Uusimmat kaavat
17.11.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosa kortteli 474 sekä virkistysalue, Pallarintie 37

Kiinteistönomistaja on hakenut asemakaavan ja tonttijaon muutosta 4. kaupunginosan korttelissa 474 sekä viereisellä virkistysalueella, osoitteessa Pallarintie 37. Hakija esittää, että asemakaavan muutoksella tutkitaan korttelin viereisten alueiden liittämistä tonttiin 474-1. Liitettävät kiinteistöt ovat hakijan omistuksessa ja tavoitteena on mahdollistaa tulvavallin rakentaminen tontilla suojaamaan olemassa olevia rakennuksia.

 

 

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.-1.12.2020
16.11.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 13.kaupunginosa virkistysalue, Ruuhiojantie

Ruuhiojantien päässä olevalle puistoalueelle esitetään asemakaavan ja tonttijaon muutosta. Täydennyskaavoittamisella tutkitaan asumisen sijoittamista alueelle.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 18.11.-1.12.2020.
12.11.2020

Sairaalanniemi kortteli 48 sekä katu- ja virkistysalueet

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen olemassa olevan yhdyskuntateknisten palvelujen ja katuverkon äärellä on resurssitehokasta ja mahdollistaa kaupungin kiertotaloustavoitteiden mukaisen sekä vähähiilisen asuinalueen asuinalueen toteuttamisen.
Tavoitteena on luoda asemakaava, joka huomio alueen ominaispiirteet mahdollisimman hyvin, luo
viihtyisän sekä turvallisen asuinympäristön ja liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen.
Suunnittelukilpailu 15.4.2018 – 1.10.2018. Jatkokehitystyö syksyyn 2020 saakka.

 Valmisteluvaihe nähtävillä 14.10.-12.11.2020.

Uusin vaihe Vireilletulo- ja valmisteluvaiheen nähtävillä olo 14.10.-12.11.2020.
4.11.2020

Vartioniemen asemakaava, tila 698-409-36-43

Maanomistajan tavoitteena on saada omistamansa tila kaavoitettua viereisen asemakaavoitetun alueen tapaan pientaloalueeksi.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.11.-17.12.2020.
13.10.2020

Asemakaavan muutos 11.kaupunginosa, korttelit 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja erityisalueet, Muonakuja

Hakija esittää asemakaavan muutosta Muonakujan kortteleihin 11026 ja 11030 sekä katu- ja erityisalueille. Asemakaavamuutoksella tutkitaan pysäköintialueen uudelleen järjestelyä niin, että se palvelee paremmin kaupan toimintoja ja lisää alueen turvallisuutta. Samalla tutkitaan korttelin 11029 muuttamista pientaloasumiseen. Valmisteluvaihe nähtävillä 14.10.-27.10.2020.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 14.10.-27.10.2020
9.10.2020

Asemakaava-alueen laajentaminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue

Rovaniemen kaupunki pyrkii asemakaavalla turvaamaan pientalotonttivarantoa. Suunnittelualue on asemakaavatonta ja se rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen. Suunnittelualueelle on annettu kielteisiä päätöksiä suunnittelutarveratkaisuista ja rantapoikkeamispäätöksistä, koska alueen maankäyttö on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavoituksella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 edellyttänyt asemakaavoituksen pikaista käynnistämistä Ojanperän alueelle.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 14.10.-27.10.2020.
7.10.2020

Vikajärven osayleiskaavan muutos tilojen 5:128, 5:14 ja 5:103 alueella

Maanomistajat ovat hakeneet kyseisten tilojen alueelle muutosta voimassa olevaan osayleiskaavaan. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa matkailuun liittyvää yritystoimintaa tilojen 5:128 ja 5:14 alueella. Tilan 5:103 osalta muutoksen tavoitteena on tarkistaa rakennuspaikkojen lukumäärä vastaamaan kaavassa käytettyä mitoitusta.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 14.10.-27.10.2020.
5.10.2020

Auttijärven ranta-asemakaava

Metsähallitus sekä yksityiset maanomistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan laatimista Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven ranta-alueille. Ehdotusvaiheen kuuleminen nähtäville 7.9.-6.10.2020.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen nähtäville 7.9.-6.10.2020.
5.10.2020

Ranta-asemakaavan laatiminen, Viiksjärvi

Viiksjärven ranta-alueen tilojen 698-401-40-59, -40-113 ja -40-141 maanomistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan laatimista omistamilleen tiloille. Hakijoiden tavoitteena on saada alueelle loma-asuntorakentamista. Vireilletulo nähtävillä 11.2.-24.2.2020.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 11.2.-24.2.2020.
5.10.2020

Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajennus tilojen 19:163 ja 19:187 alueelle.

Yksityinen maanomistaja on hakenut osayleiskaavan laajentamista tilojen 19:163 ja 19:187 alueelle. Laajennuksen tavoitteena on osoittaa tilan 19:163 alueelle matkailupalvelujen aluetta.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 7.-21.9.2020.
5.10.2020

Paavalniemen osayleiskaava

Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen maankäyttöä  ohjaavissa suunnitelmissa Paavalniemi on kuvattu taajamatoimintojen alueena, jonne tulisi laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kuulutettu voimaan 28.5.2020

Uusin vaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.3.2020 §30.

5.10.2020

Koskenkylän osayleiskaava

Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Koskenkylän alueen maankäyttö sekä kylän elinvoimaisuuden turvaaminen. Ratkaisussa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omistamille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Uusin vaihe Vireilletulo 18.3.2019, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.3.-1.4.2019. Kuulutus Lapin Kansa 15.3.2019.