Palvelu

Omaishoidon tuki (alle 65-vuotiaat)

Palvelun toteuttaa
Rovaniemen kaupunki
Palvelun kieli
Suomi
Siirry asiointiin

Tietoa palvelusta

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Vammaispalveluja haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan vamma tai sairaus, toimintakyky sekä hoidon ja hoivan tarve ja sitovuus.

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

1) henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa

hoitoa tai muuta huolenpitoa,

2) hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta

tarpeellisten palveluiden avulla,

3) hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia,

4) omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan

hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää,

5) hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja 6) tuen

myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tuki sisältää rahana suoritettavan hoitopalkkion. Hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Kunnalla on asiakasmaksulain 6 b §:n mukainen oikeus periä maksuja hoidettaville annettavista palveluista omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Maksun enimmäismäärä hoitajan vapaapäivää kohden on määrätty laissa.

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Laki omaishoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Palvelun asiointikanavat

Vammaissosiaalityön ohjaus ja neuvonta

Vammaissosiaalityön neuvontapuhelimesta saa neuvontaa ja ohjausta vammaispalvelujen hakemisesta.

Lisätietoja

Vammaissosiaalityöntekijöiden puhelintunti

Vammaissosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijät ovat tavoitettavissa arkisin puhelintunnilla klo 9-10.

Lisätietoja

Omaishoidon tuen hakemus alle 65-vuotiaat

Tällä hakemuslomakkeella haetaan alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea vammaissosiaalityön palveluista.

Lisätietoja
Asiasanat
omaishoito, omaishoidon tuki, omaishoitajat, omaishoidon tuki (rahallinen tuki), vammaispalvelun omaishoidon tuki