• Musiikin taiteen perusopetus

  Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa musiikkia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa.

 • Tanssin taiteen perusopetus

  Taiteen perusopetuksen tanssin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa.

Syyslukukausi 16.8.–20.12.2023

 • 16.–22.10.2023 syysloma (vko 42), ei opetusta
 • 15.–20.11.2023 Suomen musiikki- ja Tanssioppilaitosten liittojen syyspäivät sekä VI Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät Rovaniemellä, isäntänä Lapin musiikki- ja tanssiopisto, ei opetusta
 • 6.12.2023 itsenäisyyspäivä, ei opetusta
 • 20.12.2023 Joulukonsertti Korundissa. Musiikissa ei opetusta, tanssissa lukujärjestyksen mukaisesti
   

Kevätlukukausi  8.1.–24.5.2024

 • 4.–10.3.2024 talviloma (vko 10), ei opetusta
 • 29.3.–1.4.2024 pääsiäisloma, ei opetusta
 • 2.–3.4.2024 musiikin valintakokeet, musiikissa ei ole opetusta. Tanssissa opetus lukujärjestyksen mukaisesti
 • 9.–10.5.2024 helatorstaivapaat, ei opetusta
 • 13.–14.5.2024 tanssissa kevätnäytösharjoitukset ja -näytös Korundissa, ei opetusta. Musiikissa lukujärjestyksen mukaisesti
 • 20.5.2024 Kevätkonsertti Korundissa. Musiikissa ei opetusta, tanssissa lukujärjestyksen mukaisesti
   
Lukukausimaksut 2023–2024

MUSIIKKI

Musiikin solistiset aineet

- perusopinnot 45´ 310 €
- syventävät opinnot 60´ 310 €
- aikuisten osasto 45´ 360 €
- sivuaine 30´ 210 € 
- lisätty opetus 15´ 110 €

Varhaisiän musiikkikasvatus

- musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk-3 v. 45´ 90 €
- musiikkileikkiryhmät 3-6 v. 45´ 90 €
- esikoululaisten soittoryhmät 6-7 v. 45´ 90 €
- kantelemuskari 60´ 120 €
- laulupolku 120 €
- musiikkivalmennus 7-9 v. 45´   90 €
- soitinvalmennus 4-10 v. 45´ 90 €
- soitinkaruselli 6-10 v. 45´ 90 € 
- bändivalmennus 1.-3 lk. 45´ 90 €

Muut maksut

- soitinvuokra/lukukausi 50 €
Ulkopuolisten soitinvuokrat
- kertavuokra 100 €
- lukukausi 140 €

 

TANSSI

Varhaisiän tanssikasvatus

- taaperotanssi 1-2 v. vanhemman kanssa 90 €
- tanssimuskari 120 €
- lastentanssi 3-6 v./katutanssi 5-6 v. 160 €
Tanssi peruskouluilla
- Rantavitikan peruskoulun pienryhmä 60 €
- IHAN TANSSISSA -tanssitunnit peruskouluilla 60 €

Tanssin opetusminuuttiperusteinen lukukausimaksu min/viikko

- 45 min 160 €
- 60 min 190 €
- 75 min 220 €
- 45 + 60 min 257,50 €
- 60 + 60 min 275 €
- 60 + 90 min / 75 + 75 min / 45 + 45 + 60 min 300 €
- 75 + 90 min 310 €
- 60 + 60 + 60 min / 90 + 90 min  320 €
- 60 + 60 + 75 min         330 €
- 60 + 90 + 90 min         340 €
- 60 + 75 + 90 min         350 €
- 60 + 90 + 90 min         360 €
- 75 + 90 + 90 min         365 €
- 90 + 90 + 90 min         370 €
- 60 + 60 + 75 + 90 min        375 €
- 60 + 60 + 90 + 90 min        380 €
- 60 + 75 + 90 + 90 min        385 €
- 60 + 90 + 90+ 90 min        390 €
- 90 + 90 + 90+ 90 min        395 €
- rajaton tanssipassi 410 €
 

Lukukausimaksuista

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi.  Ensimmäisen opetusviikon jälkeen osallistuminen on sitova. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle. Mikäli oppilas haluaa keskeyttää opintonsa syyslukukauden lopussa, tulee oppilaspaikka irtisanoa kirjallisesti toimistoon, lapinmusiikkijatanssiopisto.toimisto@roiedu.fi, 15.12. mennessä. Jos oppilaspaikkaa ei ole irtisanottu määräaikaan mennessä, peritään lukukausimaksu myös kevätlukukaudelta.

