Päätöksenteon sivut
 • Kaupunginhallitus

  Rovaniemen kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta.

 • Kaupungin johto

  Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja muodostavat kaupungin konsernijohdon.

 • Kaupunginvaltuusto

  Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.

 • Kokouskalenteri

  Rovaniemen kaupungin toimielinten kokouskalenteri.

 • Muutoksenhaku

  Voit hakea muutosta tehtyihin päätöksiin käyttäen virallisia kanavia. Ohjeet muutoksenhakuun löydät tältä sivulta.

 • Tarkastuslautakunta

  Tarkastuslautakunta on valtuuston asettama toimielin, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

 • Toimielimet ja lautakunnat

  Luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja jaostot.

 • Ounastähti kehittämiskuntayhtymän esityslistat ja pöytäkirjat

  Ounastähti kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemi, Kittilä ja Sodankylä. Kuntayhtymän tehtävänä on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä.

 • Sääntökokoelma

  Tältä sivulta löytyy kootusti sääntöjä, määräyksiä ja ohjelmia. Toimialakohtaiset asetukset löytyvät pääasiassa myös kyseisten palveluiden verkkosivuilta.

Toimielinten kokouskalenteri
 

 

 

Ota yhteyttä

Kirjaamon puhelinpalvelu

Kirjaamon puhelinpalvelu auttaa asiakirjojen ja hallinnollisten asioiden käsittelyyn liittyvissä tieto- ja hakupalveluissa.

Lue lisää
Puh. +358 16 3226014

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lue lisää
Lisätietoa päätöksenteosta
Rovaniemen kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosääntö kokonaisuudessaan on luettavissa oheisessa liitteessä.
Liittyvät tiedostot
Liittyvät tiedostot

Kuntalaki (410/2015 84 §) edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät pitävät yleisessä tietoverkossa rekisteriä, jonne keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ilmoittavat sidonnaisuuksistaan. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Ilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi.

 Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä ja sidonnaisuustietojensa oikeellisuudesta. Hänen on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissaan tapahtuvista muutoksista. Rekisterin pitäjänä tarkastuslautakunta on puolestaan vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla eikä sisällä virheellistä tietoa. 

Ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt:

 • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet (ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta)
 • Lautakuntien (muiden) puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvolliset viranhaltijat:

 • Kaupunginjohtaja
 • Kaupunginhallituksen esittelijät
 • Lautakuntien esittelijät

Mitä ilmoitetaan?

Elinkeinotoimintaa (liike- ja ammattitoimintaa) harjoittavan yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet:

toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajahallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys
 

Merkittävä varallisuus:

 • elinkeinotoiminta tai sijoitustoiminta, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa
 • kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistus omassa kunnassa tai muulla alueella, johon päätöksenteko kohdistuu*)
  *) Tulkintaohjeena pidetään varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, joten esim. oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. 

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa (tapauskohtaisesti harkittavat), esimerkiksi:

 • maan ja metsän omistus omassa kunnassa
 • kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistaminen tai muu osakkeenomistus
 • merkittävä velka tai kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esim. takaus tai vakuus (erityisesti elinkeinotoimintaan liittyvä)
 • muut sidonnaisuudet: henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta, mikäli voidaan objektiivisesti arvioida, että sillä olisi merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa (esim. säätiön puheenjohtajuus, mutta ei pelkkä yhdistyksen jäsenyys)

Tasa-arvolaki 4 a § (15.4.2005/232):

”Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

 

Tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyötyhmän tehtävänä on seurata Rovaniemen kaupungin henkilöstön tasa-arvon tilaa yleensä ja ja erityisesti
toimenpiteiden vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä tehdä tarvittavia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Puolet työryhmän jäsenistä edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä, puolet jäsenistä on naisia ja puolet miehiä.
Rovaniemen kaupungin viranomaisten asiakirjoista, joiden maksuista ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kaupungille maksua seuraavien perusteiden mukaan.
 

