Mikä on strateginen yleiskaava?

Strateginen yleiskaava eroaa huomattavasti kaupungin aiemmista yleiskaavoista, koska se on aikajänteeltään pidempi ja esitystavaltaan yleispiirteinen. Toisin kuin aiemmin tehdyt yleiskaavat, strategisen yleiskaavan tarkoituksena on olla joustava suunnitelma, jota voidaan päivittää esimerkiksi valtuustokausittain. Strateginen yleiskaava on kokonaisvaltainen maankäytön suunnitelma siitä, miltä Rovaniemi näyttää vuonna 2050. 

Tutustu strategisen yleiskaavan vaiheisiin:

Rovaniemen strategisen yleiskaavan 2050 vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.4.2024. Voit tutustua OASiin sekä jättää siitä palautetta 16.5.-14.6.2024 välisenä aikana kaupungin kirjaamoon (ks. alta kohta Näin voit osallistua). Palautetta voi antaa myös palautekanavan kautta koko prosessin ajan.

Rovaniemen strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Strategisen yleiskaavan palautekanava

Strategisen yleiskaavan tueksi laaditaan vuosien 2023-2025 aikana tilannekuva. Tilannekuvassa laaditaan tarpeellisia esiselvityksiä, jotka toimivat pohjana tulevaisuus- ja kehityskuvan sekä rakennemallien laadinnalle. Tähän mennessä laadittuja esiselvityksiä ovat Rovaniemen maankäytön ja asumisen toteutusohjelma MAATO (2023), Rovaniemen asuinalueiden sosioekonominen tarkastelu (2023), Rovaniemen asuinalueiden tiivistämisen suuntaviivat (2023) ja Rovaniemen keskustavisio (2024).

Strategisen yleiskaavan selvitykset

Strateginen yleiskaavatyö alkaa tulevaisuus- ja kehityskuvan laadinnalla. Tulevaisuuskuvassa pohditaan, millainen Rovaniemi voisi olla vuonna 2050. Tämän jälkeen laaditaan kehityskuva, joka on visio siitä, millainen Rovaniemi haluaa olla vuonna 2050. Rovaniemen tulevaisuus- ja kehityskuvan laadinta alkaa keväällä 2024 ja päättyy keväällä 2025.

 

Rovaniemen tulevaisuuskuva: Mitkä ovat Rovaniemen tulevaisuudet vuonna 2050? 

Strategisen yleiskaavatyön tulevaisuuskuvavaiheessa tunnistetaan aluksi Rovaniemen yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat keskeiset muutosvoimat. Tämän jälkeen laaditaan erilaisia skenaarioita Rovaniemen mahdollisista tulevaisuuksista. Työn tuloksena syntyy tulevaisuuskuvat Rovaniemestä vuonna 2050. 

 Rovaniemen kehityskuva: Minkälainen Rovaniemi haluaa olla vuonna 2050?

Tulevaisuuskuvan jälkeen laaditaan kehityskuva, joka on visio siitä, millainen Rovaniemi haluaa olla vuonna 2050. Kehityskuva muodostuu aiemmassa vaiheessa laadittujen tulevaisuuskuvien ja skenaarioiden pohjalta. Työn tuloksena syntyy yksi ja yhteinen näkemys siitä, minkälainen Rovaniemi on vuonna 2050. Kehityskuvavaiheessa luodaan myös tulevaisuuspolku vuoteen 2050 sekä tehdään kestävyysarviointi. 

 

Strategisen yleiskaavan laadintavaihe sisältää luonnosvaiheen, ehdotusvaiheen ja hyväksymisvaiheen. Luonnosvaiheessa laaditaan rakennemallit ja yleiskaavaluonnokset sekä tehdään niistä vaikutusarviot. Rakennemallit tarkoittavat kartalle luonnosteltuja yhdyskuntarakenteen vaihtoehtoja, jotka nojautuvat edellisiin vaiheisiin eli tilanne-, tulevaisuus- ja kehityskuvaan. Rakennemallit toimivat pohajana yleiskaavaluonnoksille. Luonnoksista valitaan yksi vaihtoehto tai niiden yhdistelmä, josta laaditaan ehdotus strategiseksi yleiskaavaksi. Kun ehdotusta on muokattu palautteen perusteella, siirtyy strateginen yleiskaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Strateginen yleiskaava koostuu keskeisen kaupunkialueen kattavasta pääkartasta, keskustan suunnittelua tarkentavasta kartasta sekä useista teemakohtaisista kartoista.

Näin voit osallistua

Strategisen yleiskaavatyön osallisia ovat kaikki kaupungin asukkaat, maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Strategiseen yleiskaavatyöhön on mahdollista vaikuttaa monessa eri vaiheessa. Paras aika vaikuttaa on kaavatyön alkuvaihe, jossa muodostetaan tavoitteet kaavatyölle.

Tällä hetkellä osalliset voivat antaa palautetta siitä, miten suunnitteluun voi osallistua ja miten hanketta arvioidaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) käy ilmi, milloin ja miten strategiseen yleiskaavatyöhön voi osallistua. Suunnitelmassa kerrotaan myös kaavatyötä varten tarvittavasta tiedoista, tavoitteista, vaikutusten arvioinneista ja työn aikataulusta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään työn edetessä. 

Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 16.5.–14.6.2024Virallinen palaute OASista tulee antaa nähtävillä olon aikana kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi. Osalliset voivat myös antaa palautetta koko prosessin ajan palautekanavan kautta mm. OAS:ista ja kaavaprosessista. 

Strategisen yleiskaavan palautekanava

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma