Palvelu

Maastoliikennelain mukainen lupa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Ole yhteydessä Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluun. Saat ympäristötarkastajalta lupahakemuslomakkeen. Toimita täytetty lomake liitteineen ympäristötarkastajalle sähköpostitse tai kirjeitse. Ympäristötarkastaja kuuluttaa tarvittaessa ilmoituksen sekä pyytää siihen lausunnot. Ilmoituksesta tehdään päätös, jossa annetaan määräykset, joita toiminnassa on noudatettava.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Luvan myöntämisen edellytykset ovat:

  • tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset
  • toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle
  • toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Maastoliikennelaki (1995/1710) 30 §: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951710
Maastoliikennelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951710

Palvelun asiointikanavat

Ympäristönvalvonnan toimipiste

Ympäristönsuojelun ja Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimipiste.

Mäntyvaarantie 2, 96100 ROVANIEMI,

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 16:00

Lisätietoja
Asiasanat
ympäristövalvonta, ympäristöilmoitukset, ympäristöluvat, maastoliikenne, moottoriajoneuvot, jäärata-ajot, ohjelmapalvelut