Sisaralennus
Sisaralennus on 20 % toisesta lapsesta, 30 % kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita. Sisaralennus ei koske aikuisopiskelijoita.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta toimiston, lapinmusiikkijatanssiopisto.toimisto@roiedu.fi, kanssa. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä ennen laskun eräpäivää.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden (lääkärintodistus toimitettava), paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.
Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada, niin tunti perutaan. Jos musiikki- ja tanssiopiston puolesta musiikin pääaineen tai tanssin oppitunteja on peruttu lukukauden aikana kuuden tai useamman viikkotunnin verran, se hyvitetään vastaavasti lukukausimaksussa. 

Maksamattomat lukukausimaksu 

Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua, katsotaan oppilaan luopuneen oppilaspaikastaan. Erääntyneet maksut annetaan kausittain perintätoimiston perittäväksi. Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen toimiston kanssa. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea rehtorilta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnan kokouksessa 23.2.2023, § 21.

 
Lapin musiikki- ja tanssiopiston lukukausimaksut tulostettavana tiedostona
Näin opinnot etenevät
taideopinnotpieni.jpg

MUSIIKKI

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy musiikkileikkikoulun perheryhmät, musiikkileikkiryhmät, esikoululaisten soittoryhmät, musiikkivalmennus, soitinvalmennus ja  soitinkaruselli. Musiikkileikkikouluun eli muskariin voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Musiikkivalmennukseen voivat tulla 1.-2.-luokkalaiset koululaiset. Noin 4–7-vuotias lapsi voi ilmoittautua soitinkaruselliin tai soitinvalmennukseen, jossa hän vuoden kuluessa valitsee instrumentin ja voi seuraavana vuonna hakeutua valintakokeen kautta musiikin perusopintoihin. Musiikkileikkikouluun, musiikkivalmennukseen, soitinkaruselliin ja soitinvalmennukseen tullaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmistä löytyy lisätietoa Varhaisiän musiikkikasvatus -sivulta.

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot

Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävät opinnot taas vastaavat ikään kuin lukio-opintoja, ja siellä voi  pääsääntöisesti opiskella kolme vuotta.

Instrumenttiopintoihin pyritään valintakokeessa, jossa tutkitaan hakijan musiikilliset valmiudet ja soveltuvuus instrumenttiin. Valintakokeita järjestetään huhtikuussa ja tarvittaessa syyskuussa. Sopiva aloitusikä riippuu instrumentista, ja valintalautakunta voi myös ehdottaa soveltuvaa instrumenttia. Opetettaviin instrumentteihin kuuluu lukuisa joukko soittimia sekä yksinlaulu.

Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Oppimisen edellytys on riittävä kotiharjoittelu, joka vaatii aluksi kotiväen huolehtimista. Musiikin perusopinnot sisällöt jaetaan soittimissa neljään ja laulussa kolmeen opintokokonaisuuteen. Kun oppilas hallitsee tietylle tasolle kuuluvat sisällöt ja kerännyt tavoitetaulun merkinnät, hän siirtyy seuraavalle tasolle. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö.

Yhteismusisointi kehittää kykyä kuunnella ja toimia yhdessä, ja orkesteritoiminnan kehittäminen onkin yksi painopisteistämme. Omista esiintymisistä saa varmuutta ja antamisen iloa: emme soita vain itsellemme. Oppilaskonserttien kuunteleminen kehittää musiikin tuntemusta ja luo musiikkiopistolaisten yhteishenkeä.

