Hankkeisiin liittyvät uutiset
Koulutuspalveluiden hankkeet

Perusopetus

 1. Tasa-arvon edistäminen ja laadun kehittäminen
 2. Korona-avustus
 3. Ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kehittäminen
 4. Game It Now 2.0
 5. Vaativan erityinen tuki
 6. Yhteisöllinen oppilashuolto
 7. Konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittäminen
 8. Myllärin koulun konsultaatio ja osaamiskeskusrooli
 9. Jengiytymisen ehkäisy

Lukio

 1. Laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen
 2. Korona-avustus
 3. Lukiokoulutukseen valmentava opetus (ukrainalaisille)
 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Avustuksella vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa kohdentamalla tukea niille kouluille ja päiväkodeille, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti huono-osaisemmilla alueilla, vahvistetaan laadukkaiden oppimistulosten saavuttamista ja hyvinvointia ja pienennetään lapsi- ja opetusryhmäkokoja. Rovaniemellä rahoituksella tuetaan ja toteutetaan lähikouluperiaatteen sekä oppimisen tuen periaatteiden toteutumista esi- ja perusopetusryhmissä joustavin opetusjärjestelyin, mm. ryhmäkokoja pienentämällä ja erityisopetusta kehittämällä sekä lisäämällä valtionavustuksen turvin palkattuja opettajia ja koulunkäynninohjaajia.

 • Käyttöaika: 31.12.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: perusopetuksen koulut ja oppilaat
 • Yhteistyötahot: koulutuspalvelut
 • Yhteyshenkilö: Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Koronaepidemian aikana lapsien ja perheiden ongelmat ovat kasvaneet ja moninaistuneet. Osallisuuden tunne on vähentynyt, joka osaltaan vaikuttaa lapsen kokemukseen oppijana ja käsitykseen minäpystyvyydestä. Lisäksi vieraskielisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisen ja kehityksen tukeminen riittävän tehokkaalla tavalla ei ole toteutunut. Joustavat toiminnan järjestämistavat varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ovat yhä enenevässä määrin tarpeellisia. Rahoituksella luodaan Rovaniemelle joustava oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin tuen jatkumo, joka alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu katkeamatta aina perusopetuksen loppuun saakka. Avustuksella palkataan taidepedagogi päiväkoteihin, pilotoidaan tiimiopettajutta esi- ja alkuopetuksessa sekä palkataan koulukoutsit yläkouluihin ehkäisemään koulupudokkuutta.

 • Käyttöaika: 31.12.2024 mennessä
 •  Kohderyhmä: Varhaiskastuksen, esi- ja perusopetuksen yksiköt ja oppilaat
 •  Yhteistyötahot: koulutuspalvelut
 •  Yhteyshenkilö: Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi
 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Ensimmäisen rahoituksen puitteissa laaditun Arktisen tiekartan jalkauttaminen ja käyttöönotto kaikilla Rovaniemen peruskouluilla. Kuhunkin kouluun muodostetaan oppilaista kestävyystiimi, joka vastaa tiekartan kehittämisestä edelleen. Oppilastiimeille järjestetään vuosittainen seminaari, joka tukee aktiivista toimijuutta ilmastotoimien eteenpäinviemiseksi. Opettajista kootun kestävyysopettajien verkoston myötä Rovaniemen peruskoulujen ilmasto- ja kestävyystoimintaa kehitetään edelleen säännöllisissä kokoontumisissa, sekä luodaan käytänteitä ideoiden ja opetusmateriaalien keskinäiseen jakamiseen. 

 • Käyttöaika: 31.12.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: perusopetuksen koulut, oppilaat ja opetushenkilöstö
 • Yhteistyötahot: Lapin Yliopisto, Arktikum, paikalliset ja alueelliset järjestöt
 • Hanketyöntekijä: Ilona Kyngäs, hanketyöntekijä, ilona.kyngäs@roiedu.fi 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Toteutus tapahtuu osana INNOKAS-verkostoa. Game it now 2.0 -hankkeessa kehitetään hankekuntien, hankeopettajien ja oppilaiden kanssa yhteistyössä peleihin, pelillisyyteen, pelilukutaitoon ja pelinkehitykseen liittyviä 2000-luvun taitojen oppimista tukevia menetelmiä, materiaaleja ja toimintatapoja. Hanke jatkaa vuosina 2018–2020 toteutetun Game it now -hankkeen työtä temaattisesti laajempaan ja oppilaslähtöisempään suuntaan. Hankkeessa luodaan pelillisyyden oppimispolku ja siihen linkittyvät materiaalit, joiden avulla opettaja, luokka, koulu tai kunta pystyy kehittämään omaa osaamistaan pelillisyydessä, pelinkehittämisessä ja pelinlukutaidossa. Hankkeessa kehitettävä vuosikello tukee koulujen mahdollisuuksia käyttää hyväksi olemassa olevia ja tässä hankkeessa kehitettäviä toimintoja ja tapahtumia.

