Tarkasteltaessa Rovaniemen asuntopolitiikkaa on esille noussut eri asuinalueiden epätoivottu eriytymiskehitys, joka näkyy muun muassa erilaisten sosiaalisten ongelmien kasautumisena, asuntojen heikkona hintakehityksenä sekä asuinalueiden demografisina ja sosioekonomisina yksipuolistumisina. Eriytymiskehitys on tunnistettu ja tiedossa ollut ilmiö, mutta siitä ei ole ollut saatavilla analysoitua tietoa, eikä tilanteesta ole siten pystytty muodostamaan selkeää kokonaiskuvaa. Sosiaalisen eriytymisen -selvitys on paikkatietopohjainen analyysi Rovaniemen asuinalueiden sosioekonomisista eroista sekä eritymiskehityksen suunnista 2000-2021 vuosien aikana. Selvityksen tarkoituksena on tukea Rovaniemen maankäytön ja asumisen toteutusohjelman (MAATO) laadintaa.

Asuinalueiden tiivistämisen suuntaviivat -selvityksen tavoitteena on laatia tiivistämisen linjaukset Rovaniemen keskustaa ympäröivien lähialueiden osalta. Selvityksen taustalla toimii vuonna 2021 valmistunut Rovaniemen alueidenkäytön linjaukset 2035 -työ, jossa määriteltiin keskustaa ympäröivälle alueelle tiivistämisen alue. Tässä selvityksessä tarkastellaan ja määritellää kyseisestä tiivistämisen aluetta vielä yksityiskohtaisemmin, lisäksi arvioidaan suunnitelman mukaisen tiivistämisen vaikutuksia erityisesti ekososiaalisen kestävyyden kannalta sekä määritellä periaatteelliset kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet alueelle vuoteen 2050 asti. 

Tiivistämisen suuntaviivat -selvityksen laadinta on vielä kesken, arvioitu julkaisuajankohta on alkuvuodesta 2024.

Rovaniemen keskustavisio 2050 -selvityksessä määritetään hyvän kaupunkikeskustan ominaisuudet ja luodaan tiekartta, jolla kyseiset ominaisuudet saavutetaan. Selvitys toimii keskustakehittämisen ohjenuorana aina vuoteen 2050 saakka. Rovaniemen keskustavisio määrittelee keskustan kehittämisen reunaehdot ja tunnistaa muutostarpeet kokonaisvaltaisesti sekä teemoittain kortteli-ja periaatetasolla. Keskustavisio kohdentuu Rovaniemen ydinkeskustan alueelle ja se luo pohjan koko kaupungin tulevaisuus- ja kehitystyölle samanaikaisesti laadittavan Asuinalueiden tiivistämisen suuntaviivat -selvityksen kanssa.

Rovaniemen keskustavisio 2050 -selvityksen laadinta on vielä kesken, arvioitu julkaisuajankohta on alkuvuodesta 2024.

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma MAATO linjaa Rovaniemen kaupungin asuntopolitiikkaa ja tarvittavia toimenpiteitä vuoteen 2029 asti. MAATO on keskeinen kaupunkistrategiaa ohjaava suunnitelma ja se päivitetään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman keskeisiä tarkasteltavia painopisteitä ovat: aktiivinen maankäytön suunnittelu ja maapolitiikka, asuntotuotannon määrä, asuntotuotannon monipuolisuus sekä elinvoimaiset alueet ja kaupunkiuudistus. MAATO:n tueksi on laadittu selvitys sosiaalisesta eriytymisestä Rovaniemen asuinalueilla. Sosiaalisen eriytymisen selvitys ja MAATO ovat osa Rovaniemen strategisen yleiskaavan 2050 ennakkovaiheen selvityksiä.

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman laadinta on vielä kesken, arvioitu julkaisuajankohta on loppuvuodesta 2023.

Tiedostot