Rovaniemen kaupunki tiedotti maanantaina 2.11. sijoitustoiminnassa realisoituneesta riskistä. Tiedote on aiheuttanut jatkokysymyksiä, joita on hyvä tarkentaa.

Kaupungin sijoitukset jakautuvat peruskaupungin osalta kahteen eri rahastokokonaisuuteen: Kehittämisrahastoon ja Vahinkorahastoon.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on perustanut kaksi rahastoa: Vahinkorahaston (14.3.2011 § 16) ja Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahaston (16.5.2016 § 44). Vahinkorahastoon on muun muassa sijoitettu vuoden 2016 tilinpäätöksestä 5 000 000 euroa. Vahinkorahaston tarkoituksena on kattaa kaupungin omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen kuluja. Kehittämisrahaston tarkoituksena on tukea Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun koulutusta, tutkimusta ja kehittämistä. Kehittämisrahastoon on sijoitettu vuonna 2017 6 490 000 euroa. 

Rahastojen ajatuksena on, että niihin osoitettu pääoma sijoitetaan tuottavasti, jonka jälkeen sijoitusten tuotto käytetään rahaston osoittamaan tarkoitukseen. Näin kehittämiskohteisiin ei tarvitse varata budjettirahoitusta ja pääomalle kertyvä tuotto voidaan käyttää kehittämiseen. Yksinkertaistetusti sanottuna tuotto on “ylimääräistä” rahaa, joka ei ole pois käyttötaloudesta tai investoinneista.

Front Finance suhteessa koko kaupungin sijoitussalkkuun

Rovaniemen kaupungin kaikkien sijoitusten markkina-arvo 31.12.2019 oli yli 24,5 miljoonaa euroa.

Nyt keskusteluissa olevan sijoituksen pääoma on 2 000 000 euroa, ja sijoitus on kasvanut korkoa (31.12.2019) +403 000 euroa. Front Finance -yhtiön 28.10.2020 vahvistetussa saneerausohjelmassa kaupungin saatavia leikattiin 731 000 euroa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Front Financen saneerausohjelman, jotta lisätappioilta vältyttäisiin.

Kun huomioidaan sijoituksen tuotto, kaupunki on menettänyt tähän mennessä pääomastaan 328 000 euroa. Kaupunginhallitus halusi kuitenkin kertoa julkisuuteen heti menetyksen todellisen suuruuden, jotta asiasta syntyisi mahdollisimman todenmukainen kuva. Tässä vaiheessa kaupungilla ei ole tietoa, tuleeko Front Financen yrityssaneeraus onnistumaan, joten seuraamme tilannetta tarkasti ja tiedotamme, jos olennaisia muutoksia ohjelmassa tapahtuu.

Kaupunginhallitukselle on esitetty sijoitusten positiivinen tuottokehitys. Positiivisten uutisten saattelemana riskienhallintaan ei osattu kiinnittää riittävästi huomiota.

Front Financeen on sijoitettu maaliskuussa 2017 

Kaupunginhallitus on käsitellyt 30.3.2017 kaupungin rahastovarojen sijoittamista erilaisiin kohteisiin. Asia esiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa, ja pöytäkirjasta löytyy muun muassa oheinen Front Financea koskeva esittely:

“Front Capital on suomalainen sijoituspalvelu- ja varainhoitoyhtiö, joka on perustettu vuonna 2006. Asiakkaina ovat instituutiot ja varakkaat yksityishenkilöt. Yhtiö toimii finanssivalvonnan valvonnassa. Yhtiön kautta on sijoitettu yli miljardin euron arvosta varainhoitoon, strukturoituihin tuotteisiin ja pankkien ulkopuoliseen rahoitukseen. Front Capital tarjoaa sijoittamista velkakirjamuodossa pankkien ulkopuoliseen rahoitukseen sijoitusyhtiönsä Front Finance Oy:n taserahoituksen kautta. Front Finance Oy sijoittaa taseestaan edelleen kohteisiin, joita pankit ovat perinteisesti rahoittaneet omasta taseestaan. Sijoittajat pääsevät välillisesti sijoittamaan sijoituskohteisiin, joita ovat mm. yrityslainat, yritystenväliset laskusaamiset, kiinteistörakentamisen ja -kehittämisen rahoitus ja kotitalouksien kulutusrahoitus. Yhtiön oma pääoma on vähintään 10 % koko pääomasta.”

Rahastoihin ohjattavat varat kohdennettiin eri summin Evli Pankkiin, Taaleri Oyj:n, eQ Liikekiinteistöihin ja Front Financeen. Hajautus oli sijoitusohjeen mukainen tapa hoitaa sijoitusten riskienhallintaa.

Front Finance esiteltiin hallitukselle uuden ajan varainhoitoyhtiönä, eikä tiedossamme tuolloin ollut mitään ongelmia, jotka olisivat estäneet sijoittamisen kyseiseen yhtiöön. Kaupunginhallituksella ei ollut tietoa, että Front Finance ei ole Finanssivalvonnan alainen yhtiö. Asialistan esittelyteksteissä mainitaan, että Finanssivalvonnan alainen Front Capital tarjoaa sijoittamista velkakirjamuodossa sijoitusyhtiönsa Front Financen kautta.

Kaupungin aloittamassa selvitystyössä tutkitaan myös sitä, ovatko Front Capital sijoitustuotteiden markkinoijana ja Front Finance sijoitustuotteiden liikkeellelaskijana toimineet sijoituspalvelulain ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti ja ilmoittaneet kaupungille sijoituksissa tapahtuvista olennaisista muutoksista.

Tähän mennessä on käynyt ilmi, että Front Financen toiminta on muuttunut ainakin joltakin osin sen jälkeen, kun kaupungin sijoitus on tehty, eivätkä Front Capital tai Front Finance ole toimittaneet olennaisista muutoksista tietoa Rovaniemen kaupungille. Jos lakien mukaiset lisätiedot olisi toimitettu, kaupungilla olisi ollut mahdollisuus harkita sijoituksen eräännyttämistä. Tarkemmat tiedot asiasta ja kaupungin harkinnasta jatkotoimenpiteiden suhteen julkaistaan, kun selvitys on kokonaisuudessaan valmistunut.

Kaupunginhallitus on luottanut sijoituksiin liittyvissä esityksissä viranhaltijoiden osaamiseen ja kokemukseen sijoitustoiminnasta. 

Sijoitusasioiden käsittely kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitus on käsitellyt sijoitusasioita tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksien kautta. Sijoituspäätökset Front Financen osalta on tehnyt edellisellä kaudella toiminut kaupunginhallitus.Kaupunginhallituksen jäsenet ovat kysyneet kaupungin sijoitussalkkujen yksityiskohtaisia tietoja, joka on johtanut Evli Pankin sijoitussalkun esittelyyn kaupunginhallituksessa 6.5.2019. Kaupunginhallitus on pyytänyt sijoitustoiminnasta laajempaa esittelyä viranhaltijoilta, muttei ole saanut sellaista. Kaupunginhallitus on luottanut siihen tietoon, että kaupungin sijoitukset ovat toteutuneet sijoitusohjeen mukaisesti.

Kaupungissa on ollut voimassa vuonna 2013 laadittu sijoitusohje, jossa eri omaisuuslajeille on osoitettu raja-arvot:

Vaihteluväli
• Korkosijoitukset 25–95 %
• Osakesijoitukset 5–55 %
• Muut sijoitukset 0–20 %

Vuoden 2013 Rovaniemen kaupungin sijoitusohjeen eettisissä periaatteissa lukee: “Tavoitteena on sijoittaa varat tuottavasti, turvallisesti ja vastuullisesti kaupunginvaltuuston ja -hallituksen määrittelemien näiden ohjeiden puitteissa.”

Kun Front Financen kriittinen tilanne kerrottiin kaupunginhallitukselle helmikuussa 2020, kaupunginhallitus päätti, että sijoitus kotiutetaan välittömästi tilille, mutta tätä ei pystytty toteuttamaan Front Financen vaikeuksien vuoksi.

Kaupungin tilintarkastaja tai tarkastuslautakunta eivät myöskään ole huomauttaneet kaupunginhallitusta sijoitusasioiden hoidon johdosta. Myös heidän kanssaan tullaan käymään läpi, miksi sijoitusasiat eivät ole herättäneet heidän huomiotaan ja miten he näkevät kaupungin sijoitustoiminnan.

 

Kylien kehittämissäätiön sijoitustoiminta

Rovaniemen kaupunginhallitus toimii Kylien kehittämissäätiön hallintoneuvostona. Hallintoneuvosto on valvonut säätiön sijoitustoimintaa vuosikokouksissa, eikä hallintoneuvostolle ole saatettu tiedoksi, että säätiön sijoituksissa olisi minkäänlaista ongelmaa. Säätiön sijoitukset ovat tuottaneet hyvin, joten huolenaiheita ei ole ollut.

Kun kaupunginhallitus on saanut tietoonsa, että myös säätiön puolella on sijoituksia Front Financeen ja suoraan myös kulutusluottoja tarjoaviin yhtiöihin, olemme lähettäneet säätiön hallitukselle kirjeen, jossa pyydämme valvontatehtävämme toteuttamiseksi tietoja säätiön sijoitustoiminnasta ja riskienhallinnasta.

 

Jatkotoimenpiteet tilanteen johdosta


Tilanteen tultua kaupunginhallituksen tietoisuuteen kaupunginhallitus on velvoittanut viranhaltijoita ryhtymään toimiin asian selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Peruskaupungin osalta:
Selvitetään, ovatko Front Capital ja Front Finance toimineet sijoituspalvelulain ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti markkinoidessaan ja  tarjotessaan kaupungille sijoituspalveluita ja sijoitustuotteita.
Selvitetään Front Finance -sijoitukseen liittyvät vastuukysymykset ja tapahtumien kulku ulkopuolisen tahon toimesta. Selvitysten valmistuttua päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Riskien hallitsemiseksi kaupungin sijoitukset on päätetty kotiuttaa tilivaroiksi.
Kaupunki uusii sijoitusohjeensa ja sijoittaa rahastojen rahat uusien sijoitusohjeiden mukaisiin kohteisiin.

Kylien kehittämissäätiön osalta:
Kylien kehittämissäätiön osalta hallintoneuvosto on esittänyt selvityksen toteuttamista ulkopuolisen tahon toimesta. Hallintoneuvosto myös harkitsee erityistilintarkastuksen toteuttamista. Säätiötä koskevista jatkotoimenpiteistä päätetään 17.11.2020.

Kaupungin sijoituksissa tapahtunut riskin realisoituminen on todella ikävä asia. Teemme kaikkemme asian selvittämiseksi jo siitäkin syystä, ettei vastaavaa pääsisi enää tapahtumaan. Lisäksi tapahtumien vastuukysymykset on syytä selvittää perinpohjaisesti.

Selvitystyön keskeneräisyyden vuoksi kaupunki ei voi kommentoida tapahtumia kaikilta osin. 
Kaupunki tiedottaa asioiden etenemisestä.

Asiassa kommentointivastuu on annettu kaupunginjohtajalle. Hänen vastuullaan on myös vastata selvitystyön kattavasta toteuttamisesta. Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ei ole ollut mukana tekemässä sijoituspäätöksiä, joten luotamme hänen kykyynsä toimia asiassa kaupungin edun mukaisesti.

Liisa Ansala
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja