Syyslukukausi 18.8.-21.12.2020 

 • 12.-18.10.2020 syysloma (vko 42)
 • 9.12.2020 Joulukonsertti Korundissa
 • 15.12.2020 Sodankylän toimipisteen 40 -vuotisjuhlakonsertti 

Kevätlukukausi  11.1.-28.5.2021

 • 8.-14.3.2021 talviloma (vko 10)
 • 2.-5.4.2021 pääsiäisloma 
 • 6.-7.4.2021 valintakokeet, ei opetusta
 • 13.-14.5.5.2021 helatorstaivapaat , ei opetusta
 • 31.5.2021 kevätkonsertti Korundissa

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy musiikkileikkikoulun perheryhmät, musiikkileikkiryhmät, esikoululaisten soittoryhmät, musiikkivalmennus, soitinvalmennus ja  soitinkaruselli. Musiikkileikkikouluun eli muskariin voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Musiikkivalmennukseen voivat tulla 1.-2.-luokkalaiset koululaiset. Noin 4–7-vuotias lapsi voi ilmoittautua soitinkaruselliin tai soitinvalmennukseen, jossa hän vuoden kuluessa valitsee instrumentin ja voi seuraavana vuonna hakeutua valintakokeen kautta musiikin perusopintoihin. Musiikkileikkikouluun, musiikkivalmennukseen, soitinkaruselliin ja soitinvalmennukseen tullaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmistä löytyy lisätietoa Varhaisiän musiikkikasvatus -sivulta.

Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävät opinnot taas vastaavat ikään kuin lukio-opintoja, ja siellä voi  pääsääntöisesti opiskella kolme vuotta.

Instrumenttiopintoihin pyritään valintakokeessa, jossa tutkitaan hakijan musiikilliset valmiudet ja soveltuvuus instrumenttiin. Valintakokeita järjestetään huhtikuussa ja tarvittaessa syyskuussa. Sopiva aloitusikä riippuu instrumentista, ja valintalautakunta voi myös ehdottaa soveltuvaa instrumenttia. Opetettaviin instrumentteihin kuuluu lukuisa joukko soittimia sekä yksinlaulu.

Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Oppimisen edellytys on riittävä kotiharjoittelu, joka vaatii aluksi kotiväen huolehtimista. Musiikin perusopinnot sisällöt jaetaan soittimissa neljään ja laulussa kolmeen opintokokonaisuuteen. Kun oppilas hallitsee tietylle tasolle kuuluvat sisällöt ja kerännyt tavoitetaulun merkinnät, hän siirtyy seuraavalle tasolle. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö.

Yhteismusisointi kehittää kykyä kuunnella ja toimia yhdessä, ja orkesteritoiminnan kehittäminen onkin yksi painopisteistämme. Omista esiintymisistä saa varmuutta ja antamisen iloa: emme soita vain itsellemme. Oppilaskonserttien kuunteleminen kehittää musiikin tuntemusta ja luo musiikkiopistolaisten yhteishenkeä.

Musiikin hahmotus aineiden ryhmäopetus (MuHa) alkaa viimeistään sinä vuonna, jona lapsi täyttää yhdeksän vuotta. 7-8-vuotiaat voivat osallistua opettajan suosituksesta Avaimet musiikin hahmotukseen -ryhmään jo ennen varsinaisia MuHa-opintoja. Musiikin hahmotusaineet antavat musiikin oppimisessa tarvittavan tiedollisen pohjan. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin ja etenevät rinnan instrumenttiopintojen kanssa. Säveltapailu kehittää korvaa ja musiikin tuottamisen kykyä. Musiikkitieto tutustuttaa musiikin historiaan ja kulttuuriperinteeseen samoin kuin oman aikamme musiikkielämään.

Aikuisten osasto

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille laulunopiskelijoille ja jo täysi-iän saavuttaneille musiikkiopistossa jo opiskelleille opiskelijoille. Lauluopinnoissa aloitusiäksi suositellaan 15 vuotta, muissa oppiaineissa 5-8 vuotta.

Aikuisten opiskelun tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Aikuisten enimmäisopiskelumäärä on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä kolme vuotta.

