Teknisten palveluiden toimialan asiakaspalvelut ja tilat ovat suljettu 8.-21.7.2024.
Tänä aikana ei järjestetä rakennusvalvonnan päivystystä.
Lisätietoa rakentamisesta
Uusipulkamo Jarko
Valvontainsinööri
phone0406532593
Huhtalo Kaisu
Hallintosihteeri
phone0163228081
phone0405564642
RAKENNUSVALVONNAN ARKISTOHAKUTILAUKSET sähköpostiin rakennusvalvonta.arkistohaku@rovaniemi.fi HOX ! EN HOIDA MAANVUOKRALASKUTUKSIA
9-15
Tervo Maarit
Hallintosihteeri
phone0163228091
phone0407490211
Rakennusvalvonnan arkistohakutilaukset tehdään sähköpostitse: rakennusvalvonta.arkistohaku@rovaniemi.fi
Kangas Hannu
johtava rakennustarkastaja
phone0163228014
phone0505907449
Vastuualueet:

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan periä ennalta. Jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta, maksu palautetaan hakemuksesta perusteettomilta osilta.

Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista
kunnalle aiheutuneet kulut.

Luvassa määrätyt katselmukset on pidettävä luvan voimassa ollessa ja katselmusten toimittamista on pyydettävä rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassa ollessa. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään. Maksut voidaan periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Kun tämän taksan mukainen maksu määrätään valvontatyömäärän mukaan, kunnan viranhaltija määrää kunkin valvontatehtävän maksun liukuvasti kaupungin hyväksymän taksan ala- ja ylärajan puitteissa.
Jos rakennusvalvonnan yhteydessä tarjotaan palveluja, jotka eivät kuulu viranomaistehtäviin, kaupunki laatii ja hyväksyy erillisen rakennusvalvonnan palvelutaksan.

Tämä taksa on kokonaisuus ja eri toimenpiteiden maksut on sijoitettu omiksi ryhmikseen, joista muodostuu lopullinen maksu. 

YLITORNIO: Noudatetaan Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen maksutaksaa 1.1.2022 alkaen.
Rakennusvalvonta usein kysytyt kysymykset.pdf (118,6 kB)
Tietoa energiatodistuksista rakennuksen käyttöönottovaiheessa (84,3 kB) Käytännössä energiatodistus tulee päivittää aina, sillä käyttöönottovaiheessa • todistuksessa pitää olla pysyvä rakennustunnus • todistuksen laatimisvaiheen pitää olla käyttöönotto • todistuksesta pitää käydä ilmi rakennusaikana muuttuneet laitetiedot ja muut suunnitelmamuutokset


Uusimisen taustaa

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Koska kuntien rakennusjärjestysten tulee vastata rakentamislakia, uudistuvan rakentamisen sääntelyn myötä uudistuvat myös kuntien rakennusjärjestykset. Nykyinen rakennusjärjestys on vuodelta 2007.

Rakennuslaki antaa kunnalle mahdollisuuden säätää paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset rakennusjärjestyksellään. Toimivalta on tarkasti rajattu rakentamislaissa mm. seuraaviin asioihin:

- rakennuspaikka ja muut alueet
- rakennuksen koko ja sen sijoittaminen
- rakennuksen sopeuttaminen ympäristöön ja rakentamistapa
- istutuksia, aitoja ja muita rakennusta pienempiä rakennuskohteita koskevat
- rakennetun ympäristön hoitoa ja vesihuollon järjestämistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskeviin seikkoihin.

Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla kiinteistönomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos ylemmän asteisessa oikeusnormissa, kuten kunnan hyväksymässä kaavassa, asetuksessa tai laissa on asiasta toisin määrätty.

Miten voin vaikuttaa

Osallisilla on mahdollista kommentoida osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.
Palautetta voi antaa 11.3. – 9.4.2024 välisenä aikana.

Mielipiteet ja muistutukset rakennusjärjestysluonnoksesta ja -ehdotuksesta voi tehdä niiden nähtävilläoloaikana.

Palautteet OAS:sta sekä rakennusjärjestykset uudistamisesta tulee osoittaa Rovaniemen kaupungin kirjaamoon. Palautteessa tulee olla viite diaarinumeroon ROIDno-2024-88

Rovaniemen kaupunginkirjaamo
PL 8216, 96101 ROVANIEMI
kirjaamo@rovaniemi.fi

Ota yhteyttä

Rakennusvalvonnan päivystys

Rakennusvalvonnan päivystys palvelee rakentamisen lupiin liittyvissä asioissa, tiistaina ja torstaina 8:30 - 11:00.

Lue lisää
Puh. +358 40 5047199
Puh. +358 40 6532593
Puh. +358 40 0529987
Puh. +358 40 6484259