Rovaniemen kaupunki päätti vuonna 2018 käynnistää kaavakumppanuuteen tähtäävän avoimen suunnittelukilpailun Sairaalanniemen kehittämiseksi. Tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitusta siten, että alueelle voitaisiin luoda viihtyisä asuinalue sekä kehittää rantareitin ja siihen liittyvän viheralueen virkistysarvoa.

Tällä hetkellä Sairaalanniemi on yleiskaavassa merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Alueella on mm. entinen sotasairaalan rakennus, joka on suojeltu.

Sairaalanniemi sijaitsee Kemijoen rannassa lähellä Rovaniemen kirkkoa ja keskustaa. Tontin pinta-ala on 23 622 neliömetriä.

 

Suunnittelukilpailusta kaksi vaihtoehtoa kaavaluonnoksen pohjaksi


Kaupunki järjesti kaupunkistrategian mukaisen avoimen suunnittelukilpailun Sairaalannimen alueelle 15.4.2018–1.10.2018. Kilpailussa haettiin kumppania alueen kehittämiseen. Käytäntö on yleinen niin sanottujen strategisten kaavojen valmistelussa. Kun kumppanuuskaavoituksessa asemakaavatyön rinnalla tehdään myös yksityiskohtaisempaa rakennussuunnittelua, on toteuttamiskelpoisuus varmistettu ja alueesta saadaan hyvin tarkasti syntyvän kaavan mukainen. Kilpailijoille ei makseta suunnittelutöistä palkkiota, mutta kaupunki antaa kilpailun voittajalle mahdollisuuden osallistua suunnittelualueen täydennysrakentamiseen.

Kaavakumppaniksi pääsyn ehtona on ollut, että toimija sitoutuu lunastamaan ja kehittämään alueella sijaitsevaa entistä sotasairaalan rakennusta, joka on suojeltu. Lisäksi kaupunki edellytti, että kilpailutöissä tulee ottaa huomioon osayleiskaavassa osoitettu viheralue ja rantareitti, jotka ovat tärkeitä virkistysalueita erityisesti Rovaniemen keskustassa asuville.

Kilpailuun saapui viideltä ryhmältä yhteensä kuusi ehdotusta. Jatkovalmisteluun valittiin kaksi työtä kaupunginhallituksen päätöksellä 17.12.2018: Arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimisto Viiri-Ylinenpää Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n Viuhka sekä Arkkitehtityöhuone APRT Oy:n ja RovaLappi Rakennus Oy:n Kruunu & laavu.

Kilpailutyöt esiteltiin kuntalaisille 5.2.2019 järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Jatkoon valittuja töitä on syksyyn 2020 asti kehitetty kaupunginhallituksen nimeämän arviointiryhmän ohjeistuksen ja asukkailta saadun palautteen pohjalta.

Töiden pohjalta on nyt laadittu kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta, joiden pohjalta Sairaalanniemen asemakaavan muutosprosessi aloitetaan 14.10.2020 valmisteluvaiheen kuulemisella.

Kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan työhön normaalin kaavaprosessin mukaisesti. Muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi ennen virallista päätöksentekoa niin luonnos- kuin ehdotusvaiheessakin.

Kruunu & Laavu: Monipuolista asumista, yhteisöllisyyttä, yritys- ja kulttuuritoimintaa

Kruunu ja Laavu -suunnitelmassa sairaalarakennuksen vanha osa suojellaan ja muutetaan asunnoiksi, taidetyöpajoiksi ja yhteisölliseksi start up -yrityshautomoksi. Tilasuunnittelun tavoitteena on koota yhteen kulttuurialan ja eri luovien alojen toimijoita sekä yrityksiä ja asiantuntijoita. Tiloissa on yhteisiä kokoontumis- ja esittelytiloja, matalan kynnyksen työpisteitä sekä työhuoneta vakituisempaan käyttöön. Tilat ovat varattavissa myös erilaisiin tapahtumiin.

Suunnitelmassa on myös uusi kulttuuriaukio, joka on koko alueen toiminnan keskus. Kulttuuriaukio on mm. taiteilijoiden, järjestöjen ja yksittäisten esiintyjien käytössä. Aukio on kohtaamispaikka, jossa eri alojen osaajat ja kaupunkilaiset kohtaavat.

Havainnekuva kulttuuriaukiosta, jossa kerrostalojen sisäpihalla katettu tila erilaisille kulttuuritapahtumille.

Asuin-monitoimi-rakennukseksi muutettu vanha sairaala, hoivakoti ja asuinkerrostalot rajaavat kulttuuriaukiota, jossa voidaan järjestää tilaisuuksia ympärivuotisesti. Kulttuuriaukio on mm. taiteilijoiden, järjestöjen ja yksittäisten esiintyjien käytössä. Lisäksi monitoimitalo tarjoaa taiteilijoille työpajoja ja näyttelytiloja.

Vanhan sairaalarakennuksen yhteyteen rakennetaan uusi hoivakoti terveyskeskuksen purettavan siiven paikalle. Asuinrakennukset rakennetaan vanhan sairaalan eteläpuolelle. Sairaalan ja asuinkorttelin väliin rakennetaan korttelipuutarha, kierrätyskeskus, jätehuolto ja pysäköintialue.

Suunnitelmassa nykyinen rantareitti ja sen varrella oleva laavu on säilytetty. Näiden lisäksi alueelle on suunniteltu uusi rantasauna ravintoloineen ja venelaitureineen, mutta ne voidaan rakentaa vedenpumppaamon länsipuolelle.

Viuhka: Viherpihojen läpi näkymiä Kemijoelle, palvelukoti ja julkinen maisemaporras

Viuhka-suunnitelma muodostuu viidestä rakennusmassojen sormesta ja niiden välisistä, keskenään erilaisista pihatiloista.

Ensimmäisen ja toisen sormen väliin muodostuu alueen urbaanein piha-alue, jolle saavutaan Yliopistonkadulta. Piha-alueelle sijoitetaan mm. taideseinä, yhteisöllinen aukio ja julkinen maisemaporras. Aluetta rajaavat asuintornitalo, vanha sairaalarakennus, senioritalo ja sosiaalista asuntotuotantoa sisältävä rantatalo.

Viuhka porras.png

Viuhka-suunnitelmaan sisältyy julkinen maisemaporras, joka on tarkoitettu kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Portaalta avautuvat näkymät Kemijoelle.

Viuhkassa nykyinen rannan ulkoilureitti säilyy täysin ja se kunnostetaan. Reitin varrella oleva puusto säilytetään osittain asuinkorttelin puolella ja rannan puolella kokonaan. Alueen eteläpäähän on varattu tila myös saunatiloille ja siihen yhdistettäville toiminnoille, kuten ravintolalle ja uimiselle. Suunnitelmaan sisältyy myös venelaituri ja talviuintipaikka.

Vanhaan sairaalaan on suunniteltu sijoitettavaksi palvelukoti. Maantasokerroksessa ja kellarissa on palvelukotia, viereistä senioritaloa ja koko aluetta hyödyttäviä palveluita, kuten ravintola, lääkärin vastaanottohuone sekä kuntoutus- ja saunatilat.

Viitesuunnitelmat
Kruunu & Laavu.pdf (14,78 MB)
Viuhka.pdf (1,83 MB)

Aiheeseen liittyviä uutisia