Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 25 001 euroa. Päätös 16.6.2023. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2024.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on
1) Kolmen taiteenlajin yhdistäminen. Tavoitteena on Rovaniemen kaupungin ylläpitämien Lapin musiikki- ja tanssiopiston sekä Rovaniemen kuvataidekoulun yhteistyötyön kehittäminen ja tiivistäminen. Tavoitteena luoda Lappia-talossa taidekasvatuskeskittymä.
2) Taidepedagogiikan vahvistaminen koskemaan useampaa taidetta. Tavoitteena on pedagogisen toiminnan kehittäminen koskemaan taiteidenvälisiä yhdyspintoja ja luomaan näin oppijoille laaja-alaisempi kokemusmaailma. Tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja rakentaa siltoja eri taidemuotojen välille. 
3) Toteuttaa tiiviissä yhteistyössä upea oppilaitosten välinen suurhanke Pähkinänsärkijä

 

Kolme taiteenlajia yhdistää voimansa ja tuo näyttämölle oman Pähkinänsärkijänsä! Lapin musiikki- ja tanssiopiston ja Rovaniemen kuvataidekoulun Pähkinänsärkijä vie Klara-tytön kauniiseen – mutta paikoin jännittäväänkin – seikkailuun, jossa päästään ihastelemaan niin Makeismetsää kuin revontuliakin. Luvassa on iki-ihania Tšaikovskin säveliä unohtamatta uusia sointuja, joita kuullaan Lapin musiikki- ja tanssiopiston musiikin opiskelijoiden tulkitsemina. Lapin musiikki- ja tanssiopiston tanssioppilaat tuovat näyttämölle uusia, juuri heille suunniteltuja koreografiota, joihin tunnelmaa luovat Rovaniemen kuvataidekoululaisten kuvitukset. Koko seikkailun ohjaa onnelliseen loppuun Hannu Friman.

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 24 000 euroa. Päätös 12.8.2022. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2023.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on
1) Laaja-alaisen, moniulotteisen ja joustavan musiikkiteknologiaopetuksen (MuTe) käynnistäminen Lapin musiikki- ja tanssiopistossa (LMTO).
2) Musiikin hahmotusaineiden (MuHa) opetuksen edistäminen sekä rytmimusiikin hahmotusaineiden (RyHa) opetuksen mahdollistaminen AMP (afroamerikkalainen musiikin perusteet) -menetelmällä.
3) Uuden mullistavan MuTe-Studio -tilan varustaminen joustavaksi monikäyttötilaksi LMTO:n ja Rovaniemen kuvataidekoulun käyttöön.

LMTO:n tuleva MuTe-opetus tapahtuu opiston Studio-tilassa, joka hankittavan laitteiston myötä kehittyy nykyisestä orkesteri- ja yhteissoittotilasta joustavaksi monikäyttötilaksi. Uudessa Studio-tilassa yhdistyvät käytännön soitonopetus ja tämän päivän ammattitason musiikkiteknologiset mahdollisuudet luovaan ääni- ja studiotyöskentelyyn. Lisäksi hankittava laitteisto ja ohjelmistot tukevat LMTO:n MuHa-opetusta aivan uudella tavalla ja tarjoavat puitteet opiston rytmimusiikin hahmotusaineiden RyHa:n opetukseen. 

Hankkeen keskeisimpänä tuloksena on tämän päivän musiikkiteknologisen laitteiston ja ohjelmistojen laaja-alainen opetus ja kekseliäs käyttöönotto LMTO:ssa syksystä 2022 alkaen. Uusien työpisteiden myötä kattavasti mutta joustavasti varusteltu Studio-tila saa moninaisia käyttötapoja niin MuTe-, MuHa, RyHa ja yhtyeopetuksessa sekä näiden uudenlaisessa yhdistämisessä, kun esimerkiksi yhteissoitto voidaan samassa tilassa liittää saumattomasti MuTe-oppimiseen ja samalla käsitellä juuri harjoiteltuja musiikin hahmottamistaitoja (AMP).

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 24 7999 €. Päätös 12.8.2022. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2023. Tanssivat musiikkiopistot on yhteishanke, jossa toimijoina ovat Lapin musiikki- ja tanssiopisto sekä Kuhmon musiikkiopisto. Hanketta hallinnoin Kuhmon musiikkiopisto.

