• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaava ja asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Katajarinne
 

Rovaniemen kaupunki pyrkii riittävään ja monipuoliseen pientalotonttitarjontaan. Kaupunki omistaa niin kutsutun Katajarinteen maa-alueen Nivavaarassa. Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa valtuustokaudelle 2013-2016, Katajarinteen asemakaavan toteuttaminen on asetettu tavoitteeksi vuosille 2017-2020. Tätä varten käynnistetään alueen asemakaavan laatiminen.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 1.-18.6.2015


29.5.2015

Rautiosaaren osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Rautiosaaren alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa Lapin ympäristökeskuksen 22.7.1997 vahvistama yleiskaava. Nyt vireille tulleen yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava MRL 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaan ns. kyläyleiskaavaksi.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 1.-18.6.2015.
Asukastilaisuus pidetään Valajastalolla keskiviikkona 10.6.2015, klo 18.00 alkaen.

29.5.2015

Vanttauskosken osayleiskaava
 

Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen alueiden käytön strategiasuunnitelmassa Vanttauskoski on osoitettu keskuskyläksi. Tavoitteena on laatia kaikille keskuskylille oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 1.-18.6.2015.
Asukastilaisuus pidetään Yläkemijoen koulun ruokasalissa tiistaina 9.6.2015, klo 18.00 alkaen.


29.5.2015

Niskanperän osayleiskaava
 

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Niskanperän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava. Niskanperän alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jota olisi voitu käyttää rakennuslupien myöntämisen perustana. Rovaniemen kaupungin alueiden käytön strategiassa Niskanperä on kuvattu kyläalueena, jonne tulisi laatia osayleiskaava.

Vireille tulo 1.6.2015, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.-18.6.2015.


29.5.2015

Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowflake Oy
 Snowflake Oy on 9.11.2014 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Lehtojärven osayleiskaavan muuttamista tilojen 35:60 ja 35:56 alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on olemassa olevan matkailuyrityksen toimintaedellytysten kehittäminen. Alueella on toiminut vuodesta 2008 lähtien Snowflake Oy:n operoima Arctic Snowhotel - lumihotelli.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.-30.6.2015.
29.5.2015

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta
 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereiselle virkistysaluelle, jolla tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle asuinpientaloja tai pienkerrostaloja. Luonnosvaiheen kuuleminen 1.-18.6.2015.
28.5.2015

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15. kaupunginosa kortteli 2169 tontti 1, Kulppilantie
 

15. kaupunginosan korttelin 2169 tontin 1 jakaminen kahdeksi erilliseksi tontiksi. Nykyisellä tontilla on kaksi erillistä asuinrakennusta. Luonnosvaiheen kuuleminen 1.-18.6.2015

 

28.5.2015

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Koivikkopuisto, Koivikkotie
 Oikeusvaikutteisen yleiskaavan A-4 aluevarausalueen tutkiminen asuinpientaloalueeksi asemakaavan muutoksella. Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.-30.6.2015.
28.5.2015

Asemakaavan laatiminen 8. ja 10. kaupunginosa Länsikangas - Vennivaara
 

Tieyhteyksien kaavoittaminen Länsikankaan ja Vennivaaran asuinaluieden välille sekä yleiskaavan A-2 aluevarauksen tutkiminen pientaloille Länsikankaalla. Luonnosvaiheen kuuleminen 1.-18.6.2015.


28.5.2015

Asemakaavan muutos Lampela, Varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö
 

Asemakaavamuutos on käynnistetty vuonna 2008. Asemakaavamuutos on jaettu kahteen osaan vuonna 2014. Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan 4-tien puoleinen alue uudeksi vetovoimaiseksi kaupan ja palvelujen alueeksi. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.12.2014-19.1.2015.


20.5.2015

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 593 tontti 4 sekä lähivirkistysalue
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on lisäalueen liittäminen tonttiin sekä uudisrakentaminen. Kaupunginvaltuusto 11.5.2015
11.5.2015

Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
 

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.4.-22.5.2015


23.4.2015