Palvelu

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Voit osallistua asemakaavoitukseen seuraavasti:

  • vireille tulo, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

- vireille tulo voidaan järjestää myös yhdessä valmisteluvaiheen kuulemisen kanssa jos asemakaava on vähäinen

- asemakaavan ollessa vähäinen, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei tarvitse laatia

  • valmisteluvaiheen kuuleminen, jossa kaavaluonnos/vaihtoehtoiset kaavaluonnokset nähtävillä
  • ehdotusvaiheen kuuleminen, jossa kaavaehdotus nähtävillä

Nähtävillä pidoista kuulutetaan aina lehdessä. Lisäksi lähetetään kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajille ja -haltijoille kirjeitse tieto kaava-aineiston nähtävillä pidosta. Poikkeustapauksissa, osallisten määrän ollessa erityisen suuri, kirjeitä ei lähetetä.

Kaava-aineisto pidetään nähtävillä palvelupiste Osviitassa ja sähköisesti Kaavatorilla.

Kuulemisten aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä vireille- ja valmisteluvaiheessa sekä kirjallisia muistutuksia ehdotusvaiheessa.

Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävillä olo päivänä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Mikäli suunnittelet aloitetta asemakaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi, kannattaa olla ensin yhteydessä kaavoitukseen (ensisijaisesti kaavoituspäällikkö). Voi käydä ilmi, että esim. asemakaavan muuttaminen ei olekaan tarpeen tai aloite ei sovi ympäristöön, kaupungin omiin suunnitelmiin, tavoitteisiin tai strategioihin. Asemakaavan muutoshakemus toimitetaan allekirjoitettuna kaupungin kirjaamoon.

Asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Neuvonta on maksutonta.

Asemakaavan muuttaminen ja laatiminen on maksullista (kaavoitus- ja maankäyttö, lisätietoa kaavoituksesta).

Mikäli asemakaavan muuttamisesta tai laadinnasta koituu maanomistajalle merkittävää hyötyä, neuvotellaan maanomistajan ja kaupungin kesken maankäyttösopimus tai peritään kehittämiskorvaus.

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Palvelun asiointikanavat

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus

Asemakaavan ja tonttijaon muutoshakemus, Rovaniemen kaupunki

Lisätietoja

Osviitta asiointipiste

Rovaniemen kaupungin Osviitta asiointipisteestä saat ohjausta ja neuvontaa kaupungin palveluista sekä voit maksaa kaupungin laskuja ja maksuja.

Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI,
Käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta.

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 16:30
Pe: 09:00 - 15:30

Lisätietoja
Asiasanat
asemakaavat (kaavat), asemakaavoitus