Syyslukukausi 16.8.-17.12.2021 

 • 18.-24.10.2021 syysloma (vko 42)
 • 6.12.2021 itsenäisyyspäivä
  - 15.12.2021 joulukonsertti Korundissa

Kevätlukukausi  10.1.-25.5.2022

 • 7.-13.3.2022 talviloma (vko 10)
 • 15.-18.4.2022 pääsiäisloma 
 • 19.-20.4.2022 valintakokeet, ei opetusta
  - 25.5.2022 kevätkonsertti Korundissa

Lukukausimaksut 1.8.2021 alkaen ovat seuraavat: 

Solistiset aineet

 • Perusopinnot 290 €
 • Syventävät opinnot 290 €
 • Aikuisten osasto 340 €
 • Sivuaine 190 € 

Tanssiopisto

 • Tanssin syventävät opinnot 390 € 

Varhaisiän musiikkikasvatus

 • Musiikkileikkikoulun perheryhmät 3 kk-3 v. 70 €
 • Musiikkileikkiryhmät 3-6 v. 70 €
 • Esikoululaisten soittoryhmät 6-7 v. 90 €
 • Kantelemuskari 120 €
 • Musiikkivalmennus 7-9 v. 90 €
 • Soitinvalmennus 4-10 v. 90 €
 • Bändivalmennus 7-10 v. 90 €
 • Soitinkaruselli 6-10 v. 90 € 

Muut maksut

 • Soitinvuokra/lukukausi  50 €

Ulkopuolisten soitinvuokrat

 • Kertavuokra 60 €
 • Lukukausi 120 €

Lukukausimaksuista

Oppilaspaikka varataan aina koko lukukaudeksi.  Ensimmäisen opetusviikon jälkeen osallistuminen on sitova. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle. Mikäli oppilas haluaa keskeyttää musiikin perusopintonsa syyslukukauden lopussa, tulee oppilaspaikka irtisanoa kirjallisesti (musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi) 15.12. mennessä. Jos oppilaspaikkaa ei ole irtisanottu määräaikaan mennessä, peritään lukukausimaksu myös kevätlukukaudelta.

Sisaralennus

Sisaralennus on 25 % toisesta lapsesta, 50 % kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta toimiston kanssa. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä ennen laskun eräpäivää sähköpostitse musiikkiopisto.kanslia@rovaniemi.fi

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta,joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden,peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden,paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia,voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Jos opettaja on virkavapaalla ja sijaista ei saada,niin tunti perutaan. Jos musiikkiopiston puolesta pääaineen oppitunteja on peruttu lukukauden aikana kuuden tai useamman viikkotunnin verran,se hyvitetään vastaavasti lukukausimaksussa. Jos lukukauden aikana kuusi solistisen aineen oppituntia peruttu, hyvitys on 1/3 ja jos 8-9,hyvitys on puolet.

Maksamattomat lukukausimaksut

Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua,katsotaan oppilaan luopuneen oppilaspaikastaan. Erääntyneet maksut annetaan kausittain perintätoimiston perittäväksi. Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen toimiston kanssa. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea rehtorilta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2021 § 24 Lapin musiikkiopiston lukukausimaksut 1.8.2021 alkaen: pöytäkirjanote

Tiedote laskutuksesta

 •  Rovaniemen kaupunki  käyttää Sarastia Kuntaperintä Oy:n maksumuistutuspalvelua.
 •  Mikäli asiakas pyytää alkuperäiselle laskulle siirtoa myöhemmin maksettavaksi, laskuttaja voi antaa lykkäystä seuraavin ehdoin:
 1. Saatava alle 200 €, maksulykkäystä enintään 14 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä
 2. Saatava yli 200 €, maksulykkäystä enintään 30 pv alkuperäisen laskun eräpäivästä.
 3.  Viivästyskorko 8%.
 4.  Avoimet saatavat siirretään n. 14 pv:n kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä tai välittömästi sovitusta lykkäyspäivästä Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, joka lähettää asiakkaalle huomautuslaskun. Kun saatava on siirtynyt Sarastia Kuntaperintä Oy:lle, se hoitaa jatkossa asiakaspalvelun ja maksusopimuksen teon.
Lapin Musiikkiopiston lukukausimaksut tulostettavana tiedostona

