Syyslukukausi 18.8.-21.12.2020 

 • 5.10.2020 Lapin musiikkiopiston 50 -vuotisjuhlakonsertti,  5.-6.10.2020 ei opetusta
 • 12.-18.10.2020 syysloma (vko 42)
 • 9.12.2020 Joulukonsertti Korundissa
 • 15.12.2020 Sodankylän toimipisteen 40 -vuotisjuhlakonsertti 

Kevätlukukausi  11.1.-28.5.2021

 • 8.-14.3.2021 talviloma (vko 10)
 • 2.-5.4.2021 pääsiäisloma 
 • 6.-7.4.2021 valintakokeet, ei opetusta
 • 13.-14.5.5.2021 helatorstaivapaat , ei opetusta
 • 31.5.2021 kevätkonsertti Korundissa

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy musiikkileikkikoulun perheryhmät, musiikkileikkiryhmät, esikoululaisten soittoryhmät, musiikkivalmennus, soitinvalmennus ja  soitinkaruselli. Musiikkileikkikouluun eli muskariin voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Musiikkivalmennukseen voivat tulla 1.-2.-luokkalaiset koululaiset. Noin 4–7-vuotias lapsi voi ilmoittautua soitinkaruselliin tai soitinvalmennukseen, jossa hän vuoden kuluessa valitsee instrumentin ja voi seuraavana vuonna hakeutua valintakokeen kautta musiikin perusopintoihin. Musiikkileikkikouluun, musiikkivalmennukseen, soitinkaruselliin ja soitinvalmennukseen tullaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmistä löytyy lisätietoa Varhaisiän musiikkikasvatus -sivulta.

Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävät opinnot taas vastaavat ikään kuin lukio-opintoja, ja siellä voi  pääsääntöisesti opiskella kolme vuotta.

Instrumenttiopintoihin pyritään valintakokeessa, jossa tutkitaan hakijan musiikilliset valmiudet ja soveltuvuus instrumenttiin. Valintakokeita järjestetään huhtikuussa ja tarvittaessa syyskuussa. Sopiva aloitusikä riippuu instrumentista, ja valintalautakunta voi myös ehdottaa soveltuvaa instrumenttia. Opetettaviin instrumentteihin kuuluu lukuisa joukko soittimia sekä yksinlaulu.

Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Oppimisen edellytys on riittävä kotiharjoittelu, joka vaatii aluksi kotiväen huolehtimista. Musiikin perusopinnot sisällöt jaetaan soittimissa neljään ja laulussa kolmeen opintokokonaisuuteen. Kun oppilas hallitsee tietylle tasolle kuuluvat sisällöt ja kerännyt tavoitetaulun merkinnät, hän siirtyy seuraavalle tasolle. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö.

Yhteismusisointi kehittää kykyä kuunnella ja toimia yhdessä, ja orkesteritoiminnan kehittäminen onkin yksi painopisteistämme. Omista esiintymisistä saa varmuutta ja antamisen iloa: emme soita vain itsellemme. Oppilaskonserttien kuunteleminen kehittää musiikin tuntemusta ja luo musiikkiopistolaisten yhteishenkeä.

Musiikin hahmotus aineiden ryhmäopetus (MuHa) alkaa viimeistään sinä vuonna, jona lapsi täyttää yhdeksän vuotta. 7-8-vuotiaat voivat osallistua opettajan suosituksesta Avaimet musiikin hahmotukseen -ryhmään jo ennen varsinaisia MuHa-opintoja. Musiikin hahmotusaineet antavat musiikin oppimisessa tarvittavan tiedollisen pohjan. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin ja etenevät rinnan instrumenttiopintojen kanssa. Säveltapailu kehittää korvaa ja musiikin tuottamisen kykyä. Musiikkitieto tutustuttaa musiikin historiaan ja kulttuuriperinteeseen samoin kuin oman aikamme musiikkielämään.

Aikuisten osasto

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille laulunopiskelijoille ja jo täysi-iän saavuttaneille musiikkiopistossa jo opiskelleille opiskelijoille. Lauluopinnoissa aloitusiäksi suositellaan 15 vuotta, muissa oppiaineissa 5-8 vuotta.

Aikuisten opiskelun tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Aikuisten enimmäisopiskelumäärä on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä kolme vuotta.