 • Käyttöaika: 31.12.2025 mennessä
 • Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen yksikött ja oppilaat
 • Yhteistyötahot: INNOKAS-verkosto, Helsingin Yliopisto, varhaiskasvatus, koulutuspalvelut
 • Yhteyshenkilöt: VAKA Päivi Pihlaja, VAKA:n TVT-suunnittelija, paivi.pihlaja@rovaniemi.fi, Koulutuspalvelut Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Monialaisen yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on uusien yhteistyön rakenteiden luominen monialaisten toimijoiden kesken. Tämä tapahtuu luomalla konkreettisia toimintamalleja sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden välille alueellisella tasolla uudella Lapin hyvinvointialueella. Kehitetään kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja seutukunnallista/maakunnallista yhteistyötä. VIP-verkoston moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen esi- ja perusopetuksessa Lapin hyvinvointialueella.

 • Käyttöaika: 31.7.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: esi- ja perusopetuksen koulut ja oppilaat
 • Yhteistyötahot: VIP –verkosto (OYS), LapHA, Neljäntuulen ja Myllärin koulu 
 • Hanketyöntekijä: Tapio Hirsivaara, hankekoordinaattori, tapio.hirsivaara@rovaniemi.fi

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Huolehditaan, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tämä tarvitsee toteutuakseen lisähenkilöstöä ja hankerahoituksella palkataan yhteisöllisen opiskeluhuollon koordinaattori, jonka tehtävänä on kehittää yhteisöllisen oppilashuoltotyön toimintamalleja. Otetaan käyttöön Rovaniemen kaupungin opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa. Lisäksi hankkeen aikana päivitetään Rovaniemen kaupungin Hyvinvoinnin vuosikello, mikä on saanut KunTeko-palkinnon2019 ja sitä on otettu käyttöön useissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa.

 • Käyttöaika: 31.7.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: esi- ja perusopetuksen oppilaat sekä lukion opiskelijat
 • Yhteistyötahot: LapHA, VAKA, koulutuspalvelut 
 • Hanketyöntekijä: palkataan elokuussa 2023 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Huolehditaan, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tämä tarvitsee toteutuakseen lisähenkilöstöä ja hankerahoituksella palkataan yhteisöllisen opiskeluhuollon koordinaattori, jonka tehtävänä on kehittää yhteisöllisen oppilashuoltotyön toimintamalleja. Otetaan käyttöön Rovaniemen kaupungin opetuksenjärjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa. Lisäksi hankkeen aikana päivitetään Rovaniemen kaupungin Hyvinvoinnin vuosikello, mikä on saanut KunTeko-palkinnon2019 ja sitä on otettu käyttöön useissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa.

 • Käyttöaika: 31.7.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: esi- ja perusopetuksen oppilaat sekä lukion opiskelijat
 • Yhteistyötahot: LapHA, VAKA, koulutuspalvelut 
 • Hanketyöntekijä: palkataan elokuussa 2023 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Avustuksella palkataan sairaalaopetukseen opettajia jatkamaan ja juurruttamaan edellisen hankerahoituksen aloitettuja toimenpiteitä sairaalaopetuksen ennaltaehkäisevän sekä konsultativiisen toiminnan suhteen koko Lapin maakunnassa. Lisätään koulujen henkilökunnan tietotaitoa liittyen oppilaiden psyykkiseen oireiluun ja tukitoimien järjestämiseen omassa lähikoulussa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia, pahoinvointia vähentämällä. Tavoitteena on sairaalakoulujaksojen vähentäminen ja lyhentäminen ennaltaehkäisevää työtä lisäämällä. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa konsultatiivisesta työskentelystä tulee pysyvä osa moniammatillista yhteistyötä esi- ja perusopetuksessa. Konsultatiivisen työn käytänteiden kehittäminen ja monipuolistuminen kansallisen kouluttautumisen kautta.

 • Käyttöaika: 31.7.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: Koko Lapin maakunnan esi- ja peruskoulut sekä niiden opetushenkilöstö, oppilaat ja huoltajat
 • Yhteistyötahot: LKS, OYS
 • Hanketyöntekijät (3):
 • Anu Soudunsaari, hanketyöntekijä, anu.soudunsaari@rovaniemi.fi
 • Asta Meriläinen, hanketyöntekijä, asta.merilainen@rovaniemi.fi
 • Henna Kangas, hanketyöntekijä, henna.kangas@@rovaniemi.fi
 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on 1. lisätä Myllärin koulun tekemää ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen konsultoivan työn määrää. 2. Lisätä inkluusiota Lapin kouluissa juurruttamalla ennalta ehkäisevää ja varhaista tukea alueen koulujen toimintakulttuuriin sekä vahvistamalla vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden ympärillä olevaa monialaista työtä ja rakenteita. 3. Kehittää Myllärin koululla toimivia rakenteita, vaikuttavia toimintatapoja ja toimintamallia alueellisena konsultaatiokeskuksena toimimiselle myös hankerahoituksen päättymisen jälkeen. 4. Lisätä ja vahvistaa Myllärin koulun konsultatiivista tehtävää, joka liittyy vaativaa erityistä tukea tarvitsevien niiden lasten ja nuorten opetukseen ja siirtymien tukemiseen.

