Yksityistieavustusten myöntämiseen on löydettävä vastuulliset periaatteet, joissa huomioidaan niin avustusten lainmukaisuus, kuntalaisten tasapuolinen kohtelu kuin talouden asettamat reunaehdot.

Elinvoimalautakunta kokoontuu perjantaina 2.7.2021 ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään yksityisteiden avustuskäytäntöjä.

 

Kaupungin huolehdittava koko tieverkoston toimivuudesta

Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus hoitaa kaikki asemakaava-alueen kadut. Asemakaava-alueen ulkopuolella tiet ovat joko yksityisteitä tai valtion teitä, joiden vastuullisena tienpitäjänä toimii tien omistaja. Kaupungin tehtävänä on tarkastella laajasti kokonaisuutta ja varmistaa koko Rovaniemen tieverkoston toimivuus, jotta liikkuminen on mahdollista ja kulkuyhteydet kunnossa kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Infran tulee palvella asukkaiden ja yritysten moninaisia tarpeita.

Vuoden 2019 voimaan tullut uusi yksityistielaki muutti kunnan ja valtion tienpidon avustuskäytäntöjä. Yksityisteiden avustaminen on kaupungin vapaaehtoista ja harkinnanvaraista toimintaa. Kunta päättää sen varoista yksityisteille myönnettävistä avustuksista ja avustuksen ehdoista. Avustus voi olla joka rahallista tai kunnossapitoa.

Yksityistielain mukaan edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Periaatteena rovaniemeläisten tasa-arvoinen kohtelu

Yksityistielaki sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu ohjaavat Rovaniemen kaupungin tienhoidon avustusten myöntämisperiaatteita.

Ihmisten on päästävä liikkumaan, eikä kenenkään asumista ole tarkoitus hankaloittaa. Päätökset edellyttävät silti kompromisseja: kaikki eivät voi saada täysimääräisesti avustuksia, mutta kenenkään ei myöskään tule jäädä mottiin omaan kotiinsa.

Kaupunki pyrkii parhaan kykynsä mukaan auttamaan myös niitä oman tien varrella asuvia henkilöitä, jotka tarvitsevat avustusta sosiaalisin perustein. Nämä eivät kuulu elinvoimalautakunnan päätösten piiriin.

Avustuksia talouden asettamissa rajoissa

Lähivuosien tärkeimpiä tehtäviä on tasapainottaa kaupungin taloutta. Käytettävissä olevat määrärahat teiden hoitoon ovat rajalliset, eikä kaupungilla ole mahdollisuutta hoitaa kaikkia Rovaniemen teitä julkisin varoin. Rahan on riitettävä myös kaupungin kaduille, joissa kaupunki on vastuullisena tienpitäjänä.

Tässä on pohdinnan paikka. Yksityisteiden avustuskilometrit lisääntyvät tasapuolisen kohtelun myötä merkittävästi – mikäli yksityisteiden kunnossapitoa päätetään laajentaa aiemmasta, siihen pitää osoittaa lisää määrärahoja tai siirtää varoja jostakin muusta toiminnasta tai palveluista. Yksityisteiden hoitaminen on jo nyt paljon muutakin kuin pelkkää aurausta. Julkisella rahalla ei kuitenkaan voida vaikkapa leventää tai asfaltoida teitä. Kaupungin tulee arvioida kokonaisuudessa myös asemakaava-alueiden teiden kuntoa ja tasoa. Monilla alueilla vaikkapa rekat ajavat jo hyvin kuoppaisilla teillä. Korjausvelkaa riittää.

Teiden kunnossapitoon liittyvät toiveet ja tarpeet ovat moninaisia – yhteisöllisiä ja yksityisiä. Rovaniemellä on monenlaisia tienkäyttäjiä: eri-ikäisiä asukkaita ympäri kaupunkia, taajamissa ja kylissä sekä yrityksiä, elinkeinoelämää ja teollisuutta. Arktiset ilmasto-olosuhteet vaativat teiltä paljon ja vaikuttavat kunnossapidon tarpeisiin. Keskeistä on yhteisvastuullisuus: Rovaniemellä on yksi yhteinen talous, josta teiden kunnossapitoon on löydettävä tarvittavat varat. Tahto auttaa jokaista on vahva, mutta kaupungin taloustilanne tulee ottaa huomioon kaikissa päätöksissä.

Tavoitteena sujuva hakuprosessi

Ymmärrän rovaniemeläisten huolen ja hämmennyksen yksityistieavustuksiin liittyen. Kaupungilla on vahva tahto löytää tasapuolinen toimintamalli tähän yhteiseen asiaamme. Avoimena olevat kysymykset ratkotaan ja asiaa hoidetaan päätöksentekoprosessin mukaisesti.

Tavoitteenamme on jatkossa keskittää ja yksinkertaistaa avustushakua. Tämä tarkoittaa hakijan näkökulmasta selkeämpää ja sujuvampaa palvelua. Avustusten hakuaika on käynnissä heinäkuun loppuun saakka. Kaupunki ottaa tiekunnan avustushakemukset käsittelyyn, vaikka tiekunnan rekisteröinti maanmittauslaitoksella olisi kesken.

Haluankin nyt pyytää kaikilta rovaniemeläisiltä kärsivällisyyttä, yhteistyötä ja ymmärrystä asioiden ratkomiseksi.


Ulla-Kirsikka Vainio
Kaupunginjohtaja