Lukukausimaksut 1.8.2020 alkaen ovat seuraavat: 

Solistiset aineet

 • Perusopinnot 270 €
 • Syventävät opinnot 270 €
 • Aikuisten osasto 340 €
 • Sivuaine 190 € 

Tanssiopisto

 • Tanssin syventävät opinnot 380 € 

Varhaisiän musiikkikasvatus

 • Musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk-3 v. 90 €
 • Musiikkileikkiryhmät 3-6 v. 90 €
 • Esikoululaisten soittoryhmät 6-7 v. 90 €
 • Kantelemuskari 120 €
 • Musiikkivalmennus 7-9 v. 90 €
 • Soitinvalmennus 4-10 v. 90 €
 • Soitinkaruselli 6-10 v. 90 € 

Muut maksut

 • Soitinvuokra/lukukausi  50 €

Ulkopuolisten soitinvuokrat

 • Kertavuokra 60 €
 • Lukukausi 120 €

Lukukausimaksuista

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi. Ensimmäisen opetusviikon jälkeen osallistuminen on sitova. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle. 

Sisaralennus

Sisaralennus on 25 % toisesta lapsesta, 50 % kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa ja kevätlukukausi tammikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta toimiston kanssa. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä ennen laskun eräpäivää sähköpostitse musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta,joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden,peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden,paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia,voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada,niin tunti perutaan. Jos musiikkiopiston puolesta pääaineen oppitunteja on peruttu lukukauden aikana kuuden tai useamman viikkotunnin verran,se hyvitetään vastaavasti lukukausimaksussa. Jos lukukauden aikana kuusi solistisen aineen oppituntia peruttu, hyvitys on 1/3 ja jos 8-9,hyvitys on puolet.

Maksamattomat lukukausimaksut

Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua,katsotaan oppilaan luopuneen oppilaspaikastaan. Erääntyneet maksut annetaan kausittain perintätoimiston perittäväksi. Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen toimiston kanssa. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea rehtorilta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Tiedote laskutuksesta

 •  Rovaniemen kaupunki  käyttää Sarastia Kuntaperintä Oy:n maksumuistutuspalvelua.
 •  Mikäli asiakas pyytää alkuperäiselle laskulle siirtoa myöhemmin maksettavaksi, laskuttaja voi antaa lykkäystä seuraavin ehdoin:
 1. Saatava alle 200 €, maksulykkäystä enintään 14 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä
 2. Saatava yli 200 €, maksulykkäystä enintään 30 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä.
 3.  Viivästyskorko 8%.
 4.  Avoimet saatavat siirretään n. 14 pv:n kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä tai välittömästi sovitusta lykkäyspäivästä Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, joka lähettää asiakkaalle huomautuslaskun. Kun saatava on siirtynyt Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, se hoitaa jatkossa asiakaspalvelun ja maksusopimuksen teon.

Lapin musiikkiopiston 1.8.2020 alkaen voimassa oleva opetussuunnitelma on päivitetty sivistyslautakunnan kokouksessa 28.5.2020 § 63 Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelman päivittäminen.

 

Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt perusopintojen ja syventävien opintojen laajuuden, niiden valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Musiikin laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia, joista perusopintojen osuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. 

Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta tässä opetussuunnitelmassa määritellään perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet tavoitteineen, sisältöineen ja laskennallisine laajuuksineen. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä tietystä iästä alkaen musiikin hahmotusaineet (aloitusiästä tarkemmin kohdassa Musiikin perusopinnot). Instrumenttiopettaja huolehtii oppilaan opiskelun kokonaisuudesta ottaen huomioon opintojen integroinnin ja opettajien välisen yhteistyön.

 Perusopintojen ensimmäisenä opintovuonna arvioimme oppilaan edellytyksiä opiskella tavoitteellisesti musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaan. Myöhemminkin lukuvuosittaisessa oppilaan ja opettajan välisessä palautekeskustelussa arvioidaan opiskelun sujumista. Jos tavoitteiden toteutumisessa on ongelmia, oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan mahdollisuuksista jatkaa harrastusta taiteen perusopetuksen laajassa tai yleisessä oppimäärässä ja heille annetaan tarvittaessa tietoa oppimäärän yksilöllistämisestä.

Enimmäisopiskeluaika Lapin musiikkiopistossa on perusopinnoissa yhdeksän vuotta ja syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Aikuisten enimmäisopiskeluaika on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Perustellusta syystä voimme pidentää opiskeluaikoja.

Näiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2020 lukien. Päivitetty opetussuunnitelma löytyy liitteenä.

 

Tiedostot
Nimi
OPS LMO 01082020 .pdf (7,18 MB)

Lapin musiikkiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen musiikkioppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta ja järjestää ostopalveluna tanssin syventävien opintojen opintoja pääasiassa lapsille ja nuorille. Musiikkiopisto on perustettu vuonna 1969, toimintansa se on aloittanut vuonna 1970. Päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä, sivutoimipisteet ovat Pellossa sekä Sodankylässä, minkä lisäksi opetuksessa hyödynnetään etäopetusta. Opisto tarjoaa opetusta myös aikuisopiskelijoille. 

Opetuksemme lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteena hyvät valmiudet musiikin harrastamiseen ja tarvittaessa myös ammattiopintoihin. Musiikin laajan oppimäärän laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintoja 800 tuntia ja syventäviä opintoja 500 tuntia. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä musiikin hahmotusaineet. Instrumenttiopintoihin pyritään järjestämään valintakokeet, jossa perehdytään hakijan musiikillisiin valmiuksiin ja instrumentin soveltuvuuteen.

Lapin musiikkiopistossa voi opiskella klassisen musiikin tai rytmimusiikin linjalla. Instrumentteina ovat lähes kaikki länsimaiset akustiset soittimet, klassinen yksinlaulu, pianon vapaa säestys, sähkökitara ja -sähköbasso sekä rumpusetti. Yhteismusisointia harrastetaan orkestereissa, lied- ja oopperastudiossa, kamariyhtyeissä ja bändeissä. Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävissä opinnoissa voi opiskella kolme vuotta. 

Varhaisiän musiikkikasvatukseen voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. 6-9-vuotiaille on omat soittoryhmät, jossa tavoitteena on tutustua musiikkiin ja soittimiin monipuolisesti. Soitinvalmennus on suunnattu 6-8-vuotiaille ja musiikkivalmennus 1.-2. luokkalaisille. Opetus toteutetaan ikäryhmittäin ja siinä huomioidaan jokaisen ikäkauden kehitysvaiheet ja tavoitteet. Tarkoituksena on luoda lapselle myönteisiä kokemuksia, taitoja ja onnistumisia musiikin parissa. Varhaisiän musiikkikasvatusta järjestetään Rovaniemellä ja Pellossa.

Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille laulunopiskelijoille. Opintojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa.

Pyrimme ottamaan oppilaat valintakokeen kautta. Musiikin varhaiskasvatukseen oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ikätasoittain. Toisessa Suomen musiikkioppilaitosten liiton SML:n jäsenoppilaitoksessa opiskeluut oppilas voi jatkaa opintojaan Lapin musiikkiopistossa anettuaan hyväksyttävän näytteen instrumentissaa. 

SoMe-kanavat
17.06.2020
Lapin musiikkiopisto kiittää oppilaita, huoltajia ja yhteistyökumppaneita kuluneesta kaudesta ja toivottaa kaikille hyvää kesää! Toimisto on avoinna jälleen heinäkuun lopussa. Ilmoittautumislomake 13.-14.8.2020 järjestettäviin valintakokeisiin avautuu 1.8.2020 osoitteessa: https://lapinmusiikkiopisto.eepos.fi/
Lapin musiikkiopisto
11.06.2020
Hankerahoilla käytiin soitinhankintoja tekemässä:) Käyhän ilmoittautumassa muskariin. Ilmoittautumislinkki varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiin on auki koko kesän osoitteessa: www.lapinmusiikkiopisto.eepos.fi #okmtukee
Lapin musiikkiopisto
11.06.2020
Oppilaamme Eero-Kalle Bergman on valittu Helsingin konservatorioon ammatilliseen koulutukseen musiikkialan perustutkinto, pääaineena kontrabassonsoitto. Lapin musiikkiopisto onnittelee!
Lapin musiikkiopisto
08.06.2020
Lapin musiikkiopistolla on ilo ja kunnia esitella uusi lyömäsoitintenopettajamme Tuomas Marttila. Tuomas Marttila aloitti rumpujensoiton 11-vuotiaana Petri Nelimarkan johdolla. Kangasalan lukiossa opiskellessaan Tuomas pääsi Pirkanmaan musiikkiopistoon lyömäsoitinopintoihin Ari Isotalon oppilaaksi. Varusmiessoittajana suoritetun asepalveluksen jälkeen hän aloitti muusikon ammattiopinnot Tampereen konservatoriossa vuonna 2011 lyömäsoitinopettajinaan Harri Lehtinen, Risto Skrikberg ja Janne Tuomi. Konservatoriosta opintie johti sujuvasti musiikkipedagogiopintoihin Tampereen ammattikorkeakouluun, mistä Tuomas valmistui musiikkipedagogiksi vuonna 2018. Opettajina ammattikorkeakoulussa hänellä olivat mm. Harri Lehtinen, Lassi Erkkilä, Jyri Kurri, Timothy Ferchen ja Janne Tuomi. Kova innostus orkesterimusisointia kohtaan vei Tuomaksen maisteriopintoihin Ruotsiin Göteborgin yliopiston teatteri- ja musiikkiakatemiaan (Högskolan för scen och musik). Göteborgin kansainvälisessä opiskelijaympäristössä hän pääsi soittamaan useissa sinfonia- ja puhallinorkesteriprojekteissa sekä vaski- ja kamarimusiikkiyhtyeissä. Lyömäsoitinopettajina Göteborgissa Tuomaksella olivat Roger Carlsson, Hans Hernqvist ja Daniel Berg. Lisäksi Tuomas on osallistunut useille mestari- ja kesäkursseille Pohjois- ja Baltianmaissa. Tuomas on toiminut keikkamuusikkona mm. Tampere Filharmoniassa, Vaasan Kaupunginorkesterissa, Joensuun Kaupunginorkesterissa, Tampereen Työväen Teatterissa ja Laivaston soittokunnassa. Hän on myös progressiivista rockia soittavan Utopianistin lyömäsoittaja sekä viihdemusiikkia soittavan Poutatorven jäsen. Lyömäsoitinpedagogina Tuomas on toiminut Tampereen ev. lut.seurakunnilla, Alajärven musiikkiopiston Jalasjärven toimipisteessä sekä sijaisena Pirkanmaan musiikkiopistossa. Tuomas harrastaa musiikin kuuntelua, kalastusta ja pyöräilyä.
Lapin musiikkiopisto
05.06.2020
Rovaniemen kaupungin verkkosivut osoitteessa www.rovaniemi.fi on uudistettu. Sivut on uusittu brändiuudistuksen mukaisiksi ja ne mukautuvat helppolukuisiksi avattiin ne isolla näytöllä, tabletilla tai älypuhelimella. Sivuilla on parannettu erityisesti tietojen löydettävyyttä, jotta kaupunkilaisia kiinnostavat ajankohtaiset asiat nousevat esille aiempaa näkyvämmin ja runsaammin. Täältä löydät myös Lapin musiikkiopiston uudet verkkosivut: https://www.rovaniemi.fi/Koulutus-ja-varhaiskasvatus/Taiteen-perusopetus/Lapin-musiikkiopisto Käyhän tutustumassa!
Lapin musiikkiopisto
04.06.2020
