Uusimmat kaavat
6.9.2023

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan kortteli 17; tontit 1, 7 ja 8 sekä viereistä katualuetta

Asemakaavamuutoksen hakijat ovat Kiinteistö Oy Lapinmaa ja Asunto Oy Rovapekka. Asemakaavan muutosalue käsittää Rovaniemen 1. kaupunginosan korttelin 17 tontit 1 ja 8 sekä lisäksi Lordin aukio (Sampoaukio) ja ympäröivät katualueet: Korkalon-, Pekan-, Maakunta- ja Koskikatu. Kaavamuutosalue on määritelty Keskustan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa keskusta-toimintojen alueeksi (C-3), ja johon lukeutuva Lordin aukio on osoitettu laajennettavaksi siten, että (kauppa-)toritoiminnot ovat sijoitettavissa alueelle. Tavoitteena on asemakaava, joka vahvistaa kaupunki- ja korttelirakennetta sekä liike-elämän toimintaedellytyksiä. Kaavalla pyritään ratkaisemaan uudisrakentamisen määrä, muoto ja sijoittuminen. Lisäksi ratkaistaan rakennussuojelukysymykset sekä resurssitehokas pysäköinti.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.9.-5.10.2023
5.9.2023

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 70, Vierustie

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia tonttien tonttien 2-70-3 ja 4 rakentamisen määrä ja kerrosluku, huomioiden tontille 3 myönnetty rakennuslupa uudelle ravintolarakennukselle.

Alueen nykyinen tehokkuus on e=1.2 ja kerrosluku VI. Ei ole näköpiirissä, että alue toteutuisi näin tehokkaasti järkevässä ajassa vaan on syytä muuttaa nykyistä kaavaa, jotta alue saataisiin lähitulevaisuudessa paremmin käyttöön kokonaisuudessaan.

Uusin vaihe Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 6. - 19.9.2023
5.9.2023

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9070 sekä suojaviheralue, Betonitie

Napapiirin Vesi on 21.4.2023 hakenut Rovaniemen kaupungilta asemakaavan käynnistämistä. Napapiirin Vesi Oy:n tavoitteena on liittää kiinteistön 698-401-171-0 suojaviheralueeksi kaavoitetun osan asemakaavan mukaiseen ET-2 tonttiin. Kaavamuutoksen myötä mahdollistettaisiin mm. lämmön talteenottoa ja jäteveden hygienisointia. Uudeksi rakennustehokkuudeksi esitetään e=0.40. Samalla muutoksessa halutaan poistaa tarpeettomat johtorasitteet.

Uusin vaihe Vireilletulon kuuleminen 16.-29.8.2023
4.9.2023

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa korttelin 1118 tontit 5 ja 6, kortteli 1129 sekä katualue, Lankkutie

Elinvoimatoimialan paikkatieto- ja tonttipalvelut on esittänyt käynnistettäväksi asemakaavan ja tonttijaon muuttamisen Saarenkylässä korttelin 1118 tonteilla 5 ja 6 sekä korttelissa 1129. Samalla tutkitaan tonttien välisen katualueen laajuus ja tarpeellisuus. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tavoitteena on selkeyttää ja ratkaista alueen rakennetun ympäristön ja asemakaavan sekä kiinteistörajojen tilannetta, huomioiden rakennuskanta ja kulkuyhteydet tonteille sekä samalla päivittää aluetta koskevat kaavamääräykset. 

Uusin vaihe Vireilletulon kuuleminen 6.-19.9.2023
4.9.2023

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa korttelit 9061, 9062, 9067 sekä LRT alueet, Vasaratie

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on tehnyt aloitteen käytöstä poistettujen teollisuusraidealueiden (LRT) aluevarausten tarpeellisuuden tutkimisesta 9.kaupunginosassa. Tavoitteena on tutkia alueiden tarpeellisuus ja mahdollinen lisäalueiden liittäminen ympäröiviin kiinteistöihin, samalla päivitetään tarvittaessa korttelialueiden käyttötarkoitus, rakennusoikeudet ja muut asemakaavamääräykset.

Uusin vaihe Vireilletulon kuuleminen 6.- 19.9.2023
30.8.2023

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosan kortteli 507 tontit 10 ja 11

Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan ja tonttijaon muutosta omistamilleen tonteille 5-507-10 ja 11, Pajakorva. Muutoksen tavoitteena on, että Pajakorva 19 tontilla oleva rakennus peruskorjataan ja Pajakorva 21 tontilta puretaan vanha huonokuntoinen rakennus ja tilalle rakennettaisiin kaksikerroksinen pienkerrostalo.

Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 6.9.-5.10.2023.
23.8.2023

Sairaalanniemi kortteli 48 sekä katu- ja virkistysalueet

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olemassa olevan yhdyskuntateknisten palvelujen ja katuverkon äärellä on resurssitehokasta ja mahdollistaa kaupungin kiertotaloustavoitteiden mukaisen sekä vähähiilisen asuinalueen asuinalueen toteuttamisen.

Kaavaprosessin aikana on tehty muutoksia Sairaalaniemen viitesuunnitelmaan ”Kruunu ja Laavu”, jonka peruskonsepti on kuitenkin säilynyt. Sommitelman ydin on suojeltu sairaala. Sairaalan vanhin osa kuoritaan esiin purkamalla uudemmat siipiosat ja vanha sisäänkäyntijulkisivu rekonstruoidaan. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut väljyys, vihreys sekä monipuoliset ja kiinnostavat jokinäkymät. Sairaalaniemen puistomainen luonne on säilytetty ja puiston osuutta on kasvatettu aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Kemijoen rantaa pitkin kulkee ympärivuotisessa käytössä oleva rantareitti, jonka varrella on erilaisia virkistyspaikkoja. Kaupunkilaisille tärkeä rantareitti säilyy nykyisellä paikallaan. Jyrhämänpuisto laajenee nykyisestä 10000 m2:stä 17000 m2:iin. Puiston arvo lähialueen virkistäymispaikkana nousee.

Suunnittelukilpailu 15.4.2018 – 1.10.2018. Luonnokset olleet nähtävillä kaksi kertaa: 14.10.-12.11.2020 ja 5.1.-3.2.2022.
Jatkokehitystyö kevääseen 2022 saakka. Ehdotusvaiheen virallinen nähtävillä olo 7.7. - 8.9.2022.

 

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022, § 132.

Kaavasta on jätetty Hallinto-oikeuteen kolme valitusta.

 

Uusin vaihe Kaupunginvaltuusto 14.11.2022, § 132.
15.8.2023

Asemakaavan muutos kortteli 9049 tontit 1-3 ja teollisuusraidealue, Ahjotie

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on tehnyt aloitteen käytöstä poistettujen teollisuusraidealueiden (LRT) aluevarausten tarpeellisuuden tutkimisesta 9.kaupunginosassa. Tavoitteena on tutkia alueiden tarpeellisuus ja mahdollinen lisäalueiden liittäminen ympäröiviin kiinteistöihin, samalla päivitetään tarvittaessa korttelialueiden käyttötarkoitus, rakennusoikeudet ja muut asemakaavamääräykset. Vireilletulo nähtävillä ja valmisteluvaiheen kuuleminen 6.- 31.7.2023. Toinen valmisteluvaiheen kuuleminen pidetty 16.- 29.8.2023.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.- 29.8.2023
15.8.2023

Asemakaavan muutos kortteli 5816 ja katu-, maa- ja metsätalousalueet, Pukinpolku

Arctice Oy on hakenut omistamalleen alueelle asemakaavan muutosta. Maanomistaja esittää tavoitteenaan, että kiinteistölle mahdollistetaan kolmen korkeatasoisen matkailurakennuksen toteuttaminen. Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.- 29.8.2023.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 16.- 29.8.2023
10.8.2023

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 1169 tontti 1

Tontille haetaan lisärakennusoikeutta erityisryhmien palvelutaloa varten.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.8.-15.9.2023.
4.7.2023

Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa korttelissa 111 tontti 19 sekä yleisen alueen osa

Rovaniemen kaupungin osaomistama KAS- asunnot on pitkään etsinyt keskusta- alueelta tonttia, jolle voisi toteuttaa ARA - kohteen. Palkisentie 47- 49 (tontti 3- 111- 19) on osoittautunut sijainniltaan soveliaaksi asumiselle. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan tontin asemakaavan muuttamista niin, että mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 6.-31.7.2023
4.7.2023

Asemakaavan muutos 23.kaupunginosa kortteli 23011 tontit 1, 5 ja 6

Maanomistaja on hakenut 10.5.2023 allekirjoitetulla hakemuksella asemakaavan ja tonttijaon muutosta kiinteistöille 698- 23- 11- 5 ja 698- 409- 14- 21. Maanomistajan tavoitteena on yhdistää voimassa olevan asemakaavan kaksi erillispientalotonttia (AO) niin, että alueelle mahdollistuisi 7- huoneistoisen rivitalon rakentaminen.

Uusin vaihe Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 6.-31.7.2023