31.5.2023

Hirvaan osayleiskaavamuutos, Häkinvaaran alue

Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena ja tavoitteena on tutkia monitoimitalon sijoittaminen Valajaskoskentien läheisyyteen ja samalla päivittää ympäristön yleiskaavaa siten, että se mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen suoraan yleiskaavan perusteella.

Uusin vaihe Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.5.2023 §44
6.2.2023

Koskenkylän osayleiskaava

Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Koskenkylän alueen maankäyttö sekä kylän elinvoimaisuuden turvaaminen. Ratkaisussa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omistamille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 6.2.-10.3.2023.
22.2.2022

Rajapalojen kaivoshankkeen osayleiskaava

Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunnitteilla kulta- ja kobolttikaivos. Rajapalojen kalliopaljastumista, lohkareista ja kallioperästä on otettu vuoden 2012 jälkeen tuhansia näytteitä, joiden kultapitoisuus on merkittävä. Rajapalojen alueelta on kullan lisäksi tunnistettu merkittäviä kobolttipitoisuuksia. Tutkimukset osoittivat koboltin esiintymisen olevan vahvasti sidoksissa kullan esiintymiseen kallioperän eri kerroksissa. Kullan esiintyminen yhdessä koboltin kanssa on lisännyt alueen kiinnostavuutta entisestään, koska koboltti on yksi kriittisistä akkumineraaleista. Kullan ja koboltin lisäksi Rajapaloista ei ole löytynyt muita mahdollisia taloudellisesti hyödynnettävissä olevia mineraaleja.

Hankkeeseen liittyen laaditaan vaihemaakuntakaava sekä osayleiskaavat kummankin kunnan alueelle.

Uusin vaihe Vireilletulo 25.2.-31.3.2022
5.10.2020

Sinettäjärven osayleiskaava

Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Sinettäjärven alueen maankäyttö sekä alueen elinvoimaisuuden turvaaminen. Ratkaisussa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omista-mille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Uusin vaihe Vireilletulo 18.3.2019, osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.3.-1.4.2019. Kuulutus Lapin Kansa 15.3.2019.
5.10.2020

Vaiheyleiskaava, autopaikkamitoitus

Vaiheyleiskaavalla  ratkaistaan  Rovaniemen  kaupungin  alueen  autopaikkamitoitusvyöhykkeet  ja  –periaatteet.

Uusin vaihe Ehdotusvaiheen kuuleminen, Kaavaehdotus nähtävillä 17.4.-16.5.2018
5.10.2020

Kuusiselän osayleiskaava

Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka mahdollistaa uusiutuvan energian tuotantoa kuten, tuulivoimaloiden, aurinkopaneeleiden ja biokaasun, niihin liittyvän tiestön, sähkösiirtoverkoston ja sähköasemien rakentamisen kaava-alueelle Kuusiselän kaatopaikalle ja sen ympäristöön.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 15-9.-16.10.2017

Osayleiskaavamuutoksen asukastilaisuus pidetään Taipaleen koululla ti 26.9. alkaen klo 18.00, Kivitaipale. Tilaisuus käynnistyy kahvitarjoilulla klo 17.30.

Uusin vaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen 15-9.-16.10.2017
5.10.2020

Yleiskaavan muutos Valionranta-Koskipuisto

Kaava on saavuttanut lainvoiman.

Yleiskaavalla ratkaistaan Valionrannan, Koskipuiston ja Antinpuiston maankäyttö. Ratkaisussa huomioidaan virkistyksen, matkailun ja asumisen tarpeet.

Yleiskaavamuutos on käynnistetty kaupungin aloitteesta vuonna 2008. Kaavamuutoksen käynnistämisen taustalla oli 2007 käyty ideakilpailu, jossa etsittiin toteuttajaa tulevalle Valionrannan matkailupalvelualueelle. Voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ”Lumi”. Voittaja kuitenkin vetäytyi hankkeesta 2012.

Kaupunki järjesti 17.2.–12.5.2014 ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta.  Kilpailun tavoitteena oli löytää rohkeita maankäyttöratkaisuja kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Painopiste oli matkailussa sekä virkistyskäytössä. Myös asumista voitiin osoittaa osaksi matkailuympäristöä.Kilpailu toteutettiin kutsukilpailuna. Kilpailuun valittiin kolme työryhmää. Voittajaksi valikoitui nimimerkki ”Iltatuulen viesti”, tekijöinä Kukkola-yhtiöt Oy, Arkkitehtitoimisto Viiri-Ylinenpää Oy, Sito Oy sekä Studio Lumart. Yleiskaava laaditaan voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kuulutettu voimaan 30.6.2016

Uusin vaihe

Kuulutettu voimaan 30.6.2016

5.10.2020

Tarsankankaan ja Norvatien teollisuusalueen osayleiskaava

Tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle teollisuus- ja liiketoimintoja. Tavoitteena on myös kehittää alueen liikennejärjestelyjä. Suunnittelualueella ei ole voimassa yleiskaavaa. 

 Vireilletulo 7.-21.3.2016

Uusin vaihe Vireilletulo 7.-21.3.2016
5.10.2020

Keskustan osayleiskaava

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2008 § 130 kohdalla käynnistää Rovaniemen keskusta-alueen maankäyttöä ohjaavan osayleiskaavan valmistelun. Maankäytön vastuualueen näkemyksen mukaisesti yleiskaavan tarkoituksena tulee olla ohjata keskeisen kaupunkialueen kaupunkikuvallista ja toiminnallista kehittämistä. Tekninen lautakunta on päättänyt 29.9.2009 § 131 saataa vireille keskusta-alueen osayleiskaavan laatimisen.
Kaupunginvaltuusto 12.11..2012 §140

Korkein hallinto-oikeus 30.6.2015 on hylännyt valitukset.

Täytäntöönpano kuulutus 8.7.2015 Lapin Kansassa

Uusin vaihe

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012, 140§
 
Täytäntöönpano: Kuulutettu voimaan 8.7.2015

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Tarja Outila puh. 040 7012435 email: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

5.10.2020

Yleiskaavan muutos 5. kaupunginosan kortteli 516 tontti 22, Yliopistonkatu 23

Tekninen lautakunta on 23.4.2013 § 63 päättänyt maankäytön esityksestä saattaa vireille yleiskaavan muutoksen 5. kaupunginosan korttelin 516 tontilla 22. Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuntotuotannon turvaaminen Viirinkankaalla. Erityisenä huomionkohteena on opiskelija-asuntojen puute. DAS:n selvityksen mukaan hakijoiden määrä on kasvanut jatkuvasti, ja vuoden 2012 lopulla hakijoita oli lähes kaksinkertainen määrä asuntopaikkoihin nähden. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä vapaita asuntotuotantotontteja yliopiston läheisyydessä.

Vireilletulo nähtävillä 26.4.-10.5.2013.

Uusin vaihe Vireilletulo nähtävillä 26.4.-10.5.2013.
5.10.2020

Narkauksen kaivosalueen osayleiskaava

Gold Fields Arctic Platinum Oy suunnittelee Kuohunki-Nutturalampi-Siikakämä alueelle muutaman kilometrin etäisyydelle Narkauksen kylästä Ranualle päin kaivoksen avaamista. Suunniteltu hanke koskee Nutturalammen, Kuohungin ja Siika-Kämän alueiden platinaryhmän metalleja sisältävää palladium, kulta, kupari, nikkeliesiintymää. Osayleiskaavalla alueelle osoitetaan kaivostoiminnan alueet ja kaivostoiminnan vaatimat yhteydet. Kaivostoiminnan alueen sisällä yleiskaavalla määritellään rakennusten sijoittuminen ja rakennusoikeudet niin, että osayleiskaavaa voi käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena rakennuslupia käsiteltäessä.

Uusin vaihe Tekninen lautakunta 27.3.2007, 38§
5.10.2020

Rovaniemen yleiskaava 2015

Rovaniemen kaupungin yleiskaava, joka käsittää koko entisen kaupungin alueen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2002. Hyväksymispäätös sai lopulta lainvoiman 5.9.2004.

Uusin vaihe