Uusimmat kaavat
3.7.2024

Asemakaavan muutos kortteli 3065 tontti 1, Walleniuksenväylä

Hoivatilat Oyj on hakenut valtakirjalla asemakaavan muutosta asuinkerrostalojen (AK) tontille 1 korttelissa 3065, osoitteessa Walleniuksenväylä 1. Hakija esittää tavoitteenaan tontin 3-3065-1 asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen muuttamista siten, että se sallisi ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, erityisryhmien asumisen, kevyempää ikäihmisten asumista sekä päiväkotitoimintaa. Tontille osoitettua rakennusoikeutta ei ole tarvetta nostaa. Rakennusalueen rajat sekä rakennusten massoittelu on syytä tarkistaa kaavamuutoksen yhteydessä kuitenkin niin, että Santamäentien varressa oleva puustoalue säilytetään.   

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 22.10.2018 §91 hyväksymä asemakaava. Voimassa olevassa asemakaavassa tonttien käyttötarkoitus on asuinkerrostalojen korttelialue (AK), kerrosluku IV-IV u1/2 ja rakennusoikeus yhteensä 4200 k- m2 ja lisäksi 430 k-m2 autosuojalle ja talousrakennuksille osoitettua rakennusoikeutta. Tontti on rakentamaton.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 8.7.-6.8.2024
2.7.2024

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa kortteli 6084 tontit 1 ja 2 sekä katu-, virkistys-, aukio- ja pysäköintialue.

Esperi Care Oy on hakenut suunnitteluvarausta Korkalovaaraan Kaamoskujan päässä olevalle alueelle, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.12.2023 § 403. Hakijan tavoiteena on saada sijoittaa alueelle n. 60 paikkainen vanhusten tehostettuun palveluasumiseen soveltuva kaksikerroksinen rakennus. Samassa yhteydessä tarkastellaan viereisen seurakunnan kappelirakennuksen tontin tilankäyttöä ja -tarvetta.

Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 8.7.-6.8.2024.
27.6.2024

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 9. kaupunginosan korttelin 9022 tontit 31, 34 ja 35

9. kauupunginosan korttelin 9022 tonttien 31 ja 34 alueelle on käynnistetty rakennusliike Lapti Oy:n aloitteesta asemakaavan muutos, jossa tavoitellaan n. 10000 k- m 2 :n kaupan hanketta yhdelle tai useammalle toimijalle ja noin 270 autopaikkaa. Asemakaavamuutokseen on liitetty myös tontti 35 (Koneliike Korteniemi), jotta koko alueen asemakaava ja tonttijaon muutos saadaan ratkaistua. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.01.2024 (§ 6) suunnitteluvarauksen ja sopimusluonnoksen sekä asemakaavamuutoksen käynnistämisen tontille 35, liittyen rakennusliike Lapti Oy:n hakemukseen.  Tontin 34 osalta on Lapti Oy:n ja nykyisen maanhaltian kesken laadittu esisopimus vuokraoikeuden kaupasta.

 

Uusin vaihe

Vireille tulon kuuleminen 19.6.-18.7.2024

  

27.6.2024

Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa kortteli 159 sekä pysäköintialue, Sahanperäntie

Rovaniemen Rauhanyhdistys ry on hakenut asemakaavan muutosta kortteliin 159 sekä viereiselle pysäköintialueelle (LP).  Hakija esittää, että alueelle asemakaavassa yleiseksi pysäköintialueeksi merkitty alue liitettäisiin tonttiin 698-3-159-4. Asemakaavamuutoksen myötä hiekkaparkkina toiminut yleinen pysäköintialue saadaan tehokkaampaan käyttöön. Kaupungilla ei ole tarvetta ko. asemakaavan mukaiselle yleiselle pysäköintialueelle eikä aluetta ole toteutettu.

