Uusimmat kaavat
1.2.2024

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156, 8157 ja 8201 sekä katu-, erityis- ja virkistysalue

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.11.2021 § 438 suunnittelualuevarauksesta Senaatti-kiinteistölle asemakaavan muuttamista varten. Tavoitteena muutoksella on, että alueelle saadaan sijoitettua valtion hallinnon tarpeisiin tulevat uudet tilat.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.2.-7.3.2024.
26.1.2024

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9070 sekä erityisalue, Betonitie

Napapiirin Vesi on 21.4.2023 hakenut Rovaniemen kaupungilta asemakaavan käynnistämistä. Napapiirin Vesi Oy:n tavoitteena on liittää kiinteistön 698-401-171-0 suojaviheralueeksi kaavoitetun osan asemakaavan mukaiseen ET-2 tonttiin. Kaavamuutoksen myötä mahdollistettaisiin mm. lämmön talteenottoa ja jäteveden hygienisointia. Uudeksi rakennustehokkuudeksi esitetään e=0.40. Samalla muutoksessa halutaan poistaa tarpeettomat johtorasitteet.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 7.2.-7.3.2024
2.1.2024

Asemakaavan laatiminen ja muuttaminen, Mellavaara

Arctic Lapland Investment Oy on hakenut asemakaavan laatimista omistamalleen kiinteistölle 698-408-428-6 Mellavaarassa. Hakija on myös esittänyt asemakaavaa laadittavaksi osalle Rovaniemen kaupungin omistamaa kiinteistöä 698-408-619-0 kulkuyhteyden järjestämistä varten. Hakijan tavoitteena on mahdollistaa alueelle korkeatasoinen loma- ja elämysmatkailuun keskittyvä resort-alue. Hakija esittää kaavanlaatijaksi Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy:tä.

Alueella on voimassa ranta-alueen osalta Lääninhallituksen 6.2.1979 vahvistama Mellalammen rantakaava, muilta osin alue on kaavoittamatonta aluetta.  

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 20.12.2023 - 19.1.2024
28.12.2023

Asemakaavan muutos 5. ja 9. kaupunginosa välillä VT4 - Kemijoki

Kaupungin strategisen kaavoituksen työryhmä on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen Viirinkankaan alueella. Uusi tieliikenneyhteys muodostuisi Valtatie 4:ltä Niemelänpuiston ja Mortin männikön kautta Kemijoen ranta-alueelle.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 31.5.-29.6.2021.
19.12.2023

Asemakaavan laatiminen 13. kaupunginosa, Ylikylä

Asemakaavan laatiminen Ylikylän asemakaavattomalle alueelle. Asemakaavan tarkoitus on muodostaa uusia rakennuspaikkoja pientaloille.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 20.12.2023.-26.1.2024.
19.12.2023

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa korttelin 1118 tontit 5 ja 6, kortteli 1129 sekä katualue, Lankkutie

Elinvoimatoimialan paikkatieto- ja tonttipalvelut on esittänyt käynnistettäväksi asemakaavan ja tonttijaon muuttamisen Saarenkylässä korttelin 1118 tonteilla 5 ja 6 sekä korttelissa 1129. Samalla tutkitaan tonttien välisen katualueen laajuus ja tarpeellisuus. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tavoitteena on selkeyttää ja ratkaista alueen rakennetun ympäristön ja asemakaavan sekä kiinteistörajojen tilannetta, huomioiden rakennuskanta ja kulkuyhteydet tonteille sekä samalla päivittää aluetta koskevat kaavamääräykset. 

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 20.12.2023-19.1.2024
19.12.2023

4. kaupunginosa Ounasvaaran lakialueen RM-alue Hiihtomajantie ja Juhannuskalliontie

Kaavamuutos mahdollistaa RM alueeksi osoitetun alueen rakentamisen ja käyttämisen loma-asumiseen voimassa olevan yleiskaavan asettamissa rajoissa.

Asemakaavatyön yhteydessä ratkaistaan yhdyskuntatekniikan tarvitsemat linjat ja niille osoitettavat aluevaraukset resurssitehokkuustavoitteiden mukaisesti.

 

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen, 050 562 6314, sipi.hintsanen@rovaniemi.fi

Uusin vaihe Vireilletulovaiheen kuuleminen 12.10. - 25.10.2023
19.12.2023

Asemakaavan muutos kortteli 3065 tontti 1, Walleniuksenväylä

Hoivatilat Oyj on hakenut valtakirjalla asemakaavan muutosta asuinkerrostalojen (AK) tontille 1 korttelissa 3065, osoitteessa Walleniuksenväylä 1. Hakija esittää tavoitteenaan tontin 3-3065-1 asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen muuttamista siten, että se sallisi ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, erityisryhmien asumisen, kevyempää ikäihmisten asumista sekä päiväkotitoimintaa. Tontille osoitettua rakennusoikeutta ei ole tarvetta nostaa. Rakennusalueen rajat sekä rakennusten massoittelu on syytä tarkistaa kaavamuutoksen yhteydessä kuitenkin niin, että Santamäentien varressa oleva puustoalue säilytetään.   

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 22.10.2018 §91 hyväksymä asemakaava. Voimassa olevassa asemakaavassa tonttien käyttötarkoitus on asuinkerrostalojen korttelialue (AK), kerrosluku IV-IV u1/2 ja rakennusoikeus yhteensä 4200 k- m2 ja lisäksi 430 k-m2 autosuojalle ja talousrakennuksille osoitettua rakennusoikeutta. Tontti on rakentamaton.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 20.12.2023 - 19.1.2024
18.12.2023

Asemakaavan muutos 4.kaupunginosa kortteli 4001 tontti 2, Lähteentie

Lapin ensi- ja turvakoti ry on hakenut omistamalleen kiinteistölle asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia, voidaanko alueen maankäyttöä tehostaa. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi ensi-ja turvakoti sekä asuinkerrostalo. 

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 20.12.2023 - 19.1.2024
23.11.2023

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 70, Vierustie

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia tonttien tonttien 2-70-3 ja 4 rakentamisen määrä ja kerrosluku, huomioiden tontille 3 myönnetty rakennuslupa uudelle ravintolarakennukselle.

Alueen nykyinen tehokkuus on e=1.2 ja kerrosluku VI. Ei ole näköpiirissä, että alue toteutuisi näin tehokkaasti järkevässä ajassa vaan on syytä muuttaa nykyistä kaavaa, jotta alue saataisiin lähitulevaisuudessa paremmin käyttöön kokonaisuudessaan.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 10. - 23.11.2023
9.11.2023

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 125 tontit 3, 4 ja 5, Tukkipojantie

Rakennusliike LapTi Oy on valtakirjalla hakenut kiinteistölle asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko alueen maankäyttöä tehostaa. Alueelle on tarkoitus rakentaa kerrostalo piha- ja pysäköintialueineen.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.11.-11.12.2023
8.11.2023

Asemakaavan muutos kortteli 5816 ja katu-, maa- ja metsätalousalueet, Pukinpolku

Arctice Oy on hakenut omistamalleen alueelle asemakaavan muutosta. Maanomistaja esittää tavoitteenaan, että kiinteistölle mahdollistetaan kolmen korkeatasoisen matkailurakennuksen toteuttaminen. Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.11.- 11.12.2023.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.11.- 11.12.2023