Ohjeet muutoksenhakuun

Kuntalain mukainen muutoksenhaku 

 • kaupunginhallituksen päätöksestä
 • lautakunnan,  johtokunnan  päätöksestä
 • viranhaltijan päätöksestä
 • Kunnallisen viranomaisen (kaupunginhallitus, lautakunta, johtokunta  ja viranhaltija) päätökseen tyytymätön sen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
  • Oikaisuvaatimus tehdään toimielimen ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle (lautakunnalle, johtokunnalle  tai kaupunginhallitukselle).
  • Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös tarkoituksenmukaisuus perustein.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta:

Asianosaisen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen (päätös oikaisuvaatimusohjeineen) lähettämisestä.

Milloin oikaisua päätökseen haetaan kunnan jäsenen ominaisuudessa, oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä, kun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijan päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirjanotteen voi tilata ja tarkempia ohjeita saada asianosaisen toimielimen sihteeriltä tai päätöksen tehneeltä viranhaltijalta.
Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 11 luvusta.

Päätöksiin, joista oikaisuvaatimuksen voi tehdä, liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Kuntalain mukainen muutoksenhaku

 • kaupunginvaltuuston päätöksestä sekä
 • toimielinten oikaisuvaatimuksen johdosta tekemästä päätöksestä

Valtuuston päätöksestä sekä toimielinten oikaisuvaatimuksen johdosta tekemästä päätöksestä haetaan muutosta pääosin valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, valitusoikeus on myös sillä, joka oli tyytynyt alkuperäiseen päätökseen.

Kunnallisvalitus, josta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella, on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Asianosaisen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen (päätös oikaisuvaatimusohjeineen) lähettämisestä.
 • Milloin oikaisua päätökseen haetaan kunnan jäsenen ominaisuudessa, oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä, kun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijan päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirjanotteen voi tilata ja tarkempia ohjeita saada asianosaisen toimielimen sihteeriltä tai päätöksen tehneeltä viranhaltijalta.

 

Rovaniemen kaupungin toimielinten päätöksistä kunnallisvalitus tehdään:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 – 16.15

(Rovaniemen ja Oulun hallinto-oikeudet ovat yhdistyneet 1.4.2014. Uusi on  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ja toimipaikkana Oulu)

Jatkovalitus: 
Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitusviranomainen korkein hallinto-oikeus, jolle on valitettava 30 päivän kuluessa.

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

 • hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen
 • ilmoitus tehdään:
  • kunnan toimintaa valvovalle lääninhallitukselle  tai
  • valtioneuvoston oikeuskanslerille   tai
  • eduskunnan oikeusasiamiehelle

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen virkatoimi. Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Sille ei ole asetettu määrämuotoja eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa.

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku. Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa. Erityislakien muutoksenhakusäännökset, jotka ovat hyvin vaihtelevia, menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle.

Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten muutoksen hakeminen tapahtuu. Erityislakeihin saattaa sisältyä muutoksenhakukieltoja. Monet erityislait sisältävät säännöksiä valituksen tekemistä edeltävästä kyseisen lain mukaisesta oikaisuvaatimusmenettelystä. Tapauksesta riippuen myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Erityislakien mukainen muutoksenhakujärjestelmä ei tunne kuntalain mukaista kunnan jäsenen kansalaisvalitusoikeutta.