Rovaniemen kaupungin vammaisneuvoston toimintasääntö

 

Rovaniemen kaupungin kaupunginhallitus 31.1.2022 §40 (päivitys §4)

Rovaniemen kaupungin kaupunginhallitus 26.4.2021 § 149

Rovaniemen kaupungin vammaisneuvosto 26.3.2021 § 8  

1 § Tarkoitus 

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä (Kuntalaki 28 §). 

 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (Kuntalaki  28 §).

 

Kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että vammaisneuvosto saa riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioita ja voi osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

2 § Tehtävät

Vammaisneuvosto:

 

  1. Vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.
  1. Seuraa erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien vammais- ja kuntoutuspalvelujen kehitystä ja täytäntöönpanoa.
  1. Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.
  1. Vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.
  1. Edistää laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden yhteiskuntaosallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

3 § Asettaminen ja kokoonpano

 

Vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöelin. Vammaisneuvoston toimintakausi on valtuustokausi.

 

Kaupunginhallituksen valitsemaan vammaisneuvostoon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä. Rovaniemen vammais- ja kansanterveysjärjestö (RoVaKa) esittää jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka edustavat eri vammais- ja vammaisia edustavia järjestöjä tasapuolisesti kuntalain 28 § mukaisesti. Myös RoVaKa:an kuulumattomat rovaniemeläiset vammais- ja vammaisia edustavat järjestöt tulee ottaa huomioon esityksessä.  Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Vammaisneuvostoon kuuluu lisäksi kuusi (6) edustajaa, joilla on neuvostossa läsnäolo- ja puheoikeus. Myös heille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet.  Kaupunginhallitus ja nuorisovaltuusto valitsevat kukin yhden edustajan. Rovaniemen evankelis-luterilainen seurakunta valitsee yhden edustajan. Tekninen toimiala valitsee yhden viranhaltijaedustajan ja perusturvan toimiala valitsee kaksi viranhaltijaedustajaa, joista toinen toimii neuvoston esittelijänä.

 

4 § Vammaisneuvoston edustajien valinta eri toimielimiin

 

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuustoon sekä kaupungin hallintosäännöissä mainittuihin lautakuntiin (hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta, yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ja sivistyslautakunta). Lautakunnat kutsuvat vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston jäsenen kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat. Kaupunginvaltuustoon edustaja osallistuu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (1.2.2022 107 §) mukaisesti.

 

 

5 § Työvaliokunta

 

Vammaisneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat vammaisneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi neuvoston jäsenten keskuudesta valittua edustajaa. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita sekä huolehtia vammaisneuvoston antamista tehtävistä. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

 

6 § Kokousmenettely

 

Vammaisneuvoston kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin Rovaniemen kaupungin hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä. Vammaisneuvoston jäsenten kokouspalkkiot, ansionmenetykset ja kustannusten korvausten määräytymisestä päättää kuntalain mukaisesti kaupunginhallitus.

 

7 § Esittely ja sihteeri

 

Sihteerinä ja toiminnan koordinoijana toimii hallintopalveluista nimetty työntekijä. Vammaisneuvoston esittelijänä toimii sivitys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan nimeämä perusturvan toimialan viranhaltija. 

 

8 § Talous ja resurssit

 

Vammaisneuvosto laatii vuosittain toimintakertomuksen, seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä talousarvion määrärahansa puitteissa.

 

9 § Pöytäkirjat

 

Vammaisneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hyväksytyt pöytäkirjat ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla. Työvaliokunnan kokouksista laaditaan muistio. 


Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen 

Minna Muukkonen pj.
Leif Wilenius
Jarno Saapunki vpj. Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen
Sirpa Somby Anna-Stina Määttä
Eveliina Mäkiranta Riina Alviola
Pertti Ollonen
Leena Harju-Autti
Eveliina Johansson-Kivioja Minna Puustinen
Janne Siltanen
Merja Luiro
Ari Geselle Tarja Hänninen
Kaupunginhallituksen edustaja
 
Päivi Alaoja
Tuomas Koskiniemi
 
Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden edustaja
 

Mia Nahkuri, perhekeskuskoordinaattori 

Mervi Johansson, erityisasiantuntija             
Nuorisovaltuuston edustaja  
Moona Loijas Fanni Pulkkinen
Teknisten palveluiden edustaja  
Leena Kantola Aku Raappana
Evankelis-luterilaisen seurakunnan edustaja  
Nina Helisten-Kerkelä Terhi Ämmälä
Neuvoston sihteeri  
Tiia Viiri, erityisasiantuntija  
Neuvoston valmistelija  
Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija  
Neuvoston esittelijä  
 Jonna Leppiaho, erityisasiantuntija  

Valmistelija ja esittelijä
Leppiaho Jonna
Erityisasiantuntija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
phone0405882732
Pöytäkirjanpitäjä
Viiri Tiia
Erityisasiantuntija
phone0163226077
phone0406645077
Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lue lisää