Palvelu

Maisematyölupa

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Maisematyölupahakemuksessa on esitettävä:

- Puiden keskipituus, runkoluku kpl/ha ennen ja jälkeen hakkuiden, lisäksi valtapuiden poistuma %

- Kuvaus metsästä, maastokuvaus jos sillä on asiaan merkitystä. Esim. ensiharvennus-taimikko, päätehakkuu yms.

- Rannalle jäävä suojavyöhyke, montako metriä leveä. Esim. käsittelemätön alue rannalla n. 10 m ja niemen kärki jätetään koskemattomaksi

- Muokataanko maata

- Erityisen tärkeillä maisema-alueilla myös hakkuutähteiden poisto voi tulla kysymykseen.

Liitteet:

Hankkeen kuvaus/asemapiirros 3 kpl

- Mittakaavassa 1:500 pinta-ala =½ ha, (yli ½ ha Mk 1:1000).

Kaavaote tai rekisterikartta: 3 kpl

- Asemakaava tai yleiskaava-alueella sijaitsevan rakennuspaikan osalta kaavaotteen (maksullinen) saa Osviitasta.

- Kaava-alueitten ulkopuolisille rakennuspaikoille tarvittavan rekisterikarttaotteen (maksullinen) saa Osviitasta tai Lapin maanmittaustoimistosta. Rekisterikartan tulee olla mittakaavassa 1:10 000.

Naapurinkuuleminen:

- Toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.

- Jos kaupunki suorittaa kuulemisen, peritään siitä valtuuston hyväksymän taksan mukaisesti.

Hallituksen kokouksen pöytäkirjanote, josta ilmenee toimenpide. (koskee vain asunto-osakeyhtiöitä)

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa, arvion tekee rakennustarkastaja.

- Tarkastelunäkökulmana näkyvyys esim. järvelle ja vaikutus maisemaan, ei niinkään metsätaloudellinen.

- Kaavamääräykset asettavat vähimmäisvaatimuksen mm puiden määrälle.

Rakennusvalvonnan lupa ja viranomaismaksut löytyvät linkitetystä liitteestä

ROVANIEMI:

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=63b44921-ca55-4f42-86df-ea34ee255625

YLITORNIO:

noudatetaan Rovaniemen rakennusvalvontaviranomaisen maksutaksaa

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain asetus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895
Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Palvelun asiointikanavat

Rovaniemen rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

Sähköisen asioinnin kautta voit hakea lupaa mm. uudisrakentamiseen, laajennukseen, muutokseen, purkuun, aitaamiseen ja puunkaatoon.

Lisätietoja
Asiasanat
rakennusvalvonta, maarakennus, puunkaatolupahakemukset