• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereinen virkistysalue, Pullinranta
 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 483 viereiselle virkistysaluelle, jolla puistoalue osoitettaisiin asuinpientalojen korttelialueeksi.
18.12.2014

Asemakaavan muutos Lampela, Pirttilammen ympäristö
 

Asemakaavamuutos on käynnistetty vuonna 2008. Asemakaavamuutos on jaettu kahteen osaan vuonna 2014. Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan länsipääty uudeksi vetovoimaiseksi asumisen alueeksi. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.12.2014-19.1.2015.


18.12.2014

Asemakaavan muutos Lampela, Varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö
 

Asemakaavamuutos on käynnistetty vuonna 2008. Asemakaavamuutos on jaettu kahteen osaan vuonna 2014. Asemakaavan tavoitteena on kehittää Lampelan 4-tien puoleinen alue uudeksi vetovoimaiseksi kaupan ja palvelujen alueeksi. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.12.2014-19.1.2015.


18.12.2014

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa kortteleissa 10 ja 11, Martinkankaantie
 Asemakaavan tavoitteena on tutkia voidaanko korttelin 10 tonttien 3 ja 4 sekä korttelin 11 tontin 3 asemakaava muuttaa siten, että nykyinen kaavamerkinta AO I muutetaan AP I 1/2.
18.12.2014

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa korttelin 582 viereinen virkistysalue, Pappilantie
 Asemakaavan muutoksella sallittaisiin tontilta 5-582-12 kulku PI-virkistysalueen läpi Pappilantielle.
18.12.2014

Lehtojärven osayleiskaavan muutos tilojen RN:o 35:60 ja 35:56 alueella, Snowflake Oy
 Snowflake Oy on 9.11.2014 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakenut Lehtojärven osayleiskaavan muuttamista tilojen 35:60 ja 35:56 alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on olemassa olevan matkailuyrityksen toimintaedellytysten kehittäminen. Alueella on toiminut vuodesta 2008 lähtien Snowflake Oy:n operoima Arctic Snowhotel - lumihotelli.
18.12.2014

Rovaniemen yleiskaava 2015 muuttaminen Ounasvaaran alueella
 Kaavahankkeen tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen lisäämisen tutkiminen Ounasvaaran alueella Ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistaman Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Ounasvaaran alueelle on tullut useita asemakaavan muutoshakemuksia, joiden käsittely edellyttää myös yleiskaavan tarkistamista.


10.12.2014

Asemakaava, 16. ja 18.kaupunginosa, Syväsenvaara, Santapark ympäristöineen
 

 Rovaniemen kaupunginhallitus on 11.3.2013 §114 vuokrannut alueen määräajaksi Santapark Oy:lle, jonka tarkoitus on sijoittaa alueelle camping- alue sekä mökkejä. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, joten asemakaava on laadittava rakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaavatyön yhteydessä on tarkoitus tutkia, voidaanko hakijan esittämä rakentaminen toteuttaa kaavamuutosalueella.

Suunnittelualue kattaa Santaparkin päällä olevan Syväsenvaaran rinteen sekä lakialueen ja vaaran koillispuolella olevaa metsää. Alue sijaitsee Rovaniemen 16. ja 18. kaupunginosassa Santapark- elämyspuiston ympäristössä. Rovaniemen keskustaan on matkaa alueelta noin viisi kilometriä ja Napapiirille ja lentoasemalle kaksi kilometriä. Suunnittelualue on tällä hetkellä metsää ja vanhaa soranottoaluetta. Aluetta käytetään muun muassa lähialueen asukkaiden virkistykseen. ElämyspuistoSantapark sijaitsee suunnittelualueella, maan alla. Alueella on Santaparkin yleisöpysäköinti.


10.12.2014

Norvajärven osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Norvajärven alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.1.2005 hyväksymä yleiskaava. Nyt vireille tulleen yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava MRL 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaan ns. kyläyleiskaavaksi.
Luonnosvaiheen kuuleminen 19.11.-18.12.2014.

19.11.2014

Korttelin 318 tontti 10, Kairatie 52
 Senaatti-Kiinteistöt Oy on hakenut asemakaavan muuttamista niin, että tontille 3-318-10 voitaisiin toteuttaa asuin- ja liikerakentamista.Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.11.-18.12.2014.

19.11.2014

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 593 tontti 4 sekä lähivirkistysalue
 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on lisäalueen liittäminen tonttiin sekä uudisrakentaminen. Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.11.-18.12.2014.
19.11.2014

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 16 tontti 6
 

Kaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on väljentää suunnittelualueen autopaikkamitoitusta vastaamaan nykyisin käytettävää mitoitusta. Ehdotusvaiheen kuuleminen 19.11.-2.12.2014.


19.11.2014