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatukseen sisältyy musiikkileikkikoulun perheryhmät, musiikkileikkiryhmät, esikoululaisten soittoryhmät, musiikkivalmennus, soitinvalmennus ja  soitinkaruselli. Musiikkileikkikouluun eli muskariin voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Musiikkivalmennukseen voivat tulla 1.-2.-luokkalaiset koululaiset. Noin 4–7-vuotias lapsi voi ilmoittautua soitinkaruselliin tai soitinvalmennukseen, jossa hän vuoden kuluessa valitsee instrumentin ja voi seuraavana vuonna hakeutua valintakokeen kautta musiikin perusopintoihin. Musiikkileikkikouluun, musiikkivalmennukseen, soitinkaruselliin ja soitinvalmennukseen tullaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmistä löytyy lisätietoa Varhaisiän musiikkikasvatus -sivulta.

Musiikin perusopinnot

Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävät opinnot taas vastaavat ikään kuin lukio-opintoja, ja siellä voi  pääsääntöisesti opiskella kolme vuotta.

Instrumenttiopintoihin pyritään valintakokeessa, jossa tutkitaan hakijan musiikilliset valmiudet ja soveltuvuus instrumenttiin. Valintakokeita järjestetään huhtikuussa ja tarvittaessa syyskuussa. Sopiva aloitusikä riippuu instrumentista, ja valintalautakunta voi myös ehdottaa soveltuvaa instrumenttia. Opetettaviin instrumentteihin kuuluu lukuisa joukko soittimia sekä yksinlaulu.

Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Oppimisen edellytys on riittävä kotiharjoittelu, joka vaatii aluksi kotiväen huolehtimista. Musiikin perusopinnot sisällöt jaetaan soittimissa neljään ja laulussa kolmeen opintokokonaisuuteen. Kun oppilas hallitsee tietylle tasolle kuuluvat sisällöt ja kerännyt tavoitetaulun merkinnät, hän siirtyy seuraavalle tasolle. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään lopputyö.

Yhteismusisointi kehittää kykyä kuunnella ja toimia yhdessä, ja orkesteritoiminnan kehittäminen onkin yksi painopisteistämme. Omista esiintymisistä saa varmuutta ja antamisen iloa: emme soita vain itsellemme. Oppilaskonserttien kuunteleminen kehittää musiikin tuntemusta ja luo musiikkiopistolaisten yhteishenkeä.

Musiikin hahmotus aineiden ryhmäopetus (MuHa) alkaa viimeistään sinä vuonna, jona lapsi täyttää yhdeksän vuotta. 7-8-vuotiaat voivat osallistua opettajan suosituksesta Avaimet musiikin hahmotukseen -ryhmään jo ennen varsinaisia MuHa-opintoja. Musiikin hahmotusaineet antavat musiikin oppimisessa tarvittavan tiedollisen pohjan. Opinnot jakautuvat opintokokonaisuuksiin ja etenevät rinnan instrumenttiopintojen kanssa. Säveltapailu kehittää korvaa ja musiikin tuottamisen kykyä. Musiikkitieto tutustuttaa musiikin historiaan ja kulttuuriperinteeseen samoin kuin oman aikamme musiikkielämään.

Aikuisten osasto

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille laulunopiskelijoille ja jo täysi-iän saavuttaneille musiikkiopistossa jo opiskelleille opiskelijoille. Lauluopinnoissa aloitusiäksi suositellaan 15 vuotta, muissa oppiaineissa 5-8 vuotta.

Aikuisten opiskelun tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa. Aikuisten enimmäisopiskelumäärä on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä kolme vuotta.

Lapin musiikkiopiston 1.8.2021 alkaen voimassa oleva opetussuunnitelma on päivitetty sivistyslautakunnan  kokouksessa 29.6.2021 § 105 Musiikin ja tanssin opintojen opetussuunnitelma.

Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt perusopintojen ja syventävien opintojen laajuuden, niiden valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Musiikin laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia, joista perusopintojen osuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. 

Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta tässä opetussuunnitelmassa määritellään perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet tavoitteineen, sisältöineen ja laskennallisine laajuuksineen. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä tietystä iästä alkaen musiikin hahmotusaineet (aloitusiästä tarkemmin kohdassa Musiikin perusopinnot). Instrumenttiopettaja huolehtii oppilaan opiskelun kokonaisuudesta ottaen huomioon opintojen integroinnin ja opettajien välisen yhteistyön.

