Palvelu

Henkilökohtainen apu vaikeavammaisille henkilöille

Palvelun toteuttaa
yksityiset palveluntuottajat, Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Henkilökohtaista apua vammaispalvelulain nojalla haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Myös henkilökohtaisen avun palvelun muutoksia haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveydenhuollon lausunto, jonka tiedot ovat ajan tasalla ja josta käy ilmi mikä vamma tai sairaus hakijalla on ja millaista toimintahaittaa vammasta tai sairaudesta aiheutuu.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380, 8c§.)

Rovaniemen kaupunki korvaa vaikeavammaiselle henkilökohtaisen avustajan työnantajalle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, työnantajan maksettavaksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.

Vaihtoehtoisesti Rovaniemen kaupunki myöntää vaikeavammaiselle henkilölle maksusitoumuksen henkilökohtaisen avun palvelun saamiseksi yksityiseltä palveluntuottajalta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Palvelun asiointikanavat

Henkilökohtaisen avun tunti-ilmoitus

Voit lähettää tietoja sähköisellä lomakkeella sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiselle.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Vammaissosiaalityön neuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta vammaispalvelujen hakemisesta.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityöntekijöiden puhelintunti

Vammaissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa arkisin puhelintunnilla klo 9-10.

Lisätietoja

Henkilökohtaisen avun hakemuslomake

Tällä hakemuslomakkeella haetaan vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua.

Lisätietoja

Kykyri itsearviointi

Henkilökohtaista apua hakiessa pyydetään hakijaa täyttämään Kykyri itsearviointi-lomake osana toimintakyvyn arviointia.

Lisätietoja

Rovaniemen pienteollisuustalo, Piekkari

Rovaniemen pienteollisuustalo Piekkarissa toimii kunnan terveydenhuollon, ikäihmisten ja vammaissosiaalityön palveluyksiköitä.

Pohjolankatu 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Hammashoitolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 14:30

Perhesuunnitteluneuvolan aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 12:00

Ikäihmisten neuvontapiste Nestori
Ma - Pe: 09:00 - 16:00

Opiskeluterveydenhuollon aukioloajat
Ma - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 14:00

Lisätietoja
Asiasanat
laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, henkilökohtainen apu (sosiaalipalvelut), vaikeavammaiset, vaikeavammaisuus