Tietoa opiskelusta

account_balanceRovaniemen kuvataidekoulu

Henkilöt:

Rovaniemen kuvataidekoulun toimipiste

Rovaniemen kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen opetusta iltapäivisin ja iltaisin.

Ympäryskoulujen toimipisteet ( PO 1-2 ryhmä)

Kuvataidekoulu järjestää opetusta myös peruskouluilla - heti koulupäivän jälkeen. Hirvaan, Nivavaaran ja Ounasrinteen peruskouluilla on mahdollista opiskella kuvataiteen perusopetusta kuvataidekoulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Hirvaan koulu

Hirvaan koulussa on luokka-asteet 1-6.

Kemintie 1504, 97130 HIRVAS,

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Nivavaaran koulu

Nivavaara koulu on alakoulu vuosiluokille 1-6. Lisäksi koulussa toimii kuntakohtaiset erityisopetuksen pienryhmät vuosiluokilla 1-9.

Asematie 1, 96900 SAARENKYLÄ,

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Ounasrinteen peruskoulu

Ounasrinteen koululla on vuosiluokkien 1-9 opetusta.

Matkajängäntie 5, 96400 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kuvataidekoulu ottaa oppilaaksi eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Oppilaspaikkoja löytyy 4 -13 vuotiaille kuvataiteen harrastajille. Ilmoittautuminen kuvataidekouluun tapahtuu koulun Eepos-järjestelmän kautta. Varhaisiän opetuksen ryhmiin oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Perusopintoihin oppilaat otetaan ilmoittautumisen perusteella.  

Kuvataidekoulu järjestää opetusta myös peruskouluilla - heti koulupäivän jälkeen. Hirvaan, Nivavaaran ja Ounasrinteen peruskouluilla on mahdollista opiskella kuvataiteen perusopetusta kuvataidekoulun opetussuunnitelman mukaisesti.

Muualta paikkakunnalle muuttavat ja edellisessä kotipaikassaan kuvataidekoulua käyneet lapset ja nuoret pääsevät jatkamaan opiskelua Rovaniemen kuvataidekoulussa.

 

Opiskelun alettua

Oppilaat tarvitsevat tunneilleen työtakin ja mielellään myös sisäkengät, joita säilytetään koululla lukuvuoden ajan. Kuvataidekoulun tunnit alkavat ja loppuvat täsmällisesti. Mikäli lapsenne haetaan tunnilta tai tuodaan tunnille myöhemmin, sopikaa kaikista muutoksista opettajien kanssa erikseen.

Muutoksista esim. museokäynnit tai perutuista tunneista tiedotamme sähköpostilla tai tekstiviestillä. Toivomme teidän tästä syystä pitävän kaikki yhteystiedot ajan tasalla.

Kuvataidekoulun vuoden teema

Opintojen laajuus

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Perusopintoja edeltää varhaisiän taidekasvatus, jonka voi aloittaa joko 4-5 tai 6-vuotiaana.

Rovaniemen kuvataidekoulu voi järjestää taiteen perusopetusta myös aikuisille. Annettava opetus mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttamisen. Laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot.

Opintojen rakenne

Laajan oppimäärän opinnot kuvataiteessa koostuvat taiteenalan perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä varhaisiän taidekasvatuksesta. Kuvataidekoulu järjestää lisäksi myös varhaisiän taidekasvatusta alle kouluikäisille.

Laajan oppimäärän perusopintojen tarkoituksena on taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Syventävien opintojen tarkoituksena on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen.

Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma

LUKUVUOSI 2021 - 2022

Syyslukukausi 23.8.2021 - 20.12.2021

Kevätlukukausi 10.1.2022 - 27.5.2022

Syysloma 18.10 - 24.10.2021

Talviloma 7.3 - 13.3.2022

Pääsiäisvapaat 14.4 - 18.4.2022

opetusta ei järjestetä 26.5 

Lukujärjestys 2021-2022

Rovaniemen kuvataidekoulun lukukausimaksut lukuvuonna 2019 -2020, alkaen 1.8.2018

 

Varhaisiän opetus

  Lukukausimaksu Materiaalimaksu Yhteensä

4 ja 5 vuotiaat, 45 min/opetuskerta 100€ 30€ 130€

6 – vuotiaat, 60 min/opetuskerta 110€ 30€ 140€

Vauvojen ja taaperoiden ryhmät, 
värikylpyryhmät 8 x lukukausi 100€
- 100€

 