Perusopintojen ensimmäisenä opintovuonna arvioimme oppilaan edellytyksiä opiskella tavoitteellisesti musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaan. Myöhemminkin lukuvuosittaisessa oppilaan ja opettajan välisessä palautekeskustelussa arvioidaan opiskelun sujumista. Jos tavoitteiden toteutumisessa on ongelmia, oppilaan ja huoltajan kanssa keskustellaan mahdollisuuksista jatkaa harrastusta taiteen perusopetuksen laajassa tai yleisessä oppimäärässä ja heille annetaan tarvittaessa tietoa oppimäärän yksilöllistämisestä.

Enimmäisopiskeluaika Lapin musiikkiopistossa on perusopinnoissa yhdeksän vuotta ja syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Aikuisten enimmäisopiskeluaika on perusopinnoissa kuusi vuotta ja syventävissä opinnoissa kolme vuotta. Perustellusta syystä voimme pidentää opiskeluaikoja.

Näiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021 lukien. Päivitetty opetussuunnitelma löytyy liitteenä.

Tiedostot
Nimi
OPS LMO 01082021.pdf (4,41 MB)

Lapin musiikkiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen musiikkioppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta ja järjestää ostopalveluna tanssin syventävien opintojen opintoja pääasiassa lapsille ja nuorille. Musiikkiopisto on perustettu vuonna 1969, toimintansa se on aloittanut vuonna 1970. Päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä, sivutoimipisteet ovat Pellossa sekä Sodankylässä, minkä lisäksi opetuksessa hyödynnetään etäopetusta. Opisto tarjoaa opetusta myös aikuisopiskelijoille. 

Opetuksemme lähtökohtana ovat oppilaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteena hyvät valmiudet musiikin harrastamiseen ja tarvittaessa myös ammattiopintoihin. Musiikin laajan oppimäärän laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintoja 800 tuntia ja syventäviä opintoja 500 tuntia. Opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikilla oppilailla instrumenttiopinnot ja niihin liittyen yhteismusisointi sekä musiikin hahmotusaineet. Instrumenttiopintoihin pyritään järjestämään valintakokeet, jossa perehdytään hakijan musiikillisiin valmiuksiin ja instrumentin soveltuvuuteen.

Lapin musiikkiopistossa voi opiskella klassisen musiikin tai rytmimusiikin linjalla. Instrumentteina ovat lähes kaikki länsimaiset akustiset soittimet, klassinen yksinlaulu, pianon vapaa säestys, sähkökitara ja -sähköbasso sekä rumpusetti. Yhteismusisointia harrastetaan orkestereissa, lied- ja oopperastudiossa, kamariyhtyeissä ja bändeissä. Musiikin perusopinnot vastaavat ikään kuin peruskoulua, ja niitä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikin syventävissä opinnoissa voi opiskella kolme vuotta. 

Varhaisiän musiikkikasvatukseen voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. 6-9-vuotiaille on omat soittoryhmät, jossa tavoitteena on tutustua musiikkiin ja soittimiin monipuolisesti. Soitinvalmennus on suunnattu 6-8-vuotiaille ja musiikkivalmennus 1.-2. luokkalaisille. Opetus toteutetaan ikäryhmittäin ja siinä huomioidaan jokaisen ikäkauden kehitysvaiheet ja tavoitteet. Tarkoituksena on luoda lapselle myönteisiä kokemuksia, taitoja ja onnistumisia musiikin parissa. Varhaisiän musiikkikasvatusta järjestetään Rovaniemellä ja Pellossa.

Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysi-ikäisille laulunopiskelijoille. Opintojen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perusopinnoissa tai syventävissä opinnoissa.

Pyrimme ottamaan oppilaat valintakokeen kautta. Musiikin varhaiskasvatukseen oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ikätasoittain. Toisessa Suomen musiikkioppilaitosten liiton SML:n jäsenoppilaitoksessa opiskeluut oppilas voi jatkaa opintojaan Lapin musiikkiopistossa anettuaan hyväksyttävän näytteen instrumentissaa. 