Musiikin hahmotus aineiden ryhmäopetus (MuHa) alkaa viimeistään sinä vuonna, jona lapsi täyttää yhdeksän vuotta. 7-8-vuotiaat voivat osallistua opettajan suosituksesta Avaimet musiikin hahmotukseen -ryhmään jo ennen varsinaisia MuHa-opintoja. Musiikin hahmotusaineet antavat musiikin oppimisessa tarvittavan tiedollisen pohjan. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin ja etenevät rinnan instrumenttiopintojen kanssa. Säveltapailu kehittää korvaa ja musiikin tuottamisen kykyä. Musiikkitieto tutustuttaa musiikin historiaan ja kulttuuriperinteeseen samoin kuin oman aikamme musiikkielämään.

Aikuisten osasto

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille laulunopiskelijoille ja jo täysi-iän saavuttaneille musiikkiopistossa jo opiskelleille opiskelijoille. Lauluopinnoissa aloitusiäksi suositellaan 15 vuotta, muissa oppiaineissa 5-8 vuotta.

Aikuisten opiskelun tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Aikuisten enimmäisopiskelumäärä on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä kolme vuotta.

 

TANSSI

Varhaisiän tanssikasvatus

Alle kouluikäisten lasten varhaisiän tanssikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden sekä kehon tuntemuksen ja hallinnan kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on lisäksi herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa oppimisympäristössä. Lapsi oppii liikkumaan ja tanssimaan samalla, kun hän oppii muita elämässä tarvittavia taitoja tanssien ja liikkuen. Opetuksessa korostetaan luovuutta ja yksilöllisyyttä sekä annetaan valmiuksia eri tanssimuotojen opintoihin jatkossa.
Varhaisiän tanssikasvatuksen tunteja ovat: babytanssi (3–12 kk), lastentanssi (ikäryhmät 3–6 -vuotiaille), katutanssi (5–6 -vuotiaille) , tanssimuskari (4- ja 5-vuotiaat) ja tanssimix (6–8 -vuotiaille).

Tanssin perusopinnot

Tanssin perusopintojen tarkoituksena on tanssitaiteen keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opintojen tavoitteena on, että oppilas luo omakohtaisen, kokemuksellisen suhteen tanssiin ja sitä kautta sitoutuu pitkäjänteiseen työskentelyyn tanssin parissa. Opintojen aikana oppilas harjoittelee ja kehittää valitsemansa tanssilajin tai -lajien keskeisiä fyysis-motorisia ja ilmaisullisia taitoja.

Tanssin perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja niitä opiskellaan pääsääntöisesti peruskoulun ajan.

Tanssin syventävät opinnot

Syventävien opintojen tarkoituksena on perusopinnoissa opittujen taitojen syventäminen sekä opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön.

Tanssin syventäviin opintoihin siirrytään perusopintojen täytyttyä. Tanssin syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia.

Aikuisten tanssiopinnot

Aikuisten tanssiopinnot tarjoavat mahdollisuuden kokea ja vaalia tanssin iloa sekä opiskella tanssia tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoitteena on, että oppilas rakentaa omakohtaisen suhteen tanssiin, rohkaistuu ilmaisemaan itseään kehollisesti ja muodostaa laaja-alaisen käsityksen tanssin muodoista, tehtävistä ja mahdollisuuksista erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opetussuunnitelma 1.8.2023 alkaen

Lapin musiikki- ja tanssiopiston 1.8.2023 alkaen voimassa oleva opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty sivistyslautakunnan 15.6.2023 kokouksessa § 68. 

Päivitettyyn opetussuunnitelmaan on kirjattu opintojen lajuus tuntien lisäksi opintopisteinä. Lakia taiteenperusopetusta on muutettu 1.1.2023 alkaen siten, että jatkossa myös taideoppilaitoksissa hankittu osaaminen on mahdollista tallentaa Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Tallennettaessa tietoja tietovarantoon koulutuksen laajuus on määriteltävä opintopisteinä. Koulutuksen laajuus määritellään opintopisteinä siten, että oppilaan keskimäärin 27 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistettä.