Lukukausimaksut 1.8.2020 alkaen ovat seuraavat: 

Solistiset aineet

 • Perusopinnot 270 €
 • Syventävät opinnot 270 €
 • Aikuisten osasto 340 €
 • Sivuaine 190 € 

Tanssiopisto

 • Tanssin syventävät opinnot 380 € 

Varhaisiän musiikkikasvatus

 • Musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk-3 v. 90 €
 • Musiikkileikkiryhmät 3-6 v. 90 €
 • Esikoululaisten soittoryhmät 6-7 v. 90 €
 • Kantelemuskari 120 €
 • Musiikkivalmennus 7-9 v. 90 €
 • Soitinvalmennus 4-10 v. 90 €
 • Soitinkaruselli 6-10 v. 90 € 

Muut maksut

 • Soitinvuokra/lukukausi  50 €

Ulkopuolisten soitinvuokrat

 • Kertavuokra 60 €
 • Lukukausi 120 €

Lukukausimaksuista

Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi. Ensimmäisen opetusviikon jälkeen osallistuminen on sitova. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle. 

Sisaralennus

Sisaralennus on 25 % toisesta lapsesta, 50 % kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa ja kevätlukukausi tammikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta toimiston kanssa. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä ennen laskun eräpäivää sähköpostitse musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta,joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden,peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden,paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia,voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada,niin tunti perutaan. Jos musiikkiopiston puolesta pääaineen oppitunteja on peruttu lukukauden aikana kuuden tai useamman viikkotunnin verran,se hyvitetään vastaavasti lukukausimaksussa. Jos lukukauden aikana kuusi solistisen aineen oppituntia peruttu, hyvitys on 1/3 ja jos 8-9,hyvitys on puolet.

Maksamattomat lukukausimaksut

Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua,katsotaan oppilaan luopuneen oppilaspaikastaan. Erääntyneet maksut annetaan kausittain perintätoimiston perittäväksi. Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen toimiston kanssa. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea rehtorilta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Tiedote laskutuksesta

 •  Rovaniemen kaupunki  käyttää Sarastia Kuntaperintä Oy:n maksumuistutuspalvelua.
 •  Mikäli asiakas pyytää alkuperäiselle laskulle siirtoa myöhemmin maksettavaksi, laskuttaja voi antaa lykkäystä seuraavin ehdoin:
 1. Saatava alle 200 €, maksulykkäystä enintään 14 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä
 2. Saatava yli 200 €, maksulykkäystä enintään 30 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä.
 3.  Viivästyskorko 8%.
 4.  Avoimet saatavat siirretään n. 14 pv:n kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä tai välittömästi sovitusta lykkäyspäivästä Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, joka lähettää asiakkaalle huomautuslaskun. Kun saatava on siirtynyt Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, se hoitaa jatkossa asiakaspalvelun ja maksusopimuksen teon.

Lapin musiikkiopiston 1.8.2020 alkaen voimassa oleva opetussuunnitelma on päivitetty sivistyslautakunnan kokouksessa 28.5.2020 § 63 Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelman päivittäminen.

 

Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt perusopintojen ja syventävien opintojen laajuuden, niiden valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Musiikin laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia, joista perusopintojen osuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. 

Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta tässä opetussuunnitelmassa määritellään perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet tavoitteineen, sisältöineen ja laskennallisine laajuuksineen. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä tietystä iästä alkaen musiikin hahmotusaineet (aloitusiästä tarkemmin kohdassa Musiikin perusopinnot). Instrumenttiopettaja huolehtii oppilaan opiskelun kokonaisuudesta ottaen huomioon opintojen integroinnin ja opettajien välisen yhteistyön.

 Perusopintojen ensimmäisenä opintovuonna arvioimme oppilaan edellytyksiä opiskella tavoitteellisesti musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaan. Myöhemminkin lukuvuosittaisessa oppilaan ja opettajan välisessä palautekeskustelussa arvioidaan opiskelun sujumista. Jos tavoitteiden toteutumisessa on ongelmia, oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan mahdollisuuksista jatkaa harrastusta taiteen perusopetuksen laajassa tai yleisessä oppimäärässä ja heille annetaan tarvittaessa tietoa oppimäärän yksilöllistämisestä.

