• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

TONTIN / RAKENNUSPAIKAN HAKEMINEN JA VARAUS

Tontin hakeminen

Kaupungin tontteja haetaan erillisellä hakemuslomakkeella. Asuntotonteille on oma lomakkeensa ja teollisuus-, liike- vastaaville tonteille oma lomakkeensa. Vajaasti täytettyjä hakemuksia ei voida ottaa tasavertaisina huomioon muiden hakemusten kanssa.

Hakemus palautetaan seuraavaan osoitteeseen:
Rovaniemen kaupunki
Osviitta (1. kerros)
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Tonttien hakuaika

Tonttien hakuaika on joko määräaikainen tai jatkuva.

Ensimmäistä kertaa haettaviksi tulevista tonteista/rakennuspaikoista laaditaan kuulutus, joka julkaistaan Lapin Kansa –lehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla. Hakuaika on vähintään kaksi viikkoa. Määräaikana saapuneista hakemuksista päätökset tekee pientalotonttien osalta tekninen lautakunta, kerrostalotonttien osalta kaupunginhallitus ja teollisuus-, liike- tai vastaavien tonttien osalta elinkeinojaosto.

Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen tontit siirtyvät pääsääntöisesti jatkuvan haun listalle kaupungin karttapalvelun internet-sivuille. Hakuaika näille tonteille päättyy viikoittain keskiviikkona klo 15.00. Mikäli keskiviikko-päivä on pyhäpäivä, haku päättyy seuraavana työpäivänä klo 15.00. Poikkeuksena on kesäkausi, jolloin hakuaika on juhannuksesta – heinäkuun viimeinen keskiviikko.

Jatkuvan haun hakemukset käsitellään loppuviikon aikana, jonka jälkeen vapaaksi jääneet tontit laitetaan kaupungin karttapalvelun internet-sivuille haettaviksi ja lisätään mahdolliset uudet vapautuneet tontit.
Jatkuvan haun listan teollisuus-, liike- ym. tonttien varauspäätöksen tekee tekninen johtaja, kerrostalotonttien kaupunginhallitus ja pientalotonttien osalta paikkatietoinsinööri, vaikka hakijoita samalle tontille/rakennuspaikalle on useita.

 

Tonttivaraus

Varausaika on omakotitonteille, rivitalotonteille, teollisuus- ja vastaaville tonteille 6 kuukautta, asuinkerrostalotonteille yksi vuosi ja liiketonteille yksi vuosi.

Varausmaksut asemakaava-alueella:
 • perusmaksu on tontin / rakennuspaikan vuosivuokra. Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien
 • tontin lohkomismaksu (kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti)
 • karttapaketti kuuluu tontin lohkomismaksun kustannukseen
Varausmaksut yleiskaava-alueella:
 • perusmaksu on rakennuspaikan vuosivuokra. Mikäli varaus johtaa rakennuspaikan luovutukseen varausaikana, maksettu perusmaksu hyvitetään rakennuspaikan hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien
 • karttapakettimaksu 75 euroa (sis. alv 24 %) (sisältää kaavaotteen + määräykset, rakennuslupakartan ja kiinteistörekisteriotteen)

Teollisuus-, liike- ja vastaavan tonttien/rakennuspaikkojen osalta varaajan on toimitettava varausaikana myynti/vuokrauspäätöstä varten lopulliset rakentamissuunnitelmat aikatauluineen ja rahoituksineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, varaus raukeaa ja tontti / rakennuspaikka laitetaan uudestaan haettavaksi.

Varauspäätös ei oikeuta rakennustöiden aloittamiseen, vaan sitä varten on oltava rakennuslupa.

 

Tontin vuokraaminen/ostaminen

Tontin saaminen käyttöön edellyttää joko vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittamista ennen varausajan päättymistä. Teollisuus-, liike- ja vastaavan tonttien / rakennuspaikkojen osalta vuokrasopimus/kauppakirja voidaan allekirjoittaa kuitenkin vasta, kun erillinen luovutuspäätös on saanut lainvoiman.

Tontin myyntihinta ja vuosivuokra vaihtelevat kaupungin eri alueilla. Tonttia / rakennus-paikkaa ostettaessa kaupunki perii kauppakirjan laatimiskustannuksena ja kaupanvahvistajan palkkiona yhteensä 260 euroa (v. 2015). Kauppahinta tulee olla maksettuna ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Tontin vuokrannut/ostanut ei saa luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattomana.Rakentaminen tulee aloittaa pääsääntöisesti vuoden kuluessa luovutusasiakirjan allekirjoittamisesta lukien ja rakennus tulee olla kolmen vuoden kuluessa siinä valmiusasteessa, että rakennus on pääkäyttötarkoituksen osalta käyttöönotettu. Rakentamisvelvoite on yleensä 40 % kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta.

Tontin vuokraajan/ostajan tulee hakea tontille/rakennuspaikalle sopimuksen kirjaamista / lainhuutoa Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoittamisesta lukien.

Lisätietoja antavat:
pientalotontit: Teija Hautaniemi, puh. 040 482 1266
teollisuus-, liike- ja vastaavat tontit: Seppo Katainen, puh. 040 522 9185