Musiikin laajan oppimäärän opintokokonaisuudet:
- Perusopinnot 1: laajuus 250 tuntia / 9,3 opintopistettä
- Perusopinnot 2: laajuus 250 tuntia / 9,3 opintopistettä
- Perusopinnot 3: laajuus 300 tuntia /11,0 opintopistettä
Perusopinnot yhteensä 800 tuntia / 29,6 opintopistettä

- Syventävät instrumenttiopinnot: 350 tuntia / 13,0 opintopistettä
- Syventävät musiikin hahmotusaineopinnot: 150 tuntia / 5,5 opintopistettä
Syventävät opinnot yhteensä 500 tuntia / 18,5 opintopistettä

yhteensä 1 300 tuntia / 48,1 opintopistettä

Tanssin laajan oppimäärän opintokokonaisuudet:
- Perusopinnot 1: laajuus 100 tuntia / 3,7 opintopistettä
- Perusopinnot 2: laajuus 300 tuntia / 11,1 opintopistettä
- Perusopinnot 3: laajuus 400 tuntia / 14,8 opintopistettä
Perusopinnot yhteensä 800 tuntia / 29,6 opintopistettä

- Syventävät opinnot 1: laajuus 350 tuntia / 13,0 opintopistettä
- Syventävät opinnot 2: laajuus 150 tuntia / 5,5 opintopistettä
Syventävät opinnot yhteensä 500 tuntia / 18,5 opintopistettä

yhteensä 1 300 tuntia / 48,1 opintopistettä

Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kullekin taiteenalalle neljä tavoitealuetta.

Musiikin tavoitealueet:
1) esittäminen ja ilmaiseminen
2) oppimaan oppiminen ja harjoittelu
3) kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 
4) säveltäminen ja improvisointi

Tanssin tavoitealueet:
1) hyvinvointi ja kehollisuus 
2) vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen
3) taito ja taide 
4) esiintyminen

Yleistä tietoa Lapin musiikki- ja tanssiopistosta

Lapin musiikki-ja tanssiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen oppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen musiikin ja tanssi laajan oppimäärän mukaista opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille.

Musiikkiopisto on perustettu vuonna 1969, toimintansa se on aloittanut vuonna 1970. Päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä, sivutoimipisteet ovat Pellossa sekä Sodankylässä, minkä lisäksi opetuksessa hyödynnetään etäopetusta. Opisto tarjoaa opetusta myös aikuisopiskelijoille. Lapin Tanssiopisto yhdistyi Lapin musiikkiopistoon 1.1.2022 alkaen ja oppilaitoksen nimeksi muutettiin Lapin musiikki- ja tanssiopisto.

Opetuksemme lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteena hyvät valmiudet musiikin ja tanssin harrastamiseen ja tarvittaessa myös ammattiopintoihin. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintojen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintoja 800 tuntia ja syventäviä opintoja 500 tuntia.

Musiikin opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä musiikin hahmotusaineet. Instrumenttiopintoihin pyritään järjestämään valintakokeet, jossa perehdytään hakijan musiikillisiin valmiuksiin ja instrumentin soveltuvuuteen.  Toisessa Suomen musiikkioppilaitosten liiton SML:n jäsenoppilaitoksessa opiskeluut oppilas voi jatkaa opintojaan Lapin musiikki- ja tanssiopistossa anettuaan hyväksyttävän näytteen instrumentissaa. 

Tanssin opinto-ohjelmaan kuuluu eri tanssilajit oppilaan valinnan mukaan. Tanssiopintoihin oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikissa instrumentteina ovat lähes kaikki länsimaiset akustiset soittimet, klassinen yksinlaulu, kosketinsoittimet, sähkökitara ja -sähköbasso sekä rummut. Yhteismusisointia harrastetaan orkestereissa, lied- ja oopperastudiossa, kamariyhtyeissä ja bändeissä. Tanssia voi opiskella mm. seuraavissa lajeissa: klassinen baletti, nykytanssi, showtanssi ja katutanssi.

Perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Syventävissä opinnoissa opiskeluaika on noin kolme vuotta. 

Varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatukseen voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Varhaiskasvatukseen oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ikätasoittain. Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille opiskelijoille. Opintojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Tanssisa aikuisilla on oma opetussuunnitelma.

 

SoMe-kanavat
09.12.2023
Rytmimusiikkiosaston Joulukonserttiin saapui taas sankoin joukoin yleisöä! Livemusiikkia tarjoilivat opiston upeat bändit.✨ #livemusiikki #bändikonsertti #lapinmusiikkijatanssiopisto
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
09.12.2023
Huh huh, nyt jo ihan hengästyttää! Ensi viikolla musiikkiopistolla sekä muissa konserttipaikoissa soi oikein urakalla. Välillä joutuu valitsemaan, kuuntelisiko kitaraa vaiko viulua tai selloa vai laulajien oratoriota. Huomaathan, että tiistaina on mahdollisuus kuulla myös opettajia lavalla, joululaulujen merkeissä Helena-salissa konsertoimassa lauluope Aino ja lyömäsoitinopettaja Sakari. 🎄✨ Lämpimästi tervetuloa ensi viikon konsertteihin! Tarkemmat tiedot kuvista. #lapinmusiikkijatanssiopisto #luokkakonsertti #joulukonsertti #jouluoratorio #kitara #viulu #sello #piano #lopputyö
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
08.12.2023
Kirjastolla soi joka arkipäivä 20.12. saakka klo 17.00 Soiva joulukalenteri. Tänään kuultiin mm. vaskia ja pianistia. ✨ #lapinmusiikkijatanssiopisto #rovaniemenkirjasto #alvaraalto
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
07.12.2023
Uusien MUSIIKIN oppilaiden ilmoittautuminen kevätlukukaudelle on avoinna NYT. Oppilaita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä Rovaniemelle seuraaviin instrumentteihin: klarinetti ja saksofoni sekä Sodankylään klassiseen kitaraan ja sähkökitaraan. lappi.eepos.fi
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
06.12.2023
Reippaat tanssijamme ja huilistimme edustivat opistoa tänään@cityofrovaniemi itsenäisyyspäiväjuhlassa@rovaniementeatteri lla. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille! 🇫🇮 #lapinmusiikkijatanssiopisto #itsenäisyyspäivä #huilukvartetti #tanssinperusopetus #rovaniementeatteri
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
05.12.2023
Konsertteja, konsertteja! Tiistaina ja torstaina yhdet, perjantaina jopa kolme konserttia Lappiatalolla Lapin musiikki- ja tanssiopiston Helena-salissa sekä Studiossa! ✨ Keskiviikkonakin pääset nauttimaan tarjonnastamme naapurissa, kun@cityofrovaniemi itsenäisyyspäiväjuhlassa klo 13.00@rovaniementeatteri n Tieva-salissa, juhlassa johon kaikki rovaniemeläiset on kutsuttu, kuullaan soittajiamme ja nähdään tanssijoitamme. Lämpimästi tervetuloa viikon tapahtumiin! #lapinmusiikkijatanssiopisto #rovaniemenkaupunki #cityofrovaniemi #rovaniementeatteri #suomalainenmusiikki #itsenäisyyspäivä #luokkakonsertti
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
04.12.2023
Musiikki- ja tanssiopiston soiva joulukalenteri kirjastolla joka arkipäivä 20.12. saakka. ✨🎄 #lapinmusiikkijatanssiopisto #joulukalenteri #soivajoulukalenteri
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
04.12.2023
Viime viikon ajan opistollamme vierailivat Rubén Ramiro ja Raquel Sabarís Burgosin konservatoriosta Espanjasta. Piano-oppilaamme saivat tehokasta mestarikurssiopetusta, ja vierailevat opettajat seurasivat opistomme oppitunteja mielenkiinnolla. 🇫🇮🤝🇪🇸
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
30.11.2023
Huom muskari-ikäisen vanhempi! Kipin kapin osoitteeseen lappi.eepos.fi kurkkaamaan muskaritarjontaa kevätlukukaudelle. #lapinmusiikkijatanssiopisto #muskari
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
29.11.2023
Huomio tontut! Koko joulukuun ensimmäinen päivä on Rovaniemellä Tonttulakkipäivä! Muistathan pitää punalakin päässä koko tämän viikon perjantain.🎅 ✨Jaa omat tonttulakkipäivän kuvasi somessa tunnisteilla #tonttulakkipäivä #elfhatday
Lapin musiikki- ja tanssiopisto
Näytä lisää