping- alue sekä mökkejä. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, joten asemakaava on laadittava rakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavatyön yhteydessä on tarkoitus tutkia, voidaanko hakijan esittämä rakentaminen toteuttaa kaavamuutosalueella.

Suunnittelualue kattaa Santaparkin päällä olevan Syväsenvaaran rinteen sekä lakialueen ja vaaran koillispuolella olevaa metsää. Alue sijaitsee Rovaniemen 16. ja 18. kaupunginosassa Santapark- elämyspuiston ympäristössä. Rovaniemen keskustaan on matkaa alueelta noin viisi kilometriä ja Napapiirille ja lentoasemalle kaksi kilometriä. Suunnittelualue on tällä hetkellä metsää ja vanhaa soranottoaluetta. Aluetta käytetään muun muassa lähialueen asukkaiden virkistykseen. ElämyspuistoSantapark sijaitsee suunnittelualueella, maan alla. Alueella on Santaparkin yleisöpysäköinti.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 25.9.-27.10.2014


24.9.2014

Vanttauskosken osayleiskaava
 

Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Vanttauskoski on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Asukastilaisuus pidetään Vanttauskosken koulun ruokasalissa tiistaina 16.9.2014, klo 18.00 alkaen

ASUKASKYSELY


15.9.2014

Ystävyydenpuisto, kelkkaparkki
 

Tekninen virasto on käynnistänyt asemakaavan muutoksen tutkimisen, jossa selvitettäisiin moottorikelkkailuun liittyvä paikoitusasia sekä kelkalla luontoreiteille siirtymismahdollisuudet keskustan Ystävyyden- ja Rantapuiston ja sen lähiympäristön alueilta.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 11.9 - 10.10.2014


11.9.2014

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 45 tontit 3-4, Kellonsoittajankatu 5 ja 7
 

Rakennusliike Jouko Pesonen Oy sekä Seppo Korkala ovat hakeneet asemakaavanmuutosta tarkoituksenaan rakentaa tonteille 4-kerroksinen asuinkerrostalo.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 11.9.-10.10.2014


10.9.2014