Uusimmat kaavat
21.1.2022

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa kortteli 618 tontti 1 sekä katu- ja virkistysalue

Vaaranlammen uuden koulun tarveselvitys ja siihen liittyvä hankesuunnitelma edellyttää alueen asemakaavan päivitystä. Valmisteluvaihe nähtävillä 27.1.- 9.2.2022.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 27.1.- 9.2.2022.
13.1.2022

Sairaalanniemi kortteli 48 sekä katu- ja virkistysalueet

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olemassa olevan yhdyskuntateknisten palvelujen ja katuverkon äärellä on resurssitehokasta ja mahdollistaa kaupungin kiertotaloustavoitteiden mukaisen sekä vähähiilisen asuinalueen asuinalueen toteuttamisen.
Tavoitteena on luoda asemakaava, joka huomio alueen ominaispiirteet mahdollisimman hyvin, luo
viihtyisän sekä turvallisen asuinympäristön ja liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen.
Suunnittelukilpailu 15.4.2018 – 1.10.2018. Jatkokehitystyö syksyyn 2021 saakka.

Valmisteluvaihe (toinen kerta) nähtävillä 5.1.-3.2.2022.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen nähtävillä olo 5.1. - 3.2.2022.
15.12.2021

Asemakaava-alueen laajentaminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue

Rovaniemen kaupunki pyrkii asemakaavalla turvaamaan pientalotonttivarantoa. Suunnittelualue on asemakaavatonta ja se rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen. Suunnittelualueelle on annettu kielteisiä päätöksiä suunnittelutarveratkaisuista ja rantapoikkeamispäätöksistä, koska alueen maankäyttö on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavoituksella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 edellyttänyt asemakaavoituksen pikaista käynnistämistä Ojanperän alueelle.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.11.-17.12.2021.
15.12.2021

Vaiheasemakaava korttelit 10266-10288, Tähtitaivaantien alue, Vennivaara

Tavoitteena on alueen tiivistäminen ja tontti kohtaisten infrakustannusten pienentäminen sekä vastata tonttikysyntään. Lisäksi katualuetta korjataan infran  tarpeisiin  kriittisistä  kohdista.  Alueen  ensimmäinen  osa  on  rakennusohjelmassa vuonna 2022.

Uusin vaihe Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 16.-29.12.2021
15.12.2021

Pöyliörannan asemakaavamuutos, Ojanperä

Asemakaavan tavoitteena on kehittää Pöyliörannan alue uudeksi vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jossa on myös monimuotoisia palveluja sekä liiketiloja. Kaavassa tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alueelle monipuolista asuinrakentamista sekä kaupallisten palvelujen sijoittamista ja laajentamista voimassa olevan asemakaavan mukaisen liikerakennusten korttelialueen yhteyteen.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.11.-17.12.2021
13.12.2021

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosan kortteli 3602, sekä katualue Pulkamontie

Hengitysliitto ry on pyytänyt asemakaavan muutosta korttelin 3602 tontille 1 siten, että muutos mahdollistaisi erityisammattioppilastoimintaa palvelevien uudisrakennuksien toteuttamista. Kaavamerkinnäksi ehdotetaan muutettavaksi opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi YO. Lisäksi kaavamuutoksella poistettaisiin tontin läpi kulkeva kevyenliikenteen läpiajoyhteys. Asemakaavan muutoksella tutkitaan koko korttelin 3602 käyttötarkoituksen, kerrosluvun ja rakennusoikeuden sekä määräysten muutosta hakijan ja kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Uusin vaihe Vireilletulo kuulutus 15.12.2021, osallistumis- ja arviontisuunnitelma ( OAS) nähtävillä 16.12. - 29.12.2021
17.11.2021

Asemakaavan muutos 18. kaupunginosa korttelin 5605 vierienen maa- ja metsätalousalue, Joulutontuntie

Yksityinen maanomistaja hakee alueen asemakaavan muuttamista siten, että alueelle mahdollistuu rivitalotyyppinen asuinrakentaminen.

Uusin vaihe Toisen valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.-1.12.2021
17.11.2021

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelin 9009 viereinen virkistysalue, Vierustie

Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitus liike- ja toimistotiloja palvelevaksi.

 

Lehto Tilat Oyj:n ja kaupungin kesken on laadittu asemakaavoitussopimus, jossa on sovittu alueen kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehto Tilat Oyj:lle (kaupunginhallitus 22.2.2021 § 51).

Uusin vaihe Vireille tulon kuuleminen:     18.11.-1.12.2021
17.11.2021

Asemakaava 28. kaupunginosa, Printtivaara

Tarkoituksena on muodostaa uutta asemakaava-aluetta, pääasiassa pientaloasumista varten, Pöykkölän asemakaavaa-alueen jatkeeksi.


Uusin vaihe Vireille tulon kuuleminen:     18.11.-1.12.2021
15.11.2021

Valionranta, asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 4002 ja 227 sekä katu-,virkistys- ja vesialueet

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 § 89 Lapland Hotels Oy:n hakemuksen Valionrannan eteläisen ja pohjoisen kaava-alueen yhdistämisestä koskemaan Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2020 § 420 jatkaa Valionrannan ja Koskipuiston alueen kumppanuuskaavoitussopimusta Lapland Hotels Oy:n kanssa.  Tarkoituksena on, että Lapland Hotels Oy:n laatimaa viitesuunnitelmaa käytetään kaavaluonnoksen valmistelussa osana alueen asemakaavaprosessia. 

Kaavaratkaisu perustuu kumppanuuskaavoituksen yhteydessä laadittuun viitesuunnitelmaan, jossa alueelle on esitetty majoituspalveluita sekä asuinkerrostaloja. Valmisteluvaiheen suunnitelmissa uudisrakentamisen massoittelua, korkotasoja ja liittymistä maisemaan on tutkittu havainnekuvilla useista eri kuvakulmista. Suunnittelun tavoitteena on ohjata alueelle korkeatasoista rakentamista, joka soveltuu kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle osaksi rovaniemeläistä jokivarsimaisemaa.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.11. - 17.12.2021.
14.11.2021

11. kaupunginosa kortteli 11314 tontti 2 ja viereinen VL-alue, Aitakuja 3

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan kortteleiden 11314 ja 11315 välissä olevan lähivirkistysalueen, VL-alueen liittämistä korttelin 11314 tonttiin 2.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11- 1.12.2021
14.11.2021

5. kaupunginosa kortteli 581 tontit 16 ja 17

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko korttelissa 581 tontin
16 AO-käyttötarkoitus muuttaa teollisuuskäyttöön. Muutoksella mahdollistettaisiin
Marttiini Yhtymän Oy:n toimitilojen laajentaminen alueelle.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11- 1.12.2021