Konserttikalenteri
SoMe-kanavat
01.08.2021
Erkki Lasonpalon johtaman Nuorten LuostoClassic -orkesterin solisteina esiintyi eilen Sodankylässä neljä Lapin musiikkiopistossa opiskelevaa nuorta muusikkoa. Mozartin pianokonserton solisteina taituroivat Konsta Rautakoski, Kiara Torres Niva ja Lotta Ristolainen (opettajat Maria Kluen, Katri Säkö-Arias ja Maiju Roine). Bornen Carmen-fantasian esitti huilisti Aino Lankila (opettaja NLC:n taiteellinen johtaja Laura Raudaskoski.) Myös orkesterissa oli lukuisia Lapin musiikkiopistolaisia mukana.
Lapin musiikkiopisto
19.07.2021
Practicing. Just cellist missing. (Had to tag anyway. 😁) #triopolare #flute #piano #kapustin #murailschumann #gaubert #villalobos #lapinmusiikkiopisto
lauruskaflute
15.07.2021
Huomenna pääsee kuulemaan Luoston solisteista Konstaa, Lottaa ja Ainoa Lapin musiikkiopiston Helena-saliin! Ohjelmassa Mozartin lisäksi myös Bornen Carmen-fantasia. Tervetuloa! #mozart #borne #nuortenluostoclassic #lapinmusiikkiopisto #solistit #soloists #gopractice #jousiorkesteri #piano #huilu
nuortenluostoclassic
24.06.2021
Lapin musiikkiopisto
18.06.2021
Kesämuusikoiden soittotuokiot ovat tältä erää paketissa. Kiitos tuhannesti Lapin musiikkiopiston opiskelijoille 🙏😊 me nautittiin musiikkihetkistä, toivottavasti tekin! ✨ #korundikitchencafe #korundi #lapinmusiikkiopisto #rovaniemi #kesämuusikot
korundikitchencafe
18.06.2021
Kesämuusikoiden viimeinen työpäivä tänään perjantain toivotuiden parissa. Tässä Rita Behmin Hei rakas. Kiitos ihanat nuoret, Korundi Kitchen & café, Arktikum sekä kannustava yleisö!
Lapin musiikkiopisto
15.06.2021
Nuoret työllistyivät kesämuusikoiksi – "Onhan tässä käynyt ihan älytön tuuri" https://www.lapinkansa.fi/nuoret-tyollistyivat-kesamuusikoiksi-onhan-tassa-k/3686177
Lapin musiikkiopisto
08.06.2021

Lapin musiikkiopisto – IGOR ARIAKSEN LUOKKAKONSERTTI Rovaniemen kirkko 24.5.2021

Lapin musiikkiopisto
07.06.2021
Kesäkuussa Korundi Kitchen & Caféssa nautitaan kesämuusikoiden esityksistä! 🎶 Kesäsetelin avulla palkatut Lapin musiikkiopiston nuoret muusikot ilahduttavat meitä soitollaan arkisin kahden viikon ajan 18.6. saakka. Soittotuokiot ovat maanantaisin klo 12.00 & 13.00 ja tiistaista perjantaihin klo 12.00 & 14.00. Nuoret saavat itse suunnitella ohjelmiston, joten innolla odotamme mitä kaikkea saammekaan kuulla🤩 voit myös jättää kappaletoiveesi Korundissa toivelaatikkoon. Toivekappaleita kuullaan perjantaisin🎵 📸: Arto Liiti #korundikitchencafe #korundi #rovaniemi #lapinmusiikkiopisto #visitrovaniemi #kesämuusikot
korundikitchencafe
04.06.2021
Kesämuusikot tulevat Korundiin! Kesäkuussa Korundi Kitchen & Caféssa nautitaan Lapin musiikkiopiston opiskelijoiden esityksistä! Kesätyösetelin avulla palkatut nuoret muusikot ilahduttavat meitä soitollaan arkisin kahden viikon ajan 7.-18.6. Soittotuokioiden ajat ovat maanantaisin 12 ja 13, tiistaista perjantaihin 12 ja 14. Näin pyrimme tuomaan musiikkia niin lounaan kuin myös iltapäiväkahvittelujen yhteyteen. Nuoret saavat itse suunnitella konserttien ohjelmiston, joten jäämme innolla odottamaan mitä kaikkea saammekaan kuulla. Tervetuloa viihtymään!
Lapin musiikkiopisto
Näytä lisää