Enimmäisopiskeluaika Lapin musiikkiopistossa on perusopinnoissa yhdeksän vuotta ja syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Aikuisten enimmäisopiskeluaika on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Perustellusta syystä voimme pidentää opiskeluaikoja.

Näiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2020 lukien. Päivitetty opetussuunnitelma löytyy liitteenä.

 

Tiedostot
Nimi
OPS LMO 01082020 .pdf (7,18 MB)

Lapin musiikkiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen musiikkioppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta ja järjestää ostopalveluna tanssin syventävien opintojen opintoja pääasiassa lapsille ja nuorille. Musiikkiopisto on perustettu vuonna 1969, toimintansa se on aloittanut vuonna 1970. Päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä, sivutoimipisteet ovat Pellossa sekä Sodankylässä, minkä lisäksi opetuksessa hyödynnetään etäopetusta. Opisto tarjoaa opetusta myös aikuisopiskelijoille. 

Opetuksemme lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteena hyvät valmiudet musiikin harrastamiseen ja tarvittaessa myös ammattiopintoihin. Musiikin laajan oppimäärän laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintoja 800 tuntia ja syventäviä opintoja 500 tuntia. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä musiikin hahmotusaineet. Instrumenttiopintoihin pyritään järjestämään valintakokeet, jossa perehdytään hakijan musiikillisiin valmiuksiin ja instrumentin soveltuvuuteen.

Lapin musiikkiopistossa voi opiskella klassisen musiikin tai rytmimusiikin linjalla. Instrumentteina ovat lähes kaikki länsimaiset akustiset soittimet, klassinen yksinlaulu, pianon vapaa säestys, sähkökitara ja -sähköbasso sekä rumpusetti. Yhteismusisointia harrastetaan orkestereissa, lied- ja oopperastudiossa, kamariyhtyeissä ja bändeissä. Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävissä opinnoissa voi opiskella kolme vuotta. 

Varhaisiän musiikkikasvatukseen voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. 6-9-vuotiaille on omat soittoryhmät, jossa tavoitteena on tutustua musiikkiin ja soittimiin monipuolisesti. Soitinvalmennus on suunnattu 6-8-vuotiaille ja musiikkivalmennus 1.-2. luokkalaisille. Opetus toteutetaan ikäryhmittäin ja siinä huomioidaan jokaisen ikäkauden kehitysvaiheet ja tavoitteet. Tarkoituksena on luoda lapselle myönteisiä kokemuksia, taitoja ja onnistumisia musiikin parissa. Varhaisiän musiikkikasvatusta järjestetään Rovaniemellä ja Pellossa.

Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille laulunopiskelijoille. Opintojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa.

Pyrimme ottamaan oppilaat valintakokeen kautta. Musiikin varhaiskasvatukseen oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ikätasoittain. Toisessa Suomen musiikkioppilaitosten liiton SML:n jäsenoppilaitoksessa opiskeluut oppilas voi jatkaa opintojaan Lapin musiikkiopistossa anettuaan hyväksyttävän näytteen instrumentissaa. 

