• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Lasten päivähoito
VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Yhdessä, yhdessä, yhdessä, yhdessä on niin mukavaa.
Yhdessä, yhdessä, yhdessä paljon aikaan saa.
Yhdessä voi leikkiä ja näytelmiä keksiä
tai satuja lueskella tai tehdä läksyjä.
Yhdessä voi kerätä pilviä ja sieniä tai hoitaa kissanpoikasia,
harmaita ja pieniä.
Yhdessä voi seikkailla, yhdessä voi haaveilla.
Yksinään ei yksikään, paljon pysty tekemään.
On lystiä, kun ystäviä ollaan keskenään.
Yhdessä, yhdessä, yhdessä on niin mukavaa.
Yhdessä paljon aikaan saa.

Kaarina Helakisa

 linkki piirros neitilinkki piirros parilinkki piirros punapukunen tyttö

Varhaiskasvatus ja päivähoito

Varhaiskasvatus määritellään valtakunnallisesti pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Jotta perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden, tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta. (STM 2002:9 ; Stakes 2003/ 2005.)

Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Varhaiskasvatuspalvelut toimivat sinällään lasta kuntouttavana ja huolta pitävänä tahona yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa sekä tukemalla vanhempia heidän kasvatustehtävässään.
Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin päiväkotitoiminta. Esiopetus on vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Varhaiskasvatus, esiopetus osana varhaiskasvatusta ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin ja toimii päiväkotien omien suunnitelmien pohjana. Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelmaan on poimittu valtakunnallisesta suunnitelmasta keskeisimmät linjaukset ja niitä on konkretisoitu toiminnan suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Tavoitteena on, että Rovaniemen varhaiskasvatussuunnitelma toimii päivähoidon laatukäsikirjana ja jatkossa myös laadun arvioinnin välineenä.
Jokaisella toimintayksiköllä on laadittuna yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (luettavissa päiväkotien sivuilla), jossa kuvataan yksikön arvopohjaa sekä arjen toimintaa ja käytäntöjä.
Perhepäivähoidolla on oma yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma.
Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien ja henkilöstön kanssa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) tehdään huoltajien, lapsen, henkilöstön ja tarvittaessa muun yhteistyöverkoston kanssa toimintakauden alkaessa. Vasun toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Lapsen vasussa korostuu lapsen yksilöllisyys sekä lapsen ja huoltajien osallisuus päivähoidon toteuttamisen suunnittelussa. Vasu keskusteluissa sovitaan miten ja millä keinoin lapsen hyvinvointia ja kehitystä tuetaan. Lapsen vasussa asetetut tavoitteet ovat pohjana lapsiryhmän toimintasuunnitelmalle, pienryhmätoiminnan toteuttamiselle ja lapsen yksilölliselle ohjaukselle.