 
Hankkeen keskeisinä tavoitteina on
1) Vahvistaa oppilaitoksen toimintakulttuuria siten, että opetussuunnitelmaan kirjatut arvot voivat toteutua.
2) Antaa opettajille keinoja vahvistaa oppilasryhmissään osallisuuden kokemuksia ja sitoutumista taiteen perusopetukseen.
3) Tarjota mahdollisuus luoda musiikkia ja tanssia yhdistelevä taiteellinen kokonaisuus sekä tuottaa teoksen valmistumisprosessista korkealaatuinen dokumentti.
 
Vuonna 2023 Kuhmon musiikkiopisto täyttää 30 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Kuhmon musiikkiopisto toteuttaa hankkeen, jossa syvennytään oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Hankekumppaniksi Kuhmon musiikkiopisto on kutsunut mukaan Lapin musiikki- ja tanssiopiston. Näitä oppilaitoksia yhdistää se, että molemmissa tanssi on otettu mukaan opetustarjontaan kuluvan lukuvuoden aikana. Tanssivat musiikkiopistot hankkeessa toteutamme yhdessä musiikkia ja tanssia yhdistelevän taiteellisen kokonaisuuden. Teos on samalla osa Kuhmon musiikkiopiston juhlavuoden ohjelmaa. Hankkeen molempien oppilaitosten yhteiset tapahtumat järjestetään Kuhmossa 31.3.2023 ja Rovaniemellä VI Valtakunnalisten musiikkikasvatuspäivien yhteydessä 16.-18.11.2023.
 

 

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 6840 euroa (17.6.2021 päätös 40/773/2021).

Tanssiva etäopetus hanke keskittyy oppilaitoksen tanssinopettajien pedagogisen osaamisen kehittämiseen oppilaitoksessa käytettävien sähköisten sovelluksien (etäopetusympäristöt) kanssa toimimisessa. Hankkeen koulutuksien keskeisiä sisältöjä ovat sähköisissä ympäristöissä toimimisen osaamisen lisääntyminen ja vahvistuminen, jonka kautta tanssin taiteen perusopetuksen laajemman saavutettavuuden tavoite voidaan saavuttaa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää etäopetusmallia, jonka keinoin tanssin taiteen perusopetusta voidaan tarjota oppilaille asuinpaikasta ja välimatkoista riippumatta ja tanssin taiteen perusopetuksen saavutettavuus lisääntyy Lapin maakunnan alueella. Tavoitteena on lisäksi luoda materiaalia, joilla etäopetuksen keinoin edistetään ja tuetaan oppimista myös lähiopetuksessa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 8.11.2021 myöntämä 40 000 € yleisavustus.

Käyttötarkoitus: Taiteen perusopeuksen jatkuvuuden turvaaminen. Myönnetyn avustuksen käyttöaika: 1.1.-31.12.2021.

 

Käyttötarkoituksen kuvaus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen päiväkotiyhteistyön kehittäminen- hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa varhaisin musiikkikasvatuksen asemaa päiväkodeissa. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden edistäminen niin, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus korkeatasoiseen taidekasvatukseen vanhempien varallisuudesta huolimatta. Tavoitteena on tuoda taidekasvatus lähelle lapsia, helpottaa perheiden arkea sekä mahdollistaa harrastaminen ihan kaikille lapsille. Hanke edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksen tasa-arvon toteutumista tarjoamalla veloituksetonta päiväkotimuskaritoimintaa Rovaniemen ja Pellon päiväkodeissa. Hanke edistää lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset jokaisena arkipäivänä musiikinalan ammattilaisen ohjatessa ja kouluttaessa myös päiväkodin henkilökuntaa varhaisiän musiikkikasvatuksessa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 30.11.2020 myöntämä 34 000 € yleisavustus.

Käyttötarkoitus: Taiteen perusopeuksen jatkuvuuden turvaaminen Lapin musiikkiopistossa. Myönnetyn avustuksen käyttöaika: 16.8.-31.12.2020.


Avustuksen merkitys toiminnan/hankkeen toteutuksessa

Yleisavustusta hakiessamme koronaepidemia oli edennyt kiihtymisvaiheeseen Lapissa. Rovaniemen kaupunki ja Lapin sairaanhoitopiiri suosittelivat ryhmäharrastuksia keskeytettäväksi ja ettei yli 20 hengen tilaisuuksia järjestettäisi. Maaliskuussa 2021 määrä laski kuuteen. Yleisavustuksella olemme hankkineet opettajillemme etäopetusvälineet. Konserttien striimausta ja taltiointia varten olemme hankkineet striimausvälineet. Näi olemme pystyneet takaaamaan taiteen perusopetuksen jatkumisen kaupungissamme koronarajoituksista huolimatta. Olemme myös pystyneet järjestämään konsertteja striimien ja tallenteiden välityksellä. Hankituilla välineillä ja niiden käyttöön saadulla koulutuksella hyöty jatkuu hankkeen päätyttyäkin.   

Opetus- ja kulttuutriministeriön 10.7.2020 myöntämä 34 000 € erityisavustus.

Käyttötarkoitus: Taiteen perusopeuksen jatkuvuutta turvaavaavat toimet Lapin musiikkiopistossa. Myönnetyn avustuksen käyttöaika: 13.3.-31.12.2020.

 

Avustuksen merkitys toiminnan/hankkeen toteutuksessa

Erityisavustusta hakiessamme on Lapin musiikkiopistossa ollut 604 oppilasta, joista varhaisiän musiikkikasvatuksessa 122 oppilasta. Tällä hetkellä oppilaita on 743 ja heistä varhaisiän musiikkikasvatuksessa 301 oppilasta. Rovaniemen kaupungon sivistyslautakunta on 28.1.2021 kokoukseen, § 6, perustanut Varhaisin musiikkikasvatuksen lehtorin viran 1.8.2021 alkaen. Lukuvuoden 2021-2022 alusta päiväkotien kanssa on sovittu, eyyä päiväkotimuskarien lukukausimaksut sisältyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Päiväkotimuskareihin on tehty soitinhankintoja ja hygieniatason parantamiseen on panostettu pisarasuojien ja desinfiointiaineidehankintojen myötä. Panostamalla varhaisiän musiikkikasvatukseen on taiteen perusopetuksen jatkuvuus turvattu ja vahvistettu.

 

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 11 766 euroa (21.8.2018 päätös 11/454/2020).

Huilunsilta -hanke oli kahteen suuntaan toimiva kehittämishanke, jossa Lapin musiikkiopiston huiluoppilaat saivat opetusta Sibelius-Akatemian (SibA:n) opettajilta, SibAn nuorisokoulutuksen oppilaiden ollessa mukana. Samalla SibA:n suuntaan kehittyi verkosto ja tietoa maakuntien toiminnasta. SibA on aktiivisesti toiminut luodakseen yhteistyötä musiikkioppilaitosten kanssa. 

Hankkeesen osallistui SibA:n nuorisokoulutuksen opettajia ja Lapin musiikkiopiston huilunsoiton opettajat sekä oppilaita. Hankkeen aikana järjestetään etätunteja Lapin musiikkiopiston oppilaille etäopetuslaitteiden kautta Sibelius-Akatemialta sekä lähiopetusviikonloppuja Lapin musiikkiopistolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 16 000 € erityisavustus lastenkulttuurin innovatiivisen hankkeen toteuttamiseen (27.5.2020 OKM 75/620/2020).

Musiikki kuuluu kaikille! –hanke jalkautuu peruskouluille koulupäivän jälkeen koulun tiloissa pitämään korkeatasoista soitinvalmennusta. Hanke pyrkii edistämään tasa-arvoa ja lisäämään lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen hyvinvointivaikutuksia. 

Musiikki kuuluu kaikille! -hankkeen tavoitteena on taiteen perusopetuksen merkityksen saattaminen kaikkien lappilaisten tietoisuuteen. Tavoitteena on, että koko maakunta ymmärtäisi musiikkikasvatuksen merkityksen. Kuinka se kehittää lapsen luovuutta, identiteettiä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, antaa välineitä itseilmaisuun, tukee tasapainoista kasvua ja vähentää eriarvoisuutta. Hankkeen myötä yhä useampi lappilainen lapsi ja nuori hakeutuu taiteen perusopetuksen piiriin.

Kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja samalla monipuolistaa opetusmenetelmiä. Kohderyhmänä on kaikki rovaniemeläiset lapset ja nuoret.

Hankkeen lähtötilanteessa Rovaniemen kouluilla ei järjestetä taiteen perusopetusta. Hanke toteutetaan matalankynnyksen toimintana, jossa tarjotaan soitinvalmennusryhmiä Rovaniemen peruskoululaisille koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Starttiryhmät luovat kaikille koululaisille mahdollisuuden kokeilla eri soittimia ja löytää oma mielenkiinnon kohde. Hanke edistää tasa-arvoa ja lisää lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen hyvinvointivaikutuksia.  

Hankkeessa viemme yhteisesti peruskoulujen kanssa taiteen perusopetusta rovaniemeläisten peruskoululaisten iltapäivään. Tavoitteena on, että ne lapset, jotka innostuvat taiteen perusopetuksesta saavat myös jatkaa opintojaan tämän hankkeen jälkeen. Kaupungin keskustan läheisyydessä asuvat lapset voivat jatkaa opintoja TPO-oppilaitoksissa ja kauempana asuville pyrimme järjestämään taiteen perusopetuksen ryhmiä myös tämän kokeilun jälkeen. Koko lukuvuoden kestävän hankkeen suunnittelu tehdään yhteisesti ja jo olemassa olevia opettajaresursseja sekä opetuskäytäntöjä hyödyntäen. Hankkeessa korostuu taiteidenvälinen yhteistyö ja yhteisöllinen oppiminen. Kohteena olevien peruskoululaisten on helpompi aloittaa taiteen perusopetus omalla koulullaan ja saada samalla mahdollisesti koko elämän kestävä taideharrastus.

Erasmus MIX -hanke alkoi syksyllä 2018 ja päättyi joulukuussa 2021. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa eurooppalaisten musiikkikoulujen käyttöön opetusmateriaali- ja metodipankkia. Projektin keskeisiä tutkimuskohteita olivat eri maiden uudet opetussuunnitelmat, lasten luovuuden kehittäminen sekä musiikin esittämisessä että sen itse tuottamisessa, erilaiset oppijat, musiikin teoriaopetuksen ja sävellyksen integrointi sekä ryhmäopetuksen monet mahdollisuudet. Erasmus MIX -projektin keskeiset osallistujamaat ovat Belgia (OVSG, Concrete Dreams), Hollanti (Cultuurconnectie) ja Suomi (Lapin musiikkiopisto).

 

Uusi mix-nettiportaali innovoi musiikkikasvatusta 

Upouusi tietoa, inspiraatiota ja opetusideoita tarjoava mix music education platform on musiikkikasvatuksen ammattilaisille suunnattu verkko-oppimisalusta. Mix yhdistää kolmen eri maan voimat; se julkaistiin marraskuussa 2021 Suomessa, Alankomaissa ja Belgiassa (Flanderi).

Musiikin opiskelu auttaa kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen hankkimisessa, se tuo määrätietoisuutta ja tukee oman identiteetin kasvua. Musiikkikasvatuksen tulee olla jokaisen lapsen saavutettavissa. Musiikkikasvatuksen ammattilaiset etsivät jatkuvasti uusia tapoja opetusmenetelmiinsä. Kohderyhmä muuttuu koko ajan, eikä ole aina helposti saavutettavissa - kuten esimerkiksi koronakriisin tapauksessa.

Tämä uusi verkko-oppimisalusta tarjoaa ratkaisuja kaikkeen tähän. Mix sai alkunsa Erasmus+ -hankkeena, jossa osallistujina olivat Flanderi (OVSG), Alankomaat (Culture Connection) ja Suomi (Lapin musiikkiopisto).
Mixin sisältö on runsasta sen kansainvälisen yhteistyön ansiosta. Portaalissa on tietoa, inspiraatiota ja käytännön esimerkkejä eri maista ja 40 opettajaa osallistujamaista on toiminut portaalin testaajina.
“This inspires me to try creative methods in the classroom and to work more strongly with diverse groups.”
 “Refreshing to see how music is taught in other countries!”

 

Mix keskittyy kolmeen keskeiseen musiikkikasvatuksessa esiintulevaan aiheeseen

  1. Moninaisuus: musiikkikasvatuksen ammattilaiset saatetaan tietoiseksi oppilaiden moninaisuudesta. Mixistä löydät kokemuksia, harjoituksia ja pohdittavaa erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen. 
  2. Luovuus on keskeistä improvisoinnissa, esiintymisessä ja sävellyksessä. Portaali tarjoaa myös inspiraatiota ja ideoita.
  3. Ludodidaktiikka eli pelillisyys, missä peliperiaatteiden integroiminen opetukseen on keskeistä. Näin opettajat voivat peilata paremmin oppilaiden elinympäristöä ja lisätä motivaatiota.

 

Luo oma mix-tilisi

Luomalla oman tilin pystyt olemaan vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa, kysyä kysymyksiä ja antaa palautetta materiaalista. Tekemällä tililtä omannäköisesi, saat tietoa omista kiinnostuksen kohteistasi ja voit luoda oman digitaalisen kirjastosi. Omaisuus, mistä myös koekäyttäjät pitivät. 
"It's great that you can personalize your account in this way and see progress and results with yourself."

https://mixmusiceducationplatform.eu

 

 

Kuvituskuva - revontulet

Aurora Borealis Strings

Hankkeen tavoitteena on 1) jousisoitinopetuksen pedagoginen kehittäminen Pohjois-Suomessa, 2) alueellisen yhteistyön ja keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen Lapin ja Peräpohjan alueella ja 3) taiteen perusopetuksen yhteiskunnallisen merkityksen ja koulutuksen tasa-arvon edistäminen.

Aurora Borealis Strings on mentorointimenetelmällä etenevä kehittämishanke, jonka tavoitteina on etäopetusvälineiden hyödyntäminen, improvisaatio-opetuksen kehittäminen ja alueellisen yhteistyön lisääntyminen. Aurora Borealis Strings pohjautuu sellonsoiton etäopetustunteihin Taideyliopisto Sibelius-Akatemian kanssa, MuT Tapani Heikinheimon improvisaatiokursseihin, yhteistyökonsertteihin Oulun konservatorion kanssa Oulussa 23.11.2019 ja Rovaniemellä 8.2.2020, valtakunnalliseen Suomen jousisoitinopettajien vuorovaikutuspäiviin Rovaniemellä 8.-9.2.2020 ja sellotaitelija Tapani Heikinheimon konserttiin Rovaniemen kirkossa 27.3.2020.

Hanke huipentuu kaikkien alueen jousisoittajien yhteiskonserttiin Kulttuuritalo Korundissa 20.9.2020. Sitä edeltää näppärikurssiviikonloppu 18.–20.9.2020. Hankkeen kohderyhminä ovat Lapin ja Peräpohjan alueen jousisoitinopettajat ja -oppilaat sekä huoltajat, valtakunnallisesti Suomen jousisoitinopettajat että alueen kulttuuriyleisö.

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 15 000 euroa (13.6.2018 päätös 1/376/2018).

Polar Piano Project tuottaa Lapin alueen pianonsoiton opiskelijoille pianotapahtumien sarjan ajalla 1.8.2018–30.4.2020. Projekti perustuu sekä esittävään että luovaan pianotaiteeseen ja niiden synergiaan. Hankkeen tavoitteina on Lapin alueen taiteen perusopetusta antavien musiikkioppilaitosten ja muiden asiantuntijatoimijoiden yhteistyö pianopedagogiikan alalla, piano-oppilaiden ja -opettajien ohjaaminen uusiin opetusmenetelmiin sekä luoda piano-oppilaille mahdollisuus tutustua kansainvälisesti erittäin korkeatasoiseen pedagogiikkaan. Tapahtumasarjaan kuuluu piano-oppilaiden sävellysprojekti 1.8.2018–30.4.2020, kansainvälinen lasten ja nuorten pianokatselmus 30.11.–2.12.2018, pianotaiteilija Alberto Nosèn pianoresitaali 1.12.2018, valtakunnallinen pianopedagoginen seminaari 9.-10.2.2019 ja pianotaiteilija Eero Heinosen mestarikurssi 6.-7.4.2019. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiassa Lapin alueella olevat 7-20 -vuotiaat pianonsoiton opiskelijat, musiikkioppilaitosten pianopedagogit ja musiikin hahmotusaineiden pedagogit sekä kulttuuriyleisö.

Kuvituskuva

Lapin lasten sinfonia

Lapin lasten sinfonia on tilausteos Lapin musiikkiopiston 50-vuotisjuhliin lukuvuonna 2019–2020.

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 9 000 euroa (13.6.2018 päätös 3/376/2018).

Teoksen teemana on kolme vuosisataa: 1700-, 1800- ja 1900-luku sekä kolme tyylilajia: sinfonia, ooppera ja baletti. Teos tilataan kunniatohtori Mauno Järvelältä ja musiikin maisteri Aili Järvelältä. Teoksen harjoitteluvaiheessa on tavoitteena käydä musiikin hahmotusaineiden sekä kuvataiteen oppitunneilla läpi eri aikakausia ja tyylilajeja.

Hankkeen avulla opetus ja oppimisympäristöt kehittyvät oppilaslähtöisimmiksi, innostavimmiksi ja kokonaisvaltaisimmiksi. Samalla opettajien pedagogiset taidot kehittyvät. Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin musiikkiopiston kaikki oppilaat varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaista aina syventävien opintojen musiikin ja tanssin oppilaisiin saakka sekä Rovaniemen kuvataidekoulun oppilaat. Kehittämishanke tavoittaa lähes tuhat lasta ja nuorta.

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 10 000 euroa. (14.6.2017 päätös 4/516/2017)

Hankkeen tavoitteena oli
1) näppäripedagogiikan tuominen Lappiin,
2) oppilaitoksen oppimisympäristön kehittäminen ja
3) oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittyminen.

Näppäripedagogiikan luoja kunniatohtori Mauno Järvelä kouluttajineen kutsuttiin pitämään Näppärikurssia Lapin musiikkiopistoon syyslukukauden 2017 alussa. Kurssin muina kouluttajina toimivat Anni Järvelä (viulu), Annika Timonen (viulu), Oona Harju (harmooni), Juho Puronaho (kitara) ja Veikko Virkkala (kontrabasso).

Syyslukukauden 2017 alussa nuotit jaettiin Lapin musiikkiopiston opettajille. Opettajat oppilaineen opettelivat ohjelmistoa syyslukukauden 2017 alettua. Ensimmäinen Näppärikurssi pidettiin elokuun viimeisenä viikonloppuna 25.–28.8.2017 Kulttuuritalo Korundissa Rovaniemellä. Kolmipäiväisen viikonloppukurssin aikana soitettiin ja laulettiin isona ryhmänä, jolloin kaiken tasoisille soittajille ja laulajille löytyy omat roolinsa mu-kaansa tempaavissa kappaleissa. Näppärikurssi huipentui sunnuntaina 28.8.2017 konserttiin Kulttuuritalo Korundissa. 

Yhteismusisoinnin riemua jatkettiin Lapin musiikkiopistossa koko lukuvuoden 2017–2018 ajan. Kulttuuritalo Korundissa 20.12.2017 pidetyssä Joulukonsertissa soitettiin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi yli 100 oppilaan voimin Jean Sibeliuksen Finlandia-hymni. Toisena yhteisnumerona, jossa mukana oli varhaisiän musiikki-kasvatuksen pienimmät oppilaatkin, soitettiin ja laulettiin yhdessä Joulupuu on rakennettu. 30.5.2018 Kulttuuritalo Korundissa pidetyn kevätkonsertin teeman oli oman kulttuuriperinnön vaaliminen. Yli 100 oppilaan voimin kajahti Oskar Merikannon Kymmenen virran maa ja Armas Maasalon Lapinmaa.  

Näppäripedagogiikkaan perehtymistä jatkettiin seuraavan lukuvuoden 2018–2019 alussa järjestämällä uusi Näppärikurssiviikonloppu Rovaniemi-viikolla 7.-9.9.2018 Kulttuuritalo Korundissa.  Nuotit oli jaettu jo keväällä 2018 ja syyslukukauden 2018 alettua, aloitettiin näppäriteosten harjoittelu. Kurssin kouluttajina toimivat Mauno Järvelä (viulu), Aili Järvelä (viulu), Annika Timonen (viulu), Janika Läspä (viulu), Oona Harju (harmooni), Jussi Puukka (kitara) ja Veikko Virkkala (kontrabasso).

