• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut
Kulttuuriavustukset 2016

Vuoden 2016 kulttuuriavustusten haku on päättynyt.

Vapaa-ajanlautakunnan avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92).

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä vapaa-ajanlautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä. Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille. Kulttuuriavustuksilla täydennetään rovaniemeläistä kulttuuritarjontaa ja kehitetään esim. lastenkulttuuria, erityisryhmille tarjottavaa kulttuuria sekä vaalitaan paikallista kulttuuriperintöä/kulttuuriympäristöä. Kulttuuriavustuksilla voidaan kehittää myös kulttuurimatkailua ja lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.

Avustusmuodot ovat:

 1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle
 2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle
 3. Kohdeavustus yksityiselle taiteen harjoittajalle ja harrastajalle sekä ryhmälle

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä vapaa-ajanlautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä. Huomioon otetaan myös mahdolliset muut avustukset tai muualta saatu tuki. Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.

 Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea avustusmuodoittain määriteltyinä yksityishenkilöt, rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna. Avustukset suunnataan pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille hakijoille.

Kuka voi hakea avustuksia?

Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea avustusmuodoittain määriteltyinä yksityishenkilöt, rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä ryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna. Avustukset suunnataan pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille hakijoille.

Avustusmuodot

1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle

Toiminta-avustusta voi hakea paikallisen kulttuuriyhdistyksen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta myönnettäessä huomioidaan yhdistyksen jäsenmäärä, toiminnallisuus, vaikuttavuus sekä toiminnan kohdentuminen rovaniemeläisille. Yhdistyksen toiminnan tulee kohdentua kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla.

2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle

Kohdeavustuksilla tuetaan Rovaniemellä tapahtuvaa kulttuuritoimintaa, joka täydentää rovaniemeläisen kulttuurin kokonaiskenttää ja kehitystä. Kohdeavustusta voi hakea esim. taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Kohdeavustusta voidaan myöntää myös toiminta-avustusta saaville yhdistyksille esim. vuorotteluperiaatteella tai avustuskohteita priorisoimalla siten, että kulttuuritarjonta säilyy monimuotoisena.

3. Kohdeavustus yksityiselle taiteen harjoittajalle ja harrastajalle sekä ryhmälle

Kohdeavustuksia voivat hakea rovaniemeläiset yksityiset taiteen harjoittajat ja harrastajat sekä erilaiset työryhmät. Avustuksella voidaan tukea tapahtumaa tai tilaisuutta, joka täydentää rovaniemeläisen kulttuurin kokonaiskenttää ja kehitystä. Avustuksia jaettaessa huomioidaan erityiset ansiot ja taidot sekä edellytetään näyttöä harrastustoiminnasta tai taiteellisesta työskentelystä. Yksityisille taiteen harjoittajille ja harrastajille avustusta ei myönnetä peräkkäisinä vuosina.

Avustuksia ei myönnetä:

 • jälkikäteen

 • peruskoulutukseen eikä ammatilliseen koulutukseen; avustuksia ei myönnetä lukukausimaksuihin tai opintoihin

 • alkoholi, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

 • kaluston tai soitinten hankintaan/korjaukseen

 • materiaali- ja tarvikekustannuksiin

 • opintomatkoihin tai kulttuurimatkoihin

 • Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille

 • kohteisiin, joihin kohdistuu muuta kaupungin tukea (esim. tilat, muut avustukset)

 • talkootyön laskennallisiin kustannuksiin

 • tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla on pääsääntöisesti puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus

 • avustusta ei voida myöntää, mikäli yhdistyksen taloudellinen tila on niin heikko, ettei toiminnan jatkamiselle ole edellytyksiä

 • yksittäisille taiteen harjoittajille tai harrastajille peräkkäisinä vuosina

 • yrityksille tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen tai mainonta

 • ammatinharjoittamiseen

Avustuksen saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai muulla tavalla ilmoitetaan, että hakija on saanut Rovaniemen kaupungin vapaa-ajanlautakunnan avustusta.

Avustus voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty ja se tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Vapaa-ajan palveluiden palvelupäällikkö voi päättää vähäisistä käyttötarkoituksen muutoksista viranomaispäätöksenä. Mikäli avustus käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on haettu ja myönnetty, avustus peritään takaisin (VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 16.12.2015, § 129).