Tavanomaisesta tiedon antamisesta peritään seuraavat maksut:

Asiakirjan jäljennös, kopio tai tuloste, jonka koko on pienempi tai yhtäsuuri kuin A4:

 • ensimmäiseltä sivulta 30. sivuun asti 1,00 €/sivu
 • 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 0,50 €/sivu

Asiakirjan jäljennös, kopio tai tuloste, jonka koko on suurempi kuin A4: 

 • ensimmäiseltä sivulta 30. sivuun asti 2,00 €/sivu
 • 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 1,00 €/sivu

Sähköiseen muotoon muutettu asiakirja, jonka koko on pienempi tai yhtäsuuri kuin A4:

 • ensimmäiseltä sivulta 30. sivuun asti 0,50 €/sivu
 • 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 0,25 €/sivu

Sähköiseen muotoon muutettu asiakirja, jonka koko on suurempi kuin A4:

 • ensimmäiseltä sivulta 30. sivuun asti 1,00 €/sivu
 • 30. sivun jälkeisiltä sivuilta 0,50 €/sivu

Yksittäisestä asiakirjasta perittävän sivukohtaisen maksun enimmäismäärä:

 • 60,00 €/asiakirja 

Maksu asiakirjan oikeaksi todistamisesta:

 • 2,00 €/asiakirja

Maksu ulkoisesta tallenusvälineestä:

 • 4,00 €/tallennusväline tai tallennusvälineen arvonlisäveroton hinta

Erityistoimenpiteitä vaativasta tiedon antamisesta peritään seuraavat maksut:

Vaativuus Työaika Maksu

normaali tiedonhaku 2 h tai alle 60,00 €

vaativa tiedonhaku 2 h – 5 h 150,00 €

hyvin vaativa tiedonhaku 5 h – työpäivä 225,00 €

Ylimenevältä ajalta peritään: 30,00 €/h

Lisäksi peritään sivukohtainen maksu.


Tarkemmat tiedot asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävistä maksuista, maksuttomista tiedonantotilanteista sekä Euroopan unonion yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävistä maksuista löytyvät alla olevasta taksa-asiakirjasta. (Asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävät maksut 1.1.2024 alkaen)

 

 

Rakennusvalvonnan lupa- ja viranomaismaksut perusteineen löydät Rakentaminen-sivulta.
Rovaniemen kaupungin organisaatiokaavio (407,6 kB) 15.3.2023 10:58
Kuulutukset löytyvät kaupungin viralliselta ilmoitustaululta. Virallinen ilmoitustaulu on julkaistu verkkosivustolla ja asiakaspalvelupiste Osviitassa.

Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Tutustu kuntalakiin Finlex.fi tietokannassa.

Rovaniemen voimassaoleva konserniohje löytyy liitetiedostona alla. Konserniohje päivitetään vuosien 2021-2022 aikana.
Nimi
Konserniohje 2023 (1).pdf (769,3 kB)

Toimielimien esittelijät ja sihteerit.

Toimielin Esittelijä Sihteeri

Elinvoimalautakunta Jaakko Rantsi Rauni Kenttälä
Jätehuoltojaosto Jukka Ylinampa Marita Kuoksa
Kylien kehittämisjaosto Anne Puroaho Satu Tuovinen

Kaupunginhallitus Ulla-Kirsikka Vainio Kaisa Laitinen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto Ulla-Kirsikka Vainio Nea Mustonen
Nimitysjaosto Ulla-Kirsikka Vainio Kaisa Laitinen
Tilajaosto Ville Vitikka Irja Hast

Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaisa Laitinen

Keskusvaalilautakunta         Ville Vitikka

Nuorisohallitus Merja Tervo Soili Kaihua

Nuorisovaltuusto Merja Tervo Soili Kaihua

Hyvinvointilautakunta Tuulikki Louet-Lehtoniemi Marika Ylipieti
Yksilöasioiden jaosto Kaisa-Maria Rantajärvi Päivi Alaraudanjoki Mirja Kangas
Kaisa Kuusela
Johanna Lohtander

Sivistyslautakunta Antti Lassila Seija Arkimo

Sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta
Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto Kaisa-Maria Rantajärvi Soili Kaihua
Mirja Kangas
Merja Tervo

Tarkastuslautakunta Jari Kotimäki Juuso Kataja

Vammaisneuvosto Maija Tervo Riina Koskiniemi

Vanhusneuvosto Johanna Pikkuaho Riina Koskiniemi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta Jukka Ylinampa Airi Mattanen

Ympäristölautakunta Erkki Lehtoniemi Maarit Tervo, Marita Kuoksa