Konserttikalenteri
SoMe-kanavat
21.10.2020
Kokeilussa päiväkotimuskarit:
Lapin musiikkiopisto
16.10.2020
Lapin musiikkiopisto
09.10.2020
Lapin musiikkiopisto
05.10.2020
Lapin musiikkiopisto
05.10.2020
In Memoriam: Sam Krause Lapin musiikkiopiston syyslukukausi oli juuri alkanut, kun oppilaita, heidän vanhempiaan ja koko työyhteisöä kohtasi suuri menetys. Pitkäaikainen pianonsoiton lehtori ja pianokollegion puheenjohtaja Sam Krause menehtyi yllättäen 6.9.2020. Sam Krause oli syntynyt vuonna 1959 Siilinjärvellä, ja nuoruutensa hän asui Oulussa. Hän opiskeli pianonsoittoa mm. Jussi Törnwallin, Pekka Vapaavuoren ja Maria-Regina Seidlhoferin johdolla. Hän oli poikkeuksellisen älykäs ja erittäin laajasti kouluttautunut; pianonsoiton ja pianopedagogiikan lisäksi hän oli suorittanut huomattavan määrän yliopisto-opintoja useissa aineissa lääketieteestä filosofiaan. Pedagogina Sam Krause halusi antaa oppilaan oman persoonan kasvulle parhaat mahdolliset edellytykset. Hänelle opetustyö oli aina yksilöllistä kokeilua ja tutkimista kunkin oppilaan kanssa vuorovaikutuksessa niin, että kumpikin osapuoli voi oppia uutta. Sam Krausen pedagoginen tietämys oli laajuudessaan ylivertainen, ja hän ehti kasvattaa merkittävän määrän musiikin harrastajia ja ammattilaisia. Työyhteisö tulee aina muistamaan Sam Krausen sivistyneen, arvostavan ja ymmärtäväisen lähestymistavan asioihin ja ilmiöihin. Hän näytti esimerkillään, miten mitä moninaisimpia tilanteita voi tarkastella useasta eri näkökulmasta ja miten kaikinpuolinen joustavuus on yhteistyön syvä ydin. ”Kukka ja lintu ovat ilon opettajia", sanoi filosofi Søren Kierkegaard. Sam Krausen luokassa oli aina tuoreita kukkia. Hyvää matkaa, Sam, ja terveisiä linnuille. Katri Säkö-Arias (Kirjoittaja on Sam Krausen entinen oppilas ja sittemmin pitkäaikainen työtoveri Lapin musiikkiopistossa)
Lapin musiikkiopisto
04.10.2020
Lapin musiikkiopiston huiluoppilas Aino Lankila säestäjänään Maria Ala-Hannula tuli nostetuksi valtakunnallisessa Suomen Huiluseuran Virtuaalivirtuoosit-katselmuksessa esille. Ainoa opettaa Laura Raudaskoski. Useita hienoja huiluesityksiä on katsottavissa Suomen Huiluseuran sivuilta linkin takaa.
Lapin musiikkiopisto
24.09.2020
Lapin musiikkiopisto
20.09.2020
Huilunsilta-hankkeen käynnistysviikonloppu huipentui tänään hienoihin tunteihin Lapin musiikkiopistolla. Elina Raijas lähetti viimeisen tunnin jälkeen terveiset: viikonloppu oli inspiroiva ja voimaannuttava, osallistujat mahtavasti mukana etätunneilla. Tästä on hyvä lähteä valmistelemaan muiden syksyn soittojen lisäksi ohjelmistoa seuraavalle viikonlopulle jonka saamme viettää yhdessä loka-marraskuun vaihteessa. Kiitos vielä, Elina, Maria ja tämän päivän oppilaat!
Lapin musiikkiopisto
19.09.2020
Kiitos Elina Raijas sekä Lapin musiikkiopiston huilunsoitonoppilaat ja säestäjämme Maria Ala-Hannulla hienosta startista Huilunsilta-hankkeelle. Huomenna jatketaan! Mahdollisuus saada opetusta muiltakin kuin omalta opettajalta kautta vuoden on todella hieno tilaisuus oppilaillemme. Lisäksi etäyhteyksien kautta kuulolle päästiin muualtakin.
Lapin musiikkiopisto
18.09.2020
Viikonloppuna Helena-salin täyttävät sävelet kun Lapin musiikkiopiston huilunsoitonoppilaat pääsevät ensimmäisille Huilunsilta-hankkeen etätunneille, aktiivioppilaina ja kuuntelijoina. Opettajana toimii Elina Raijas, Helsingin kaupunginorkesterin huiluryhmän vuorotteleva äänenjohtaja joka toimii myös Sibelius-Akatemialla sivutoimisena tuntiopettajana. Tervehdyksessään nuorille huilisteille Elina sanoi odottavansa tunteja innolla - tunne on varmasti molemminpuolinen!
Lapin musiikkiopisto
Näytä lisää