• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus
 Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

24.8.2016

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan kortteli 6288 tontit 1 ja 2, Hitsaajantie
 

Lapin Nahka Oy on hakenut asemakaavanmuutosta tonteille 16-6288-1ja2 sekä viereiselle suojaviheralueelle (EV). Tarkoituksena on kehittää yrityksen tuotantolinjaa, yhdistämällä tontit 1 ja 2 sekä liittämällä alueeseen lisäaluetta viereisestä EV -alueesta. Em. tonteista ja EV-alueen osasta muodostettaisiin uusi tontti.

Kaava kuulutettu voimaan 16.8.2016


19.8.2016

Vanttauskosken osayleiskaava
 

Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Vanttauskoski on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaava kuulutettu voimaan 16.8.2016


16.8.2016

Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
 

Kaava on saavuttanut lainvoiman.

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kuulutettu voimaan 30.6.2016


5.7.2016

Tarsankankaan ja Norvatien teollisuusalueen osayleiskaava
 

Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle teollisuus- ja liiketoimintoja. Tavoitteena on myös kehittää alueen liikennejärjestelyjä. Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa. 

 Vireilletulo 7.-21.3.2016


5.7.2016

Asemakaavan muutos 9. kapunginosa kortteli 9022 tontit 1 ja 10
 

Kiinteistö Oy Eteläkeskuksen liiketilat hakee aluelaajennusta tontilta 9-9022-10. Tarkoituksena on sijoittaa liitosalueelle ensisijaisesti varastointia palvelevia rakennuksia. Tontilla 9-9022-1 sijaitsee Koneliike Korteniemi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.-30.7.2016
30.6.2016

23. kaupunginosa, Vaarala kortteli 23012 tontti 7 ja virkistysalue, Ylianttilankuja
 Hakija on esittänyt hakemuksessa että tonttiin liitetään aluetta viereisestä virkistysalueesta.
28.6.2016

1. kaupunginosan kortteli 17 tontti 2, Maakuntakatu 24
 

Asemakaavan tarkoituksena ja tavoitteena on tutkia voidaanko suunnittelualueen tehokkuutta nostaa sekä samalla tarkastella kaava-alueen pysäköintimitoitusta.


20.6.2016

Niskanperän osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Niskanperän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava. Niskanperän alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jota olisi voitu käyttää rakennuslupien myöntämisen perustana. Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiassa Niskanperä on kuvattu kyläalueena, jonne tulisi laatia osayleiskaava.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.6.-5.7.2016
Niskanperän osayleiskaavaan liittyvä asukastilaisuus pidetään Alakorkalon koululla keskiviikkona 15.6.2016 kello 18.00 alkaen
.


16.6.2016

Norvajärven osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Norvajärven alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.1.2005 hyväksymä yleiskaava. Yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaisesti.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.6.-5.7.2016.

7.6.2016

15. kaupunginosa, Saarenkylä kortteli 1141 tontti 6, Laivatie 7
 

Kaisa ja Arto Ylitapion hakemus asemakaavan muuttaminen siten, että mahdollistaa rivitalon rakentamisen tontille 15-1141-6 tehokkuudella e=0,30.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.6.-5.7.2016


6.6.2016

Asemakaavan muutos Rinteenkenttä
 

Asemakaavan muutos 6, kaupunginosaan Rinteenkentän alueelle, jolla tutkitaan asuinrakennusten täydennysrakentamisen mahdollistamista alueella. Rovaniemen kaupunki on omana työnään laatinut viitesuunnitelmat tulevan asemakaavamuutoksen tarkastelun pohjalle. 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 6.6.-5.7.2016


2.6.2016