Vanhusneuvoston tehtävät ulottuvat kaikkiin niihin asioihin, joilla on merkitystä ikääntyneiden elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.
 
Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston keskeiset tehtävät ovat:
1. Ikäihmisten tarpeiden kehityksen ja niitä vastaavan päätöksenteon seuranta huomioiden tasapuolisesti taajamien ja haja-asutusalueiden ikäihmiset.

2. Ikääntyneen väestön etuuksien ja niiden saatavuuden seuranta.
 
3. Osallistuminen elinympäristön suunnittelutyöhön, toteutusten etenemiseen ja arviointiin siten, että julkiset tilat ja liikennejärjestelyt ovat esteettömiä ikäihmisille.
 
4. Esitysten, aloitteiden ja lausuntojen antaminen eri viranomaisille.
 
5. Viranomaisten, ikääntyneiden, sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoiminnan ja keskinäisen viestinnän edistäminen.
 
6. Ikääntyneen väestön selviytymisen edistäminen eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.


Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
RaijaKivilahti, Pj. Helena Wagner- Prenner
Raili Kerola vpj. Anneli Sundström
Lasse Aro Hely Kilpamäki
Saara Hartzell Leena Jääskeläinen
Kari Puolakka Tapio Kiviniemi
Elli Laajala Martti Koivuranta
Leif Wilenius Raili Valanne
Timo Eskelinen Päivi Linnansaari

Kaupunginhallituksen edustaja

Miikka Keränen Mari Ikonen

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden edustaja
Tommi Kanala Irene Tikka
Valmistelija ja esittelijä
Leppiaho Jonna
Erityisasiantuntija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
phone0405882732
Viiri Tiia
Erityisasiantuntija
phone0163226077
phone0406645077

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston toimintasääntö

 

Rovaniemen kaupungin kaupunginhallitus 31.1.2022 §40

Rovaniemen kaupungin kaupunginhallitus 26.4.2021 § 148 

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvosto 31.3.2021 § 12  

 

1 § Tarkoitus

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston tarkoitus on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. (Kuntalaki 27 §)

 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki  27 §)

 

Kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että vanhusneuvosto saa riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioita ja voi osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

2 § Tehtävät

Vanhusneuvoston tehtävät ulottuvat kaikkiin niihin asioihin, joilla on merkitystä ikääntyneiden elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.

Rovaniemen kaupungin vanhusneuvoston keskeiset tehtävät ovat:

  1. Ikäihmisten tarpeiden kehityksen ja niitä vastaavan päätöksenteon seuranta huomioiden      tasapuolisesti taajamien ja haja-asutusalueiden ikäihmiset.

  1. Ikääntyneen väestön etuuksien ja niiden saatavuuden seuranta.

 

  1. Osallistuminen elinympäristön suunnittelutyöhön, toteutusten etenemiseen ja arviointiin siten, että julkiset tilat ja liikennejärjestelyt ovat esteettömiä ikäihmisille.

  1. Esitysten, aloitteiden ja lausuntojen antaminen eri viranomaisille.

  1. Viranomaisten, ikääntyneiden, sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoiminnan ja keskinäisen viestinnän edistäminen.
  1. Ikääntyneen väestön selviytymisen edistäminen eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

 

3 § Asettaminen ja kokoonpano

 

Kaupunginhallituksen valitsemaan vanhusneuvostoon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. 

Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestö (REY) esittää jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka edustavat Rovaniemellä toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjä tasapuolisesti. Myös Rovaniemen Eläkeläisten Yhteisjärjestöön kuulumattomat rovaniemeläiset eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöt tulee ottaa huomioon esityksessä.

 

Kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan järjestöiltä tulleen esityksen pohjalta. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vanhusneuvoston toimintakausi on valtuustokausi.

 

Vanhusneuvostoon kuuluu lisäksi kaksi (2) edustajaa, joilla on neuvostossa läsnäolo- ja puheoikeus. Myös heille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää yhden edustajan ja perusturvan toimiala nimeää yhden viranhaltija edustajan, joka toimii myös neuvoston esittelijänä (7 §). 

 

4 § Vanhusneuvoston edustajien valinta eri toimielimiin

 

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuustoon sekä kaupungin hallintosäännöissä mainittuihin lautakuntiin (hyvinvointilautakuta, elinvoimalautakunta, yhdyskuntasuunnittelun lautakunta ja sivistyslautakunta). Lautakunnat kutsuvat vanhusneuvoston jäsenen kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat. Kaupunginvaltuustoon edustaja osallistuu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 107 §:n (kv 24.1.2022) mukaisesti.

 

5 § Työvaliokunta

 

Vanhusneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat vanhusneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä yksi neuvoston jäsenten keskuudesta valittu edustaja. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevia asioita sekä huolehtia vanhusneuvoston antamista tehtävistä. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

 

6 § Kokousmenettely

 

Vanhusneuvoston kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin Rovaniemen kaupungin hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä. Vanhusneuvoston jäsenten kokouspalkkiot, ansionmenetykset ja kustannusten korvausten määräytymisestä päättää kuntalain mukaisesti kaupunginhallitus. 

 

7 § Esittely ja sihteeri

 

Sihteerinä ja toiminnan koordinoijana toimii hallintopalveluista nimetty työntekijä. Vanhusneuvoston esittelijänä toimii sivitys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan nimeämä ikäihmisten palvelualueen viranhaltija.

 

8 § Talous ja resurssit

 

Vanhusneuvosto laatii vuosittain toimintakertomuksen, seuraavan vuoden toimintasuunnitelman sekä talousarvion määrärahansa puitteissa.

 

9 § Pöytäkirjat

 

Vanhusneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hyväksytyt pöytäkirjat ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla. Työvaliokunnan kokouksista laaditaan muistio.

 

 
Ota yhteyttä

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:00
Pe: 09:00 - 15:00

juhannusaatto (suljettu) (21.6.2024)

Lue lisää