• Musiikin taiteen perusopetus

  Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa musiikkia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa.

 • Tanssin taiteen perusopetus

  Taiteen perusopetuksen tanssin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa.

Työajat

Syyslukukausi 15.8.-16.12.2022 

 • 17.-23.10.2022 syysloma (vko 42), ei opetusta
 • 5.-6.12.2022 itsenäisyyspäivävapaat, ei opetusta
  - 10.12.2022 Joulutanssit Mondella, 14.12.2022 Joulukonsertti Korundissa

Kevätlukukausi  9.1.-26.5.2023

 • 6.-12.3.2023 talviloma (vko 10), ei opetusta
 • 7.-10.4.2023 pääsiäisloma, ei opetusta
 • 11.-12.4.2023 musiikin valintakokeet, musiikissa ei ole opetusta, tanssissa lukujärjestyksen mukaisesti
  - 13.5.2023 tanssin kevätnäytös Korundissa, 24.5.2023 kevätkonsertti Korundissa

 

Lapin musiikki- ja tanssiopiston lukukausimaksut lukuvuonna 2022–2023:

MUSIIKKI
Musiikin solistiset aineet
perusopinnot 45´ 310 €
syventävät opinnot 60´ 310 €
aikuisten osasto 45´ 360 €
sivuaine 30´ 210 €
lisätty opetus 15´ 110 €

Varhaisiän musiikkikasvatus

musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk-3 v. 90 €
musiikkileikkiryhmät 3-6 v. 45´ 90 €
esikoululaisten soittoryhmät 6-7 v. 45´ 90 €
kantelemuskari 60 min.        120 €
musiikkivalmennus 7-9 v. 90 €
soitinvalmennus 4-10 v. 90 €
soitinkaruselli 6-10 v. 90 €
bändivalmennus 1.-3 lk. 90 €

Muut maksut

soitinvuokra/lukukausi 50 €

Ulkopuolisten soitinvuokrat

kertavuokra        100 €
lukukausi        140 €

TANSSI
Varhaisiän tanssikasvatus
babytanssi 3 kk-3 v.  90 €
taaperotanssi 1-2 v. vanhemman kanssa 90 €
tanssimuskari        120 €
tanssi päiväkodeissa 60 €

Tanssi peruskouluilla

Rantavitikan peruskoulun pienryhmä 60 €
IHAN TANSSISSA -tanssitunnit
peruskouluilla 60 €


Tanssin opetusminuuttiperusteinen lukukausimaksu

45´ 160 €
60´ 190 €
75´ 220 €
90´ 240 €
60´ + 60´ 275 €
60´ + 75´ 290 €
60´ + 90´ 300 €
75´ + 90´ 310 €
60´ + 60´ + 60´/90´ + 90´ 320 €
60´ + 60´ + 75´ 330 €
60´ + 90´ + 90´ 340 €
60´ + 75´ + 90´ 350 €
60´ + 90´ + 90´ 360 €
75´ + 90´ + 90´ 365 €
90´ + 90´ + 90´ 370 €
60´ + 60´ + 75´+ 90´ 375 €
60´ + 60´ + 90´+ 90´ 380 €
60´ + 75´ + 90´+ 90´ 385 €
60´ + 90´ + 90´+ 90´ 390 €
90´ + 90´ + 90´+ 90´ 395 €
rajaton tanssipassi 410 € 

Lukukausimaksuista 

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi.  Ensimmäisen opetusviikon jälkeen osallistuminen on sitova. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle. Mikäli oppilas haluaa keskeyttää opintonsa syyslukukauden lopussa, tulee oppilaspaikka irtisanoa kirjallisesti toimistoon 15.12. mennessä. Jos oppilaspaikkaa ei ole irtisanottu määräaikaan mennessä, peritään lukukausimaksu myös kevätlukukaudelta.

 

Sisaralennus

Sisaralennus on 20 % toisesta lapsesta, 30 % kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita.

Laskutus
Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta toimiston kanssa. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä ennen laskun eräpäivää.
 
Maksaminen
Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden (lääkärintodistus toimitettava), paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada, niin tunti perutaan. Jos musiikki- ja tanssiopiston puolesta musiikin pääaineen tai tanssin oppitunteja on peruttu lukukauden aikana kuuden tai useamman viikkotunnin verran, se hyvitetään vastaavasti lukukausimaksussa. 
 
