Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Valionrannan asemakaavamuutoksen kokouksessaan 23.1.2023. Marraskuussa 2023 kaupunki solmi alueesta maanvuokrasopimuksen Lapland Hotelsin omistajayhtiö North European Investin kanssa.

Käytännössä maanvuokrasopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Lapland Hotels voi alkaa kunnolla suunnitella alueelle hotellia ja asuinkerrostaloja. 

Rakennukset voivat olla korkeintaan kuusi- tai seitsenkerroksisia. Hotellille osoitettu rakennusoikeus on 22 500 kerrosneliömetriä ja asumiselle 15 500 kerrosneliömetriä. Asukkaita alueelle on kaavailtu arviolta 340.


Ajankohtaista
Lisää uutisia
Kuntalaisten mielipiteet ovat tulleet kaavassa huomioiduksi muun muassa siten, että kaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan tontilla olevaa puustoa on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman paljon. Myös kuntalaisille tärkeä, rannan suuntainen kevyen liikenteen reitti säilyy. Lisäksi venesatamalle on varattu oma alueensa.

Ensimmäisen asuinkerrostalon rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa ja hotellirakennuksen rakentaminen viiden vuoden kuluessa asemakaavan lainvoimaisuudesta.

Näkymä-Jätkänkynttilän-silta 960x 540.jpg


Keskellä vanhinta rovaniemeläistä jokivarsimaisemaa

Kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitsevan Valionrannan kaavalla ja Lapland Hotelsin suunnitelmilla edistetään Rovaniemen kehittymistä arktisena talvikaupunkina sekä kongressi- ja kokouskaupunkina.

Valionranta kuuluu 4. kaupunginosaan. Alueelta on purettu suurehko Valion tehdasalue ja alue on nykyisin tyhjillään. Kaupunkikuvallisesti Valionranta sijaitsee keskellä historiallisesti vanhinta rovaniemeläistä jokivarsimaisemaa. Maisemat avautuvat joen yli kohti keskustaa, ja Valionrantaan puolestaan on hyvät näkymät viereisiltä silloilta. Joelle viettävän maaston takia tärkeimmät näkymät suuntautuvat joen ja keskustan suuntaan. Jätkänkynttiläsilta on alueen tunnistettava maamerkki.

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärven mukaan kaavan tavoitteena on ohjata alueelle korkeatasoista rakentamista, joka soveltuu kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle osaksi rovaniemeläistä jokivarsimaisemaa.

- Asemakaavassa ohjataan tarkasti kaava-alueelle sijoittuvien uudisrakennusten korkeusasemaa, maanpinnan tasoja sekä sijoittumista tontille viitesuunnitelmassa esitetyn ratkaisun pohjalta, Pyhäjärvi selittää.

Näin päätös on edennyt

2008 suunnittelu käynnistettiin ideakilpailulla, jonka voitti ehdotus “Lumi”
2012 Hankkeesta vetäydyttiin
2013 Kaupunki jatkoi alueen kehittämistä kaksivaiheisella ideakilpailulla, jonka ensimmäisen vaiheen voitti ehdotus “Iltatuulen viesti”.
2017 Koska kaksivaiheiseen kilpailuun valitut ryhmät vetäytyivät alueen tontinluovutuskilpailusta (2.vaihe), Rovaniemen kaupunginhallitus päätti keskeyttää kilpailun.
2017 Kaupunginhallitus päätti kuitenkin jatkaa alueen kehittämistä ja käynnisti kilpailullisen kumppanuuskaavoituksen Valionrannan osayleiskaavan.

2017 Kaupunginhallitus Kaavoituspäätös / Kaava-alueen muutos ja Oas:n päivitys 19.6.2017, § 343 (kts. OAS 18.3.2021)
2017
Vireilletulo nähtävillä, mahdollisuus jättää mielipide 22.6.-30.7.2017
2018 Julkisella hankintailmoituksella haettiin kumppania, johon tuli kuulua hotellioperaattori, arkkitehtisuunnittelija sekä rakennuttaja.
2018 Kaupunginhallitus päätti, että asemakaavalla syntyvät asuntotontit luovutetaan Lapland Hotelsille, kun noin 1000 hengen kongressitilat sisältävä hotellin/hotellin osan rakennuslupa on saanut lainvoiman.
2018 KH Kaavoituspäätös / Kaava-alueen muutos ja Oas:n päivitys 12.3.2018, § 89

2018 Vireilletulo nähtävillä, mahdollisuus jättää mielipide 3.4.-16.4.2018
2021 Valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä, mahdollisuus jättää mielipide 9.4.-22.4.2021
2023 Tammikuussa 2023 Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Valionrannan asemakaavamuutoksen.
2023 Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.1.2023 Valionrannan asemakaavamuutoksen.
2023 Kaupunki solmi marraskuussa maanvuokrasopimuksen Valionrannan alueesta Lapland Hotelsin omistajayhtiö North European Investin kanssa. 