Perusopinnot ja syventävät opinnot

  Lukukausimaksu Materiaalimaksu Yhteensä

Perusopinnot 130€ 30€ 160€

Syventävät opinnot 160€ 40€ 200€

 

Erikoiskurssit*, kesäkurssit*, 15–20 h

50 € /kurssi kuvataidekoulun oppilaalle, 100 € ulkopuoliselle

Lukukausimaksuista:

Oppilaspaikka on aina koko lukuvuodeksi (sis. syys- ja kevätlukukauden). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden aikana keskeyttävälle oppilaalle.

Sisaralennus

Sisaralennus on 20 € lukukausimaksusta toisesta, kolmannesta ja seuraavista. Sisaralennus koskee varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävien opintojen opinnoissa opiskelevia oppilaita. Sisaralennus ei koske materiaalimaksua eikä vauva, taapero tai värikylpyryhmiä.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan lokakuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina sopia ennen laskutusta koulun/koulusihteerin kanssa. Mikäli laskun eräpäivää halutaan siirtää, sihteeriin pitää ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen laskun eräpäivää sähköpostitse.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

*tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan 1.8.2018 alkaen liittyvät

Vauvojen värikylpy on vauva ja lapsiperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja. Se on elämyksellinen ja aisteja aktivoiva taideharrastus perheen pienimmille. Työpajassa edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Vauvojen tekemiä jälkiä, visuaalisia eleitä ja toimintaa pidetään merkittävinä ja tärkeinä. Itsensä ilmaiseminen visuaalisesti on ihmiselle mielekästä ja tuottaa mielihyvää! Värikylpy tarjoaa kiireetöntä laatuaikaa monenlaisen tutkimisen ja taiteilun parissa lapselle ja hänen vanhemmilleen. Opetukseen voi osallistua joko oman vanhemman tai jonkun muun tutun ja turvallisen aikuisen kanssa.

Rovaniemen kuvataidekoulu järjestää Värikylpy-työpajoja lukukausittain. Keväällä 2022 aloittaa sekä vauvojen että taaperoiden värikylpyryhmä. Ryhmät aloittavat pe 4.2.22 Lapin musiikkiopistolla.  Ryhmät kokoontuvat kevään aikana kuusi kertaa ja joka kerta aistitaan ja maalataan jonkin teeman mukaan. Vauvojen värikylpy klo 9:30-10:30 ja taaperoiden värikylpy klo 11-12. 

Kevään 2022 päivät ja teemat:

4.2 Kaamos

18.2 Revontulet

4.3 Lumipallojen leikki

25.3 Valo kevään tuntureilla

8.4 Jäiden lähtö

22.4 Sade ja sateenkaari

Värikylpytyöpajoista voi tiedustella värikylpyohjaaja Eeva Vanhaselta, eeva.vanhanen@rovaniemi.fi, 050-315 1505

Ilmoittautuminen vauvojen värikylpyyn tapahtuu Eepos-asiointikanavan kautta, osoitteessa roikuvis.eepos.fi

 Klikkaa - Ilmoittaudu kohdasta - värikylpy löytyy auki olevien ryhmien alta. Valitse värikylpy ja täytä tiedot. Saat sähköpostiisi varmennuksen.

Rovaniemen kuvataidekoulussa varhaisiän taidekasvatuksen lähtökohtana ovat lapsen elämismaailmaa koskettavat visuaalisen kulttuurin ilmiöt. Opetuksessa kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään monitaiteisesti ja leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta.

Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja taiteidenvälisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä. Varhaisiän opinnot voivat alkaa jo vauva tai taaperovaiheessa.

Rovaniemen kuvataidekoulu tekee yhteistyötä sekä musiikin että tanssin taiteen perusopetuksen kanssa ja kehittää tällä tavoin pienten lasten opetusta yhdessä. Tavoitteena on saada aikaan yhteinen Taaperoiden taidepolku –malli, jossa lapsi saa taiteidenvälistä opetusta jo aivan pienenä. 4-5-vuotiaiden ryhmät ovat 45 min / opetuskerta ja 6 v ryhmät ovat 60 min/opetuskerta. Opetuskertoja on vuosittain pääsääntöisesti sama opetusviikkomäärä, kuin perusopinnoissakin.

