Palvelu

Kaupungin suostumuksen hakeminen eräiden pihojen liikenteenohjaukseen

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi

Kaupungin suostumusta on haettava liikennemerkkien asettamiselle yleisessä käytössä olevalle liikennealueelle, joka ei ole maantietä, katua, yksityistä tietä taikka moottorikelkkailureittiä. Tällaisiksi alueiksi katsotaan yleiselle liikenteelle tarkoitettuja taikka yleisesti liikenteeseen käytettyjä alueita, kuten kauppojen, virastojen ja sairaaloiden pihat.

Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Rovaniemen kaupungin suostumusta haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Asiointipalvelussa valitaan "Liikenteenohjauslaitteet" ja suostumusta haetaan kohdasta "Liikenteenohjauslaitteiden asettaminen kiinteistön piha-alueelle".

Kaupunki huomioi suostumusta antaessaan, että liikenteenohjauslaite on oikeasisältöinen ja tarkoituksenmukainen tien käytön kannalta.

Hakijan tulee esittää kiinteistöyhtiön hallituksen tai muun päätösvaltaisen tahon päätös liikennemerkkien asettamisesta. Mikäli kiinteistöllä on useita omistajia tai haltijoita, tulee hakemukseen liittää valtakirja muilta omistajilta tai haltijoilta.

Lupahakemukseen tulee liittää suunnitelmakartta (mittakaava 1:200 – 1:1000), jossa graafisesti (kuvina) esitetään liikenteenohjauslaitteet (liikennemerkit, ajoratamaalaukset, sulkulaitteet) sekä niiden asennuspaikka ja katselusuunta. Suunnitelmakartalla tulee esittää myös suunnittelualueen nykyiset ja poistettavat liikenteenohjauslaitteet. Suunnitelma on laadittava sellaiselle pohjakartalle tai kiinteistön asemapiirrokselle, josta selviää kiinteistön sisäiset liikennejärjestelyt ja liittyminen katuverkkoon sekä mahdolliset ajoyhteydet suoraan naapurikiinteistöjen välillä.

Suunnittelun onnistumiseksi suunnitelman laatimisessa suositellaan käytettäväksi liikennesuunnittelun asiantuntijapalveluita tarjoavaa suunnittelutoimistoa.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on liikenteenohjauslaitteen paikalleen asentaminen ja jatkossa myös kunnossapito. Hän vastaa myös liikenteenohjauslaitteen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, myös olosuhteiden tai tilanteiden muuttuessa.

Suunnitelman laadinnassa ja liikennemerkkien asettamisessa on noudatettava tieliikennelakia. Liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on kiinteistön omistajan tai haltijan tieliikennelain mukaan toimitettava myös tieto Väylävirastolle ohjauslaitetta koskevan tiedon tallentamiseksi Digiroad-tietojärjestelmään.

Kaupungin suostumusta on haettava liikennemerkkien asettamiselle yleisessä käytössä olevalle liikennealueelle, joka ei ole maantietä, katua, yksityistä tietä taikka moottorikelkkailureittiä. Tällaisiksi alueiksi katsotaan yleiselle liikenteelle tarkoitettuja taikka yleisesti liikenteeseen käytettyjä alueita, kuten kauppojen, virastojen ja sairaaloiden pihat. Omakotitalon ja kerrostalon pihat sekä sellaiset kulkuoikeuksiltaan rajoitetut alueet, kuten varuskuntien tai teollisuuslaitosten pihat, ovat tien ulkopuolisia alueita.

Liikenteenohjauslaitteen asettaa (suunnittelee ja pystyttää) muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulle taikka yleisesti liikenteeseen käytetylle alueelle kiinteistön omistaja tai haltija saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Liikenteenohjauslaitteita ovat liikennemerkit, tiemerkinnät, liikennevalot ja sulkulaitteet.

Jos liikenteenohjauslaite on asennettu ennen uuden tieliikennelain voimaantuloa 1.6.2020, ei liikenteenohjauslaitteelle tarvita kunnan suostumusta.

Suostumuksen käsittelystä peritään maksu toimielimen määräämän hinnaston perusteella.

Palvelun asiointikanavat

Yleisten alueiden sähköinen asiointipalvelu

Yleisten alueiden sähköisen asiointipalvelun avulla voit hoitaa yleisten alueiden käyttöä koskevan lupa-asioinnin.

Lisätietoja
Asiasanat
varoituslaitteet (liikenteen ohjauslaitteet), tiemerkinnät, liikenteen ohjauslaitteet, liikennemerkit, sulkulaitteet (maaliikenne), liikennevalot, liikenteen muuttuva ohjaus