Kaupungin päätöksenteko tapahtuu monijäsenisten toimielinten päätösten sekä viranhaltijapäätösten muodossa.

Ylintä toimivaltaa kaupungissa käyttää kaupunginvaltuusto, joka koostuu kuntavaaleilla valituista valtuutetuista. Kaupunginvaltuusto valitsee muiden kaupungin toimielinten jäsenet. Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallituksen lisäksi kaupungissa toimii muita toimielimiä, kuten lautakuntia, niiden jaostoja ja neuvostoja.

Valtuutetut, varavaltuutetut ja toimielinten jäsenet ovat kaupungin luottamushenkilöitä. Pääset tarkastelemaan kaupungin tämän hetkisiä toimielinten kokoonpanoja ja luottamushenkilöitä linkistä Luottamushenkilöt ja sidonnaisuusrekisteri.

Kuntalaki (410/2015 84 §) edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät pitävät yleisessä tietoverkossa rekisteriä, jonne keskeiset luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ilmoittavat sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Ilmoitukset muodostavat sidonnaisuusrekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ilmoitukset tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi.

Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä ja sidonnaisuustietojensa oikeellisuudesta. Hänen on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissaan tapahtuvista muutoksista. Rekisterin pitäjänä tarkastuslautakunta on puolestaan vastuussa siitä, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla eikä sisällä virheellistä tietoa.

Ilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt:

 • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet (ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta)
 • Lautakuntien (muiden) puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvolliset viranhaltijat:

 • Kaupunginjohtaja
 • Kaupunginhallituksen esittelijät
 • Lautakuntien esittelijät

Lisäksi kuntalaissa (30.5 §) säädetään, että toimielinten alaisiin jaostoihin sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään.

Mitä ilmoitetaan?

 • Liike- ja ammattitoimintaa harjoittavan yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet:
  toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajahallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys

Merkittävä varallisuus:

 • elinkeinotoiminta tai sijoitustoiminta, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa
 • kiinteistöjen tai asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistus omassa kunnassa tai muulla alueella, johon päätöksenteko kohdistuu*)

*) Tulkintaohjeena pidetään varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, joten esim. oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa (tapauskohtaisesti harkittavat), esimerkiksi:

 • maan ja metsän omistus omassa kunnassa
 • kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistaminen tai muu osakkeenomistus
 • merkittävä velka tai kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esim. takaus tai vakuus (erityisesti elinkeinotoimintaan liittyvä)
 • muut sidonnaisuudet: henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta, mikäli voidaan objektiivisesti arvioida, että sillä olisi merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa (esim. säätiön puheenjohtajuus, mutta ei pelkkä yhdistyksen jäsenyys