Kuvataiteen perusopintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista kuvataidekulttuurin aktiivisena toimijana. Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Taidesuhde

 

Opetuksen tavoitteena on:

 • Tukea oppilaan kuvailmaisun taitojen, taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen työskentelyn ja oman oppimisen reflektoinnin kautta.
 • Kannustaa oppilasta tekemään omia ratkaisuja, tunnistamaan innoituksen lähteitään ja perehtymään hänelle merkitykselliseen taiteeseen.
 • Tutustuttaa oppilas erilaisiin materiaaleihin, välineisiin, teknologioihin, ilmaisun keinoihin, taiteellisiin prosesseihin ja taiteiden välisiin työskentelytapoihin.

Visuaalinen lukutaito

Opetuksen tavoitteena on:

 • Innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen.
 • Ohjata oppilasta tutkimaan kuvan, median ja ympäristön visuaalista kieltä.
 • Ohjata oppilasta tarkastelemaan ja pohtimaan visuaalista kulttuuria teoksentekijän ja katsojan näkökulmasta.
 • Kannustaa oppilasta sanallistamaan ja perustelemaan tulkintojaan sekä kuuntelemaan ja arvostamaan toisten näkemyksiä.
 • Ohjata oppilasta perehtymään taiteen historiaan ja nykyhetkeen sekä tarkastelemaan taidetta kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Osallisuus ja vaikuttaminen

Opetuksen tavoitteena on:

 • Ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja.
 • Kannustaa oppilasta ottamaan omassa kuvailmaisussaan ja toiminnassaan huomioon esteettisiä, ekologisia, paikallisia ja eettisiä arvoja.
 • Tukea oppilasta kriittisen ajattelun ja rakentavan kyseenalaistamisen taitojen kehittämisessä.
 • Rohkaista oppilasta toimimaan erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.
 • Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ajatuksien, tulkintojen ja kannanottojen esittämiseen julkisissa ympäristöissä.

Kuvataiteen syventävien opintojen tarkoituksena on oppilaan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen opintoja laajentamalla tai niitä painottamalla hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti ja valitsemiaan työtapoja käyttäen. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaan. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Koulutuksen järjestäjä määrittelee syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Syventäviin opintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia.

Taidesuhde

Opetuksen tavoitteena on:

Syventää oppilaan ilmaisun taitoja ja taidekäsitystä oman tavoitteellisen kuvailmaisun ja hänelle merkityksellisen taiteen kautta.

Tukea oppilasta identiteetin rakentamisessa kuvallisen työskentelyn, kuvientulkinnan ja oppimisen reflektoinnin kautta.>

Ohjata oppilasta omien tavoitteiden mukaisissa työskentelyprosesseissa ja osaamisen kehittämisessä.

Rohkaista oppilasta erilaisten materiaalien ja teknologioiden sekä taiteiden välisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttöön.

Vahvistaa oppilaan luottamusta omiin näkemyksiin ja ratkaisuihin sekä tukea häntä lopputyöprosessin toteuttamisessa.

Visuaalinen lukutaito
Opetuksen tavoitteena on:

Syventää oppilaan taitoa havainnoida visuaalista ympäristöä moniaistisesti sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen.

Syventää oppilaan taitoa käyttää, lukea ja tulkita kuvan kieltä, kuvallisia muuttujia ja kuvallisen kerronnan keinoja.

Tukea oppilasta kuvallisessa ilmaisussa, pitkäjänteisessä harjoittelussa ja taitojen syventämisessä oppilaan omien tavoitteiden mukaisesti.

Rohkaista oppilasta erilaisten materiaalien ja teknologioiden sekä taiteiden välisten menetelmien ja lähestymistapojen käyttöön.

Syventää oppilaan taitoa tutkia, tulkita ja ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmiöitä tekijän, katsojan ja teoksen näkökulmista.

Ohjata oppilasta perustelemaan tulkintojaan ja arvostuksiaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kannustaa oppilasta syventämään taiteen historian, nykytaiteen ja visuaalisten alojen tuntemusta kartuttamalla siinä tarvittavaa yleissivistystä.

Osallisuus ja vaikuttaminen
Opetuksen tavoitteena on:

Ohjata oppilasta tarkastelemaan kriittisesti kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin välittämiä viestejä ja niissä ilmeneviä arvoja.

