• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Rovaniemen yleiskaava 2015 muuttaminen Ounasvaaran alueella
 Kaavahankkeen tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen lisäämisen tutkiminen Ounasvaaran alueella Ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistaman Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Ounasvaaran alueelle on tullut useita asemakaavan muutoshakemuksia, joiden käsittely edellyttää myös yleiskaavan tarkistamista.


10.12.2014

Asemakaava, 16. ja 18.kaupunginosa, Syväsenvaara, Santapark ympäristöineen
 

 Rovaniemen kaupunginhallitus on 11.3.2013 §114 vuokrannut alueen määräajaksi Santapark Oy:lle, jonka tarkoitus on sijoittaa alueelle camping- alue sekä mökkejä. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, joten asemakaava on laadittava rakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavatyön yhteydessä on tarkoitus tutkia, voidaanko hakijan esittämä rakentaminen toteuttaa kaavamuutosalueella.

Suunnittelualue kattaa Santaparkin päällä olevan Syväsenvaaran rinteen sekä lakialueen ja vaaran koillispuolella olevaa metsää. Alue sijaitsee Rovaniemen 16. ja 18. kaupunginosassa Santapark- elämyspuiston ympäristössä. Rovaniemen keskustaan on matkaa alueelta noin viisi kilometriä ja Napapiirille ja lentoasemalle kaksi kilometriä. Suunnittelualue on tällä hetkellä metsää ja vanhaa soranottoaluetta. Aluetta käytetään muun muassa lähialueen asukkaiden virkistykseen. ElämyspuistoSantapark sijaitsee suunnittelualueella, maan alla. Alueella on Santaparkin yleisöpysäköinti.


10.12.2014

Norvajärven osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Norvajärven alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.1.2005 hyväksymä yleiskaava. Nyt vireille tulleen yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava MRL 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaan ns. kyläyleiskaavaksi.
Luonnosvaiheen kuuleminen 19.11.-18.12.2014.

19.11.2014

Korttelin 318 tontti 10, Kairatie 52
 Senaatti-Kiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että tontille 3-318-10 voitaisiin toteuttaa asuin- ja liikerakentamista.Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.11.-18.12.2014.

19.11.2014

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 593 tontti 4 sekä lähivirkistysalue
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on lisäalueen liittäminen tonttiin sekä uudisrakentaminen. Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.11.-18.12.2014.
19.11.2014

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 16 tontti 6
 

Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on väljentää suunnittelualueen autopaikkamitoitusta vastaamaan nykyisin käytettävää mitoitusta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.11.-2.12.2014.


19.11.2014

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa kortteli 615 tontti 1, Hillapolku 9
 

Kiinteistö Oy Korkalovaaran Palvelu on hakee asemakaavan muutosta ja tämän yhteydessä tehtävää tonttijakoa omistamalleen tontille
6-615-1. Tontti sisältyy 24.2.1970 hyväksyttyyn asemakaavan, jossa tontti on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL).
Hakija esittää, että tontille määritetty pysäköintialue (p) muutettaisiin rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten alueeksi (AR).
Tätä varten nykyisestä tontista muodostettaisiin kaksi tonttia. Hakijan mukaan nykyinen pysäköintialue on tarpeeton.

Lainvoimaisuuskuulutus 18.11.2014


18.11.2014

Yleiskaavan muutos tilan Lepola RN:o 57:119 alueella
 

Helena Keskiniva on 8.8.2013 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Koskenkylän osayleiskaavan muuttamista tilan Lepola RN:o 57:119 alueella.
Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia voidaanko vielä rakentamaton rakennuspaikka siirtää hakijan esittämään paikkaan.
Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 2.10.2000 hyväksymä osayleiskaava.
Luonnosvaiheen kuuleminen 19.11.-18.12.2014.


18.11.2014

Ranta-asemakaava, Meltausjoki, Pahtakankaan alue, tila Kivisaari
 

Meltausjoen varrella olevan Kivisaari tilan ja siihen liittyvän määräalan maanomistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan laatimista alueella. Alue on tarkoitus kaavoittaa loma-asumista varten. Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.11.-18.12.2014 uudelleen nähtäville.


17.11.2014

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Koivikkopuisto, Koivikkotie
 Oikeusvaikutteisen yleiskaavan A-4 aluevarausalueen tutkiminen asuinpientaloalueeksi asemakaavan muutoksella. Vireilletulo nähtävillä 19.11.-2.12.2014.
17.11.2014

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 7 ja 8, ja korttelin 131 tontit
 

Seppo Aho Kiinteistö Oy Arktinen Portti ja Kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Koskikaran puolesta on  hakenut 18. helmikuuta 2014 päivätyillä hakemuksilla asemakaavamuutosta omistamilleen 3. kaupunginosan korttelin 125 tonteille 7 ja 8 sekä korttelin 131 tonteille 16 ja 17.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.10 - 22.10.2014


13.10.2014

16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3608 tontti 1, Keskusväylä 4
 

Tavoitteena olisi saada tontilta kulkuyhteys Keskusväylä- kadulle. Tontin ja Keskusväylä-kadun välissä on VP-alue, mikä asemakaavan muutoksella liitetään tonttiin.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.10 - 22.10.2014


13.10.2014