Näppärikurssin tuomaa yhdessä soittamisen iloa jatkettiin koko syyslukukauden 2018 ajan. 19.12.2018 Kulttuuritalo Korundissa pidetyssä joulukonsertin yhteisnumeroina oli Nyt sytytämme kynttilä ja Kilisee kilisee kulkunen. Yhteisnumero koko lavan täyteen nuoria ja vähän isompiakin musiikkiopistolaisia. 

 

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 10 000 euroa. (13.6.2016 päätös 6/581/2016)

Mobiililaitteiden mahdollistaminen maakunnallisessa musiikinopetuksessa tavoitteena on ollut
1. tutustua ja perehtyä mobiililaitteiden, iPadien, tablet-tietokoneiden, kosketusnäytöllisten älypuhelimien ja iPhonien mahdollisuuksiin musiikinopetuksessa
2. mahdollistaa liikkuva oppiminen alueellisesti Suomen suurimmassa musiikkioppilaitoksessa
3. mahdollistaa musiikin perusteiden opiskelu myös soittotuntien yhteydessä

 

Mobiililaitteiden mahdollistaminen maakunnallisessa musiikinopetuksessa -hanke on antanut musiikinopettajalle uusimman musiikkiteknologian välineitä, teknisiä taitoja ja menetelmiä musiikinopetukseen. Näiden avulla opettaja on voinut tukea oppilaan kehittymistä omassa soittimessaan, kehittää musiikillista ajattelua ja antaa valmiudet tehdä omaa musiikkia tietokoneohjelmien avulla. Hankkeen avulla on saatu perusvalmiuksia Internetin musiikkikäyttöön sekä mobiililaitteiden ja sovellusten hyödyntämiseen. Internet-käyttöön liittyvät musiikin opiskelu, musiikin jakelu ja kommunikointi esimerkiksi jossain verkkoyhteisössä. Lisäksi on opittu arvioimaan erilaisten palvelujen käytettävyyttä ja sisältöjen luotettavuutta. On opittu mobiililaitteiden peruskäyttö sekä erilaisten musiikkisovellusten käyttö ja sovellusten yhdistelyä. 

Hankerahalla on hankittu musiikinopiston opettajille hankittu iPad Air 32 tabletit (25 kpl). Musiikin perusteiden oppiaineeseen oppilaille on hankittu 15 kpl iPad Air 32 tabletteja. Lisäksi on hankittu kolme infoTV:tä ja musiikkiopistolle langaton WiFi-verkko.

International Minifiddlers

Lapin musiikkiopisto tarjoaa korkeatasoista soitonopetusta maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

International Minifiddlers (Kansainväliset viuluviikarit) -projekti hyödyntää etäopetuksen mahdollisuuksia täysin uudella tavalla. Opetus perustuu Géza ja Csaba Szilvayn kehittämää Colour Strings -menetelmään, jossa värit ja visuaalinen hahmottaminen edesauttavat viuluviikarin oppimista. Lapin musiikkiopiston viululuokka on ainoa projektin suomalainen pilottiryhmä. Minifiddlers-ryhmää opettaa viulunsoiton opettajamme Igor Arias, joka on Lapin ainoa Colour Strings -sertifioitu opettaja.

Opetus tapahtuu videoneuvotteluista tutun tekniikan avulla: Szilvay opettaa Helsingistä käsin reaaliaikaisesti viulupedagogeja ja heidän oppilaitaan useaan eri maahan. Projektin kohderyhmään kuuluvat opettajien ja oppilaiden lisäksi lasten vanhemmat, musiikkioppilaitokset ja yliopistot.
Esite: International Minifiddlers - Kansainväliset viuluviikarit etäoppitunnilla
Prof. Géza Szilvay demonstroi opetusta oman opetusryhmänsä kanssa Helsingistä käsin maailmalle etäopetuksen keinoin.

International Minifiddlers -verkkosivuille