• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto
 

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Valmisteluvaiheen kuuuleminen 9-27.2.2015


6.2.2015

Asemakaava, 16. ja 18.kaupunginosa, Syväsenvaara, Santapark ympäristöineen
 

 Rovaniemen kaupunginhallitus on 11.3.2013 §114 vuokrannut alueen määräajaksi Santapark Oy:lle, jonka tarkoitus on sijoittaa alueelle camping- alue sekä mökkejä. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, joten asemakaava on laadittava rakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavatyön yhteydessä on tarkoitus tutkia, voidaanko hakijan esittämä rakentaminen toteuttaa kaavamuutosalueella.

Suunnittelualue kattaa Santaparkin päällä olevan Syväsenvaaran rinteen sekä lakialueen ja vaaran koillispuolella olevaa metsää. Alue sijaitsee Rovaniemen 16. ja 18. kaupunginosassa Santapark- elämyspuiston ympäristössä. Rovaniemen keskustaan on matkaa alueelta noin viisi kilometriä ja Napapiirille ja lentoasemalle kaksi kilometriä. Suunnittelualue on tällä hetkellä metsää ja vanhaa soranottoaluetta. Aluetta käytetään muun muassa lähialueen asukkaiden virkistykseen. ElämyspuistoSantapark sijaitsee suunnittelualueella, maan alla. Alueella on Santaparkin yleisöpysäköinti.

Lainvoimaisuuskuulutus 6.2.2015


6.2.2015

Asemakaavan muutos 3-109-7
 

Tekninen lautakunta on 23.10.2012 (160 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 3. kaupunginosan korttelin 190 tontilla 7.

Kiinteistö Oy Pacity/ Erkki Närä ja Jorma Karvonen ovat hakeneet 6. kesäkuuta 2012 päivätyllä hakemuksella asemakaavamuutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 109 tontille 7. Tontti on rakennettu ja siinä aiemmin toimi IT-tarvikkeita myyvä Los Oy. Tontin Asemakaava haetaan muutettavaksi siten, että alueelle olisi mahdollista toteuttaa 6-8 kerroksista asuinkerrostalorakentamista ja rakennusoikeus olisi vaihtoehdosta riippuen 3 000 – 5 000 k-m²:ä.

Skanska Oy osti kiinteistö Oy Pacityn ja jätti oman kiinteistöä 3-109-7 koskevan kaavamuutoshakemuksen. Hakemuksessa esitetään tontille 6-kerroksista kerrostaloa, jonka rakennusoikeus on 3 100 k-m².

Lainvoimaisuuskuulutus 6.2.2015


6.2.2015

3. kaupunginosa kortteli 280 tontti 7 sekä virkistysalue, Aseveliaukea
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tontin rajan siirto jossa osittain rajan ulkopuolella oleva autotallli/varastorakennus saadaan sijoittumaan kaavan mukaiselle tontille.

Lainvoimaisuuskuulutus 6.2.2015


6.2.2015

Ystävyydenpuisto, kelkkaparkki
 

Tekninen virasto on käynnistänyt asemakaavan muutoksen tutkimisen, jossa selvitettäisiin moottorikelkkailuun liittyvä paikoitusasia sekä kelkalla luontoreiteille siirtymismahdollisuudet keskustan Ystävyyden- ja Rantapuiston ja sen lähiympäristön alueilta.

Lainvoimaisuuskuulutus 6.2.2015


6.2.2015

Asemakaava ja asemakaavan muutos 17. kaupunginosa, Katajarinne
 

Rovaniemen kaupunki pyrkii riittävään ja monipuoliseen pientalotonttitarjontaan. Kaupunki omistaa niin kutsutun Katajarinteen maa-alueen Nivavaarassa. Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa valtuustokaudelle 2013-2016, Katajarinteen asemakaavan toteuttaminen on asetettu tavoitteeksi vuosille 2017-2020. Tätä varten käynnistetään alueen asemakaavan laatiminen.

Vireille tulo nähtävillä 9.2 – 23.2.2015


6.2.2015

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelit 191 ja 201 sekä ympäristö, Puomikuja-Ylikyläntie
 

Ylikyläntien, Kittiläntien ja Puomikujan risteysalueella ja lähiympäristössä tulee tarkastella liikennejärjestelyt uudelleen, huomioimalla riittävät tie- ja katualueet. Samalla voidaan tutkia alueen asemakaavan ajantasaisuus kortteleissa 191 sekä viereisillä maa- ja metsätalousalueella (M) ja siirtolapuutarha-alueella (RP). Ko. alueelle voitaisiin mahdollisesti muodostaa uusia pientalotontteja (AO, AP, AR). Lisäksi tutkitaan korttelin 201 tonttijärjestelyt.

Vireille tulo nähtävillä 9.2 – 23.2.2015


6.2.2015

Asemakaavan muutos, 18. kaupunginosa Napapiiri, korttelit 7002-7007, Joulupukintie
 

Asemaakaavan tavoitteena on tutkia voidaanko alueen maankäyttö ratkaista ohjelmapalvelujen tuottamisen osalta samalla tavalla, kuin on tehty Napapiirin Pajakylän alueen asemakaavamuutoksessa. Tavoitteena on osoittaa voimassa olevien vuokrasopimusten mukaiset ohjelmapalveluille varatut alueet. Alueen pääkäyttötarkoitus olisi virkistysalue (V), jonne ohjelmapalveluille varatut alueet osoitettaisiin.

Lainvoimaisuuskuulutus 6.2.2015


6.2.2015

Asemakaavan laatiminen 8. kaupunginosa Länsikangas
 

Tieyhteyksien kaavoittaminen Länsikankaan ja Vennivaaran asuinaluieden välille sekä yleiskaavan A-2 aluevarauksen tutkiminen pientaloille  Vireilletulo nähtävillä 9.-23.2.2015.


5.2.2015

Asemakaavan muutos 11. kaupunginosan katu-, virkistys- ja pysäköintialue, Saverikkokatu, Pöykkölä
 Pysäköintialueen muuttaminen pientalotonteiksi. Vireilletulo nähtävillä 9.-23.2.2015.
5.2.2015

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Koivikkopuisto, Koivikkotie
 Oikeusvaikutteisen yleiskaavan A-4 aluevarausalueen tutkiminen asuinpientaloalueeksi asemakaavan muutoksella. Luonnosvaiheen kuuleminen 9.-27.2.2015.
5.2.2015

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 119, tontti 12 /Kiinteistö Oy Kairaportti, pysäköintialue, katualue
 

Kiinteistö Oy Kairaportti on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että korttelin 119 tontille 12 voidaan sijoittaa yksi uusi asuinkerrostalo. Asemakaavatyön yhteydessä tutkitaan koko korttelin 119 kaavatilanne sekä viereisen Lylykadun katualue.

Kaupunginvaltuuston hyväksymästä kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.


12.1.2015