• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut
Kulttuuriavustukset 2015

Vuoden 2015 kulttuuriavustusten hakuaika on päättynyt.

Vapaa-ajanlautakunta käsittelee kulttuuriavustukset kokouksessaan 22.4.2015 § 7.

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).

Vapaa-ajan lautakunta on kokouksessaan 19.6.2014, 86 §, päättänyt kulttuuriavustusten hakukriteereistä vuodelle 2015. Kriteeristön mukaisesti vuosittain vaihtuvien painotusten sijaan kulttuuriavustukset kohdennetaan rovaniemeläisen kulttuurin kehittämiseen ja edistämiseen erityisesti niillä kulttuurin ja taiteen aloilla, jotka eivät kuulu kaupungin omaan toimintaan. Kulttuuriavustuksilla täydennetään ja kehitetään rovaniemeläistä kulttuuritarjontaa.

Avustusmuodot ovat:

 1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle
 2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle
 3. Kohdeavustus yksityiselle taiteen harjoittajalle ja harrastajalle sekä ryhmälle

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä vapaa-ajanlautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä. Huomioon otetaan myös mahdolliset muut avustukset tai muualta saatu tuki. Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.

 Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea avustusmuodoittain määriteltyinä yksityishenkilöt, rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna. Avustukset suunnataan pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille hakijoille.

Avustusmuodot

1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle

Toiminta-avustusta voi hakea paikallisen kulttuuriyhdistyksen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta myönnettäessä huomioidaan yhdistyksen jäsenmäärä, toiminnallisuus, vaikuttavuus sekä toiminnan kohdentuminen rovaniemeläisille. Yhdistyksen toiminnan tulee kohdentua kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla.

2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle

Kohdeavustuksilla tuetaan Rovaniemellä tapahtuvaa kulttuuritoimintaa, joka täydentää rovaniemeläisen kulttuurin kokonaiskenttää ja kehitystä. Kohdeavustusta voi hakea esim. taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Kohdeavustusta voidaan myöntää myös toiminta-avustusta saaville yhdistyksille esim. vuorotteluperiaatteella tai avustuskohteita priorisoimalla siten, että kulttuuritarjonta säilyy monimuotoisena.

3. Kohdeavustus yksityiselle taiteen harjoittajalle ja harrastajalle sekä ryhmälle

Kohdeavustuksia voivat hakea rovaniemeläiset yksityiset taiteen harjoittajat ja harrastajat sekä erilaiset työryhmät, joista vähintään yhteyshenkilö on rovaniemeläinen. Avustuksella voidaan tukea tapahtumaa tai tilaisuutta, joka täydentää rovaniemeläisen kulttuurin kokonaiskenttää ja kehitystä. Avustuksia jaettaessa huomioidaan erityiset ansiot ja taidot sekä edellytetään näyttöä harrastustoiminnasta tai taiteellisesta työskentelystä. Yksityisille taiteen harjoittajille ja harrastajille avustusta ei myönnetä peräkkäisinä vuosina

Avustuksia ei myönnetä:

- jälkikäteen
- peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, lukukausimaksuihin tai opintoihin
- alkoholi, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
- kaluston tai soitinten hankintaan/korjaukseen
- materiaali- ja tarvikekustannuksiin
- opintomatkoihin tai kulttuurimatkoihin
- Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille
- kohteisiin, joihin kohdistuu muuta kaupungin tukea (esim. tilat, muut avustukset)
- talkootyön laskennallisiin kustannuksiin
- tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla on pääsääntöisesti puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus
- avustusta ei voida myöntää, mikäli yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle ole edellytyksiä
- yksittäisille taiteen harjoittajille tai harrastajille peräkkäisinä vuosina
- yrityksille tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen tai mainonta
- ammatinharjoittamiseen

Rovaniemen vapaa-ajanlautakunnan avustukset ovat vastikkeellisia. Vastike vaaditaan yli 1.000 € avustusta saaneilta. Toiminta-avustusta saavilta edellytetään oman kulttuurinalansa toimintaa, joka on avointa kuntalaisille. Kohdeavustuksella tuotettava esitys tai muu produktio riittää vastikkeeksi, jos siihen sisältyvä esitys tms. on maksuton kuntalaisille. Vastikkeen voi suorittaa myös toteuttamalla esityksen tms. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanpalvelujen tai vapaa-ajanlautakunnan tilaisuuteen. Vastike on mahdollista suorittaa myös esiintymällä tms. esim. kunnallisessa palvelutalossa tai päiväkodissa. Vastikkeen suorittamisesta annetaan selvitys avustuksen raportointilomakkeella.

Avustus voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty ja se tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Vapaa-ajan palvelualueen päällikkö voi päättää vähäisistä käyttötarkoituksen muutoksista viranomaispäätöksenä. Mikäli avustus käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on haettu ja myönnetty, avustus peritään takaisin (KULTLTK 6.5.2010, § 47). Kohdeavustukset suunnataan pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille.

Avustusten hakuaika

Kulttuuriavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä. Vuoden 2015 hakuaika on 1.-27.2.2015. Avustushakemukset tulee toimittaa hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Puutteellisia hakemuksia, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja siinä asetetussa ajassa, ei käsitellä.

 Kohdeavustuksia haetaan tiettyyn tarkoitukseen; yhdellä lomakkeella voidaan hakea avustusta vain yhteen tapahtumaan tai tarkoitukseen.

 E-lomake katsotaan saapuneen määräajassa, mikäli se on lähetetty sähköpostilla 27.2.2015 klo 16.00 mennessä (virka-aikana). Postitse lähetetyssä hakemuksessa hyväksytään hakuajan päättymisen postileima 27.2.2015 (kello 16.00 mennessä). Osviittaan hakemukset on toimitettava määräaikaan 27.2.2015 kello 16.00 mennessä. 

Lisätietoja antaa:
kulttuurituottaja Eija-Riitta Jauhiainen puh. 040 706 0658
kulttuurituottaja Ulla Lempiäinen
puh. 0400 518 235  
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi