Strategiseen yleisuunnitelmaan liittyvät hankkeet

Strategiseen yleiskaavaan liittyvässä ennakointivaiheessa tutkitaan Rovaniemen tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuuskuvan tarkoituksena on tunnistaa keskeiset muutosilmiöt ja tarkastella vaihtoehtoisia skenaarioita ja niiden vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Skenaarioiden pohjalta rakentuu yhteinen tulevaisuuskuva Rovaniemen kaupungista vuonna 2050.

 

Tiedostot
Strategiseen yleiskaavaan liittyvässä ennakointivaiheessa muodostetaan Rovaniemestä kehityskuva vuoteen 2050 asti. Kehityskuvan tavoitteena on asettaa tulevaisuuskuvassa laaditun skenaarion pohjalta tavoitteet ja toimenpiteet. Kehityskuvassa luodaan niin sanottu ”tulevaisuuspolku” tavoitteista konkreettisiin toimenpiteisiin ja niiden seurantaan.
Tiedostot
Strategisen yleiskaavan tavoitteena on luoda suuntaviivat keskustan ja sitä ympäröivien palvelukylien maankäytölle vuoteen 2050 asti sekä ennakoida toiminta- ja elinympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tärkeimpiä näkökulmia ovat luonnon kantokyky, ilmastonmuutos, hyvinvointi ja digitalisaatio. Strategisen yleiskaavan keskeisimpinä lähtökohtina ovat kaupunkistrategiset linjaukset, alueidenkäytön linjaukset ja kaupungin maapoliittinen ohjelma. Kokonaisuudessaan strateginen yleiskaavaprosessi perustuu laajaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön eri osallisten välillä. Strateginen yleiskaava rakentuu kattavaan ennakointivaiheeseen, jossa laaditaan selvitykset sekä yhteinen tulevaisuus- ja kehityskuva Rovaniemestä vuonna 2050. Strateginen yleiskaava koskee Rovaniemen keskustaa ja sen palvelukyliä. Tarkempi aluerajaus tehdään selvitysten ja ennakointivaiheen edetessä.
Tiedostot