Ilmastoturvallinen Rovaniemi -hankkeen tavoitteet

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 7.12.2023 hyväksynyt Ilmastoturvallinen Rovaniemi - strategisen yleiskaavan moduuli- hankkeen rahoitettavaksi osana EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Hanke on Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 2 erityistavoitetta 2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen sekä katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen.

Rovaniemen kaupunki on käynnistämässä strategisen yleiskaavoituksen prosessia. Strateginen yleiskaava on pitkän aikavälin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Strategisen yleiskaavan tehtävänä on esimerkiksi asutuksen, palvelujen ja virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen ja yhteensovittaminen. Yleiskaavalla vastataan pitkän aikavälin kysymyksiin liittyen kaupungin kasvuun ja kehittämiseen, joihin myös ilmastonmuutos vaikuttaa yhtenä megatrendinä. 

Ilmastoturvallinen Rovaniemi -hankkeella luodaan ilmastoresilienssiin ja ilmastomuutoksen vaikutuksiin varautumisen valmiuksia tukeva moduuli osaksi strategisen yleiskaavan kokonaisuutta. Ilmastoturvallinen Rovaniemi- hanke kulkee käsi kädessä strategisen suunnittelun kanssa, jolla taataan hankkeen vaikuttavuus. Hankkeen päätavoite on nostaa Rovaniemen kaupungin ilmastoresilienssiä. Tämä tapahtuu nostamalla ilmastonmuutos strategiselle tasolle kaupunkisuunnittelussa. Hanke toimii pilottina ja on eri toimijoiden hyödynnettävissä Suomessa ja arktisilla alueilla.

Hankkeessa kehitetään ja testataan toimintamallia, jonka kautta ilmastonmuutos ja siihen sopeutumisen näkökulma pyritään sisällyttämään maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnitteluun. Hankkeen myötä ilmastonmuutos ja sen vaikutukset muodostavat yhden strategisen näkökulman, joka määrittää yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeen tuloksena syntyy esitys siitä, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen voidaan huomioida osana alueiden käytön päälinjat määrittävää strategista yleiskaavaa.

Hankkeen vaiheet
Ilmastoturvallinen Rovaniemi -hanke koostuu kolmesta eri työpaketista:

TP1 Tilannekuva: muodostetaan kokonaiskuva ilmastonmuutoksen sopeutumisen näkymistä eri sektoreihin sekä sopeutumisen keinoista Rovaniemellä.

TP2 Ennakointivaihe: tunnistetaan ilmastonmuutoksen rooli mahdollisissa tulevaisuuskuvissa, luodaan kehityskuva johon ilmastonmuutos on sisäänrakennettu, määritellään tulevaisuuspolku ja luodaan seurantamittaristo.

TP3 Maankäytön ja ilmastoturvallisuuden yhteissuunnittelu: määritellään ilmastoturvalliset rakennemallivaihtoehdot valittuun kehityskuvaan pohjautuen ja laaditaan strateginen yleiskaava vuoteen 2050, jossa ilmastonmuutos on sisäänrakennettu.
Hankkeen aikataulu

Euroopan unionin aluekehitysrahaston rahoittama hanke käynnistyy 1.1.2024. Hankkeen toiminta kestää kesään 2026 saakka.