Palvelu

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Hae lupaa tai ilmoita kotitarveotosta oheisella lomakkeella.

Toimita hakemus- ja ilmoitusasiakirjat liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Ennen luvan mukaisen maa-ainesten ottotoiminnan aloittamista luvanhaltijan on asetettava vakuus, jonka suuruus määrätään lupapäätöksessä.

Maa-ainesluvasta peritään maa-ainestaksan mukainen tarkastusmaksu. Tarkastusmaksun lisäksi peritään vuosittain valvontamaksu.

Yhteiskäsittelyä koskevasta lupapäätöksestä peritään lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan perustuva ympäristölupamaksu.

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Maa-aineslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190764

Palvelun asiointikanavat

Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta

Lomakkeella ilmoitat maa-aineksen kotitarveotosta kunnalle, kun maa-ainesta on otettu tai sitä aiotaan ottaa yli 500 kuutiota.

Lisätietoja

Maa-aineslupahakemus

Lomakkeella voit hakea lupaa maa-ainesten ottamiseen.

Lisätietoja

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Tällä lomakkeella haet maa-aineslupaa ja ympäristölupaa yhdessä, jos maa-ainesten ottamiseen liittyy kivenlouhintaa tai kivenmurskaamo.

Lisätietoja

Ympäristövalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Ympäristövalvonnan toimipiste on suljettu 8.7.-21.7. Tapaamiset vain erikseen sopimalla. (suljettu) (8.7.2024 - 21.7.2024)

Lisätietoja
Asiasanat
maa-aineksen otto, ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset, ympäristöluvat