Kannustaa oppilasta pohtimaan esteettisten, ekologisten ja eettisten arvojen merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.

Ohjata oppilasta kriittisen ajattelun syventämiseen sekä tarjota mahdollisuuksia uusien tulkintojen tekemiseen.

Vahvistaa oppilaan kykyä toimia yhdessä erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja ympäristöissä.

Ohjata oppilasta tuomaan esiin ajatuksiaan, tulkintojaan ja kannanottojaan julkisissa ympäristöissä.

Rovaniemen kuvataidekoulu on mukana yhteishankkeessa Hyvinkään kuvataidekoulun, Taito-käsityökoulun ja Hämeenlinnan kuvataidekoulun kanssa. Pienet tekijät hanke on saanut OPH laajan oppimäärän TPO:n kehittämisrahaa. Hanketta hallinnoi Hyvinkää.

Hankkeen tavoitteet:

 • oppilaiden ja opettajien kokonaisvaltaisen ajattelun lisääminen, läsnäolo- ja havaintotaitojen kehittäminen aistien ja ajattelun yhteyttä harjoittelemalla
 • taiteen haltuunotto yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä
 • oppilaiden ja opettajien ekologisen ja eettisen näkökulman kehittäminen luonnontieteiden ja humanististen tieteiden myötävaikutuksellaympäristökasvatuksellisten tavoitteiden tukemiseksi

 Hankkeessa on leirikouluja Hyvinkäällä, Rovaniemellä ja Pykeijassa Norjassa. Interventioita on kaikissa hankekoulujen kaupungeissa ja lisäksi luentoja. Hankkeen teemoja käsitellään ko. kouluissa kaiken ikäisillä oppilailla.

 Hankkeesta tehdään näyttely, joka on esillä Hyvinkäällä Villa Artussa (2020) ja Rovaniemellä kirjaston Lapponica-salissa (2021). Lisäksi toimitetaan julkaisu.

Kuvia oppilastöistä
Menneiden näyttelyiden julisteita
Ota yhteyttä

Rovaniemen kuvataidekoulun toimipiste

Rovaniemen kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen opetusta iltapäivisin ja iltaisin.

