• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

Maksut ja taksat

Tekninen lautakunta on vahvistanut 20.11.2012, 199 § maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat palkkiot.

Palkkio peritään jos kaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

Voimaan 19.12.2012


Asemakaavan, ranta-asemakaavan ja yleiskaavan laatimisesta ja muuttamisesta perittävät palkkiot

 

 1. Teknisen lautakunnan toimivaltaan kuuluvan asemakaavan hinta on yleensä 2000 € + maanomistajalle kaavassa osoitettu kokonaisrakennusoikeus 1 €/ k-m2. Rakennusoikeus osoitetaan kaavassa kerrosalana tai tonttitehokkuutena.
 2. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvan asemakaavan hinta on yleensä 3000 € + maanomistajalle kaavassa osoitettu kokonaisrakennusoikeus 1 €/ k-m2. Rakennusoikeus osoitetaan kaavassa kerrosalana tai tonttitehokkuutena.
 3. Jos asemakaava sisältää paljon maanalaisia tai muita tiloja, joita ei lueta kerrosalaan, huomioidaan ne maksua määrättäessä kuten kerrosala. Rakennusoikeus osoitetaan kaavassa kerrosalana tai tonttitehokkuutena.
 4. Mikäli työ vaatii ympäristövaikutusten arviointia, meluselvitystä tai muuta erillisselvitystä kaupunki voi hakijaa kuultuaan laskuttaa sen hakijalta.
 5. Kaavahakemuksesta annettu kielteinen päätös 670 €.
 6. Kaupungille jätetyn asemakaavamuutoksen peruuttaminen 380€.  Tämä maksu koskee kaavamuutoshakemuksia, joista on enintään toimielimen vireille tulopäätös. Muutoin perutusta kaavasta peritään kohtien 1-4 sekä 7 mukaisesti.
 7. Lisäksi peritään kuulutuskustannukset 200 € kuulutusta kohden.

Hinnastoa sovelletaan myös ranta-asemakaavoissa sekä oikeusvaikutteisissa suoraan rakennuslupaan oikeuttavissa yleiskaavoissa. Hakijalta peritään kaavoituskulut kokonaisuudessaan kaavaprosessissa, mikäli hakija omistaa/ hallitsee kaavoitettavasta alueesta vähintään 50 %. Mikäli osuus on vähäisempi, peritään hakijalta kaavoituskustannukset maaomistuksen suhteessa. Hinnat pyöristetään lähimpään kymmeneen euroon.