Rovaniemi kasvaa ja kehittyy

Kaavoituskatsaus 2021-2022

Kaavoituskatsauksessa esitellään Rovaniemen kaupungin merkittävimmät kaavoitushankkeet vuosina 2021-2022. Sivuston kautta pääset tutustumaan kaupungin kehittymisen kokonaiskuvaan. Valmistelussa olevat kaavoitushankkeet ja ohjeet niiden valmisteluun osallistumiseksi löytyvät jatkossakin kaavatorilta.


Tutustu kaavoituskatsaukseen
Lisätietoa kaavoituksesta

Rovaniemellä voimassa olevat asemakaavat löytyvät karttapalvelusta alla olevasta linkistä. Vireillä olevat kaavahankkeet löytyvät kaavatorilta.

Karttapalvelun käyttö:

  • Valitse karttanäkymän kartaksi kaavakartta ja siirry haluamaasi kohtaan kartalla.
  • Keskustan ja sen lähialueiden lisäksi asemakaava-alueita on Muurolassa ja Pohtimolammella.
  • Erillisiä ranta-asemakaavoja on eri puolilla kuntaa.

Uusi kaavahanke kuulutetaan aina vireille lehdessä. Lisäksi lähetetään lähialueen asukkaille ja maanomistajille kirjeitse tieto kaavan vireilletulosta. Kaavan tultua vireille on hankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Tämän jälkeen kaavahankkeesta tehdään tarvittavat selvitykset, laaditaan vaihtoehtoja, selvitetään niiden vaikutuksia ja asetetaan vaihtoehtoiset luonnokset nähtäville. Luonnoksista on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Valittu kaavaehdotus asetetaan kaupunginhallituksen päätöksellä julkisesti nähtäville. Ehdotuksesta on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Asemakaavat ja muutokset hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavoitusprosessit

account_balanceKaavoitus

Käyntiosoite:
Tekniset palvelut ja ympäristövalvonta, Mäntyvaarantie 2, 96100 Rovaniemi
Postiosoite:
Mäntyvaarantie 2 96100 Rovaniemi
Tehtävä:
Yksikön tehtäviin kuuluvat yleis- ja asemakaava-asiat sekä poikkeamis- ja suunnittelutarvelupa-asiat. Yksikön esimiehenä toimii kaavoituspäällikkö.

Henkilöt:

Kaavamuutosten hinnoittelu Rovaniemi 2020

Maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan, jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. 

HE 101/1998 vp 59 §:n perustelujen mukaan tällaisesta tilanteesta on kysymys ainakin silloin, kun yleisempiä kunnan kehitykseen liittyviä syitä kaavan laatimiseksi ei ole olemassa. Toisena edellytyksenä on maanomistajan tai -haltijan aloite, joka edellyttää tältä nimenomaisia toimia (esimerkiksi kirjallinen pyyntö tai muu dokumentoitu tahdonilmaisu). Laatimiskustannukset ja käsittelykustannukset voidaan periä säännöksen mukaan kokonaisuudessaan maanomistajalta tai -haltijalta. Luonnollisestikin säännös mahdollistaa, että ne peritään myös osittain tai jätetään kokonaan perimättä. Säännös ei siis velvoita perimään kustannuksia, vaan antaa kunnalle oikeuden tähän.

MRL:n mukainen tarkoituksenmukainen suunnittelualue tai kaavaprosessin aikana esille tulleet seikat voivat edellyttää kaava-alueen laajentamista kaupungin tai muun maanomistajan alueelle. MRL 51 §:n mukaisesti kaupungin tulee tällöin kaavoittaa myös muita kuin hakijan omistamia maita. Maanomistajalla/ -haltijalla ei ole myöskään lakiin perustuvaa oikeutta saada aluettansa kaavoitettua tai saada hakemuksensa mukaista asemakaavaa, sillä kaavan sisällöstä vastaa kaupunki ja kaavan sisältö ratkaistaan kaavaprosessissa. 

Hinnat:

Teknisen lautakunnan toimivaltaan kuuluvat asemakaavat 5000 €
muut kuin merkittävät asemakaavat ja vaiheasemakaavat 3000 €

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat kaavat 6000 €

 Mikäli työ vaatii ympäristövaikutusten arviointia, meluselvitystä tai muuta erillisselvitystä kaupunki voi hakijaa kuultuaan laskuttaa sen hakijalta.

 Kaavahakemuksesta annettu kielteinen päätös 900 €

 Kaupungille jätetyn kaavamuutoksen peruuttaminen 500 €

 Tämä maksu koskee kaavamuutoshakemuksia, joista on enintään toimielimen vireille tulopäätös. Muutoin perutusta kaavasta peritään kohtien 1-3 sekä 6 mukaisesti.

 Lisäksi peritään kuulutuskustannukset 300 € kuulutusta kohden.

 Hinnastoa sovelletaan myös ranta-asemakaavoissa sekä oikeusvaikutteisissa suoraan rakennuslupaan oikeuttavissa yleiskaavoissa. Hakijalta peritään kaavoituskulut kokonaisuudessaan kaavaprosessissa, mikäli hakija omistaa/ hallitsee kaavoitettavasta alueesta vähintään 50 %. Mikäli osuus on vähäisempi, peritään hakijalta kaavoituskustannukset maaomistuksen suhteessa. Hinnat pyöristetään lähimpään kymmeneen euroon. 

ROVANIEMEN KAUPUNKI VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

POIKKEAMISPÄÄTÖS (MRL 171 §) 

Poikkeamispäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä

  •  myönteinen
  •  vähäinen poikkeaminen asema- tai yleiskaavasta 800 €
  •  merkittävä poikkeaminen asema- tai yleiskaavasta 2000 €
  •  kielteinen 400 €
SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖS (MRL 137 §) 

 Suunnittelutarvepäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä

  •  myönteinen 800 €
  •  kielteinen 400 €
VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN

 (MRL 173 §, MRA 86 §) 

  •  Poikkeamishakemusta koskeva kuuleminen naapuria kohti 40 €

 Hakemusta koskevasta kuuluttamisesta aiheutuvat ilmoituskulut peritään täysimääräisinä.

Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lue lisää

Puhelinvaihde

Rovaniemen kaupungin puhelinvaihde.

Lue lisää
Puh. +358 16 3221