Kuvataidekoulu sosiaalisessa mediassa
10.01.2022
Kuvataidekoulu tiedottaa! 4-11kk vauvojen sekä 1-2v taaperoiden Värikylpyryhmät aloittavat 4.2.22 Lapin musiikkiopistolla. Ryhmissä on vielä tilaa. Värikylvyssä maalataan usein myös yhteiselle suurelle paperille. Tänä keväänä kuvataidekoulun värikylpytyöpajat toteutetaan kuitenkin turvavälein sekä vain omille suurehkoille papereille maalaten. Näin ollen maalit eivät sekoitu lasten kesken kun jokainen lapsi maalaa vain omalla paikallaan. Lisäinfoa kummastakin värikylpyryhmästä kahdessa aiemmassa postauksessa. Ilmoittautuminen roikuvis.eepos.fi Tiedustelut eeva.vanhanen@rovaniemi.fi, 050-315 1505
Rovaniemen kuvataidekoulu
10.01.2022
Kuvataidekoulu tiedottaa! 👶🧒 4-11kk vauvojen sekä 1-2v taaperoiden Värikylpyryhmät aloittavat 4.2.22 Lapin musiikkiopistolla. Ryhmissä on vielä tilaa. Värikylvyssä maalataan usein myös yhteiselle suurelle paperille. Tänä keväänä kuvataidekoulun värikylpytyöpajat toteutetaan kuitenkin turvavälein sekä vain omille suurehkoille papereille maalaten. Näin ollen maalit eivät sekoitu lasten kesken kun jokainen lapsi maalaa vain omalla paikallaan. Lisäinfoa kummastakin värikylpyryhmästä kahdessa aiemmassa postauksessa. Ilmoittautuminen roikuvis.eepos.fi Tiedustelut eeva.vanhanen@rovaniemi.fi 050-315 1505 #vauvojenvärikylpy #rovaniemenkuvataidekoulu #taiteenperusopetus #tpo
rovaniemen_kuvataidekoulu
09.01.2022
Kuvataidekoulun opetus alkaa normaalisti lähiopetuksena huomisesta 10.1 eteenpäin.
Rovaniemen kuvataidekoulu
21.12.2021
4-11kk Vauvojen värikylpyryhmä aloittaa pe 4.2.2022 Lapin Musiikkiopistolla. Värikylpyryhmä kokoontuu kevään aikana kuusi kertaa, joka toinen perjantai klo 9:30-10:30. Ilmoittautuminen osoitteessa roikuvis.eepos.fi -> Ilmoittaudu -> 4-11kk Vauvojen värikylpy. Hinta keväältä 100e. Kevät 2022 työpajojen teemat: 4.2 Kaamos 18.2 Revontulet 4.3 Lumipallojen leikki 25.3 Valo kevään tuntureilla 8.4 Jäiden lähtö 22.4 Sade ja sateenkaari Värikylpytyöpajojen tiedustelut eeva.vanhanen@rovaniemi.fi, 050-315 1505, 5.1.2022 lähtien.
Rovaniemen kuvataidekoulu
21.12.2021
1-2v Taaperoiden värikylpyryhmä aloittaa pe 4.2.2022 Lapin Musiikkiopistolla. Värikylpyryhmä kokoontuu kevään aikana kuusi kertaa, joka toinen perjantai klo 11:00-12:00. Ilmoittautuminen osoitteessa roikuvis.eepos.fi -> Ilmoittaudu -> 1-2v Taaperoiden värikylpy. Hinta keväältä 100e. Kevät 2022 työpajojen teemat: 4.2 Kaamos 18.2 Revontulet 4.3 Lumipallojen leikki 25.3 Valo kevään tuntureilla 8.4 Jäiden lähtö 22.4 Sade ja sateenkaari Värikylpytyöpajojen tiedustelut eeva.vanhanen@rovaniemi.fi, 050-315 1505, 5.1.2022 lähtien.
Rovaniemen kuvataidekoulu
01.12.2021
Kuvataidekoulun muuton tieltä saa hakea koulun alakerrasta värikkäät puiset huonekalut sekä oppilastyöt klo 14-19 välisenä aikana perjantai 3.12. asti.
Rovaniemen kuvataidekoulu
22.11.2021
PO1 oppilaat ja pitkä, monitekniikkainen tehtävä: oma lautapeli suunniteltuna ja toteutettuna. 😄 #taiteenperusopetus #rovaniemenkuvataidekoulu #tpo #omapeli #lautapelit
rovaniemen_kuvataidekoulu
03.11.2021
Rovaniemen kuvataidekoulun marraskuun näyttelu on esillä 1.11.-27.11. Lapin musiikkiopiston aulassa, tervetuloa!
Rovaniemen kuvataidekoulu
14.10.2021
Rovaniemen kuvataidekoulu viettää syyslomaa ensi viikon, eli 18.-24.10. Lisäksi Rovaniemen kuvataidekoulun oppilaiden Ulkosalla - näyttely on esillä Rovaniemen musiikkopistolla 31.10. saakka. Mukavaa syyslomaa!
Rovaniemen kuvataidekoulu
09.10.2021
Rovaniemen kuvataidekoulun oppilaat vierailivat lauantaina #särestöniemimuseo ssa pienet_tekijat hankkeen puitteissa. Tutustuimme #särestöniemi alueeseen ja taiteeseen sekä oppilaat pääsivät myös itse työskentelemään työpajassa Reidarin ateljeessa. #pienet_tekijat #rovaniemenkuvataidekoulu #tpo #taiteenperusopetus
rovaniemen_kuvataidekoulu
24.09.2021
Kuvataidekoulun Po 4 ja 5 ryhmien oppilaat pääsivät maalaamaan #rotarypuisto uuden #revontulilaavu puuvajan seinät. #spraymaali ja sabluunat, tuloksena upea luontoaiheinen kokonaisuus #arktikum puistoon. #rovaniemenkuvataidekoulu #taiteenperusopetus #tpo #perusopetus
rovaniemen_kuvataidekoulu
09.09.2021
M.Escherin innoittamana positiivi-negatiivi hahmoja. Kummat näet ensin, mustat vai valkoiset, näetkö kummatkin? 🤩 #rovaniemenkuvataidekoulu #tpo #taiteenperusopetus #perusopetus #escher #tussityö
rovaniemen_kuvataidekoulu
Näytä lisää