Palvelu

Lastensuojelun sijaishuolto

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Lastensuojelun asiakkaiksi tullaan yleensä lastensuojeluilmoituksen ja sen jälkeen tehtävän palvelutarpeen arvioinnin kautta, jonka aikana on tullut esille, että lapsen tilanne täyttää lastensuojelun kriteerit.

Asiakas voi myös itse hakea apua ottamalla yhteyttä palvelutarpeen arviointitiimiin tai sosiaalipäivystykseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Sijaishuollon piiriin kuuluvat kaikki kunnan perusturvalautakunnan huostaanotetut lapset.

Sijaishuollon piiriin kuuluvat kaikki kunnan perusturvalautakunnan huostaanotetut lapset.

Lastensuojelusta voidaan periä asiakasmaksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) säädetään

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Palvelun asiointikanavat

Etelärinteen Lapsi- ja nuorisokoti

Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti on 13-paikkainen lastensuojeluyksikkö, joka järjestää lastensuojelulain mukaista avo- ja sijaishuollon palveluja.

Etelärinne 39, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Lisätietoja

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskus

Sosiaalipalveluissa edistetään kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistään ja vähennetään sosiaalisia ongelmia.

Rovakatu 1, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:00

Lisätietoja
Asiasanat
lastensuojelun sijaishuolto, sijaisperheet, lastensuojelulaitokset, sijaishuolto, perhehoito