Vastikkeellisuus

Yli 1000 euron toiminta-avustukseen sisältyy vastikkeellisuus, jonka suorittamisesta avustuksen saajan tulee sopia kulttuurituottajien kanssa. Vastikkeen voi suorittaa esiintymällä esim. Rovaniemi-viikolla tai toteuttamalla oman taiteenlajin mukaisen esityksen tai teoksen esim. kunnalliseen palvelutaloon tai päiväkotiin. Toiminta-avustuksen vastikkeellisuuden suorittamiseksi yhdistys voi järjestää myös esim. kuntalaisille avointa toimintaa, työpajan tai esityksen. Vastikkeen suorittamisesta annetaan selvitys raportointilomakkeessa.

Hakuohjeet

Avustukset haetaan sivun oikeasta reunasta löytyvästä sähköinen avustushakemus -linkistä.

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

Yhdistysten toiminta-avustus:

 • toimintasuunnitelma käyttövuodelle (hakuvaiheessa)

 • talousarvio käyttövuodelle (hakuvaiheessa)

 • viimeisin tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen

 • viimeisin tilintarkastajien lausunto

 • arvio toiminnan vaikuttavuudesta (osallistujat/toiminnan laajuus/vastike)

 • yhdistyksen säännöt (ensimmäinen hakemus tai jos sääntöihin on tullut muutoksia)

Kohdeavustus

 • yksityishenkilön osalta ansioluettelo (CV)

 • hankkeen, tapahtuman tai projektin toimintasuunnitelma

 • hankkeen, tapahtuman tai projektin talousarvio ja rahoitussuunnitelma

 • aikataulu

 • selvitys yhteistyökumppaneista

 • arvio tapahtuman tms. vaikuttavuudesta (osallistujat/toiminnan laajuus)

 • muu, hakijan tarpeelliseksi katsoma liite.

Avustusten hakuaika

Kulttuuriavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä. Avustushakemukset tulee toimittaa hakuaikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Puutteellisia hakemuksia, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja siinä asetetussa ajassa, ei käsitellä.

Kohdeavustuksia haetaan tiettyyn tarkoitukseen; yhdellä lomakkeella voidaan hakea avustusta vain yhteen tapahtumaan tai tarkoitukseen.

E-lomake katsotaan saapuneen määräajassa, mikäli se on lähetetty sähköpostilla kello 16.00 mennessä (virka-aikana). Postitse lähetetyssä hakemuksessa hyväksytään hakuajan päättymisen postileima (kello 16.00 mennessä). Osviittaan hakemukset on toimitettava määräaikaan kello 16.00 mennessä.

 Avustusten maksaminen ja raportointi

Kulttuuriavustukset maksetaan kun päätös on saanut lainvoiman kaupungin taloussäännön edellyttämin ehdoin hakemuksessa ilmoitetulle tilille. Jos avustus tai sen osa jää käyttämättä, siitä on ilmoitettava kirjallisena vapaa-ajanlautakunnalle lokakuun loppuun mennessä.

Kohdeavustuksen saajan tulee ko. vuoden loppuun mennessä tehdä raportti avustuksen myöntäjälle.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin tarpeellisiksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Jos avustuksen saaja on antanut virheellisiä tietoja tai on muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa asioissa, tai ei ole toimittanut ohjeiden mukaisesti vaadittua raporttia, peritään myönnetty avustus takaisin(VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 16.12.2015, § 129).

Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja.

Hakemusten toimittaminen

E-lomake: www.rovaniemi.fi/kulttuuriavustukset-sivuston kautta.

Liitteet sähköpostiin Soili Kaihualle etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Postitse lähetettävät hakemukset ja hakemusten liitteet toimitetaan Osviittaan tai postitse osoitteeseen:

Rovaniemen kaupunki
Vapaa-ajanlautakunta/Kulttuuriavustus
Hallituskatu 7
96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin Osviitta Kaupungintalo, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Aukioloaika 8:00 – 16:00

Lisätietoja antaa:
kulttuurituottaja Eija-Riitta Jauhiainen puh. 040 706 0658
kulttuurituottaja Ulla Lempiäinen
puh. 0400 518 235  
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi