Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 11 766 euroa (21.8.2018 päätös 11/454/2020).

Huilunsilta -hanke on kahteen suuntaan toimiva kehittämishanke, jossa pohjoisen musiikkiopistojen huiluoppilaat saavat opetusta Sibelius-Akatemian (SibA:n) opettajilta, SibAn nuorisokoulutuksen oppilaiden ollessa mukana. Samalla SibA:n suuntaan kehittyy verkosto ja tietoa maakuntien toiminnasta. SibA on aktiivisesti toiminut luodakseen yhteistyötä musiikkioppilaitosten kanssa. 

Hankkeesen osallistuu SibA:n nuorisokoulutuksen opettajat, Lapin musiikkiopiston huilunsoiton opettajat ja oppilaita, lisäksi oppilaita ja opettajia Koillis-Lapin, Meri-Lapin ja Kuusamon musiikkiopistoista. Hankkeen aikana järjestetään etätunteja Lapin musiikkiopiston oppilaille etäopetuslaitteiden kautta Sibelius-Akatemialta.

Suunniteltu lähiopetus ja harjoitusviikonloput koronatilanteen vuoksi vahvistuu myöhemmin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön 16 000 € erityisavustus lastenkulttuurin innovatiivisen hankkeen toteuttamiseen (27.5.2020 OKM 75/620/2020).

Musiikki kuuluu kaikille! –hanke jalkautuu peruskouluille koulupäivän jälkeen koulun tiloissa pitämään korkeatasoista soitinvalmennusta. Hanke pyrkii edistämään tasa-arvoa ja lisäämään lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen hyvinvointivaikutuksia. 

Musiikki kuuluu kaikille! -hankkeen tavoitteena on taiteen perusopetuksen merkityksen saattaminen kaikkien lappilaisten tietoisuuteen. Tavoitteena on, että koko maakunta ymmärtäisi musiikkikasvatuksen merkityksen. Kuinka se kehittää lapsen luovuutta, identiteettiä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, antaa välineitä itseilmaisuun, tukee tasapainoista kasvua ja vähentää eriarvoisuutta. Hankkeen myötä yhä useampi lappilainen lapsi ja nuori hakeutuu taiteen perusopetuksen piiriin.

Kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja samalla monipuolistaa opetusmenetelmiä. Kohderyhmänä on kaikki rovaniemeläiset lapset ja nuoret.

Hankkeen lähtötilanteessa Rovaniemen kouluilla ei järjestetä taiteen perusopetusta. Hanke toteutetaan matalankynnyksen toimintana, jossa tarjotaan soitinvalmennusryhmiä Rovaniemen peruskoululaisille koulupäivän jälkeen koulun tiloissa. Starttiryhmät luovat kaikille koululaisille mahdollisuuden kokeilla eri soittimia ja löytää oma mielenkiinnon kohde. Hanke edistää tasa-arvoa ja lisää lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen hyvinvointivaikutuksia.  

Hankkeessa viemme yhteisesti peruskoulujen kanssa taiteen perusopetusta rovaniemeläisten peruskoululaisten iltapäivään. Tavoitteena on, että ne lapset, jotka innostuvat taiteen perusopetuksesta saavat myös jatkaa opintojaan tämän hankkeen jälkeen. Kaupungin keskustan läheisyydessä asuvat lapset voivat jatkaa opintoja TPO-oppilaitoksissa ja kauempana asuville pyrimme järjestämään taiteen perusopetuksen ryhmiä myös tämän kokeilun jälkeen. Koko lukuvuoden kestävän hankkeen suunnittelu tehdään yhteisesti ja jo olemassa olevia opettajaresursseja sekä opetuskäytäntöjä hyödyntäen. Hankkeessa korostuu taiteidenvälinen yhteistyö ja yhteisöllinen oppiminen. Kohteena olevien peruskoululaisten on helpompi aloittaa taiteen perusopetus omalla koulullaan ja saada samalla mahdollisesti koko elämän
kestävä taideharrastus.

Erasmus MIX syksyllä 2018 alkava on 3-vuotinen projekti, jonka tavoitteena on tuottaa eurooppalaisten musiikkikoulujen käyttöön opetusmateriaali- ja metodipankkia. Projektin keskeisiä tutkimuskohteita ovat eri maiden uudet opetussuunnitelmat, lasten luovuuden kehittäminen sekä musiikin esittämisessä että sen itse tuottamisessa, erilaiset oppijat, musiikin teoriaopetuksen ja sävellyksen integrointi sekä ryhmäopetuksen monet mahdollisuudet. Erasmus MIX -projektin keskeiset osallistujamaat ovat Belgia (OVSG, Concrete Dreams), Hollanti (Cultuurconnectie) ja Suomi (Lapin musiikkiopisto).
Kuvituskuva - revontulet

Aurora Borealis Strings

Hankkeen tavoitteena on 1) jousisoitinopetuksen pedagoginen kehittäminen Pohjois-Suomessa, 2) alueellisen yhteistyön ja keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen Lapin ja Peräpohjan alueella ja 3) taiteen perusopetuksen yhteiskunnallisen merkityksen ja koulutuksen tasa-arvon edistäminen.

Aurora Borealis Strings on mentorointimenetelmällä etenevä kehittämishanke, jonka tavoitteina on etäopetusvälineiden hyödyntäminen, improvisaatio-opetuksen kehittäminen ja alueellisen yhteistyön lisääntyminen. Aurora Borealis Strings pohjautuu sellonsoiton etäopetustunteihin Taideyliopisto Sibelius-Akatemian kanssa, MuT Tapani Heikinheimon improvisaatiokursseihin, yhteistyökonsertteihin Oulun konservatorion kanssa Oulussa 23.11.2019 ja Rovaniemellä 8.2.2020, valtakunnalliseen Suomen jousisoitinopettajien vuorovaikutuspäiviin Rovaniemellä 8.-9.2.2020 ja sellotaitelija Tapani Heikinheimon konserttiin Rovaniemen kirkossa 27.3.2020.

Hanke huipentuu kaikkien alueen jousisoittajien yhteiskonserttiin Kulttuuritalo Korundissa 20.9.2020. Sitä edeltää näppärikurssiviikonloppu 18.–20.9.2020. Hankkeen kohderyhminä ovat Lapin ja Peräpohjan alueen jousisoitinopettajat ja -oppilaat sekä huoltajat, valtakunnallisesti Suomen jousisoitinopettajat että alueen kulttuuriyleisö.

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 15 000 euroa (13.6.2018 päätös 1/376/2018).

Polar Piano Project tuottaa Lapin alueen pianonsoiton opiskelijoille pianotapahtumien sarjan ajalla 1.8.2018–30.4.2020. Projekti perustuu sekä esittävään että luovaan pianotaiteeseen ja niiden synergiaan. Hankkeen tavoitteina on Lapin alueen taiteen perusopetusta antavien musiikkioppilaitosten ja muiden asiantuntijatoimijoiden yhteistyö pianopedagogiikan alalla, piano-oppilaiden ja -opettajien ohjaaminen uusiin opetusmenetelmiin sekä luoda piano-oppilaille mahdollisuus tutustua kansainvälisesti erittäin korkeatasoiseen pedagogiikkaan. Tapahtumasarjaan kuuluu piano-oppilaiden sävellysprojekti 1.8.2018–30.4.2020, kansainvälinen lasten ja nuorten pianokatselmus 30.11.–2.12.2018, pianotaiteilija Alberto Nosèn pianoresitaali 1.12.2018, valtakunnallinen pianopedagoginen seminaari 9.-10.2.2019 ja pianotaiteilija Eero Heinosen mestarikurssi 6.-7.4.2019. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiassa Lapin alueella olevat 7-20 -vuotiaat pianonsoiton opiskelijat, musiikkioppilaitosten pianopedagogit ja musiikin hahmotusaineiden pedagogit sekä kulttuuriyleisö.

