• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Rautiosaaren osayleiskaava
 Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia/päivittää Rautiosaaren alueelle yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Alueella on voimassa Lapin ympäristökeskuksen 22.7.1997 vahvistama yleiskaava. Nyt vireille tulleen yleiskaavatyön tavoitteena on päivittää yleiskaava MRL 44 §:n asettamien mahdollisuuksien mukaan ns. kyläyleiskaavaksi.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 12.10.-10.11.2016.
Kuulutus Lapin Kansassa 11.10.2016.

12.10.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan korttelin 202 tontti 23, Kivikatu 12
 

Asunto Oy Rovaniemen Kivipiha c/o Levi-Rakennus Oy:n edustaja Tuomo Poutiainen on hakenut asemakaavan muutosta 4. kaupunginosan korttelin 202 tontille 23. Asemakaavan tavoitteena on tutkia, voidaanko suunnittelualueen rakennusoikeutta nostaa säilyttäen voimassa olevan asemakaavan kerrosluvun. 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 12.10.-10.11.2016


11.10.2016

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä
 

RovaLappi Oy/ Tuomo Poutiainen hakevat valta-kirjalla asemakaavan muutosta tontille 5-517-13. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on te-hostaa maankäyttöä ja mahdollistaa uusien asun-tojen toteuttaminen yliopiston ympäristöön. Ton-tille halutaan rakentaa nykyaikainen IV-kerroksinen pienkerrostalo. Rakennusoikeuden lisäystä esitetään 600 k-m² (500 k-m²+600 k-m²=1100 k-m²).

Valmisteluvaiheen kuuleminen 12.-25.10.2016


11.10.2016

Asemakaavan muutos 11. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja pysäköintialueilla, Kukanniemi
 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia voidaanko alueelle sijoittaa matkailuapalveluita palvelevia rakennuksia ja siihen liittyvää toimintaa. Vireilletulo nähtävillä 12.10.-25.10.2016.
10.10.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 412 tonttti 6 sekä puisto- ja katualue, Ranuantie 17
 Asemakaava muutoksen tavoitteena on asuinrakentamisen mahdollistaminen korttelin 412 tontilla 6, Ranuantie 17. Kaavan tavoitteena on myös selkeyttää alueen katunimistöä. Valmisteluvaiheen kuuleminen 12.10.-25.10.2016
10.10.2016

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 11 tontti 13, Toripuistikko
 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä asemakaavan muutosta tontille 1-11-13.  Käyttötarkoitus muutetaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YO-1) liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-3), kerrosluku määräytyy rakennusalakohtaisesti joko ¾k V, a II+III tai VI. Lisäksi esitetään, että kaava sallisi asuntojen sijoittamisen rakennukseen. Rakennusoikeuden lisäystä esitetään 2 500 k-m² (9 000 k-m²+2 500 k-m²=12 000 k-m²).

Ehdotusvaiheen kuuleminen 23.9.-24.10.2016


23.9.2016

1. Kaupunginosa korttelin 37 tontti 1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet
 

Tekninen lautakunta on 26.10.2010 (200 §) päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille asemakaavan muutoksen 1. kaupunginosan korttelin 37 tontilla 1. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko jokin hakijan esittämistä vaihtoehdoista toteuttaa. Hakemuksessa tontille on esitetty 5-8 kerroksista asuinkerrostalon rakentamista. Prosessin aikana on tutkittu tontille erityylisiä ja erikokoisia rakennuksia.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 23.9.-6.10.2016


22.9.2016

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja pysäköintialueet, Lainaanranta
 Lainaanrannassa Pirkkakadun ja Lainaankadun varrella olevien pysäköintialueiden käyttötarkoituksen muutos. Muutosessa tutkitaan voidaanko alueet muuttaa asuinkäyttöön. Valmisteluvaiheen kuuleminen 23.9.-6.10.2016.
20.9.2016

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan katu- ja virkistysalueet, Katajaranta
 Asemakaavan muutoksella tutkitaan suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen mahdollistavaksi.Ehdotusvaiheen kuuleminen 23.9-24.10.2016.
20.9.2016

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 3036 tontit 1-4 ja 7-10 sekä virkistysalueet, Rajavartioston alue
 

Kaupungin Tilaliikelaitos hakee asemakaavan ja tonttijaon muutosta ns. Rajavartioston alueella, mm.  korttelin 3060 tonteille 1-4 sekä 7-10. Alueella olevien, liikelaitoksen omistamien, rakennusten toiminta on nykyisellään mahdotonta liikenteen, pysäköinnin ja saattoliikenteen osalta. Mahdollisena ratkaisuna on alueen asemakaavan ja tonttijaon muutos.

Vireille tulo nähtävillä 5.-19.2016


2.9.2016

23. kaupunginosa, Vaarala kortteli 23012 tontti 7 ja virkistysalue, Ylianttilankuja
 Hakija on esittänyt hakemuksessa että tonttiin liitetään aluetta viereisestä virkistysalueesta.
1.9.2016

Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus
 Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

24.8.2016