 • Käyttöaika: 31.12.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: Lapin maakunnan perusopetuksen koulujen opetushenkilöstö,  oppilaat ja huoltajat
 • Yhteistyötahot: Kolpene, LKS, ELMERI-kouluverkosto
 • Hanketyöntekijä: palkataan elokuussa 2023 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Luodaan jengiytymistä sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevä toimintamalli. Tavoitteena on laatia selkeä ja moniammatillisesti hyödynnettävä toimintamalli, jonka avulla keskustan alueen toimijoille mahdollistetaan riittävät tietotaidot sekä menetelmät puuttua ilmiöihin sekä ehkäistä jengiytymistä. Luodaan peruskouluihin malli nuorten matalankynnyksen ohjautumiseen ankkuritoiminnan asiakkaaksi ja tiedotetaan sekä koulutetaan opettajia sekä koulujen henkilökuntaa ankkuritoiminnasta. Tehostetaan jalkautuvan nuorisotyön, kauppakeskus nuorisotyön ja koulujen yhteistyötä poissaoloihin puuttumiseen. Luodaan malli keskustan alueen toimijoille (kauppakeskusten johtajat, poliisi, rehtorit, vartijat, nuorisotyöntekijät) ilmiöihin puuttumiseen sekä jengiytymisen ehkäisyyn. Luodaan käytänteitä tai yhteistyömalleja lastensuojelulaitoksissa asuvien nuorten kauppakeskuksissa ja keskustassa ilmeneviin häiriökäyttäytymiseen puuttumiseen.

 • Käyttöaika: 31.12.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: perusopetuksen koulut ja oppilaat
 • Yhteistyötahot: nuorisopalvelut, poliisi, vartijat, LapHA
 • Hanketyöntekijä: palkataan elokuussa 2023 

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Kyseessä on kansallisen lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen ja meneillään on toinen rahoitusvaihe.

 • Käyttöaika: 31.7.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: Lapin lukioiden verkosto
 • Yhteistyötahot: Lapin maakunnan lukiot 
 • Hanketyöntekijät:
 • Anna-Kristiina Rahkala, projektipäällikkö, anna-kristiina.rahkala@rovaniemi.fi

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Korona pandemian aiheuttaman opiskelijoiden osaamisvajeiden paikkaaminen kohdentamalla lisätukea opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin erityisesti opiskelijoille, joilla arvioidaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta. Tukimuotoina ovat kertaus- ja tukiopetus, pienryhmäopetus sekä erityisopettajan yksilö tuki. Tämä mahdollistetaan palkkaamalla kaksi erityisopettajaa, jolloin molemmissa Rovaniemen lukioissa toimii 2 erityisopettajaa. Erityisopettajien lisäämisellä pystytään lisäämään samanaikaisopetuksen määrää. 

 • Käyttöaika: 31.7.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: Rovaniemen lukio-opiskelijat
 • Yhteistyötahot: Koulutuspalvelut, Lyseonpuiston ja Ounasvaaran lukiot
 • Yhteyshenkilö: Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi

Käyttötarkoitus ja tavoitteet: Ounasvaaran lukiolle perustetaan joustava S2-opetuksen tukimuoto, jossa integroidaan ukrainasta tulleet opiskelijat osaksi oppilaitosyhteisöä samaan aikaan tehostetusti tukien suomen kielen kehittymistä. Toimintaa varten avustuksella palkataan S2-koordinaattori, joka vastaa paitsi suomen kielen tehostetusta opetuksesta niin myös muista ukrainalaisten opiskelijoiden integroitumiseen liittyvistä tarpeista laajassa yhteistyöverkostossa. Itse S2-tuki voi tapahtua osittain pienryhmässä tai samanaikaisopettajuutena.

 • Käyttöaika: 31.7.2024 mennessä
 • Kohderyhmä: ukrainalaiset toisen asteen/lukion opiskelijat
 • Yhteistyötahot: Rovaniemen lukiot, Koulutuskuntayhtymä REDU, Vastaanottokeskus
 • Yhteyshenkilö: Jussi Kainulainen, opetuspäällikkö, jussi.kainulainen@rovaniemi.fi