• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Musiikin perusteet

mupekuva.pngMusiikin ymmärtäminen ja ilmaisu kehittyvät soittamisen tai laulamisen kautta, mutta syvemmälle musiikin maailmaan pääsemiseksi tarvitaan muitakin opintoja. Musiikin perusteet on yhteisnimitys musiikkiopistossamme opetettaville yleisille aineille. Niiden avulla kehittyy muun muassa korvan tarkkuus, kuullun hahmotuskyky ja rytmitaju sekä nuottien lukeminen ja kirjoittaminen. Annetaan tietoa musiikin rakentumisesta mikro- ja makrotasolla sekä musiikkisanaston hallintaa. Musiikinhistoria auttaa ymmärtämään säveltäjien pyrkimyksiä ja toteuttamaan niitä omassa musisoinnissa. Musiikkielämän käytäntöjen tunteminen auttaa suunnittelemaan omia musiikkipolkuja ja mahdollista ammattiuraa. Kasvava musiikintuntemus antaa uusia näkemyksiä ja avartaa musiikkimakua.

 

 

 

Musiikin perustaso

Musiikin perustasolla opinnot koostuvat kahdesta johdantojaksosta, neljästä musiikin perusteiden (MuPe) opintojaksosta sekä yleisestä musiikkitiedosta. Kaikkia näitä opiskellaan ryhmässä. Musiikin perusteet 1, 2a, 2b ja 3 sekä yleinen musiikkitieto seuraavat välittömästi toisiaan viisivuotisena opiskelujaksona. Musiikin perusteet 1 aloitetaan noin kymmenvuotiaana, mutta jo opintojen alusta asti musiikin perusasioita on opittu luontevasti soittotuntien yhteydessä.

Johdatuksena musiikin perusteisiin on 7–8-vuotiaana aloitettava ensimmäinen johdantojakso (ei koske soitinvalmennusoppilaita). Toinen johdantojakso alkaa noin 9-vuotiaana, MuPe 1:tä edeltävänä vuonna. Keskeisenä sisältönä kummassakin on tutustuminen omaan ääneen musiikin tuottamisen välineenä sekä lauluvarannon kerääminen myöhempää säveltapailukäyttöä varten. Tutustutaan myös eri musiikinlajeihin ja instrumentteihin. Johdantojaksot on järjestetty tavallisesti periodiopetuksena.

Musiikin perusteet 1–3 kattavat musiikinteorian ja säveltapailun perusasiat. Kolmella ensimmäisellä tasolla (MuPe 1, 2a ja 2b) opetusta on 60 minuuttia viikossa, MuPe 3:ssa ja yleisessä musiikkitiedossa 90 minuuttia viikossa. On myös mahdollista suorittaa MuPe 2a ja 2b yhden vuoden aikana, jolloin oppitunnit ovat 90 minuutin pituisia. Opettajasta riippuen MuPe-opetus voi painottua esimerkiksi teoriaan syyslukukaudella ja säveltapailuun kevätlukukaudella.

MuPe 1–3 koostuvat asiakokonaisuuksista, joita kerrataan ja syvennetään kullakin opintotasolla; näitä ovat muiden muassa intervallit ja soinnut. Kukin näistä osioista arvioidaan erikseen. Arviointi tapahtuu kirjallisen ja suullisen kokeen sekä opetukseen osallistumisen perusteella. Jos jokin osio jää suorittamatta, oppilas voi aloittaa seuraavan MuPe-tason opiskelun ja suorittaa puuttuvan osion rästitentissä. Poikkeustapauksessa oppilas voi suorittaa koko opintotason tenttimällä opettajan harkinnan mukaan.

Musiikin perusteita voi opiskella lukuisilla kesäkursseilla. Kannattaa kuitenkin muistaa, että koko lukuvuoden kestävällä opintojaksolla oppiminen on tehokkaampaa kuin lyhyellä kurssilla. Lapin musiikkiopiston ulkopuolella suoritetut MuPe 1–3-kurssit hyväksytään tasotestin perusteella, joka järjestetään rästitenttien yhteydessä keväällä ja syksyllä.

Yleisessä musiikkitiedossa perehdytään soittimiin, eri tyylikausien musiikkiin sekä kyseisen aikakauden muihin taiteisiin, tieteisiin ja aatevirtauksiin. Historiassa edetään keskiajasta varhaisromantiikkaan. Konserttikäynteihin liittyy tutustuminen konserttikäytänteisiin kuten lehtiartikkeleihin, kritiikkeihin ja konserttietikettiin. Oppilaat valmistavat soitinesitelmiä ja heitä ohjataan seuraamaan paikallista, kansallista ja kansainvälistä musiikkielämää. Eri ryhmien oppisisällöt voivat vaihdella oppilaiden kiinnostuksen perusteella. Opetusta voidaan tarvittaesssa jaksottaa periodimaisesti. Arviointi tapahtuu oppimistehtävien ja harrastekansion perusteella.

 

Musiikkiopistotaso

Musiikkiopistotasolla opinnot koostuvat musiikkiopistotason teoriasta, musiikkiopistotason säveltapailusta, musiikkitiedosta, harmoniaopin kirjoituksesta ja harmoniaopin soitosta. Näiden keskinäisessä järjestyksessä on eri vaihtoehtoja, mutta on luontevinta suorittaa teoria ja säveltapailu kahtena ensimmäisenä opintovuonna. Teoriassa, säveltapailussa ja musiikkitiedossa ryhmäopetusta on 90 minuuttia ja harmoniaopin kirjoituksessa 60 minuuttia viikossa. Harmoniaopin soitossa oppilas saa yksilöopetusta 30 minuuttia viikossa. Harmoniaopin opiskelu tukee vapaata säestystä ja improvisointia.

Musiikkiopistotasolle siirryttäessä tarkistetaan aluksi oppilaan lähtötaso säveltapailussa ja musiikinteoriassa erityisesti nuottikirjoituksen ja teoreettisten peruskäsitteiden osalta. Teoriassa, säveltapailussa ja harmoniaopissa kunkin asiakokonaisuuden päätteeksi on tasokoe, ja kaikki tasokokeet yhdessä muodostavat opintojakson kokonaissuorituksen. Musiikkiopistotason aineita voi alkaa opiskella jo musiikin perustasolla, jos MuPe 3 ja yleinen musiikkitieto on suoritettu.

Musiikkitiedon opinnot painottuvat tämän ja viime vuosisadan musiikkiin. Oppilaan oma kiinnostus ohjaa tutustumista eri musiikinlajeihin. Säveltäjien ja muusikkojen esittämiin näkemyksiin tutustumalla oppilas saa virikkeen tutustua jonkun säveltäjän tuotantoon tai tiettyyn musisoinnin näkökulmaan ja rakentaa tältä pohjalta omaa henkilökohtaista musiikkisuhdettaan. Opetusohjelmaan kuuluvat konserttikäynnit ja musiikin ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelu. Oppilas suorittaa musiikkitiedon valmistamalla esitelmän joko yksin tai ryhmätyönä. Opintojakso voidaan järjestää tarvittaessa periodimaisesti.