70 000 - 80 000Väestötavoite tuleville vuosille
2035Alueidenkäytön strategian tavoitevuosi

Strategia ohjaa maankäytön suunnittelua

Maankäytön suunnittelua ohjaa Rovaniemen alueidenkäytön strategia. Strategia on päivitetty vuonna 2021 ja se viedään lopulliseen päätöksentekoon kevään 2022 aikana. Strategiaa päivitetään säännöllisesti ja sitä toteutetaan käytännössä muun muassa yleiskaavoituksen kautta. Nykyisen strategian tavoitevuosi on 2035.

Alueidenkäytön strategiassa tarkastellaan Rovaniemen potentiaalisia kasvusuuntia ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Tarkoituksena on yhteensovittaa kestävällä tavalla niin asumisen, elinkeinojen, liikenteen kuin virkistystoiminnan tarpeet.

 

Suurin kasvupotentiaali keskustassa ja sen lähialueilla

Suurin kasvupotentiaali on keskustan ja sen lähialueiden täydennysrakentamisessa ja Pöyliövaaran avaamisessa uudelle asuinrakentamiselle. Tiivistyvillä alueilla kustannus-hyötysuhde on selvästi paras. Näillä oleuille on jo valmista kysyntää asumiselle. Tiivistämällä yhteiskuntarakennetta voidaan lisäksi parhaiten hillitä ilmastonmuutosta ja tukea kestävää kehitystä.

Kasvun myötä uusille alueille tarvitaan runsaasti uutta infraa ja julkisia peruspalveluja. Uusi väestö tuo alueelle myös paljon ostovoimaa ja mahdollistaa siten uusien kaupallisten palvelukeskusten syntymisen.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Tavoitteet asumisen osalta

Alueidenkäytön tavoitteena asumisen osalta on ohjata asumista palvelujen, rakennetun infrasturktuurin ja toimivan joukkoliikenteen yhteyteen. Tarkoituksena on tuotaa viihtyisiä, kestäviä ja ekologisia asuinympäristöjä, joihin kohdistuu jo valmista asuntokysyntää. 

Keskustan alueella varaudutaan täydennysrakentamiseen 1. ja 3. kaupunginosassa, Korkalovaarassa ja Katajanrannassa. Tiivistyvällä kaupunkikeskustalla tavoitellaan parasta mahdollista kustannys-hyötysuhdetta asuinrakentamisen osalta. 

Kasvavaan asuntokysyntään vastataan avaamalla uusia asuinalueita keskustan lähialueille. Näistä potentiaalisin on Pöyliövaara. 

Asumisen kasvusuunnat_alueidenkäytön strategia.png

Karttakuva asumisen kasvusuunnista ja kehittämistarpeista Rovaniemen keskustassa sekä sen lähialueilla.

 

Elinkeinojen, kaupan ja liikenteen kehittyminen

Elinkeinotoiminnan kehittymistä edistetään luomalla yritystoiminnalle hyvät puitteet ja varaamalla riittävästi laadukkaista alueita logistisesti ja toiminnallisesti edullisille paikoille. Elinkeinojen kehittämistä ohjaa Rovaniemen kasvuohjelman tavoitteet.

Kehittyvä tuotannollisten yritysten alue sijaitsee Teollisuuskylän alueella. Eteläkeskusken, keskustan ja Saarenkylän alueilla on keskeisimmät kehittyvien palvelujen alueet. Matkailupalvelujen kehitys keskittyy Napapiirin alueelle. Uusia potentiaalisia palvelualueita on Vennivaarassa, Pöyliövaarassa ja Pöykkölässä, joihin myös tulevaisuuden asumisen kasvusuunnat painottuvat.

Elinkeinojen kasvusuunnat_alueidenkäytön strategia.png

Karttakuva elinkeinojen, kaupan ja liikenteen kehittymisalueista.

Matkailu ja virkistysalueet

Matkailun kehittymisen osalta tavoitteena on luoda Rovaniemelle hyvät toimintaedellytykset ja turvata matkailutoiminnan kehittyminen koko kaupungissa. Matkailua kehitetään Rovaniemen matkailustrategian mukaisesti huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Rovaniemellä on kattava ja helposti saavutettava virksityspalveluiden verkko, johon sisältyvät kulttuuripalvelut, ulkoilureitistöt, lähivirkistysalueet, ulkoilu- ja retkeilyalueet, erämaa-alueet sekä myös paikallisia palvelevat matkailualueet. Tavoitteena on, että kaikilta asuinalueilta mahdollistetaan helppo pääsy virkistysalueille. Lisäksi tarkoitus on kehittää rantoja entistä monipuolisemmin virkistyskäyttöön.

Matkailun ja virkistyksen kasvusuunnat_alueidenkäytön strategia.png

Karttakuva matkailun ja virkistysalueiden kehityssuunnista.