Palvelu

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Toimita maa-aineslupahakemus ja siihen ottamissuunnitelma Rovaniemen kaupungin kirjaamoon. Maa-ainesluvan valtakunnallinen hakulomake löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi. Lisätietoja antaa maa-ainesasioita käsittelevät ympäristötarkastajat.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maa-ainesten ottaminen on mahdollista maa-aineslaissa mainittujen edellytysten täyttyessä. Maa-ainesluvassa annetaan lupamääräyksiä, joita ottotoiminnassa tulee noudattaa.

Maa-ainesluvasta peritään ympäristölautakunnan määräämä maksu.

Maa-ainesluvasta peritään ympäristölautakunnan määräämä maksu.

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Maa-aineslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190764

Palvelun asiointikanavat

Maa-aineksen kotitarveoton ilmoitus

Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön.

Lisätietoja

Maa-aineslupahakemus

Lomakkeella haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen.

Lisätietoja

Ympäristönvalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
maa-aineksen otto, ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset, ympäristöluvat