Maksamattomat lukukausimaksu 
Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua, katsotaan oppilaan luopuneen oppilaspaikastaan. Erääntyneet maksut annetaan kausittain perintätoimiston perittäväksi. Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen toimiston kanssa. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea rehtorilta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan kokouksessa 24.2.2022, § 23, 
 

 
Tiedote laskutuksesta
 •  Rovaniemen kaupunki  käyttää Sarastia Kuntaperintä Oy:n maksumuistutuspalvelua.
 •  Mikäli asiakas pyytää alkuperäiselle laskulle siirtoa myöhemmin maksettavaksi, laskuttaja voi antaa lykkäystä seuraavin ehdoin:
 1. Saatava alle 200 €, maksulykkäystä enintään 14 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä
 2. Saatava yli 200 €, maksulykkäystä enintään 30 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä.
 3.  Viivästyskorko 8%.
 4.  Avoimet saatavat siirretään n. 14 pv:n kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä tai välittömästi sovitusta lykkäyspäivästä Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, joka lähettää asiakkaalle huomautuslaskun. Kun saatava on siirtynyt Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, se hoitaa jatkossa asiakaspalvelun ja maksusopimuksen teon.
Lapin musiikki- ja tanssiopiston lukukausimaksut tulostettavana tiedostona
taideopinnotpieni.jpg

MUSIIKKI

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy musiikkileikkikoulun perheryhmät, musiikkileikkiryhmät, esikoululaisten soittoryhmät, musiikkivalmennus, soitinvalmennus ja  soitinkaruselli. Musiikkileikkikouluun eli muskariin voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Musiikkivalmennukseen voivat tulla 1.-2.-luokkalaiset koululaiset. Noin 4–7-vuotias lapsi voi ilmoittautua soitinkaruselliin tai soitinvalmennukseen, jossa hän vuoden kuluessa valitsee instrumentin ja voi seuraavana vuonna hakeutua valintakokeen kautta musiikin perusopintoihin. Musiikkileikkikouluun, musiikkivalmennukseen, soitinkaruselliin ja soitinvalmennukseen tullaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmistä löytyy lisätietoa Varhaisiän musiikkikasvatus -sivulta.

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot

Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävät opinnot taas vastaavat ikään kuin lukio-opintoja, ja siellä voi  pääsääntöisesti opiskella kolme vuotta.

Instrumenttiopintoihin pyritään valintakokeessa, jossa tutkitaan hakijan musiikilliset valmiudet ja soveltuvuus instrumenttiin. Valintakokeita järjestetään huhtikuussa ja tarvittaessa syyskuussa. Sopiva aloitusikä riippuu instrumentista, ja valintalautakunta voi myös ehdottaa soveltuvaa instrumenttia. Opetettaviin instrumentteihin kuuluu lukuisa joukko soittimia sekä yksinlaulu.

Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Oppimisen edellytys on riittävä kotiharjoittelu, joka vaatii aluksi kotiväen huolehtimista. Musiikin perusopinnot sisällöt jaetaan soittimissa neljään ja laulussa kolmeen opintokokonaisuuteen. Kun oppilas hallitsee tietylle tasolle kuuluvat sisällöt ja kerännyt tavoitetaulun merkinnät, hän siirtyy seuraavalle tasolle. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö.

Yhteismusisointi kehittää kykyä kuunnella ja toimia yhdessä, ja orkesteritoiminnan kehittäminen onkin yksi painopisteistämme. Omista esiintymisistä saa varmuutta ja antamisen iloa: emme soita vain itsellemme. Oppilaskonserttien kuunteleminen kehittää musiikin tuntemusta ja luo musiikkiopistolaisten yhteishenkeä.

Musiikin hahmotus aineiden ryhmäopetus (MuHa) alkaa viimeistään sinä vuonna, jona lapsi täyttää yhdeksän vuotta. 7-8-vuotiaat voivat osallistua opettajan suosituksesta Avaimet musiikin hahmotukseen -ryhmään jo ennen varsinaisia MuHa-opintoja. Musiikin hahmotusaineet antavat musiikin oppimisessa tarvittavan tiedollisen pohjan. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin ja etenevät rinnan instrumenttiopintojen kanssa. Säveltapailu kehittää korvaa ja musiikin tuottamisen kykyä. Musiikkitieto tutustuttaa musiikin historiaan ja kulttuuriperinteeseen samoin kuin oman aikamme musiikkielämään.

Aikuisten osasto

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille laulunopiskelijoille ja jo täysi-iän saavuttaneille musiikkiopistossa jo opiskelleille opiskelijoille. Lauluopinnoissa aloitusiäksi suositellaan 15 vuotta, muissa oppiaineissa 5-8 vuotta.

Aikuisten opiskelun tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Aikuisten enimmäisopiskelumäärä on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä kolme vuotta.

 

TANSSI

Varhaisiän tanssikasvatus

Alle kouluikäisten lasten varhaisiän tanssikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden sekä kehon tuntemuksen ja hallinnan kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on lisäksi herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa oppimisympäristössä. Lapsi oppii liikkumaan ja tanssimaan samalla, kun hän oppii muita elämässä tarvittavia taitoja tanssien ja liikkuen. Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä annetaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa.
Varhaisiän tanssikasvatuksen tunteja ovat: babytanssi (3–12 kk), lastentanssi (ikäryhmät 3–6 -vuotiaille), katutanssi (5–6 -vuotiaille) , tanssimuskari (4- ja 5-vuotiaat) ja tanssimix (6–8 -vuotiaille).

Tanssin perusopinnot

Tanssin perusopintojen tarkoituksena on tanssitaiteen keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opintojen tavoitteena on, että oppilas luo omakohtaisen, kokemuksellisen suhteen tanssiin ja sitä kautta sitoutuu pitkäjänteiseen työskentelyyn tanssin parissa. Opintojen aikana oppilas harjoittelee ja kehittää valitsemansa tanssilajin tai -lajien keskeisiä fyysis-motorisia ja ilmaisullisia taitoja.

Tanssin perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja niitä opiskellaan pääsääntöisesti peruskoulun ajan.

Tanssin syventävät opinnot

Syventävien opintojen tarkoituksena on perusopinnoissa opittujen taitojen syventäminen sekä opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön.

Tanssin syventäviin opintoihin siirrytään perusopintojen täytyttyä. Tanssin syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia.

Aikuisten tanssiopinnot

Aikuisten tanssiopinnot tarjoavat mahdollisuuden kokea ja vaalia tanssin iloa sekä opiskella tanssia tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoitteena on, että oppilas rakentaa omakohtaisen suhteen tanssiin, rohkaistuu ilmaisemaan itseään kehollisesti ja muodostaa laaja-alaisen käsityksen tanssin muodoista, tehtävistä ja mahdollisuuksista erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opetussuunnitelma OPS

Lapin musiikki- ja tanssiopiston 1.8.2022 alkaen voimassa oleva opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty sivistyslautakunnan 2.6.2022 kokouksessa § 88. 

Opetussuunnitelma on laadittu opetushallituksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti. Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt perusopintojen ja syventävien opintojen laajuuden, niiden valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia, joista perusopintojen osuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. 

Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kullekin taiteenalalle neljä tavoitealuetta.

Musiikin tavoitealueet:
1) esittäminen ja ilmaiseminen
2) oppimaan oppiminen ja harjoittelu
3) kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 
4) säveltäminen ja improvisointi

Tanssin tavoitealueet:
1) hyvinvointi ja kehollisuus 
2) vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen
3) taito ja taide 
4) esiintyminen

 

Sivistyslautakunta, kokous 2.6.2022: § 88 Lapin musiikki- ja tanssiopiston opetussuunnitelma. https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Sivistyslautakunta/Kokous_262022/Lapin_musiikki_ja_tanssiopiston_opetussu(164555)

Päivitetty opetussuunnitelma kohdassa Tiedostot.

Yleistä tietoa Lapin musiikki- ja tanssiopistosta

Lapin musiikki-ja tanssiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen oppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssi laajan oppimäärän mukaista opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille.

Musiikkiopisto on perustettu vuonna 1969, toimintansa se on aloittanut vuonna 1970. Päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä, sivutoimipisteet ovat Pellossa sekä Sodankylässä, minkä lisäksi opetuksessa hyödynnetään etäopetusta. Opisto tarjoaa opetusta myös aikuisopiskelijoille. Lapin Tanssiopisto yhdistyi Lapin musiikkiopistoon 1.1.2022 alkaen ja oppilaitoksen nimeksi muutettiin Lapin musiikki- ja tanssiopisto.

Opetuksemme lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteena hyvät valmiudet musiikin ja tanssin harrastamiseen ja tarvittaessa myös ammattiopintoihin. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintojen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintoja 800 tuntia ja syventäviä opintoja 500 tuntia.

Musiikin opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä musiikin hahmotusaineet. Instrumenttiopintoihin pyritään järjestämään valintakokeet, jossa perehdytään hakijan musiikillisiin valmiuksiin ja instrumentin soveltuvuuteen.  Toisessa Suomen musiikkioppilaitosten liiton SML:n jäsenoppilaitoksessa opiskeluut oppilas voi jatkaa opintojaan Lapin musiikki- ja tanssiopistossa anettuaan hyväksyttävän näytteen instrumentissaa. 

Tanssin opinto-ohjelmaan kuuluu eri tanssilajit oppilaan valinnan mukaan. Tanssiopintoihin oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikissa instrumentteina ovat lähes kaikki länsimaiset akustiset soittimet, klassinen yksinlaulu, kosketinsoittimet, sähkökitara ja -sähköbasso sekä rummut. Yhteismusisointia harrastetaan orkestereissa, lied- ja oopperastudiossa, kamariyhtyeissä ja bändeissä. Tanssia voi opiskella mm. seuraavissa lajeissa: klassinen baletti, nykytanssi, showtanssi ja katutanssi.

Perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Syventävissä opinnoissa opiskeluaika on noin kolme vuotta. 

Varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatukseen voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Varhaiskasvatukseen oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ikätasoittain. Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille opiskelijoille. Opintojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Tanssisa aikuisilla on oma opetussuunnitelma.

 

Konserttikalenteri
SoMe-kanavat
30.06.2022
Oppilaamme Jetamio Juopperi voitti harmonikansoiton Suomen pelimannimestaruuden 2022 alle 18-vuotisten sarjassa. Musiikkiopisto onnittelee saavutuksesta. 🌹🌹🌹🌹🌹
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
29.06.2022
Tällaiset työvaatteet tänään. Vuorossa ilmastointikanavien suunnittelua.
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
23.06.2022
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
23.06.2022
Hyvää juhannusta kaikille tämän ihastuttavan varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatuksen videon myötä! 💛🎶💛 #lapinmusiikkijatanssiopisto #taiteenperusopetus #varhaisiänmusiikkikasvatus #varhaisiäntanssikasvatus
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
22.06.2022
Upea video! 💙 Valokuvaaja Kaisa Sirén kuvasi vuoden verran tanssioppilaitamme luonnossa Lapin seitsemässä eri vuodenajassa. Opettajamme Sari Heikkilä toimi projektin koreografina. Video kertoo tästä Dancing My Nature -projektista. Nauttikaa! 💙💙
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
22.06.2022
Tervetuloa tänään klo 13 kirkkoon kuuntelemaan maailman kauneimpia Ave Marioita Ruusun ja Kaisan soittamina.
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
21.06.2022
Tiesitkö, että musiikkiharrastus parantaa tarkkaavaisuutta ja muistia? Ilmoittautuminen varhaisiän musiikkikasvatukseen on parhaillaan avoinna osoitteessa: https://lappi.eepos.fi Saa jakaa!
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
21.06.2022
Lue kesätanssijoiden haastattelu täältä:
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
21.06.2022
Reksit kehityskeskustelussa 😊 #lapinmusiikkijatanssiopisto #taiteenperusopetus #taide #musiikki #tanssi
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
21.06.2022
Tanssimuskarit alkavat elokuussa! 🎶 Omat ryhmät 4- ja 5-vuotiaille 💙 Varaa paikkasi: lappi.eepos.fi
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
Näytä lisää