Hyvinvointi merkitsee ihmisille eri asioita elämänkaaren eri vaiheissa. Hyvinvointi muodostuu ihmisen itsensä, läheisten, lähiympäristön ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Se koostuu monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista.

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen perustehtävä. Käytännössä se tarkoittaa tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin. Kaupunginvaltuusto eli kunnan ylin johto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia.

Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kunnan kaikille toimijoille. Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi alueellisesti, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten kanssa. Toimintaa ohjaa ja koordinoi Rovaniemen kaupungin monialainen työryhmä. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan palvelualueet ja työntekijät.

Hyvinvoinnin edistäminen perustuu tietoon väestön hyvinvoinnin, terveydentilan ja arjen turvallisuuden muutoksista. Työvälineenä tässä työssä on lakisääteinen hyvinvointikertomus, joka laaditaan tiiviimpänä raporttina vuosittain ja laajana kertomuksena kerran valtuustokaudessa. Laajan kertomuksen tietojen pohjalta tehdään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSKERTOMUS

Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus kertoo kaupunkilaisten hyvinvoinnista väestöryhmittäin sekä toteutetuista toimenpiteistä neljän vuoden välein. Suppeampi hyvinvointi- ja turvallisuusraportti seuraa vuosittain asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden kehitystä.

Hyvinvointi- ja turvallisuusraportti 2021 lataa tästä pdf-tiedostona.

Rovaniemen kaupungin hyvinvointikertomus 2017-2020, lataa tästä pdf-tiedostona.

HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Suunnitelman tavoitteena on auttaa tiivistämään hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämisen koko kaupunkia koskevat strategiset tavoitteet yhteen asiakirjaan. Toimenpiteet ja niiden seuranta tapahtuu vuosittain osana Rovaniemen kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamista  Rovaniemen kaupungin talousarviossa, osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.  

Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025, lataa tästä pdf-tiedostona.