Kuvituskuva

Lapin lasten sinfonia

Lapin lasten sinfonia on tilausteos Lapin musiikkiopiston 50-vuotisjuhliin lukuvuonna 2019–2020.

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 9 000 euroa (13.6.2018 päätös 3/376/2018).

Teoksen teemana on kolme vuosisataa: 1700-, 1800- ja 1900-luku sekä kolme tyylilajia: sinfonia, ooppera ja baletti. Teos tilataan kunniatohtori Mauno Järvelältä ja musiikin maisteri Aili Järvelältä. Teoksen harjoitteluvaiheessa on tavoitteena käydä musiikin hahmotusaineiden sekä kuvataiteen oppitunneilla läpi eri aikakausia ja tyylilajeja.

Hankkeen avulla opetus ja oppimisympäristöt kehittyvät oppilaslähtöisimmiksi, innostavimmiksi ja kokonaisvaltaisimmiksi. Samalla opettajien pedagogiset taidot kehittyvät. Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin musiikkiopiston kaikki oppilaat varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaista aina syventävien opintojen musiikin ja tanssin oppilaisiin saakka sekä Rovaniemen kuvataidekoulun oppilaat. Kehittämishanke tavoittaa lähes tuhat lasta ja nuorta.

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 10 000 euroa. (14.6.2017 päätös 4/516/2017)

Hankkeen tavoitteena oli
1) näppäripedagogiikan tuominen Lappiin,
2) oppilaitoksen oppimisympäristön kehittäminen ja
3) oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittyminen.

Näppäripedagogiikan luoja kunniatohtori Mauno Järvelä kouluttajineen kutsuttiin pitämään Näppärikurssia Lapin musiikkiopistoon syyslukukauden 2017 alussa. Kurssin muina kouluttajina toimivat Anni Järvelä (viulu), Annika Timonen (viulu), Oona Harju (harmooni), Juho Puronaho (kitara) ja Veikko Virkkala (kontrabasso).

Syyslukukauden 2017 alussa nuotit jaettiin Lapin musiikkiopiston opettajille. Opettajat oppilaineen opettelivat ohjelmistoa syyslukukauden 2017 alettua. Ensimmäinen Näppärikurssi pidettiin elokuun viimeisenä viikonloppuna 25.–28.8.2017 Kulttuuritalo Korundissa Rovaniemellä. Kolmipäiväisen viikonloppukurssin aikana soitettiin ja laulettiin isona ryhmänä, jolloin kaiken tasoisille soittajille ja laulajille löytyy omat roolinsa mu-kaansa tempaavissa kappaleissa. Näppärikurssi huipentui sunnuntaina 28.8.2017 konserttiin Kulttuuritalo Korundissa. 

Yhteismusisoinnin riemua jatkettiin Lapin musiikkiopistossa koko lukuvuoden 2017–2018 ajan. Kulttuuritalo Korundissa 20.12.2017 pidetyssä Joulukonsertissa soitettiin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi yli 100 oppilaan voimin Jean Sibeliuksen Finlandia-hymni. Toisena yhteisnumerona, jossa mukana oli varhaisiän musiikki-kasvatuksen pienimmät oppilaatkin, soitettiin ja laulettiin yhdessä Joulupuu on rakennettu. 30.5.2018 Kulttuuritalo Korundissa pidetyn kevätkonsertin teeman oli oman kulttuuriperinnön vaaliminen. Yli 100 oppilaan voimin kajahti Oskar Merikannon Kymmenen virran maa ja Armas Maasalon Lapinmaa.  

Näppäripedagogiikkaan perehtymistä jatkettiin seuraavan lukuvuoden 2018–2019 alussa järjestämällä uusi Näppärikurssiviikonloppu Rovaniemi-viikolla 7.-9.9.2018 Kulttuuritalo Korundissa.  Nuotit oli jaettu jo keväällä 2018 ja syyslukukauden 2018 alettua, aloitettiin näppäriteosten harjoittelu. Kurssin kouluttajina toimivat Mauno Järvelä (viulu), Aili Järvelä (viulu), Annika Timonen (viulu), Janika Läspä (viulu), Oona Harju (harmooni), Jussi Puukka (kitara) ja Veikko Virkkala (kontrabasso).

