Palvelu

Ikääntyneiden lyhytaikainen asumispalvelu

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Ikääntyneiden lyhytaikaisen asumispalvelun (jaksohoidon) hakemiseksi otetaan yhteyttä SAS-hoitajiin.

Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisen perusteet:

  • Asiakkaat, joilla on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn huomattavaa heikentymistä.
  • Omaishoidettavan tarve hoidolle, omaishoitajan/läheisen väsymisen tai muun esteen vuoksi.
  • Asiakkaat, jotka tarvitsevat sairauksien vuoksi hoivaa ja valvontaa, jota ei voida kotihoidon tai kotisairaalan toimesta toteuttaa.
  • Asiakkaat, joilla on toistuvia sairaalajaksoja ilman selkeää terveydellistä syytä tai hoidollista tarvetta.

Lyhytaikaishoidon myöntäminen perustuu aina asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen arviointiin, jolloin arvioidaan myönnetyn lyhytaikaishoidon määrä ja jaksotus. Lyhytaikaishoidon kesto on noin 3-10 vuorokautta kuukaudessa. Lyhytaikaishoitoa voidaan myöntää enintään 12 jaksoa vuodessa.

Lyhytaikaishoidosta tehdään viranhaltijapäätös, joka pohjautuu palvelutarpeen arviointiin ja ohjeellisesti tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteereihin.

Lyhytaikaishoidosta peritään perusturvalautakunnan vuosittain vahvistama maksu, joka vuonna 2020 on 34,75 €/vrk.

(Perusturvalautakunta 15.1.2020, 7 §)

Sosiaalihuoltolaki: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Sosiaalihuoltolaki
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Palvelun asiointikanavat

Ikäihmisten palvelut -esite 2022

Ikäihmisten palvelut -esite v. 2022 sisältää palvelujen kuvaukset ja vastuuhenkilöiden yhteistiedot. Fyysinen esite on saatavissa Nestorista.

Lisätietoja
Asiasanat
ikääntyneet (ikään liittyvä rooli), lyhytaikaishoito