• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos korttelin 3065 tontit 2 ja 3, Santamäentie 18 ja 20
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 8-osastoiselle päiväkodille sekä mahdollisuudet asumiselle kuten rivitalokorttelille. Rovaniemen kaupungin maankäyttöryhmä on etsinyt keskusta-alueen liepeiltä päiväkotikäyttöön soveltuvia alueita, ja tämä tutkittavaksi valikoitunut alue on osoittautunut lupaavimmaksi sijainniltaan.

Vireilletulovaiheen nähtävilläolo 22.12.2017-11.1.2018


22.12.2017

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontti 3, Teollisuustie 17
 

J. Kärkkäinen Oy hakee 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontille 3 ja viereiselle suojaviheralueelle asemakaavan muutosta siten, että alueen käyttötarkoitus muutettaisiin liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi liikerakennus.

Vireille tulo 22.12.2017-11.1.2018


20.12.2017

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa tontit 9012-6, 9012-10, 9011-6, 9029-2 ja 3 sekä teollisuusraide-, katu- ja virkistysalueet, Suosiola
 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy hakee asemakaavan muutosta Suosiolan voimalaitoksen
ja lähiympäristön alueelle. Tarkoituksena on laajentaa nykyistä voimalaitosaluetta siten,
että tontille 9012-6 rakennettaisiin uusia energiatuotantoon liittyviä toimitiloja (kiinteän polttoaineen
käsittelytila, konehalli) ja tonttia 9011-6 ja sillä olevaa rakennusta hyödynnettäisiin varastokäytössä.
Voimalaitosalueeseen liitettäisiin myös tontit 9029 2 ja 3, osa viereistä Lampelankatua, virkistysaluetta ja
teollisuusraidealuetta.

Ehdotusvaiheen kuuleminen: 22.12.2017-2.1.2018


20.12.2017

Asemakaavamuutos 10. kaupunginosa korttelit 10155 ja 10218 sekä lähivirkistysalue, Lehtiojanlenkki 1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 13
 

Lehtiojanlenkin keskellä olevat tontit ovat jääneet toteutumatta ja alueen toteutus on tästä syystä jäänyt viimeistelemättä mm. päällysteen osalta. Ase-makaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan ehdottomasti noudatettava kerrosluku II (kaksi), jotta tontit houkuttelisivat paremmin rakentajia.

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 22.12.2017-11.1.201820.12.2017

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2189 tontti 1, Pannunkorva 16
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen paikkatieto- ja tonttipalvelun esittämällä tavalla. Rovaniemen kaupunki on saanut määräalan omistukseen rakentamiskehotusmenettelyllä. Ehdotusvaiheen kuuleminen 22.12.2017-22.1.2018.
20.12.2017

Ranta-asemakaava, Tennilammit
 Tilan 698-402-312-12 maanomistaja on hakenut ranta-asemakaavan laatimista omistamalleen maalle. Hakijan tarkoituksena olisi, että alueelle voitaisiin kaavoittaa loma-asumista. Ehdotusvaiheen kuuleminen 22.12.2017.-22.1.2018.
19.12.2017

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 412 tonttti 6 sekä puisto- ja katualue, Ranuantie 17
 Asemakaava muutoksen tavoitteena on asuinrakentamisen mahdollistaminen korttelin 412 tontilla 6, Ranuantie 17. Kaavan tavoitteena on myös selkeyttää alueen katunimistöä. Ehdotusvaiheen kuuleminen 22.12.2017-22.1.2018.
19.12.2017

Napapiirin asemakaavan muutos ja täydennys
 

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos ja täydennys ohjelmapalveluiden ja liikenneratkaisujen kehittämiseksi. Kaava-alueeksi valitaan ne alueet, joita voimassa olevissa asemakaavoissa olevat majoitusyrittäjät sekä ohjelmapalveluyrittäjät käyttävät vuokraamansa tai omistamansa tontin/ määräalan ulkopuolella.

Ehdotusvaiheen toinen kuuleminen 19.12.2017-18.1.2018


19.12.2017

Asemakaavan muutos 1. ja 3. kaupunginosan katu- ja puistoalueet, Lapinkävijäntie
 Uudet katu- ja pysäköintialuejärjestelyt taidemuseon ja kauppakeskus Revontulen välisellä alueella, Lapinkävijäntie. Valmisteluvaihe nähtävillä 22.12.2017-11.1.2018.
19.12.2017

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 509 tontti 1, Pajakorva 14
 Maanomistajien tavoitteena on, että tontin kerrosluku ja rakennusoikeus nostettaisiin vastaamaan lähiympäristön olevaa rivitalojen rakennuskantaa. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 22.12.2017-11.1.2018.
18.12.2017

4. kaupunginosa, asemakaavan muutos ja laajennus, golfkentän ja hiihtokeskuksen alue
 Nyt laadittavan asemakaavan tarkoituksena on tutkia urheilu-, virkistys- ja matkailupalvelujen sekä liikenteen tarpeet suunnittelualueella. Tavoitteena on mahdollistaa alueella toimivien urheilu- ja matkailupalvelujen toiminnan kehittäminen ja kasvun edellytykset. Erityisenä kehittämisen kohteena on kaava-alueella sijaitseva golfkentän alue. Asemakaavan muutos- ja laajennusalue on lähes kokonaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alueen pinta-ala on n. 170 ha, josta asemakaavan laajennusaluetta on n. 133 ha.
Kaupunginhallitus 4.12.2017.
1.12.2017

Asemakaavan muutos asemanseutu, Ratakatu
 

Alueen maanomistaja Senaatti-Kiinteistöt on hakenut asemakaavamuutos ja tonttijakoa 2. kaupunginosan rautatiealueelle (LR).

Alue on nykyisessä asemakaavassa rautatiealue (LR). Suunnittelualue ei kuitenkaan ole tarpeellinen rautatieliikenteen kannalta, mikä mahdollistaa alueen maankäytön uudelleen tarkastelun. Kiinteistöjen sijainti lähellä keskustaa puoltaa kaavan muuttamista asuntorakentamisen sallivaksi.

Senaatti-kiinteistöt on teettänyt alueesta maankäyttösuunnitelman asemakaavamuutoksen tarkastelun pohjaksi vuonna 2017, jossa se on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuntokortteliksi (AK). 

Alueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa ja siitä johtuva hyvä saavutettavuus edellyttää, että kaavatyön aikana tutkitaan alueen soveltuvuus matkakeskuksen (matka- ja rahtipalvelut), urheilutoimintojen (e. liikuntahalli) ja/tai kulttuuritoimintojen tarpeisiin.


14.11.2017