Uusimmat kaavat
2.2.2021

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa kortteli 20 tontti 3, Purupihkankatu

Maanomistaja hakee tontille rakennusalan ja rakennusoikeuden muutosta, jotta tontille mahdollistuisi tiiviimpi rakentaminen. 

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 3.2-4.3.2021
1.2.2021

Vaiheasemakaava Mustikkaharju

Vaiheasemakaavan tavoitteena on tarkastella ja tutkia Mustikkakuja ja Mustikkaharju tonttiliittymiä ja liikenneyhteyksiä. Tavoitteena on turvallinen ja rauhallinen liikenneympäristö. Vaiheasemakaavan muutoksen tarkoituksena on tehdä korttelin 729 itälaidalle 5 m leveä puistokaistale. Kortteleiden 791, 792 ja 793 länsilaidassa olevat tontit pienenee puistokaistaleen verran sekä korttelista 796 poistuu yksi tontti.

Uusin vaihe Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 3.2.-15.2.2021
1.2.2021

Asemakaavan muutos 3. kaup osa kortteli 127, Savottatie

Asemakaavaa haetaan muutettavaksi siten, että korttelin 127 tontit 8 ja 11 olisi mahdollista muuttaa siten, että se vastaa olemassa olevaa tilannetta päiväkodin alueella ( tontti 8) ja sen yhteydessä olevalla autopaikkojen korttelialueella ( tontti 11) ja niiden puistoon ( Kivalonpuisto) rajoittuvalla osalla.


Uusin vaihe Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 3.2-15.2.2021
29.1.2021

Pöyliörannan asemakaavamuutos

Asemakaavan tavoitteena on kehittää Pöyliörannan alue uudeksi vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jossa on myös monimuotoisia palveluja sekä liiketiloja. Kaavassa tutkitaan mahdollisuutta osoittaa alueelle monipuolista asuinrakentamista sekä kaupallisten palvelujen sijoittamista ja laajentamista voimassa olevan asemakaavan mukaisen liikerakennusten korttelialueen yhteyteen.

Uusin vaihe Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 3.2.-15.2.2021
29.1.2021

Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajennus tilojen 19:163 ja 19:187 alueelle.

Yksityinen maanomistaja on hakenut osayleiskaavan laajentamista tilojen 19:163 ja 19:187 alueelle. Laajennuksen tavoitteena on osoittaa tilan 19:163 alueelle matkailupalvelujen aluetta.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 3.2.-4.3.2021, kuulutus Lapin Kansa 2.2.2021.
4.12.2020

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan virkistysalue

Voimassa olevan asemakaavan mukaista puistoalueella olevaa leikkikenttäaluevarausta ei ole alueelle toteutettu, joten tekninen toimiala on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen jossa tutkitaan asumisen sijoittamista alueelle.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 10.12.-23.12.2020.
3.12.2020

Lehtojärven osayleiskaavan muutos, perinnekylähanke

Lehtojärven kyläyhdistys on käynnistänyt yhdessä maanomistajien, kylien kehittämissäätiön ja Oulun yliopiston kanssa perinnekylähankkeen. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja kylien vetovoimaisuuden parantamiseksi. Osayleiskaavan päivittämisellä haetaan perinnekylän toteuttamiseksi maankäytöllisiä ratkaisuja. Rakennuspaikkojen koko ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaisivat perinnekylälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 10.12.2020.-11.1.2021. Kuulutus Lapin Kansa 9.12.2020

 

1.12.2020

Sierilän asemakaavan laatiminen

Sierilän alueella on voimassa kunnanvaltuuston 18.6.2001, § 74 hyväksymä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yksityiskohtaisempaa rakentamista ohjaamaan laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 10.12.2020-11.1.2021
17.11.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosa kortteli 474 sekä virkistysalue, Pallarintie 37

Kiinteistönomistaja on hakenut asemakaavan ja tonttijaon muutosta 4. kaupunginosan korttelissa 474 sekä viereisellä virkistysalueella, osoitteessa Pallarintie 37. Hakija esittää, että asemakaavan muutoksella tutkitaan korttelin viereisten alueiden liittämistä tonttiin 474-1. Liitettävät kiinteistöt ovat hakijan omistuksessa ja tavoitteena on mahdollistaa tulvavallin rakentaminen tontilla suojaamaan olemassa olevia rakennuksia.

 

 

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.-1.12.2020
16.11.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 13.kaupunginosa virkistysalue, Ruuhiojantie

Ruuhiojantien päässä olevalle puistoalueelle esitetään asemakaavan ja tonttijaon muutosta. Täydennyskaavoittamisella tutkitaan asumisen sijoittamista alueelle.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 18.11.-1.12.2020.
12.11.2020

Sairaalanniemi kortteli 48 sekä katu- ja virkistysalueet

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olemassa olevan yhdyskuntateknisten palvelujen ja katuverkon äärellä on resurssitehokasta ja mahdollistaa kaupungin kiertotaloustavoitteiden mukaisen sekä vähähiilisen asuinalueen asuinalueen toteuttamisen.
Tavoitteena on luoda asemakaava, joka huomio alueen ominaispiirteet mahdollisimman hyvin, luo
viihtyisän sekä turvallisen asuinympäristön ja liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen.
Suunnittelukilpailu 15.4.2018 – 1.10.2018. Jatkokehitystyö syksyyn 2020 saakka.

 Valmisteluvaihe nähtävillä 14.10.-12.11.2020.

Uusin vaihe Vireilletulo- ja valmisteluvaiheen nähtävillä olo 14.10.-12.11.2020.
4.11.2020

Vartioniemen asemakaava, tila 698-409-36-43

Maanomistajan tavoitteena on saada omistamansa tila kaavoitettua viereisen asemakaavoitetun alueen tapaan pientaloalueeksi.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.11.-17.12.2020.