Näppärikurssin tuomaa yhdessä soittamisen iloa jatkettiin koko syyslukukauden 2018 ajan. 19.12.2018 Kulttuuritalo Korundissa pidetyssä joulukonsertin yhteisnumeroina oli Nyt sytytämme kynttilä ja Kilisee kilisee kulkunen. Yhteisnumero koko lavan täyteen nuoria ja vähän isompiakin musiikkiopistolaisia. 

 

Opetushallituksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus 10 000 euroa. (13.6.2016 päätös 6/581/2016)

Mobiililaitteiden mahdollistaminen maakunnallisessa musiikinopetuksessa tavoitteena on ollut
1. tutustua ja perehtyä mobiililaitteiden, iPadien, tablet-tietokoneiden, kosketusnäytöllisten älypuhelimien ja iPhonien mahdollisuuksiin musiikinopetuksessa
2. mahdollistaa liikkuva oppiminen alueellisesti Suomen suurimmassa musiikkioppilaitoksessa
3. mahdollistaa musiikin perusteiden opiskelu myös soittotuntien yhteydessä

 

Mobiililaitteiden mahdollistaminen maakunnallisessa musiikinopetuksessa -hanke on antanut musiikinopettajalle uusimman musiikkiteknologian välineitä, teknisiä taitoja ja menetelmiä musiikinopetukseen. Näiden avulla opettaja on voinut tukea oppilaan kehittymistä omassa soittimessaan, kehittää musiikillista ajattelua ja antaa valmiudet tehdä omaa musiikkia tietokoneohjelmien avulla. Hankkeen avulla on saatu perusvalmiuksia Internetin musiikkikäyttöön sekä mobiililaitteiden ja sovellusten hyödyntämiseen. Internet-käyttöön liittyvät musiikin opiskelu, musiikin jakelu ja kommunikointi esimerkiksi jossain verkkoyhteisössä. Lisäksi on opittu arvioimaan erilaisten palvelujen käytettävyyttä ja sisältöjen luotettavuutta. On opittu mobiililaitteiden peruskäyttö sekä erilaisten musiikkisovellusten käyttö ja sovellusten yhdistelyä. 

Hankerahalla on hankittu musiikinopiston opettajille hankittu iPad Air 32 tabletit (25 kpl). Musiikin perusteiden oppiaineeseen oppilaille on hankittu 15 kpl iPad Air 32 tabletteja. Lisäksi on hankittu kolme infoTV:tä ja musiikkiopistolle langaton WiFi-verkko.

International Minifiddlers

Lapin musiikkiopisto tarjoaa korkeatasoista soitonopetusta maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

International Minifiddlers (Kansainväliset viuluviikarit) -projekti hyödyntää etäopetuksen mahdollisuuksia täysin uudella tavalla. Opetus perustuu Géza ja Csaba Szilvayn kehittämää Colour Strings -menetelmään, jossa värit ja visuaalinen hahmottaminen edesauttavat viuluviikarin oppimista. Lapin musiikkiopiston viululuokka on ainoa projektin suomalainen pilottiryhmä. Minifiddlers-ryhmää opettaa viulunsoiton opettajamme Igor Arias, joka on Lapin ainoa Colour Strings -sertifioitu opettaja.

Opetus tapahtuu videoneuvotteluista tutun tekniikan avulla: Szilvay opettaa Helsingistä käsin reaaliaikaisesti viulupedagogeja ja heidän oppilaitaan useaan eri maahan. Projektin kohderyhmään kuuluvat opettajien ja oppilaiden lisäksi lasten vanhemmat, musiikkioppilaitokset ja yliopistot.
Esite: International Minifiddlers - Kansainväliset viuluviikarit etäoppitunnilla
Prof. Géza Szilvay demonstroi opetusta oman opetusryhmänsä kanssa Helsingistä käsin maailmalle etäopetuksen keinoin.

International Minifiddlers -verkkosivuille