• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Ilmansuojelu

Ilmansuojelun tavoitteena on ilmanlaatu, joka turvaa terveellisen ja viihtyisän elinympäristön sekä luonnon toimintakyvyn säilymisen. 

Ilmansaasteilla monia haitallisia vaikutuksia

Ilmansaasteet saattavat aiheuttaa maaperän ja vesistöjen happamoitumista ja rehevöitymistä, havupuustolle kasvuhäiriöitä sekä muodostaa alailmakehän haitallista otsonia. Kaasumaisilla ilmansaasteilla, kuten typpidioksidilla, ja otsonilla sekä hiukkasilla, joista haitallisimpia ovat keuhkorakkuloihin asti tunkeutuvat pienhiukkaset, on myös haitallisia vaikutuksia terveyteen. 

Rovaniemen ilmanlaatu

Kunnallinen ilmanlaadun seuranta- ja suojelutyö perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Rovaniemen seudun ilmanlaatua on seurattu jo 1980- luvun alusta lähtien noin viiden vuoden välein tehtävin niin kutsutuin leviämismallilaskelmin rikki-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen osalta. Yleisesti on todettavissa, että Rovaniemen ilmanlaatu on ollut hyvä, kehittynyt parempaan suuntaan ja valtioneuvoston asettamat ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot ylittyvät vain harvoin lyhytaikaisesti ääriolosuhteissa. Leviämismallilaskelmia on tarpeen mukaan täydennetty erillistutkimuksin ja mittauksin.

Rovaniemen ilmanlaadun mittaukset alkaneet 

Vuoden 2016 alusta  Rovaniemellä on aloitettu  n. vuoden kestävät ilmanlaadun mittaukset. Mittaukset toteutetaan kahdessa mittauspisteessä, joista toinen sijaitsee kaupungin keskustassa Ruokasenkadulla ja toinen pientaloalueella Korkalovaarassa (liikennepuistossa Konkelontiellä).
Mittauspaikat valittiin siten, että toinen paikoista olisi tyypillinen keskustan mittauspiste, jossa näkyisi mm. liikenteen päästöt ja hiekoitus hiekan pölyt. Toinen asema sijaitsee Suosiolan voimalaitoksen vaikutusalueella ja edustaa pientaloaluetta.

Aikaisempien mittauksien perusteella tiedetään, että ilma Rovaniemellä on niin hyvää, että tarvetta jatkuvatoimiseen ilmanlaadun mittaamiseen ei ole, vaan n. vuoden kestävä jakso täyttää valtioneuvoston asetuksen mukaisen mittausvelvoitteen. Mittaukset kattavat typen oksidit, hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset ja rikkidioksidin.

Mittaukset toteutetaan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan yhteishankkeena. Hankkeen kustannukset ovat n. 50 000 €.

Mittausten tuloksia voi seurata reaaliajassa.  Valittavana Rovaniemellä on 2 eri mittauspaikkaa.   "Mittaus" -kentästä valitsemalla  voi  katsoa  eri ilmansaasteiden pitoisuudet.

 

Lisätietoja
Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi
Rovaniemen kaupunki
0400 295 595

Ympäristöpäällikkö Satu Pekkala
Napapiirin Energia ja Vesi Oy
040 352 4976

 

Reaaliaikainen ilmanlaatu