1. Milloin kotikatuni aurataan?

Lumiauraa joutuu erityisesti asuntokaduilla välillä odottamaan, koska lumet aurataan hoitoluokituksen mukaan. Kaupunki ei talouden puolesta voi pitää sellaista kalustomäärää odottamassa, että joka paikka kyettäisiin auraamaan puhtaaksi samalla kertaa. Tästä syystä katuverkkoa on jouduttu priorisoimaan sen suhteen, mikä osuus käydään läpi ensimmäisenä ja mikä viimeisenä. Katujen hoitoluokitus tarkoittaa, että ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen. Kun lunta sataa paljon ja pitkään, pääkatujen ja joukkoliikenteen käyttämien katujen aurausta joudutaan tekemään jatkuvasti, jolloin asuntokatujen auraus viivästyy.

2. Mitkä ovat väylien kunnossapitoluokat

Hoitoluokitus jakaa kadut pääkatuihin, kokoojakatuihin, asuntokatuihin, yksityisteihin sekä kevyen liikenteen väyliin.
Hoitoluokat:

- Pääkadut I –luokka

- Kokoojakadut II –luokka

- Asuntokadut III luokka

- kaupungin kunnossapitämät yksityistiet IV –luokka

- kevyen liikenteen väylät jaetaan luokkiin A ja B

Katujen kunnossapitoluokat löytyvät Rovaniemen karttapalvelusta https://kartta.rovaniemi.fi/IMS (teiden kunnossapitoluokitus)

3. Kenen vastuulla lumityöt ovat?

Vastuu katujen hoidosta on jaettu kaupungin ja tontinhaltijoiden kesken. Rovaniemen kaupunki vastaa ajo- ja istutuskaistojen sekä kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Lumen kuljetus lumenvastaanottopaikoille kuuluu tontinhaltijalle. Myös jalkakäytävän auraus ja hiekoitus tontin edustalla kuuluvat tontinhaltijalle. Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut

 

4. Miksi kaupunki auraa tonttiliittymäni umpeen?

Aurattavan lumimassan on mahduttava jonnekin. Kun tien vierellä on jo valli, lumi purkautuu tonttiliittymään. Yhden aukaisu on pieni juttu, mutta jos haluaisimme avata kaikki, olisi kalustoa lisättävä suuresti. Tienpidossa vastuu jakautuu kiinteistöjen ja kunnan välillä. Kaupunki auraa ajoradan, tonttiliittymään muodostuneen aurausvallin poistamisesta vastaa kiinteistö. Vastuunjako on kirjattuna kunnossapitolakiin.

 

5. Naapuri työntää vallinsa lumet kadulle, teen samoin.

Lumen työntäminen kadulle on kiellettyä. Tonttiliittymän lumen poisto kuuluu kokonaisuudessaan kiinteistön omistajalle. Kunnossa- ja puhtaanapitovastuu on määrätty kunnossapitolain 4 §:ssä. Pahimmissa tapauksissa katu täyttyy lumesta niin pahasti, että liikkuminen siellä voi hankaloitua suuresti. Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kaupungin katu- tai puistoalueille, vaan lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Tarvittaessa lumi on vietävä Mäntyvaaran lumenkaatopaikalle. Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa.

 

2 Getting around 02.jpg

6. Pulkalla ja kelkalla liikkujat kärsivät hiekoituksesta. Miksi täytyy hiekoittaa koko kadun leveydeltä, vaikka hiekassa ei voi vetää pulkkaa?

Koska kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus aurata ja torjua liukkautta, emme voi jättää aurattavasta väylästä osaa auraamatta tai hiekoittamatta. Jalankulun ja pyöräilyn väylillä kulkee myös näkövammaisia, ja he eivät huomaisi hiekoittamatonta aluetta. Hiekoittamaton reuna voisi aiheuttaa liukastumisia, eikä juuri sataneen lumen alta huomaisi, onko väylä hiekoitettu kokonaan vai osittain. Parempi hiekka pulkan pohjassa kuin murtunut nilkka.

7. Miksi lunta ajetaan pois, eikä sen anneta sulaa paikalleen?

Syitä voi olla useita:

 • seuraava lumisade on tulossa lähiaikoina ja uudelle lumelle tarvitaan tilaa
 • lumivallista sulava vesi jäätyy yöllä - lumi tukkii sade- tai sulamisvettä keräävät hulevesikaivot ja kadun kuivatus estyy, minkä seurauksena katualueelle lammikoituu lumesta sulanutta vettä.
 • lumikasa on risteysalueella ja haittaa näkyvyyttä
 • lumeen on sitoutunut suuri määrä likaa, nokea ja pölyä (pienhiukkasia), minkä vuoksi lumet on syytä kuljettaa pois ilman laadun turvaamiseksi. Keväällä tai pakkasella ilman kuivuessa hiukkaset huonontavat ilmanlaatua.
 • jäätyessään lumi saattaa vaikeuttaa mm. pysäköintiä ja jäinen polanne on hyvin kallista ja hidasta irrottaa.


  8. Miksi lunta ajetaan pois yöllä?

  Tällöin haitataan liikennettä kaikkein vähiten, työ on turvallisinta toteuttaa vähäisen liikenteen aikana eivätkä työkoneet estä muun liikenteen kulkua. Laki määrää, ettei peruuttavan työkoneen piipittävää varoitusääntä saa kytkeä pois päältä.

  9. Milloin kadulla olevia lumikasoja viedään pois?

  Aurausvallien poistamiseen tai madaltamiseen ryhdytään viimeistään silloin, kun aurausvallit kaventavat kadun kulkuväyliä niin paljon, että ne haittaavat käyttöä ja turvallisuutta, tai lumivallien korkeus estää riittävän näkyvyyden risteysten tai suojateiden läheisyydessä. Pysäköintipaikkoja voidaan käyttää tarvittaessa lumen varastointipaikkana, ei kuitenkaan kaikkia saman kadun pysäköintipaikkoja. Kiinteistön alueen lumien kuljetus lumenkaatopaikalle kuuluu kiinteistön vastuulle.

  10. Kuka vastaa postilaatikoiden edustan kunnossapidosta?

  Postinsaajat huolehtivat siitä, että postinjakajalla on esteetön kulku postilaatikolle tai laatikkoryhmälle. Jos postilaatikko tai laatikkoryhmä sijoitetaan yleiselle alueelle tai toisen postinsaajan tontille, sopivat postinsaajat keskenään ajo- tai kulkuyhteyden ylläpidosta postilaatikolle tai laatikkoryhmälle.

  11. Aura hajotti postilaatikkoni, kuka korjaa?

  Laatikoiden kiinnittämisessä tulee ottaa huomioon kestävyysvaatimukset, kuten talvella auraussuihkun paine. Posti vastaa niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka aiheutuvat yleisen ajo- tai kulkuväylän normaalista kunnossapidosta laatikolle tai laatikkoryhmälle. Mikäli aurauskalusto törmää postilaatikkoon, on korjausvastuu urakoitsijalla.

  12. Tonttiliittymäni rumpu on tukossa ja vesi nousee tielle, avaako kaupunki rummun?

  Ei avaa. Tonttiliittymän kunnossapito kuuluu kunnossapitolain mukaisesti kiinteistön omistajalle/haltijalle. Liittymän kunnossapitoon kuuluu myös jäätyneen tai tukkeutuneen rummun avaaminen.

  Lähteet
  Postilaatikoiden sijoittaminen ja ryhmittely
  Usein kysyttyä lumitöistä