Uusimmat kaavat
29.11.2022

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 527 tontti 8

Kiinteistönomistaja on hakenut asemakaavan muutosta 5.kaupunginosan korttelin 527 tontille 8, osoitteessa Lehtikarintie 17. Hakija esittää, että asemakaavan muutoksella tutkitaan tontin käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden muutosta niin, että tontille olisi mahdollista toteuttaa asuinrivitalon rakentaminen.

Uusin vaihe Vireille tulon kuuleminen 30.11.-13.12.2022
29.11.2022

Asemakaavan muutos 3.kaupunginosa, kortteli 282 tontti 5 sekä katu- ja virkistysalueet, Korkalovaaran koulun ympäristö

Asemakaavamuutoksella tutkitaan Korkalovaaran koulun liikennejärjestelyitä ja niiden vaikutusta ympäristön maankäyttöön. Korkalovaaran koululle on tehty selvitys kestävien liikkumistapojen edistämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

Uusin vaihe Kaavan hyväksyminen 22.11.2022 § 149
24.11.2022

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 13.kaupunginosa virkistysalue, Ruuhiojantie

Ruuhiojantien päässä olevalle puistoalueelle esitetään asemakaavan ja tonttijaon muutosta. Täydennyskaavoittamisella tutkitaan pientalotontin sijoittamista alueelle.

Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 30.11. - 29.12.2022.
24.11.2022

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 17. kaupunginosa korttelit 4420 ja 4421 sekä katu- ja erityisalueet, Myllypolku

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tavoitteena on rajata korttelissa 4421 sijaitseva oja yleiselle alueelle, jotta ojan kunnossapito osana hulevesiverkostoa on kaupungin vastuulla ja maalla. Samalla selkeytetään rakennetun ympäristön, asemakaavan sekä kiinteistörajojen tilannetta huomioden rakennuskanta ja kulkuyhteydet tonteille. 

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 30.11. - 13.12.2022
23.11.2022

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosan kortteli 507 tontit 10 ja 11

Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan ja tonttijaon muutosta omistamilleen tonteille 5-507-10 ja 11, Pajakorva. Muutoksen tavoitteena on, että Pajakorva 19 tontilla oleva rakennus peruskorjataan ja Pajakorva 21 tontilta puretaan vanha huonokuntoinen rakennus ja tilalle rakennettaisiin kaksikerroksinen pienkerrostalo.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 30.11.-13.12.2022.
23.11.2022

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8156, 8157 ja 8201 sekä katu-, erityis- ja virkistysalue

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.11.2021 § 438 suunnittelualuevarauksesta Senaatti-kiinteistölle asemakaavan muuttamista varten. Tavoitteena muutoksella on, että alueelle saadaan sijoitettua valtion hallinnon tarpeisiin tulevat uudet tilat.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 25.2.-10.3.2022.
3.11.2022

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontti 3, Teollisuustie 17

J. Kärkkäinen Oy hakee 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontille 3 ja viereiselle suojaviheralueelle asemakaavan muutosta siten, että alueen käyttötarkoitus muutettaisiin liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi liikerakennus.

Uusin vaihe Kaupunginvaltuuston hyväksyminen 24.10.2022 § 107
27.10.2022

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 2171 sekä viereiset katu-, yleisen tien- ja virkistysalueet, Saaren koulu-Kulppilantie

Kaavamuutoksen pääasiallisena tarkoituksena on parantaa ja leventää koulualueen kohdalta Kulppilantien katualuetta ja vahvistaa asemakaavassa alueen nykyinen käyttöolosuhde.
Samalla päivitetään/ajantasaistetaan tarvittaessa alueen muut asemakaavalliset seikat.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 27.10. - 9.11.2022
20.10.2022

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa osa korttelia 9066

Lakkapää Oy on hakenut uutta liikepaikkaa Alakorkalon alueelle. Hakijan tavoitteena on toteuttaa alueelle uusi rakennustarvikemyymälä oheistoimintoineen. Samassa yhteydessä viereisen Skanska Oy:n vuokra-alueen käyttötarkoitus tutkitaan. Valmisteluvaihe nähtävillä 27.10.-9.11.2022.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 27.10.-9.11.2022.
30.9.2022

Asemakaavan laatiminen 13. kaupunginosa, Ylikylä

Asemakaavan laatiminen Ylikylän asemakaavattomalle alueelle.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 28.9.-11.10.2022.
26.9.2022

5. kaupunginosa kortteli 566 UL-alue, Kanervikkotie

Kaavan tarkoituksena on tutkia, voidaanko 5. kaupunginosan korttelissa 566 oleva UL-alue kaavoittaa erillispientalojen korttelialue AO I, tehokkuudella 250 krs-m².

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen sekä tonttijako 28.9.-28.10.2022
26.9.2022

11. kaupunginosa kortteli 11314 tontti 2 ja viereinen VL-alue, Aitakuja 3

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella tutkitaan kortteleiden 11314 ja 11315 välissä olevan lähivirkistysalueen, VL-alueen liittämistä korttelin 11314 tonttiin 2.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen sekä tonttijako 28.9.-28.10.2022