Aiheeseen liittyviä uutisia

Tietoa kaupunginvaltuustosta
Rovaniemen kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Nykyinen toimikausi on 2017-2021. Kaupunginvaltuustossa on 51  jäsentä.  

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuusto kokoontuu 5.9.2019 alkaen väliaikaisesti osoitteessa Viirinkankaantie 1. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla. Ennakkotiedote valtuuston päätöksistä lähetetään sähköpostilla tiedotusvälineille välittömästi kokouksen päätyttyä ja tiedote julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.

Valtuustolle voidaan järjestää ennen valtuuston kokousta ennalta ilmoitettuna aikana selostustilaisuus, jossa annetaan tietoja ja selvityksiä valtuuston kokouksessa käsiteltävistä asioista, ja jossa valtuutetut voivat tehdä asiaan liittyviä kysymyksiä. Selostustilaisuus ei saa kestää kahta tuntia kauempaa. Puheenjohtajana selostustilaisuudessa toimii valtuuston puheenjohtaja. Tilaisuudet ovat avoinna yleisölle. Tilaisuudet pidetään valtuuston kokousta edeltävänä torstaina klo 16.00-18.00.

Valtuustoryhmillä on oikeus tehdä ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä kaupunginhallitukselle tai johtaville viranhaltijoille. Kysymykset tulee toimittaa kirjallisesti kaupunginkirjaamoon osoitettuna valtuuston puheenjohtajalle valtuuston kokousta edeltävänä perjantaina. Kaupunginhallituksen tai viranhaltijoiden tulee vastata kysymyksiin valtuuston kokouksessa varsinaisten asioiden ja valtuustoaloitteiden esittämisen jälkeen.

 

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös palvelukeskuksille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen sekä osavuosiraportoinnin avulla.

Kaupunginvaltuustossa on 51 jäsentä. Puolueella tai vaaliliitolla on vaalituloksen mukainen määrä puoluekohtaisia varajäseniä.

Puheenjohtajat:

Autto Heikki, pj.       Kok.
Junttila Susanna, 1. vpj. Kesk.
Ojala-Niemelä Johanna, 2. vpj. SDP
Nätynki Aatos, 3. vpj. Vas.

Jäsenet:

Ahola Hilpi Kesk.
Alanne-Kunnari Päivi Kesk.
Alaoja Päivi Kok.
Ansala Liisa Kesk.
Autto Heikki Kok.
Björkbacka Kalervo PS
Heikkilä Terhi SDP
Henttunen Matti PS
Hokkanen Riitta-Maija KD
Huhtalo Kaisu Kesk.
Huttunen Jaakko Vas.
Hänninen Sari Vihr.
Jolanki Mari Kesk.
Junttila Susanna Kesk.
Juuruspolvi Juhani Kok.
Kajula Eemeli SDP
Kansanniva Mika Kok.
Karhu Sanna Kesk.
Keihäskoski Petri Kok.
Keränen Miikka Vihr.
Koikkalainen Saara SDP
Koskiniemi Sisko SDP
Lakkala Pertti Kesk.
Lampela Jouko PS
Luiro Heikki Kesk.
Luoma Sanna Kok.
Miettunen Raimo KD
Mällinen Maria-Riitta SDP
Mäntyniemi Merja Kesk.
Näkkäläjärvi Mikkel SDP
Nätynki Aatos Vas.
Ojala-Niemelä Johanna SDP
Outila Tiina Vas.
Ovaskainen Hannu Kesk.
Pohja Petteri Kok.
Portti Jaakko Vas.
Puuronen Vesa Vas.
Pöykkö Matti Kesk.
Rantala Sakke Kesk.
Rapo Harri SDP
Rissanen Reino SDP
Rundgren Marjo SDP
Seppänen Sara PS
Simoska Maarit Kesk.
Suomalainen Anna Vihr.
Tapio Riku Kesk.
Tennilä Esko-Juhani Vas.
Tolonen Timo PS
Torvinen Matti Sin.
Tuominen Kari Kok.
Ylitörmänen Anitta Kesk.

Rovaniemen kaupunginvaltuuston toimikausi on 1.6.2017 - 31.5.2021 ja jäsenmäärä 51.

Valtuuston jäsenten poliittinen jakauma vaalituloksen mukaan on seuraava: 

  • Suomen Keskusta (Kesk.) 16 paikkaa
  • Kansallinen Kokoomus (Kok.) 10 paikkaa + Suomen Kristillisdemokraattinen puolue (KD) 2 paikkaa (yhteensä 12 paikkaa, vaaliliitto)
  • Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP) 10 paikkaa
  • Vasemmistoliitto (Vas.) 6 paikkaa
  • Perussuomalaiset (PS) 4 paikkaa
  • Vihreä liitto (Vihreät) 3 paikkaa.

 

Puolueet1.gif

 

 

Valtuustoryhmissä tapahtuneet muutokset valtuustokauden aikana:

 

  • yksi valtuutettu siirtyi Perussuomalaisten valtuustoryhmästä Sininen-valtuustoryhmään (1.8.2017)
  • yksi valtuutettu siirtyi Kokoomuksen valtuustoryhmästä sitoutumattomaksi (20.5.2019)
  • yksi valtuutettu siirtyi Kokoomuksen valtuustoryhmästä Perussuomalaisten valtuustoryhmään (30.4.2020).

 

Liitetyt tiedostot
Tasa-arvolain 4 a § (15.4.2005/232):
”Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.”

Tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyötyhmän tehtävänä on seurata Rovaniemen kaupungin henkilöstön tasa-arvon tilaa yleensä ja erityisesti
toimenpiteiden vaikutuksia ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä tehdä tarvittavia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Puolet työryhmän jäsenistä edustaa työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Puolet jäsenistä on naisia ja puolet miehiä.