Lapin musiikkiopistolla on iloa ja kunnia esitellä uusi matalien vaskien opettaja Hiromitsu Kobayashi. Hiromitsu Kobayashi on syntynyt Miyagin prefektuurissa Japanissa. Hän on aloittanut tuubansoiton ylä-asteen puhallinorkesterissa. Hiromitsu on valmistunut musiikin maisteriksi Hiroshimassa sijaitseva Elisabeth University of Music:sta professori Hiroyuki Yasumoton luokalta. Vuonna 2002 hän muutti Lahteen opiskelemaan. Lahden ammattikorkeakoulussa Kobayashi on suorittanut tutkinnot Muusikko AMK (2008) ja Musiikkipedagogi AMK (2013) Juha Salmelan johdolla pääaineena on tuuba. Hän aloitti pasuunan soiton Kouvola Big Bandissä vuonna 2009. Muutaman vuoden itseopiskelun jälkeen hän siirtyi Lahden konservatorioon opiskelemaan bassopasuunan soittoa (2014 - 2017) Nadja Hanhilahti Os Demnatin johdolla. Hiromitsu Kobayashi on soittanut tuubaa avustajana mm. Sinfonia Lahdessa, Sinfonia Oulussa, Kuopion, Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkestereissa, Jyväskylä Sinfoniassa ja Pori Sinfonietassa. Hän on soittanut myös basso-pasuunaa Lahti Big Bandissä, Kouvola Big Bandissä, Kymi Sinfonietassa, Sinfonia Lahdessa ja Kemin kaupunginorkesterissa. Hiro on opettanut pasuunan-, baritonitorven- ja tuuban soittoa Meri-Lapin musiikkiopistossa, Kemissä vuodesta 2018 alkaen sekä Lapin musiikkiopistosta syyslukukauden 2020 alusta.
Lapin musiikkiopisto
03.06.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Lapin musiikkiopistolle 16 000 euron erityisavustuksen lastenkulttuurin innovatiivisen hankkeen toteuttamiseen: Musiikki kuuluu kaikille! -taiteen perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen Lapin pääkaupungissa Musiikki kuuluu kaikille! -hanke jalkautuu peruskouluille koulupäivän jälkeen koulun tiloissa pitämään korkeatasoista soitinvalmennusta. Hanke pyrkii edistämään tasa-arvoa ja lisäämään lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen hyvinvointivaikutuksia.
Lapin musiikkiopisto
03.06.2020
Lapin musiikkiopiston oppilas Veikko Virtanen on hyväksytty Sibelius-Akatemian kirkkomuusikkokoulutukseen. Lämpimät onnittelut Veikolle ja muille uusille opiskelijoille! #peruskoulutukseen-hyvaksytyt" target="_blank">https://www.uniarts.fi/yleistieto/sibelius-akatemian-opiskelijavalinnan-tulokset-kevat-2020/#peruskoulutukseen-hyvaksytyt
Lapin musiikkiopisto
01.06.2020
Lapin musiikkiopistolla on ilo ja kunnia esitellä uusi rytmimusiikin lehtorimme Petteri Arvola: Petteri Arvola on lähtöisin Rovaniemeltä. Opinnot veivät miehen muutaman vuoden Ruotsissa käytyjen jazz-opintojen jälkeen maineikkaaseen Pop/Jazz-koservatorioon Helsinkiin vuonna 1998, missä hän pääsi opiskelemaan maan johtavien rytmimusiikin kouluttajien parissa. Opinnot jatkuivat yhden keikkaluvälivuoden jälkeen musiikkipedagogiopintoihin vuonna 2003 Stadia-AMK:hon Helsingissä, jolloin alkoi myös ura opettajana. Petteri syvensi opintojaan oman instrumentin, musiikin perusteiden, yhtyesoiton sekä musiikkiteknologian parissa jatkokouluttautuessaan YAMK-opinnoissa Metropolia-AMK:ssa Helsingissä vuosina 2011-2012. Vuosien varrella Petteri on opiskellut musiikkia opettajinaan/kouluttajinaan mm. Peter Lerche, Harri Louhensuo, Jukkis Uotila, Pekka Luukka, Nono Söderberg, Jarmo Hynninen, Peter Enberg sekä monia muita alan huippuja Suomessa. Lukuisten oppilaitosten joissa Petteri on opettanut, mm. Musiikkiopisto Avonia, Savonlinnan Taidelukio, Lärkkulla Stiftelsen, Musiikkikoulu Groove, Itä-Vantaan musiikkikoulu, Nurmijärven Opiston käytävillä, on hänet nähty myös monien maan kuuluisimpien artisiten taustalla soittamassa. Näihin lukeutuvat mm. Taikapeili, Mikael Konttinen, Jari Sillanpää, Anna Abreu, Eini, Mikko Leppilampi, Fredi... Myös teatterimuusikkona Petteri on ehtinyt toimimaan, joku ehkä kuuli Petterin soittoa Rovaniemen Teatterissa joulukausilla 2000-2002, jolloin Jukka Virtasen käsikirjoittama Pukin Punainen-joulumusikaali oli ohjelmistossa. Hakeudu Petterin oppiin 13.-14.8. järjesttävien valintakokeiden kautta. Ilmoittautumislinkki avautuu 1.8.2020 osoitteessa: https://lapinmusiikkiopisto.eepos.fi
Lapin musiikkiopisto
29.05.2020
”Im wunderschönen Monat Mai” Aleksi Hannulan konsertin videotaltiointi löytyy nyt myös Lapin musiikkiopiston Youtube-kanavalta. https://youtu.be/bo7Icvxe4vE
Lapin musiikkiopisto
Näytä lisää