Uusin vaihe Vireilletulon kuuleminen 19.6.-18.7.2024.
18.6.2024

Asemakaavan muutos 18. kaupunginosa Napapiirin matkailualueen keskustan liike- ja ohjelmapalvelualueet, Joulumaantie

Kaupungin paikkatieto- ja tonttipalvelut on tehnyt aloitteen Napapiirin keskusalueen asemakaavan muuttamiseksi. Tavoitteena on Joulumaantien ja Tähtikujan välisen ohjelmapalvelutoimijoille varatun urheilu- ja virkistysalueen muuttaminen matkailutoimintaa palveleviksi korttelialueiksi. Samalla tutkitaan Valtatie 4:n ja Joulumaantien välisten kortteleiden, toriaukean ja katualueiden asemakaavaa. Suunnittelualueelle halutaan mahdollistaa uusi tapahtumatori ja samalla kehittää liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä. Lisäksi alueelle tutkitaan lisärakentamista ja ratkaistaan korttelin 5807 tontilla 3 sijaitsevan Lahjatalon rakennussuojelukysymys (sr-4).

Uusin vaihe Vireilletulon kuuleminen 19.6.-18.7.2024
17.6.2024

Asemakaavan muutos 5.kaupunginosa katu- ja virkistysalue, Ahkiomaantie

Rovaniemen kaupungin teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikka on jättänyt hakemuksen Ahkiomaantien liikennejärjestelyiden muutosten johdosta. Yhdyskuntatekniikan tavoitteena on pyöräilyn olosuhteiden parantaminen sekä pysäköinnin mahdollistaminen katualueella, joiden toteuttaminen vaatii asemakaavamuutoksen.

 

 

Uusin vaihe Vireilletulon kuuleminen 19.6-18.7.2024
12.6.2024

Asemakaavan muutos 26.kaupunginosa kortteli 26001, Apukan matkailualue

Apukka Resort Oy on hakenut asemakaavan muutosta Apukassa osalle korttelia 26001. Hakijan tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen alueella. Toiminnan kehittyessä tarpeet lisärakentamiselle ja toimintojen uudelleen järjestelyille ovat kasvaneet.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 19.6.- 18.7.2024 
11.6.2024

Asemakaavan muutos 5. ja 9. kaupunginosa välillä VT4 - Kemijoki, ns. Oijustien jatke

Kaupungin strategisen kaavoituksen työryhmä on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen Viirinkankaan alueella. Uusi tieliikenneyhteys muodostuisi Valtatie 4:ltä Niemelänpuiston ja Mortin männikön kautta Kemijoen ranta-alueelle.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 16.5.-14.6.2024.
27.5.2024

Rovaniemen strateginen yleiskaava 2050

Kaupunginhallitus on päättänyt 29.4.2024 § 99 käynnistää Rovaniemen strategisen yleiskaavan 2050 valmistelun. Yleiskaava on kuulutettu vireille sekä samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettu yleisesti nähtäville. Strateginen yleiskaava on pitkän aikavälin suunnitelma maankäytölle, ja se ohjaa Rovaniemen yhdyskuntarakenteen kehitystä vuoteen 2050 asti.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 16.5.-14.6.2024.
16.5.2024

4. kaupunginosa Ounasvaaran lakialueen RM-alue Hiihtomajantie ja Juhannuskalliontie

Kaavamuutoksella tutkitaan matkailupalvelualueen rakentamista (kaavamerkintä RM) loma-asumiseen voimassa olevan yleiskaavan asettamissa rajoissa. Asemakaavatyössä ratkaistaan yhdyskuntatekniikan tarvitsemat linjat ja aluevaraukset resurssitehokkuustavoitteiden mukaisesti.

Virallinen palaute valmisteluvaiheen luonnoksista tulee antaa 14.6.2024 mennessä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen, 050 562 6314, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 16.5.-14.6.2024.
10.5.2024

Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa korttelissa 111 tontit 11 ja 19, Palkisentie

Rovaniemen kaupungin osaomistama KAS- asunnot on pitkään etsinyt keskusta- alueelta tonttia, jolle voisi toteuttaa ARA - kohteen. Palkisentie  (tontit 3- 111- 11 ja 3- 111- 19) on osoittautunut sijainniltaan soveliaaksi asumiselle. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan tontin asemakaavan muuttamista niin, että mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen.

Uusin vaihe 2. vireilletulon kuuleminen 16. - 29.5.2024
7.5.2024

Pohtimolammen asemakaavan muutos ja asemakaavan osittainen kumoaminen

Asemakaavoituksen yleistavoitteena on kumota alueen vanhentunut asemakaava tarpeettomana kaupungin maiden osalta. Kumottavan asemakaava-alueen viereisten yksityisten maiden osalta alueen asemakaavaa tarkistetaan tarvittavilta osin.

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.5.-14.6.2024.