Palvelu

Maisematyölupa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Maisematyölupahakemuksessa on esitettävä:

- Puiden runkoluku kpl/ha tai tontti, ennen ja jälkeen hakkuiden, lisäksi tarvittaessa valtapuiden poistuma % sekä keskipituus. (puunkaatolupa)

- Kuvaus metsästä, maastokuvaus jos sillä on asiaan merkitystä. Esim. ensiharvennus-taimikko, päätehakkuu yms.

- Muuttuuko maanpinnan korkeus kaivamalla tai maa-ainesta lisäämällä? Jos muuttuu, niin asemapiirrokseen merkittävä muutosalue sekä leikkauspiirustuksiin muutos alkuperäiseen maanpintaan nähden.

- Rannalle jäävä suojavyöhyke, montako metriä leveä. Esim. käsittelemätön alue rannalla n. 10 m ja niemen kärki jätetään koskemattomaksi

- Erityisen tärkeillä maisema-alueilla myös hakkuutähteiden poisto voi tulla kysymykseen.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

- Tarkastelunäkökulmana näkyvyys esim. järvelle ja vaikutus maisemaan, ei niinkään metsätaloudellinen.

- Kaavamääräykset asettavat vähimmäisvaatimuksen mm puiden määrälle jolloin vähimmäismäärän alitus velvoittaa istuttamaan puita.

Rakennusvalvonnan lupa ja viranomaismaksut löytyvät linkitetystä liitteestä

ROVANIEMI:

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=617e37ad-f27b-4d97-8b96-bb38c3332dd7

YLITORNIO:

noudatetaan Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen maksutaksaa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain asetus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895
Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

Sähköisen asioinnin kautta voit hakea lupaa mm. uudisrakentamiseen, laajennukseen, muutokseen, purkuun, aitaamiseen ja puunkaatoon.

Lisätietoja

Rakennusvalvonnan päivystys

Rakennusvalvonnan päivystys palvelee rakentamisen lupiin liittyvissä asioissa, tiistaina ja torstaina 8:30 - 11:00.

Lisätietoja
Asiasanat
rakennusvalvonta, maarakennus, puunkaatolupahakemukset