Palvelu

Asukastoiminnan avustukset

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Palvelun kieli
Suomi

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ja Rovaniemen kaupunki tukevat kylien ja keskustan alueiden omaehtoista kehittämistoimintaa.

Avustuksien avulla rekisteröidyt yhdistykset toteuttavat seuraavia yhdessä sovittuja laajempia kehittämisasioita alueillaan, kuten sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut, elämyksellinen ja toimiva elinympäristö sekä kylillä elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot. Avustuksilla lisätään asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta oman elinympäristönsä kehittämisessä.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Haku on avoinna vuosittain huhtikuun ajan.

Hae avustusta täyttämällä avustushakemuslomake, joka julkaistaan haun auetessa Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Tee jokaisesta hankkeesta oma kehittämistukihakemus.

Lähetä avustushakemukset hakuaikana, sähköiset hakemukset viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset ovat julkisia.

Kehittämistukihakemukset:

 • Kyläalueen kehittämistukihakemus tulostettava sekä täytettävä paperinen hakemus
 • Asukastoiminnan kehittämistukihakemus (keskustan lisäksi Saarenkylän ja Ylikylän alueet) tulostettava sekä täytettävä paperinen hakemus.

Toimintatukihakemus:

 • Kylä- ja asukastoiminnan toimintatukihakemus tulostettava sekä täytettävä paperinen hakemus tai
 • Kylä- ja asukastoiminnan toimintatukihakemus sähköinen hakemus

Hae vain yhdellä lomakkeella.

Toimita hakemuksen mukana seuraavat liitteet:

Kehittämistuki:

 • toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 • talousarvio vuodelle 2022
 • pöytäkirjanote hallituksen päätöksestä hakea avustusta
 • selvitys aiemmin maksetun tuen käyttämisestä.

Toimintatuen hakemiseen ei tarvitse liitteitä eikä sitä tarvitse selvittää.

Selvityslomake:

Toimita selvityslomakkeen mukana seuraavat liitteet:

(selvitä vuosittain yksi hanke / lomake)

 • toimintakertomus
 • tuloslaskelma
 • tase
 • tilin- / toiminnantarkastuskertomus

Kylien kehittämisjaoston ja elinvoimalautakunnan asukastoiminnan avustukset ovat toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia, joita voivat hakea rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna. Avustuspäätöksiä tehtäessä huomioidaan myös hakijalle myönnetyt mahdolliset muut avustukset tai muualta saatu tuki. Avustuksen saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai muulla tavalla ilmoitetaan, että hakija on saanut Rovaniemen kaupungin avustusta.

Kehittämistuki

Tukea myönnetään rekisteröidyille kyläyhdistyksille alla olevien toimintalinjojen mukaisesti:

Kyläalueet:

• Asukkaiden hyvinvointi ja terveys

• Lähipalvelut

• Digitaalinen osaaminen ja viestintä

• Elinympäristö: maisemanhoito, reitit, laavut jne.

• Kylätilat ja niiden käytön monipuolistaminen

• Kylien ja alueiden yhteistyö: tonttimarkkinointi, tapahtumat jne.

• Rovaniemen kylästrategian 2025 mukaiset muut toimenpiteet.

Keskustan alueet (Saarenkylä ja Ylikylä kuuluvat keskustan alueeseen):

• Asukkaiden hyvinvointi ja terveys

• Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen

• Elinympäristön kehittäminen: maiseman ja ympäristönhoitotyöt

• Kokoontumistilojen kehittäminen

• Alueiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen

• Koulutustoiminta

• Tiedotus ja markkinointi.

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat kyläyhdistysten yleisessä käytössä ja niitä ei vuokrata esimerkiksi yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tavanomaisia tapahtumia, tarjoilukuluja eikä palkintoja.

Hakija sitoutuu vastaamaan avustuksella hankittujen laitteiden, rakenteiden sekä varusteiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta.

Mikäli hanke ei toteudu, yhdistys palauttaa kehittämistuen. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että aiempien vuosien tukien selvitykset on hyväksytty.

Toimintatuki

Tuki on tarkoitettu rekisteröityjen asukas- ja kyläyhdistysten hallinnollisiin kuluihin, toimintatuesta ei tarvitse antaa selvitystä.

Palvelun asiointikanavat

Alueelliset palvelut

Alueellisten palvelujen toimisto.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Arkipäivisin
Ma - Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
hankemuotoinen kehittäminen, maaseutualueet, osallistava kehittäminen, avustushakemukset, maaseudun kehittäminen, yhdistystoiminta, kehittämistuki (tukilaji)