Uusimmat kaavat
6.5.2021

Asemakaavan muutos 11.kaupunginosa, korttelit 11026, 11029 ja 11030 sekä katu- ja erityisalueet, Muonakuja

Hakija esittää asemakaavan muutosta Muonakujan kortteleihin 11026 ja 11030 sekä katu- ja suojaviheralueille. Asemakaavamuutoksella tutkitaan pysäköintialueen uudelleen järjestelyä niin, että se palvelee paremmin kaupan toimintoja ja lisää alueen turvallisuutta. Samalla tutkitaan korttelin 11029 muuttamista pientaloasumiseen.  Elinvoimalautakunta 27.4.2021 § 69.

Uusin vaihe Kaavan hyväksyminen 27.4.2021 § 69
5.5.2021

Sierilän asemakaavan laatiminen

Sierilän alueella on voimassa kunnanvaltuuston 18.6.2001, § 74 hyväksymä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yksityiskohtaisempaa rakentamista ohjaamaan laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin, osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen 9.4. -10.5.2021
28.4.2021

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8

Osoitteessa Kansankatu 8 oleva tontti, jolle suunnitellaan uuden asuin- ja liikerakennuksen toteuttamista.

Uusin vaihe Elinvoimalautakunta 27.4.2021 § 68.
26.4.2021

Hirvaan osayleiskaavamuutos, Häkinvaaran alue

Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena ja tavoitteena on tutkia monitoimitalon sijoittaminen Valajaskoskentien läheisyyteen ja samalla päivittää ympäristön yleiskaavaa siten, että se mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan yleiskaavan perusteella.

Uusin vaihe Vireilletulon kuuleminen 26.4.-10.5.2021.
26.4.2021

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 281 tontti 3, Siljotie 2

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee asemakaavan muutosta omistamalleen 3. kaupunginosan korttelin 281 tontille 3, osoitteessa Siljotie 2. Tarkoituksena on muuttaa nykyinen opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuemerkintä (YO) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tavoitteena on sijoittaa alueelle asumistiloja noin 10000 - 12000 k-m2

Uusin vaihe

Ehdotusvaiheen kuuleminen 26.4.-25.5.2021

26.4.2021

11. kaupunginosa kortteli 11359 tontit 1 ja 2, Printtivaarantie

Alueelle ei ole tarvetta eikä kysyntää AR- tonteille, joten alueen hyödyntämistä täydennyskaavoittamisella toiseen käyttötarkoitukseen olisi perusteltua tutkia. Tavoitteena on asemakaavalla tutkia tonttien käyttötarkoituksen muuttamista mahdollistamaan erillispientalojen rakentaminen.

Uusin vaihe Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 10.3.-23.3.2021
26.4.2021

15.kaupunginosan katualue, Pasinatie

Pasinatie on kunnanvaltuuston 22.1.1979 hyväksytyssä asemakaavassa osoitettu Nahkurintien ja Veräjäpolun yhdistäväksi kaduksi. Pasinatietä ei ole koskaan rakennettu asemakaavan mukaisesti läpi, vaan kumpaakin kautta on rakennettu pätkä Pasinatietä. Käytännössä tällä hetkellä Pasinatietä on kahdessa eri paikassa, ja se vaikeuttaa kohteiden löytämistä alueella.

Uusin vaihe

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 10.3.-23.3.2021

23.4.2021

Asemakaavan muutos 18. kaupunginosa kortteli 5605 tontit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalue, Joulutontuntie

Yksityinen maanomistaja hakee alueen asemakaavan muuttamista siten, että alueelle mahdollistuu rivitalotyyppinen asuinrakentaminen.

Uusin vaihe Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 26.4.-10.5.2021
22.4.2021

Asemakaavan muutos 3. kaup osa kortteli 127, Savottatie

Asemakaavaa haetaan muutettavaksi siten, että korttelin 127 tontit 8 ja 11 olisi mahdollista muuttaa siten, että se vastaa olemassa olevaa tilannetta päiväkodin alueella ( tontti 8) ja sen yhteydessä olevalla autopaikkojen korttelialueella ( tontti 11) ja niiden puistoon ( Kivalonpuisto) rajoittuvalla osalla.


Uusin vaihe Ehdotusvaihe nähtävillä 26.4-25.5.2021
21.4.2021

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosan virkistysalue, Ahokankaanpuisto

Voimassa olevan asemakaavan mukaista puistoalueella olevaa leikkikenttäaluevarausta ei ole alueelle toteutettu, joten tekninen toimiala on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen jossa tutkitaan asumisen sijoittamista alueelle.

Uusin vaihe Valmisteluvaihe nähtävillä 26.4.-10.5.2021.
14.4.2021

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosa kortteli 474 sekä virkistysalue, Pallarintie 37

Kiinteistönomistaja on hakenut asemakaavan ja tonttijaon muutosta 4. kaupunginosan korttelissa 474 sekä viereisellä virkistysalueella, osoitteessa Pallarintie 37. Hakija esittää, että asemakaavan muutoksella tutkitaan korttelin viereisten alueiden liittämistä tonttiin 474-1. Liitettävät kiinteistöt ovat hakijan omistuksessa ja tavoitteena on mahdollistaa tulvavallin rakentaminen tontilla suojaamaan olemassa olevia rakennuksia.

 

 

Uusin vaihe Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 8.-22.4.2021