Havainnekuvia Valionrannan asuinkerrostaloista sekä hotellista

Ideakilpailuja ja kaavamuutoksia

Valionrannan alueen suunnittelu Valionrannan alueen suunnittelu käynnistettiin jo vuonna 2008 (tekninen lautakunta 1.4.2008, § 47), kun Rovaniemen kaupunki haki suunnittelualueelle ideakilpailun kautta aluerakentamisen toteuttajaa. Ideakilpailun voittajan Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ’Lumi’ ei edennyt toteutusvaiheeseen. Hankkeesta vetäydyttiin vuonna 2012.

Rovaniemen kaupunki jatkoi vuonna 2013 alueen kehittämistä kaksivaiheisella ideakilpailulla Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta. Ideakilpailun (1.vaihe) voitti ’Iltatuulen viesti’ (Kukkola-yhtiöt, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää). Kilpailun voittajatyön pohjalta alueelle laadittiin yleiskaava.

Valionrannan-Koskipuiston osayleiskaava on hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja kaava on kuulutettiin voimaan 30.6.2016. Koska kaksivaiheiseen kilpailuun valitut ryhmät vetäytyivät alueen tontinluovutuskilpailusta (2.vaihe), Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 9.1.2017 § 7 keskeyttää kilpailun. Samalla kaupunginhallitus päätti kuitenkin jatkaa alueen kehittämistä ja käynnisti kilpailullisen kumppanuuskaavoituksen Valionrannan osayleiskaavan C-2 alueelle (suunnittelualue).

Vuonna 2017 huhti- ja toukokuun ajan julkisella hankintailmoituksella HILMA:ssa haettiin kumppania, johon tuli kuulua hotellioperaattori, arkkitehtisuunnittelija sekä rakennuttaja. Määräaikaan mennessä mukaan ilmoittautui yksi kaupunginhallituksen (9.1.2017 § 7) määrittelemien kriteerien täyttävä kumppani, joka oli Lapland Hotels. Kilpailuun valittu haki muutosta kaupunginhallituksen päätökseen § 343 19.6.2017.

Muutoksessa esitettiin kumppanuuskaavoitusta koskevan alueen laajentamista koskemaan osayleiskaavan aluerajausta. Kaupunginhallitus hyväksyi kilpailuun valitun Lapland Hotelsin muutoshakemuksen § 89 12.3.2018. Valionrannan eteläinen ja pohjoinen kaava-alue yhdistetään. Kaupunginhallitus päätti, että asemakaavalla syntyvät asuntotontit luovutetaan Lapland Hotelsille, kun noin 1000 hengen kongressitilat sisältävä hotellin/hotellin osan rakennuslupa on saanut lainvoiman.
Suunnittelualueella on 30.6.2016 voimaan kuulutettu yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto. Asemakaavassa asuinkerrostalojen alue (AK) on osoitettu yleiskaavan mukaisesti pohjoisemmalle korttelialueelle. Toinen korttelialue on osoitettu yleiskaavassa keskustatoimintojen alueeksi (C-2), johon voi sijoittaa majoitusrakennuksia. Asemakaavassa tämä alue on osoitettu liikerakennusten alueeksi, johon voidaan sijoittaa majoitusrakennuksia. Autopaikat on sijoitettu pääosin maanalaiseen pysäköintiin yleiskaavamääräyksen mukaisesti.

Rannan suuntainen kevyen liikenteen reitti, moottorikelkkareitti sekä viheralueet noudattelevat myös yleiskaavassa osoitettua maankäyttöä. Yleiskaavassa on määrätty, että asemakaavoituksessa tulee kiinnittää huomiota uudisrakennusten massoitteluun ja kaupunkikuvaan. Rakennusten likimääräinen enimmäiskorkeus mitattuna viereisen kadun pinnasta on 20-22 m.

Kaavatori

Tutustu kaava-aineistoihin kaavatorilla TÄSTÄ LINKISTÄ: 
www.rovaniemi.fi/Asuminen-ja-ymparisto/Kaavoitus-ja-maankaytto/Kaavatori